Regional elektronisk pasientjournal

Én pasientjournal i Helse Sør-Øst -tryggere, enklere, raskere

Det jobbes med å etablere én felles pasientjournal på tvers av alle helseforetakene i Helse Sør-Øst. Måler er tryggere, enklere og mer effektiv kommunikasjon mellom sykehusene. For pasienten betyr dette én journal uavhengig av behandlingssted.

​DIPS brukes i dag som journalsystem ved alle helseforetakene i Helse Sør-Øst (HSØ), men den faktiske bruken og oppsettet av systemet er forskjellig fra foretak til foretak. Systemene «snakker ikke sammen» på tvers av sykehus, og pasienter som har vært ved flere sykehus har derfor også flere journaler som kun kan leses lokalt. Bare ved Oslo universitetssykehus er det i dag over 1,3 millioner pasienter som også har journal andre steder.

Én regional journal i fremtiden

For å kunne nå målet om én felles pasientjournal i Helse Sør-Øst, må helseforetakenes oppsett av DIPS gjøres likere slik at databasene kan slås sammen. Arbeidet innebærer derfor først å tilpasse de ulike foretaksløsningene til en regional standard, for så i neste omgang å slå sammen disse til én regional løsning. Målet er at pasienten i fremtiden har én regional journal, uavhengig av behandlingssted.  

Mål

 • Én pasientjournal per innbygger i Helse Sør-Øst tilgjengelig på tvers av foretak. Dette skal gi tryggere, enklere og raskere pasientforløp.
 • Mulighet for enklere og tryggere samhandling mellom helseforetak.
 • Forenklet og bedre forvaltning av DIPS i regionen. Dette skal redusere kostnadene forbundet med innføring av ny funksjonalitet i DIPS. Oppgraderinger kan gjøres raskere og enklere, og ny funksjonalitet kan dermed tas i bruk raskere.

Standardisering før sammenslåing

Standardiseringsarbeidet på foretakene ivaretas av arbeidsgrupper under ledelse av prosjektleder ved de enkelte foretakene, og med bistand fra det regionale prosjektet.

Selve standardiseringen er planlagt gjennomført i perioden 2016 og 2018. Noen av gevinstene med standardiseringen er:

 • Tilrettelegger for konsolidering (sammenslåing av databaser) og understøtter målet i Stortingsmeldingen "Én innbygger – én journal".
 • Muliggjør innføring av den regionale løsningen for automatisk opprettelse av brukere i DIPS. Dette vil lukke avvik i behandling av pasientinformasjon, avdekket i forbindelse med Riksrevisjonens revisjon.
 • Enklere gjenfinning av informasjon og dokumentasjon for brukere, uavhengig av hvilket helseforetak i Helse Sør-Øst man jobber på.
 • Mer effektiv forvaltning fordi løsningene til alle helseforetak er på samme, regionale standard.
 • Bidrar til utvikling av den regionale standarden.
 • Innføring av nasjonalt adresseregister som sikrer enhetlig og automatisk oppdatering av adresser på tvers av foretak.

Hvordan er arbeidet organisert?

Arbeidet med å etablere en regional EPJ omfatter en rekke større og mindre prosjekter som til sammen jobber mot at regionen skal kunne få én regional pasientjournal. Arbeidet er grovt sett inndelt i to:

 1. Regional EPJ Standardisering (2016-18):

  Målet er å innføre en regional standardisert løsning og nasjonalt rekvirentregister (adresseregister) for alle helseforetak i 2016-17. Styret i Helse Sør-Øst har godkjent gjennomføring av prosjekt Regional EPJ Standardisering innenfor en kostnadsramme på 363,2 millioner kroner.

  Prosjektet gjennomføres på bakgrunn av allerede ferdigstilt foranalyse (jan.-okt. 2015) og forprosjekt (okt. 2015-febr. 2016).

 2. Regional EPJ Konsolidering (fra 2017):

  Målet er å slå sammen de standardiserte foretaksvise databasene i én, felles løsning. Som et ledd i dette arbeidet har Helse Sør-Øst godkjent gjennomføring av et forprosjekt innenfor en kostnadsramme på 66,7 millioner kroner.  Forprosjekt Regional EPJ Konsolidering, som vil pågå i perioden fra april til desember 2016, skal utrede og planlegge konsolidering av EPJ-løsningene, inkludert funksjonelle forbedringer. På bakgrunn av endt forprosjekt vil styret i Helse Sør-Øst ta stilling til selve gjennomføringen av en eventuell konsolidering.

 

Arbeidet med å etablere en felles pasientjournal i regionen er organisert som et samarbeidsprosjekt mellom helseforetakene i regionen, Sykehuspartner HF, Helse Sør-Øst RHF og DIPS med en felles prosjektorganisering, felles leveranser og felles mål.

 

Én pasientjournal i Helse Sør-Øst

 

Tryggere fordi:

 • Pasienten får én journal uavhengig av behandlingssted.
 • Behandler får tilgang til all informasjon om pasienten på ett og samme sted.

 

Enklere fordi:

 • Samhandlingen mellom foretak blir bedre og enklere.
 • Helsepersonell kan jobbe på tvers uten å lære seg nye systemer.

 

Raskere fordi:

 • Hele pasientens sykehushistorie blir tilgjengelig og legger til rette for raskere pasientforløp.
 • Ett system og felles arbeidsmåter gir økt kvalitet og forenklet, mer effektiv forvaltning.

Innføring i helseforetakene

Opplæringsopplegg

Høsten 2016 innføres regional standard av elektronisk pasientjournal (EPJ) ved Sykehuset i Vestfold, Sunnaas sykehus og Sykehuset Telemark og Betanien Hospital. Standardiseringen gir flere fordeler for pasienter, ansatte, ledere og forvaltningen, men byr også på endringer i dagens oppsett av DIPS.