Kvalitet og pasientsikkerhet

Systematisk arbeid og dokumentasjon bidrar til ny kunnskap og læring. Det er en forutsetning for å utvikle stadig bedre helsetjenester.

Åpenhet om kvalitet og pasientsikkerhet skal bidra til å skape trygghet og tillit til helsetjenester i Norge.

For å kunne gjøre tjenestetilbudet bedre, sikre god kvalitet og likeverdige tjenester, er det nødvendig å dokumentere og drive et kontinuerlig forbedringsarbeid.

Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet

Helse Sør-Øst RHF har utarbeidet en strategi for kvalitet og pasientsikkerhet. Planen bygger på fem viktig prinsipper for kvalitet.

Tjenestene skal:

  • Være virkningsfulle
  • Være trygge og sikre
  • Involvere brukerne og gi dem innflytelse
  • Være samordnet og preget av kontinuitet
  • Utnytte ressursene på en god måte
  • Være tilgjengelig og rettferdig fordelt

Kvalitetsindikatorer

Det nasjonale systemet for å dokumentere kvalitet omfatter somatisk helsetjeneste, psykisk helsevern, rus og kommunale helse- og omsorgstjenester.

Helsedirektoratet har ansvaret for å utvikle, formidle og vedlikeholde de nasjonale indikatorene.

Gå til nettsiden om nasjonale kvalitetsindikatorer

Resultatene publiseres regelmessig på helsenorge.no.

Pasientsikkerhetsprogrammet

Det nasjonale programmet for pasientsikkerhet "I trygge hender" skal bidra til å redusere pasientskader og øke pasientsikkerheten i Norge.

Mer om pasientsikkerhetsprogrammet

Brukeropplevd kvalitet

Kunnskapssenteret for helsetjenesten har i flere år gjennomført målinger av pasientens opplevelse av helsetjenesten. Sykehus og helseforetak i Helse Sør-Øst har vært med i undersøkelsene.

Tilbakemeldingene brukes i forbedringsarbeid i helseforetakene.

Gå til kunnskapssenteret for helsetjenesten

  

Kvalitetsregistre

Det er opprettet nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Disse har som mål å samle informasjon om utredning, behandling og oppfølging av pasienter. Hensikten er å bygge kunnskap som gir bedre og tryggere behandling for en lang rekke sykdomsgrupper.

Gå til nettsidene til Kvalitetsregistre

De fire helseregionene har etablert et Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, dette drives av Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE ) i Helse Nord.

Gå til nettsidene til SKDE

Medisinsk koding

I Helse Sør-Øst RHF styresak 081-2011: Nasjonal Internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene - resultat og oppfølging ble det foreslått en del tiltak, som er nærmere omtalt i styresaken.

Utredning om medisinsk koding

Korrekt medisinsk koding er en nødvendig forutsetning for god dokumentasjon og rapportering av virksomheten i helsetjenesten. Ulike undersøkelser av medisinske journaler i flere helseforetak de siste årene viser imidlertid at kvaliteten på den medisinske kodingen ikke er tilfredsstillende og bør forbedres. Undersøkelsene viser også at det er liten forbedring fra år til år. Det er behov for flere tiltak for å oppnå pålitelig rapportering data til NPR (og videre sekundærbruk av kliniske data) samt danne korrekt grunnlag for lokal statistikk og oversikt samt benchmarking mellom sammenliknbare klinikker i ulike helseforetak.

2012 ble det utført en utredning om tiltak som kan sikre at medisinsk koding utføres av godt kvalifiserte kodere i form av en kartlegging av opplegg for medisinsk koding i utvalgte land. Det er mye som taler for at medisinsk koding bør profesjonalisering og effektiviseres.

Nasjonal kodingsmodul

Manglende IT-basert beslutningsstøtte i kodingsprosessen er blitt identifisert som en av flere mulige kilder til feilkoding. I 2012 ble det også i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeidet en forprosjektrapport om  Nasjonal kodingsmodul sammen med en kost/nytteanalyse.

Se også


Meldeordningen for uønskede hendelser

Pakkeforløp

Bedre pasientforløp for pasienter med kreft Mer om pakkeforløp for kreftFant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.