Regionale utviklingsplaner og store utviklingsprosjekter

Nasjonal helse- og sykehusplan

Kort om planen

illustrasjonVåren 2016 vedtok Stortinget nasjonal helse- og sykehusplan. Helse Sør-Øst RHF følger opp dette viktige arbeidet og utarbeider regionale planer.

Nasjonal helse- og sykehusplan handler om

  • pasienter som deltar aktivt i beslutninger om egen behandling og utvikling av helsetjenesten
  • ansatte i riktig antall og med riktig kompetanse som får brukt tiden sin riktig
  • sykehus som har klar oppgavedeling og som arbeider sammen i team
  • kvalitet utvikler helsetjenesten. Vi styrer etter kvalitet
Les hele planen (Regjeringen.no)


Utviklingsplaner

Planer fra helseforetakene

Alle helseforetakene/sykehusområdene i vår region skal utarbeide egne utviklingsplaner. Disse planene vil også være innspill til Helse Sør-Øst RHFs regionale utviklingsplan.

Utviklingsarbeidet i Vestre VikenUtviklingsarbeidet på Sørlandet Sykehus


Helseforetakene utarbeider utviklingsplaner etter følgende veileder:

Veileder for arbeidet med utviklingsplaner
Kvalitetssikring av utviklingsplaner - revisjonstabell


Alle helseforetak/sykehusområdene i vår region skal lage egne kommunikasjonsplaner for utviklingsarbeidet. Det er utarbeidet en felles plattform for kommunikasjonsarbeidet i regionen. Denne ble vedtatt av styret i Helse Sør-øst i 2012.

Kommunikasjonsplakat for Helse Sør-Øst


Aktuelle styresaker

056-2016 Saksframlegg - Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/056-2016 Saksframlegg - Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdf056-2016 Saksframlegg - Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdf
056-2016 Vedlegg - Veileder for utviklingsplaner til styrene i RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/056-2016 Vedlegg - Veileder for utviklingsplaner til styrene i RHF.pdf056-2016 Vedlegg - Veileder for utviklingsplaner til styrene i RHF.pdf
008-2017 Saksframlegg Regionale føringer for HFenes arbeid med utviklingsplaner.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/008-2017 Saksframlegg Regionale føringer for HFenes arbeid med utviklingsplaner.pdf008-2017 Saksframlegg Regionale føringer for HFenes arbeid med utviklingsplaner.pdf
008-2017 Vedlegg - Strategier, planer og regionale føringer for HFenes utviklingsplaner.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/008-2017 Vedlegg - Strategier, planer og regionale føringer for HFenes utviklingsplaner.pdf008-2017 Vedlegg - Strategier, planer og regionale føringer for HFenes utviklingsplaner.pdfAktuelle rapporter

Rapport- Akutt og subakutt behandling av hjerneslag i Helse Sør-Øst 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Utviklingsplaner - Aktuelle rapporter/Rapport- Akutt og subakutt behandling av hjerneslag i Helse Sør-Øst 2016.pdfRapport- Akutt og subakutt behandling av hjerneslag i Helse Sør-Øst 2016.pdf
Rapport om kreftkirurgi.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Utviklingsplaner - Aktuelle rapporter/Rapport om kreftkirurgi.pdfRapport om kreftkirurgi.pdf
Delprosjekt Habilitering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Utviklingsplaner - Aktuelle rapporter/Delprosjekt Habilitering.pdfDelprosjekt Habilitering.pdf
Delprosjekt Psykisk helse.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Utviklingsplaner - Aktuelle rapporter/Delprosjekt Psykisk helse.pdfDelprosjekt Psykisk helse.pdf
Delprosjekt Rehabilitering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Utviklingsplaner - Aktuelle rapporter/Delprosjekt Rehabilitering.pdfDelprosjekt Rehabilitering.pdf
Delprosjekt Tverrfaglig spesialisert rusbehandling.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Utviklingsplaner - Aktuelle rapporter/Delprosjekt Tverrfaglig spesialisert rusbehandling.pdfDelprosjekt Tverrfaglig spesialisert rusbehandling.pdf

Regionalt planarbeid - foretakstilhørighet Kongsvinger sykehus

Helse Sør-Øst RHF har i foretaksmøtet med eier, Helse- og omsorgsdepartementet fått i oppdrag å vurdere overføring av Kongsvinger sykehus med tilhørende befolkningsområde til Akershus universitetssykehus.


 

Store utviklingsprosjekter

Store utviklingsprosjekter er prosjekter der helseforetakene kan låne penger fra Helse Sør-Øst RHF, eller ved at det gis lån fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det kan søkes om lån fra departementet på byggeprosjekter over 500 millioner kroner.  

Investeringer og økonomisk bæreevne

Investeringer med regionale prioritering omfatter større byggeprosjekter over 100 millioner kroner og regional IKT-satsning, jf. styresak 093-2009. Det betyr at det enkelte helseforetak selv forutsettes å foreta nødvendige lokale investeringer knyttet til vedlikehold, teknisk og funksjonell oppgradering av bygningsmassen og medisinsk- teknisk utstyr (MTU) mv. innenfor gitt basislikviditet og de muligheter som en positiv resultatutvikling gir.

Større utbyggingsprosjekter kan delfinansieres ved lån fra Helse Sør-Øst RHF, eller ved lån fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det kan søkes om lån fra departementet til byggeprosjekter over 500 millioner kroner. Maksimal låneramme for byggeprosjekter er da 70 % av forventet prosjektkostnad.

I utarbeidelsen av økonomisk langtidsplan 2017-2020 er det forutsatt at alle byggeprosjekter over 500 millioner kroner som er inkludert i planen, vil få lån fra Helse- og omsorgsdepartementet tilsvarende 70 % av prosjektets forventede totalramme. Lån bevilges i de årlige statsbudsjettene. 

De nevnte forholdene definerer et økonomisk handlingsrom for investeringer. Innenfor dette handlingsrommet må foretaksgruppen tilpasse gjennomføring av planlagte investeringer. Foretaksgruppen Helse Sør-Øst har ved et resultat i balanse årlig om lag 3,5 milliarder kroner tilgjengelig i fri likviditet. Gruppen har en intern lånemodell som innebærer at Helse Sør-Øst RHF holder tilbake en andel av helseforetakenes frie likviditet, og dette disponeres til finansiering av felles prioriterte prosjekter og avdrag på lån til Helse- og omsorgsdepartementet.  

 

Kriterier for prioritering av store investeringsprosjekter

Det økonomiske handlingsrommet setter rammene for hvor mange investeringsprosjekter som kan gjennomføres og når. Regionens kriterier for prioritering av investeringsprosjekter, herunder store byggeprosjekter omfatter:

• Generelle overordnede kriterier

• Medisinsk og helsefaglige kriterier, herunder kapasitet og ivaretakelse av sørge for ansvaret

• Bygningsmessige kriterier

• Økonomiske kriterier, herunder prosjektets og helseforetakets bæreevne

I sammenheng med vurdering av ivaretakelse av “sørge for”- ansvaret, er det i en tidlig fase i planleggingsarbeidet nødvendig å gjøre grundige vurderinger av fremtidig kompetansebehov og bemanningsutvikling. Sammen med kartlegging og konsekvensvurdering av IKT-området, danner dette også viktige forutsetninger for vurdering av prosjektets bæreevne.

Kriterier gjøres gjeldende ved beslutning om igangsetting av et prosjekt, ved prioritering mellom prosjekter og ved prioritering mellom investeringsområdene. Videre anvendes kriteriene som grunnlag for styrets godkjenning ved overgang til neste prosjektfase.

Vurderingen av om en investering tilfredsstiller kriterier og krav er uavhengig av hvordan investeringen kan finansieres.

Les mer i økonomisk langtidsplan

Økonomisk langtidsplan 2017-2020


Sykehusbygg

Sykehusbygg HF skal:

  • .. være en internleverandør for de regionale helseforetakene og landets helseforetak, og skal legge til rette for og bidra til standardisering, erfaringsoverføring, god ressursutnyttelse og ressurstilgang innen prosjektering og bygging av sykehus.
  • .. sørge for at erfaring fra forvaltning og drift av sykehuseiendom tas hensyn til i nye prosjekter og kommer foretakenes eiendomsforvaltning til nytte.

Byggeoppdrag eller bidrag til byggeoppdrag skal bare kunne leveres til de fire RHF-ene og deres underliggende helseforetak, samt parter som inngår i et sameie med disse.

Les mer om Sykehusbygg HF og deres oppdrag

Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter

Veilederen beskriver og gir anbefalinger om hvordan planprosessen for investeringsprosjekter i helseforetakene bør gjennomføres.

Last ned veilederen

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.