Illustrasjon

Digital fornying

- for bedre kvalitet og pasientsikkerhet

Digital fornying

Digital fornying er Helse Sør-Østs regionale program for fornying og standardisering av arbeidsprosesser og teknologi. Programmet skal sørge for at målene i IKT-strategien for regionen fram mot 2020 nås.

Satsingen skal gi bedre kvalitet og pasientsikkerhet, økt effektivitet og bedre samhandling mellom aktørene som er involvert i pasientbehandlingen. Sykehusene skal bli i stand til å møte samfunnets forventninger til bruk av IKT og muligheter for selvbetjening.

Digital fornying ble etablert våren 2013.

 

Tre programmer

Digital fornying består av en rekke større og mindre prosjekter og er organisert i tre programmer.

Regional klinisk løsning

Program for Regional klinisk løsning ble etablert i januar 2015. Formålet er å etablere felles kliniske løsninger på tvers av helseforetak som støtter opp under trygge, effektive og helhetlige pasientforløp i Helse Sør-Øst.

Bakgrunnen er at helseforetakene i regionen i dag har en rekke ulike kliniske systemer som ikke kommuniserer med hverandre. I praksis betyr dette at informasjonen ikke følger pasienten på en effektiv måte på tvers av behandlingssteder, og at pasientforløpet kan bli stykket opp.

Programmet består av en rekke prosjekter som jobber for å

 • standardisere kliniske løsninger for å understøtte gode og helhetlige arbeidsprosesser i helseregionen på tvers av helseforetak
 • modernisere løsninger for å møte lovkrav og samfunnets forventninger og
 • slå sammen løsninger slik at informasjon blir tilgjengelig på tvers av behandlingssteder

Gevinstene er blant annet bedre samhandling mellom sykehusene og omsorgsnivåene i helseregionen, økt pasientsikkerhet og kvalitet i pasientbehandlingen, mer helhetlige pasientforløp og bedre arbeidsverktøy for behandlere. Eksempler på prosjekter er etablering av én pasientjournal i Helse Sør-Øst, regionale systemer for laboratorietjenester og radiologi, e-resept, kjernejournal og digitale innbyggertjenester.

Programleder for Regional klinisk løsning er Eli Stokke Rondeel, og Terje Rootwelt er leder for programstyret.  

Se også:

Mandat for programmet Programdirektiv

Virksomhetsstyring

Programmet Virksomhetsstyring består av et prosjekt:

 • Regional økonomi- og logistikkløsning (ERP)

Løsningen skal bidra til enklere og automatiserte arbeidsprosesser innen økonomi og logistikkområdet i foretakene, trygg forsyning av varer til pasientbehandlingen og bedre styringsinformasjon.

Økonomi- og logistikkløsningen er tatt i bruk av Akershus universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Sykehuset i Vestfold, Sykehuspartner og Helse Sør-Øst RHF. 

Programstyreleder for Virksomhetsstyring er Hanne Gaaserød (Helse Sør-Øst RHF).

Prosjektleder Regional økonomi- og logistikkløsning er Terje Haugli.

Mandat for programmet

Regional IKT for forskning

Formålet med programmet er å gi forskere i helseregionen forbedret støtte gjennom bedre IKT-verktøy og god forvaltning av løsningene. Dette skal bidra til at forskerne i større grad kan konsentrere ressursbruken mot selve forskningsarbeidet.

Moderne teknologi legger til rette for å etablere gode og sikre løsninger for datafangst, lagring og behandling av data. Ved at dette gjøres regionalt er det mulig å etablere standardiserte, helhetlige og effektive løsninger.  Regionale IKT-tjenester vil samtidig gi bedre muligheter for samhandling og fleksibilitet – på tvers av helseforetakene i regionen og aktuelle samarbeidspartnere.

Programmet skal etablere løsninger som på en god måte understøtter prosessene for gjennomføring av forskningsprosjekter. I dette ligger løsninger innen:

 • IKT-infrastruktur, lagring, PC-er og digitale arbeidsverktøy og programvare
 • Samhandling med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Datafangst, datauthenting og kobling av data
 • Dialog med forskningsdeltakere
 • Dokumentasjon og sporing av forskningsforsøk
 • Administrativ støtte til planlegging, styring og oppfølging
 • Bibliotekstjeneste
 • Organisasjon, prosesser, tjenestestruktur og avtaleoppbygging som understøtter IKT-leveranser og forvaltning/videreutvikling.  

Programmet ble etablert januar 2016 og har en planlagt gjennomføringsperiode frem til 2020.

Programstyreleder for Regional IKT for forskning er Per Morten Sandset (Helse Sør-Øst RHF). 

Program for modernisering av IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst

Programmet for infrastrukturmodernisering er ansvarlig for modernisering og standardisering av foretaksgruppens samlede IKT-infrastruktur.

Programmet for infrastrukturmodernisering, iMod, er ansvarlig modernisering og standardisering av foretaksgruppens samlede IKT-infrastruktur, samt standardisering og forenkling av applikasjonsporteføljen i regionen. Det er lagt opp til en programorganisering i Sykehuspartner med involvering og samarbeid med alle helseforetak. Programstyret er etablert med deltakere fra flere helseforetak, Helse Sør-Øst RHF, Sykehuspartner og Hewlett Packard Enterprise, som underleverandør til Sykehuspartner. Modernisering og standardisering av IKT-infrastrukturen skal gjennomføres over en treårs periode og er delt inn i tre faser:

 • Overføringsfasen 1. november 2016 til 1. mai 2017: Sykehuspartner drifter og forvalter dagens infrastruktur. Detaljering av gjennomføringsplanen for moderniseringen; rekkefølge og avhengigheter planlegges sammen med hvert enkelt foretak
 • Moderniseringsfasen 1. mai 2017 til 31. oktober 2019: Hewlett Packard Enterprise drifter og forvalter dagens infrastruktur. Flytting av applikasjoner og data for gradvis å ta i bruk nye infrastrukturtjenester
 • Ferdig modernisert infrastruktur; 1. november 2019: Ny drifts- og tjenestemodell er fullt ut etablert. Hewlett Packard Enterprise eier og drifter modernisert infrastruktur og ivaretar kontinuerlige oppdateringer

Aktivitetene som gjensto i program for infrastrukturmodernisering (IMP) i Digital fornying, videreføres og avsluttes i det nye infrastrukturmoderniseringsprogrammet (iMod) av Sykehuspartner.

Helseforetakene er involvert i arbeidet som foregår i regi av Sykehuspartner og med underleverandør Hewlett Packard Enterprise.  Helse Sør-Øst har besluttet at infrastrukturmodernisering skal prioriteres fremover og en raskere gjennomføring krever innsats fra hele foretaksgruppen for at regionen skal lykkes med å realisere gevinstene.

Sykehuspartner er ansvarlig for regionens IKT-tjenester og Hewlett Packard Enterprise er en underleverandør til Sykehuspartner på infrastrukturmodernisering. Et samarbeid med en underleverandør legger til rette for at Sykehuspartner kan bruke sine ressurser mer målrettet på IKT-løsninger som understøtter pasientbehandlingen.


Digitalisering for alle helseforetakene

Digitalisering i helsektoren er viktig både i helseforetakene og mellom helseforetakene. Det bidrar også til tettere og bedre samarbeid med blant annet fastlege og kommunehelsetjenesten.

Felles satsing

Digital fornying er en felles satsing for sykehusene i Helse Sør-Øst. Gjennomføringen ledes av Helse Sør-Øst RHF, med råd fra de administrerende direktørene for helseforetakene og tillitsvalgte.

Økonomisk ramme

Den økonomiske rammen for Digital fornying fastsettes av styret for Helse Sør-Øst RHF, som del av den årlige budsjettprosessen. Rammen for Digital fornying er i 2017 på 800 millioner kroner.


Aktuelt

Fornyingsstyremøter

Det vil ikke bli gjennomført flere fornyingsstyremøter.

Avholdte fornyingsstyremøter

Fornyingsstyremøte 09.06.2016https://www.helse-sorost.no/arrangementer/fornyingsstyremote-09062016Fornyingsstyremøte 09.06.2016
Fornyingsstyremøte 12. mai 2016https://www.helse-sorost.no/arrangementer/fornyingsstyremote-12-mai-2016Fornyingsstyremøte 12. mai 2016
Fornyingsstyremøte 3. mars 2016https://www.helse-sorost.no/arrangementer/fornyingsstyremote-3-mars-2016Fornyingsstyremøte 3. mars 2016
Fornyingsstyremøte 26. november 2015https://www.helse-sorost.no/arrangementer/fornyingsstyremote-26-november-2015Fornyingsstyremøte 26. november 2015
Fornyingsstyremøte 23. september 2015https://www.helse-sorost.no/arrangementer/fornyingsstyremote-23-september-2015Fornyingsstyremøte 23. september 2015
Fornyingsstyremøte 11. juni 2015https://www.helse-sorost.no/arrangementer/fornyingsstyremote-11-juni-2015Fornyingsstyremøte 11. juni 2015
Fornyingsstyremøte 16. april 2015https://www.helse-sorost.no/arrangementer/fornyingsstyremote-16-april-2015Fornyingsstyremøte 16. april 2015
Fornyingsstyremøte 29. januar 2015https://www.helse-sorost.no/arrangementer/fornyingsstyremote-29-januar-2015Fornyingsstyremøte 29. januar 2015

 

Nytt fra de ulike programmene og relaterte saker

God fremdrift i Digital fornyinghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/god-fremdrift-i-digital-fornyingGod fremdrift i Digital fornyingDet regionale programmet for å fornye og standardisere arbeidsprosesser og teknologi rapporterer om god fremdrift i andre tertial 2016. Flere helseforetak har fått nye løsninger på plass i denne perioden, noe som vil bidra til å heve kvalit...19.10.2016 22:00:00
Helsenorge.no blir den digitale pasient- og innbyggertjenesteportalenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helsenorgeno-blir-den-digitale-pasient-og-innbyggertjenesteportalenHelsenorge.no blir den digitale pasient- og innbyggertjenesteportalenHelse Sør-Øst fortsetter satsing på digitale pasient og innbyggertjenester ved å overføre de aller fleste av tjenestene i regionen, inkludert MinJournal, til den nasjonale helseportalen Helsenorge.no. Helsenorge.no er den offentlige helsepo...14.09.2016 22:00:00

Nasjonalt arbeid

Nasjonalt IKT HF

Nasjonal IKT er spesialisthelsetjenestens hovedarena for samhandling innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Dette gjelder både samhandling innad i spesialisthelsetjenesten (mellom de ulike helseforetakene og de regionale helseforetakene) og samhandling med andre sentrale aktører som kommunehelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet, helsedirektoratet og Norsk Helsenett.

Les mer om Nasjonal IKT HF

Nasjonal strategi for ehelse

Nasjonal strategi og plan for e-helse definerer overordnede mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren.

Les mer på Direktoratet for e-helse