Regionalt planarbeid

Kongsvinger sykehus Foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus

Kan det være hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde til Akershus universitetssykehus HF?

Det var spørsmålet helse- og omsorgsminister Bent Høie stilte Helse Sør-Øst og som vi nå skal besvare.


Om arbeidets varighet og beslutningspunkter

Det er lagt opp til tett møteplan gjennom høsten og en arbeidsgruppe har ansvaret for å forberede utkast til sluttrapport foran hvert møte. Etter planen skal et utkast foreligge 30.12.2016 og deretter sendes på innspillsrunde.

Dette er en ganske så stram framdrift, og det er enighet om at dersom det er nødvendig med lengre tid for kvalitetssikring så er kvalitet viktigere enn å nå måldato.

Om arbeidsform

Vi har lånt arbeidsform fra “Veileder for arbeid med utviklingsplaner”. Det betyr at arbeidet skal foregå i åpenhet, at alle som ønsker det skal kunne få innsyn og følge arbeidet, og at samarbeidspartnere i kommunene involveres og ikke bare informeres. Helse Sør-Øst RHF er derfor spesielt fornøyd med at det faktisk er flere deltagere fra kommunene enn fra helseforetakene, og at politisk ledelse er så godt representert sammen med fagfolkene. Arbeidet i prosjektgruppa suppleres av to andre arbeidsgrupper; en som analyserer dagens pasientbehandling (hvem behandles hvor) og en som ser på økonomiske konsekvenser ved en eventuell flytting. På faglig side skjer det dels dialog med ansatte ved Kongsvinger sykehus samt at det skal være møter mellom fag- og driftsansvarlige innen aktuelle fagområder på Sykehuset Innlandet HF og Akershus universitetssykehus HF samt avdelingslederne fra SI Kongsvinger. Gjennom høstens arbeid har det kommet fram et behov for å forstå hva som er aktuelle modeller for framtidens Kongsvinger sykehus før man tar stilling til foretakstilhørighet. Dersom de to helseforetakene ønsker å bruke sykehusets ressurser og kapasitet helt ulikt, vil dette kunne påvirke prosjektgruppens anbefaling. Dersom fagfolk i begge foretak tenker likt er dette også vesentlig informasjon. Nå kommer alle modeller på bordet slik at prosjektgruppen kan vurdere hva som gir den beste løsningen for pasientene. Uansett framtidig tilknytning vil Kongsvinger sykehus utvikle og endre seg. Dette vil skje innenfor rammen av Sykehuset Innlandet sin idefase eller eventuelt Akershus universitetssykehus HF sin utviklingsplan. Somatikk, psykisk helse og avhengighet og prehospitale tjenester vurderes samlet.

Prosjektgruppe ledet av Helse Sør-Øst RHF

“Vi” er bredt sammensatt prosjektgruppe ledet fra Helse Sør-Øst RHF

 • Sykehuset Innlandet HF Astrid Bugge Mjærum, viseadministrerende direktør
 • Sykehuset Innlandet HF Gunn Godtland Bakke, divisjonsdirektør psykisk helse
 • Sykehuset Innlandet HF Geir Kristoffersen, divisjonsdirektør prehospitale tjenester
 • Akershus universitetssykehus HF Tone Ikdahl, viseadministrerende direktør
 • Akershus universitetssykehus HF Øystein Kjos, divisjonsdirektør psykisk helsevern
 • Bruker Randi Aasvestad, Brukerkontoret Kongsvinger sykehus
 • Bruker Per Rasmussen, Brukerutvalget i SI
 • Tillitsvalgt Kongsvinger Øyvind Mikkelsen Ottestad, LIS Kongsvinger sykehus
 • Hovedverneombud Magne Tronstad, Kongsvinger sykehus
 • Konserntillitsvalgt Irene Kronkvist, Unio
 • Konserntillitsvalgt Terje Keyn, akademikerne
 • Konserntillitsvalgt Lasse Sølvberg, LO
 • Kongsvinger kommune Sjur Strand, ordfører, Åge Henning Andersen, kommunelege
 • Grue kommune Åse Bjerke Lilleåsen, varaordfører
 • Eidskog kommune Kamilla Thue, ordfører og Gunn Gjester (vara)
 • Sør-Odal kommune Knut Hvithammer, ordfører
 • Nord-Odal kommune Randi Standerholen, Leder for helse- og omsorgsetaten
 • Åsnes kommune Toril Gundersen, Kommunalsjef helse, pleie og omsorg
 • Nes kommune Unni Berit Schjervheim, kommuneoverlege
 • Sykehusaksjonen May Sønsterud
 • Prosjektleder Helse Sør-Øst RHF Andreas Moan
 • Spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF Dagny Sjaatil
 • Sen. finansrådgiver Helse Sør-Øst RHF Kirsti Bjørge

 

Mandat for vurdering av eventuell overføring av Kongsvinger sykehus med tilhørende befolkningsområde til Akershus universitetssykehus

Innledning

I foretaksmøteprotokollen for Helse Sør-Øst RHF av 15. august 2015, sak 3, er det forutsatt at det i det videre arbeidet med å analysere kapasitetsbehovet, vurderes om det kan være hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende befolkningsområde til Akershus universitetssykehus.

Oppfølging av dette punktet i foretaksmøteprotokollen inngår som en del av arbeidet med regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst.

Helse Sør-Øst RHF vil på denne bakgrunn etablere en prosjektgruppe med bred representasjon fra berørte kommuner og fra ledelsen ved de berørte helseforetakene slik at en eventuell overføring kan vurderes. Arbeidet vil ledes av Helse Sør-Øst RHF.

Helse Sør-Øst RHF sin vurdering av en eventuell overføring vil basere seg på det samlede “sørge-for”-ansvaret i regionen.

Arbeidsomfang

Prosjektgruppen skal frembringe en anbefaling om, og eventuelt hvordan, Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområdet bør overføres til Akershus universitetssykehus HF eller om Kongsvinger sykehus fortsatt bør være en del av Sykehuset Innlandet HF.

Prosjektgruppen skal:

 •  Innhente synspunkter fra berørte helseforetak, berørte kommuner, brukermiljøer og tillitsvalgte, samt gjennomføre en åpen prosess som involverer de samme miljøene
 • Kort beskrive dagens tjenestetilbud ved Kongsvinger sykehus
 • Beskrive hvor befolkningen i opptaksområdet til Kongsvinger sykehus i dag får spesialisthelsetjenester (pasientstrømmer) og beskrive forventet befolkningsutvikling
 • Beskrive faglige og økonomiske konsekvenser av en eventuell overføring av Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde til Akershus universitetssykehus HF - hva betyr foretakstilknytning i praksis for pasientforløpene og hva blir de økonomiske konsekvensene for de to helseforetakene
 • Basert på modellene i Nasjonal helse- og sykehusplan, beskrive hvordan Sykehuset Innlandet HF og Akershus universitetssykehus HF ser for seg framtidens Kongsvinger sykehus – det vil si beskrive faglig innhold og type aktivitet (inkludert medisinske akuttfunksjoner, elektiv og akutt kirurgi, bruk av intensiv og fødetilbud)
  • Akershus universitetssykehus HF og hovedstadsområdet preges av betydelig befolkningsvekt med tilhørende kapasitetsutfordringer for helseforetakene/sykehusene. Det er et premiss fra tidligere styresaker i Helse Sør-Øst RHF at man ikke skal treffe tiltak som gjør denne situasjonen mer utfordrende. Det betyr at en eventuell overføring av Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde ikke skal øke belastningen på Akershus universitetssykehus HF
  • Det finnes i dag ledig kapasitet (senger, operasjonsstuer, dialysekapasitet med mer) på Kongsvinger sykehus og denne kapasiteten skal beskrives, og det skal vises konkret om og hvordan hhv. Sykehuset Innlandet HF og Akershus universitetssykehus HF vil benytte denne kapasiteten. Herunder skal det beskrives om det er aktuelt å utvide opptaksområdet til Kongsvinger sykehus og i så fall med hvilke kommuner/områder
  • Kongsvinger sykehus har i dag tilbud innen revmatologi og øye, og dette er tilbud som per i dag ikke finnes ved Akershus universitetssykehus HF. Hva tenker man om disse tilbudene i de to helseforetakene
  •  Dagens fødetilbud skal beskrives, og det skal beskrives og vurderes ulike utviklingsretninger for framtidig fødetilbud som del av hhv Sykehuset Innlandet HF og Akershus universitetssykehus HF 
 • Vurdere om det er aktuelt å overføre deler av opptaksområdet (enkeltkommuner) til Akershus universitetssykehus HF fra Sykehuset Innlandet HF og beskrive konsekvenser av en slik endring av opptaksområde 
 • Tilbudene innen psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, somatikk og prehospitale tjenester skal vurderes sammen 
 • Gjennomføre risikoanalyse av alternativene. Risikoanalysen skal minst omfatte konsekvens for pasientforløp, faglig utvikling, prehospitale tjenester og samarbeid med kommunene

Organisering av arbeidet

16-00908-19 Framtidig helseforetakstilhørighet for Kongsvinger sykehus.pdfHelse Sør-Øst RHF etablerer en prosjektgruppe med bred representasjon fra berørte kommuner og fra ledelsen ved de berørte helseforetakene. Deltagende kommuner vil være Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue og Nes. Åsnes følger arbeidet grunnet at befolkningen i kommunen bruker DPS Kongsvinger. Arbeidet ledes av Helse Sør-Øst RHF.

Framdrift

Prosjektet sendte ut rapport på høring 24. mars 2017. Høringsfristen er 24. mai 2017.

Rapporten

Helse Sør-Øst RHF har i foretaksmøtet med eier, Helse- og omsorgsdepartementet, fått i oppdrag å vurdere om det er hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende befolkningsområde til Akershus universitetssykehus. Prosjektet har nå utarbeidet en rapport og en risiko- og mulighetsanalyse om dette temaet.

Helse Sør-Øst RHF har sendt prosjektrapporten på høring til Akershus universitetssykehus, Sykehuset Innlandet, fylkeskommuner og kommuner som hører til foretakene, samt tillitsvalgte, fagorganisasjoner, brukerorganisasjoner og aksjonsgrupper. Helseregionen tar i mot innspill også fra andre interesserte. Høringsfristen er 24. mai 2017.

Vedlegg til rapporten

Vedlegg 1 - MandatVedlegg 2 - PasientstrømmerVedlegg 3 - Rapport økonomiske beregninger av endret sykehusområdetilhørighet for Kongsvinger med tilhørende befolkningsområde

Vedlegg 4 - Oppgaver og funksjoner i Kongsvinger sykehus

Høringsuttalelser

Her er alle innkomne høringsuttalelser:

Høringsuttalelse fra Fylkesrådet i Hedmark.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Fylkesrådet i Hedmark.pdfHøringsuttalelse fra Fylkesrådet i Hedmark.pdf
Høringsuttalelse fra Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Akershus universitetssykehus HF.pdfHøringsuttalelse fra Akershus universitetssykehus HF.pdf
Høringsuttalelse fra Aksjonsgruppa for Kongsvinger sjukehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Aksjonsgruppa for Kongsvinger sjukehus.pdfHøringsuttalelse fra Aksjonsgruppa for Kongsvinger sjukehus.pdf
Høringsuttalelse fra Brukerkontoret ved Kongsvinger sykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Brukerkontoret ved Kongsvinger sykehus.pdfHøringsuttalelse fra Brukerkontoret ved Kongsvinger sykehus.pdf
Høringsuttalelse fra Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.pdfHøringsuttalelse fra Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.pdf
Høringsuttalelse fra Brukerutvalget ved Akershus universitetssykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Brukerutvalget ved Akershus universitetssykehus.pdfHøringsuttalelse fra Brukerutvalget ved Akershus universitetssykehus.pdf
Høringsuttalelse fra Eidskog kommune.PDFhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Eidskog kommune.PDFHøringsuttalelse fra Eidskog kommune.PDF
Høringsuttalelse fra Eidsvoll kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Eidsvoll kommune.pdfHøringsuttalelse fra Eidsvoll kommune.pdf
Høringsuttalelse fra Eldrerådet i Eidsvoll.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Eldrerådet i Eidsvoll.pdfHøringsuttalelse fra Eldrerådet i Eidsvoll.pdf
Høringsuttalelse fra Fagforbundet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Fagforbundet.pdfHøringsuttalelse fra Fagforbundet.pdf
Høringsuttalelse fra Fylkesstyrene i NSF Hedmark og Oppland.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Fylkesstyrene i NSF Hedmark og Oppland.pdfHøringsuttalelse fra Fylkesstyrene i NSF Hedmark og Oppland.pdf
Høringsuttalelse fra Gjerdrum kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Gjerdrum kommune.pdfHøringsuttalelse fra Gjerdrum kommune.pdf
Høringsuttalelse fra Grue kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Grue kommune.pdfHøringsuttalelse fra Grue kommune.pdf
Høringsuttalelse fra Hurdal kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Hurdal kommune.pdfHøringsuttalelse fra Hurdal kommune.pdf
Høringsuttalelse fra Kongsvinger Arbeiderlag.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Kongsvinger Arbeiderlag.pdfHøringsuttalelse fra Kongsvinger Arbeiderlag.pdf
Høringsuttalelse fra Kongsvinger Arbeiderparti ved seniorgruppa.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Kongsvinger Arbeiderparti ved seniorgruppa.pdfHøringsuttalelse fra Kongsvinger Arbeiderparti ved seniorgruppa.pdf
Høringsuttalelse fra Kongsvingerregionen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Kongsvingerregionen.pdfHøringsuttalelse fra Kongsvingerregionen.pdf
Høringsuttalelse fra Nannestad kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Nannestad kommune.pdfHøringsuttalelse fra Nannestad kommune.pdf
Høringsuttalelse fra Nes kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Nes kommune.pdfHøringsuttalelse fra Nes kommune.pdf
Høringsuttalelse fra Nord-Odal kommunestyre.PDFhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Nord-Odal kommunestyre.PDFHøringsuttalelse fra Nord-Odal kommunestyre.PDF
Høringsuttalelse fra Norsk Sykepleierforbund Akershus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Norsk Sykepleierforbund Akershus.pdfHøringsuttalelse fra Norsk Sykepleierforbund Akershus.pdf
Høringsuttalelse fra Oslo universitetssykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Oslo universitetssykehus.pdfHøringsuttalelse fra Oslo universitetssykehus.pdf
Høringsuttalelse fra Regionrådet for Fjellregionen.PDFhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Regionrådet for Fjellregionen.PDFHøringsuttalelse fra Regionrådet for Fjellregionen.PDF
Høringsuttalelse fra Regionstyret i Valdres.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Regionstyret i Valdres.pdfHøringsuttalelse fra Regionstyret i Valdres.pdf
Høringsuttalelse fra Rådet for likestilling for funksjonshemmede.PDFhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Rådet for likestilling for funksjonshemmede.PDFHøringsuttalelse fra Rådet for likestilling for funksjonshemmede.PDF
Høringsuttalelse fra Sykehuset Innlandet HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Sykehuset Innlandet HF.pdfHøringsuttalelse fra Sykehuset Innlandet HF.pdf
Høringsuttalelse fra Tynset kommune.PDFhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Tynset kommune.PDFHøringsuttalelse fra Tynset kommune.PDF
Høringsuttalelse fra Ullensaker kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Ullensaker kommune.pdfHøringsuttalelse fra Ullensaker kommune.pdf
Høringsuttalelse fra ansattes organisasjoner ved Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra ansattes organisasjoner ved Akershus universitetssykehus HF.pdfHøringsuttalelse fra ansattes organisasjoner ved Akershus universitetssykehus HF.pdf
Høringsuttalelse fra brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF.pdfHøringsuttalelse fra brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF.pdf
Høringsuttalelse fra foretakstillitsvalgte ved Sykehuset Innlandet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra foretakstillitsvalgte ved Sykehuset Innlandet.pdfHøringsuttalelse fra foretakstillitsvalgte ved Sykehuset Innlandet.pdf
Høringsuttalelse fra kommunene i Kongsvingerregionen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra kommunene i Kongsvingerregionen.pdfHøringsuttalelse fra kommunene i Kongsvingerregionen.pdf

Relaterte saker og dokumenter

Presentasjon fra allmøtet foretakstilhørighet Kongsvinger 260816.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Presentasjon fra allmøtet foretakstilhørighet Kongsvinger 260816.pdfPresentasjon fra allmøtet foretakstilhørighet Kongsvinger 260816.pdf
056-2016 Vedlegg - Veileder for utviklingsplaner til styrene i RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/20160616/056-2016 Vedlegg - Veileder for utviklingsplaner til styrene i RHF.pdf056-2016 Vedlegg - Veileder for utviklingsplaner til styrene i RHF.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.