Illustrasjon

Digital fornying

- for bedre kvalitet og pasientsikkerhet

Digital fornying

Digital fornying er Helse Sør-Østs regionale program for fornying og standardisering av arbeidsprosesser og teknologi. Programmet skal sørge for at målene i IKT-strategien for regionen fram mot 2020 nås.

Satsingen skal gi bedre kvalitet og pasientsikkerhet, økt effektivitet og bedre samhandling mellom aktørene som er involvert i pasientbehandlingen. Sykehusene skal bli i stand til å møte samfunnets forventninger til bruk av IKT og muligheter for selvbetjening.

Digital fornying ble etablert våren 2013.

 

Fire programmer

Digital fornying består av en rekke større og mindre prosjekter og er organisert i fire programmer.

Regional klinisk løsning

Formålet for program for regional klinisk løsning (RKL) er å bedre pasientsikkerhet og kvalitet i pasientbehandlingen i Helse Sør-Øst gjennom å standardisere, konsolidere og modernisere regionens kliniske løsninger og prosesser.

Programmet ønsker å oppnå formålet gjennom å etablere en felles løsning som understøtter:

 • Samhandling mellom omsorgsnivåene og sykehusene i regionen, herunder eResept, kjernejournal og helsenorge.no
 • Prosessene knyttet til pasientbehandling i og mellom sykehusene, deriblant elektronisk pasientjournal, pasientadministrativt system, laboratoriedata og radiologi

Programmet ble etablert i januar 2015 og består av de tidligere programmene Regional klinisk dokumentasjon, Digital samhandling, Radiologi og Laboratoriedata.

Programleder for regional klinisk løsning er Eli Stokke Rondeel (Sykehuspartner).

Leder av programstyret er Terje Rootwelt (Oslo universitetssykehus)

Se også:

Mandat for programmet Programdirektiv

Virksomhetsstyring

Programmet Virksomhetsstyring består av to prosjekter:

 • Regional økonomi- og logistikkløsning (ERP)
 • Regional datavarehusløsning (DVH)

Løsningene skal bidra til enklere og automatiserte arbeidsprosesser innen økonomi og logistikkområdet i foretakene, trygg forsyning av varer til pasientbehandlingen og bedre styringsinformasjon.

Økonomi- og logistikkløsningen er tatt i bruk av Akershus universitetssykehus og Sykehuset Østfold. 

Progamtyreleder for virksomhetsstyring er Hanne Gaaserød (Helse Sør-Øst RHF).

Prosjektleder Økonomi og logistikkløsning er Geir Ove Staalen.

Se også:

Mandat for programmet

Infrastrukturmodernisering 

Helse Sør-Øst har besluttet at infrastrukturen i regionen skal moderniseres for å være i stand til å understøtte trygg og moderne pasientbehandling. Stadig ny teknologi øker behovet for oppgradering av teknisk utstyr og kliniske løsninger. Program for infrastrukturmodernisering skal etablere en gjennomgående felles IKT-infrastruktur hvor foretakene gradvis fases inn i denne.

Moderne infrastruktur betyr økt kapasitet, bedre arbeidsverktøy, mer samhandling på tvers av sykehusene og effektiv deling av informasjon. Grunnlaget skal være på plass for å oppfylle den nasjonale målsettingen om èn pasient – èn journal.

Infrastrukturen moderniseres blant annet ved å bygge nytt nettverk, nye datasentre og nytt telefonsystem. Dessuten skal datautstyr og maskiner skiftes ut. Løsninger skal standardiseres i regionen. For de ansatte betyr dette blant annet færre systemer, enklere pålogging med færre passord, raskere responstid og enklere tilgang til informasjon. Alt i alt skal dette gi mer tid til pasienten.

Med en oppgradert infrastruktur, er alt lagt til rette for at nye kliniske løsninger kan tas i bruk og at samhandling på tvers blir en realitet.  For pasientene betyr dette økt kvalitet i behandling og redusert risiko for feil.

Programmet skal sikre konsistent og kostnadseffektiv gjennomføring av Digital fornying gjennom å ivareta leveranser av alle infrastrukturkomponenter for de andre programmene, Regioanl klinisk løsning, Virksomhetsstyring og IKT-støtte for forskning.

Moderniseringen er i gang, og vil pågå i mange år framover.  Først ut med ny løsning er Oslo universitetssykehus.

Porgramstyreleder for infrastrukturmodernisering er Kenneth Solstrand (Oslo universitetssykehus).

Programleder Jan-Henrik Stubberud.

Se også:

Mandat for programmet Programplan

Prosjekter i programmet

Regional IKT for forskning

Formålet med programmet er å gi forskere i helseregionen forbedret støtte gjennom bedre IKT-verktøy og god forvaltning av løsningene. Dette skal bidra til at forskerne i større grad kan konsentrere ressursbruken mot selve forskningsarbeidet.

Moderne teknologi legger til rette for å etablere gode og sikre løsninger for datafangst, lagring og behandling av data. Ved at dette gjøres regionalt er det mulig å etablere standardiserte, helhetlige og effektive løsninger.  Regionale IKT-tjenester vil samtidig gi bedre muligheter for samhandling og fleksibilitet – på tvers av helseforetakene i regionen og aktuelle samarbeidspartnere.

Programmet skal etablere løsninger som på en god måte understøtter prosessene for gjennomføring av forskningsprosjekter. I dette ligger løsninger innen:

 • IKT-infrastruktur, lagring, PC-er og digitale arbeidsverktøy og programvare
 • Samhandling med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Datafangst, datauthenting og kobling av data
 • Dialog med forskningsdeltakere
 • Dokumentasjon og sporing av forskningsforsøk
 • Administrativ støtte til planlegging, styring og oppfølging
 • Bibliotekstjeneste
 • Organisasjon, prosesser, tjenestestruktur og avtaleoppbygging som understøtter IKT-leveranser og forvaltning/videreutvikling.  

Programmet ble etablert januar 2016 og har en planlagt gjennomføringsperiode frem til 2020.

Programstyreleder for Regional IKT for forskning er Per Morten Sandset (Helse Sør-Øst RHF). 

Programleder Trond Snoen.

Digitalisering for alle helseforetakene

Digitalisering i helsektoren er viktig både i helseforetakene og mellom helseforetakene. Det bidrar også til tettere og bedre samarbeid med blant annet fastlege og kommunehelsetjenesten.

Felles satsing

Digital fornying er en felles satsing for sykehusene i Helse Sør-Øst. Gjennomføringen ledes av Helse Sør-Øst RHF, med råd fra fornyingsstyret, der alle de administrerende direktørene for helseforetakene i regionen deltar, sammen med leder av det regionale brukerrådet, tillitsvalgte og representanter fra Helse Sør-Øst RHF.

Økonomisk ramme

Den økonomiske rammen for Digital fornying fastsettes av styret for Helse Sør-Øst RHF, som del av den årlige budsjettprosessen. Rammen for Digital fornying er i 2016 på ca. 1,3 milliarder kroner. Dette er om lag samme nivå som i 2013 og i 2014.

Fornyingsstyret

Fornyingsstyret har ansvar for å styre og prioritere gjennomføringen av Digital fornying, på grunnlag av mandat og økonomiske rammer fastsatt av Helse Sør-Øst RHF. 

Fornyingsstyret har følgende sammensetning:

 • Administrerende direktørene i hvert av helseforetakene
 • Konserntillitsvalgte
 • Leder for regionalt brukerutvalg
 • Representanter fra Helse Sør-Øst RHF


Fornyingsstyret ledes av administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus Bjørn Erikstein. De møtes to-tre ganger i året.

Fornyingsstyrets hovedformål er å være et rådgivende organ for administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, og slik bidra til vellykket realisering av den regionale IKT-strategien.

Fornyingsstyrets programkontor

Fornyingsstyrets programkontor (FPK) er sekretariat og forbereder og følger opp saker for fornyingsstyret.

Programkontoret ledes av Andreas Brunvoll, og inngår i avdeling for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF.

Saksdokumenter til fornyingsstyret legges rutinemessig ut på nettsidene og er tilgjengelig for alle. Status for gjennomføring rapporteres månedlig til administrerende direktør og hvert tertial til styret for Helse Sør-Øst RHF.


Aktuelt

Fornyingsstyremøter

Det er per dags dato ikke planlagt neste fornyingsstyremøte

Avholdte fornyingsstyremøter

Fornyingsstyremøte 09.06.2016https://www.helse-sorost.no/arrangementer/fornyingsstyremote-09062016Fornyingsstyremøte 09.06.2016
Fornyingsstyremøte 12. mai 2016https://www.helse-sorost.no/arrangementer/fornyingsstyremote-12-mai-2016Fornyingsstyremøte 12. mai 2016
Fornyingsstyremøte 3. mars 2016https://www.helse-sorost.no/arrangementer/fornyingsstyremote-3-mars-2016Fornyingsstyremøte 3. mars 2016
Fornyingsstyremøte 26. november 2015https://www.helse-sorost.no/arrangementer/fornyingsstyremote-26-november-2015Fornyingsstyremøte 26. november 2015
Fornyingsstyremøte 23. september 2015https://www.helse-sorost.no/arrangementer/fornyingsstyremote-23-september-2015Fornyingsstyremøte 23. september 2015
Fornyingsstyremøte 11. juni 2015https://www.helse-sorost.no/arrangementer/fornyingsstyremote-11-juni-2015Fornyingsstyremøte 11. juni 2015
Fornyingsstyremøte 16. april 2015https://www.helse-sorost.no/arrangementer/fornyingsstyremote-16-april-2015Fornyingsstyremøte 16. april 2015
Fornyingsstyremøte 29. januar 2015https://www.helse-sorost.no/arrangementer/fornyingsstyremote-29-januar-2015Fornyingsstyremøte 29. januar 2015

 

Nytt fra de ulike programmene og relaterte saker

God fremdrift i Digital fornyinghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/god-fremdrift-i-digital-fornyingGod fremdrift i Digital fornyingDet regionale programmet for å fornye og standardisere arbeidsprosesser og teknologi rapporterer om god fremdrift i andre tertial 2016. Flere helseforetak har fått nye løsninger på plass i denne perioden, noe som vil bidra til å heve kvalit...19.10.2016 22:00:00
Helsenorge.no blir den digitale pasient- og innbyggertjenesteportalenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helsenorgeno-blir-den-digitale-pasient-og-innbyggertjenesteportalenHelsenorge.no blir den digitale pasient- og innbyggertjenesteportalenHelse Sør-Øst fortsetter satsing på digitale pasient og innbyggertjenester ved å overføre de aller fleste av tjenestene i regionen, inkludert MinJournal, til den nasjonale helseportalen Helsenorge.no. Helsenorge.no er den offentlige helsepo...14.09.2016 22:00:00

Nasjonalt arbeid

Nasjonalt IKT HF

Nasjonal IKT er spesialisthelsetjenestens hovedarena for samhandling innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Dette gjelder både samhandling innad i spesialisthelsetjenesten (mellom de ulike helseforetakene og de regionale helseforetakene) og samhandling med andre sentrale aktører som kommunehelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet, helsedirektoratet og Norsk Helsenett.

Les mer om Nasjonal IKT HF

Nasjonal strategi for ehelse

Nasjonal strategi og plan for e-helse definerer overordnede mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren.

Les mer på Direktoratet for e-helse