Tilgjengelighets- og ressursstyringsprosjektet

 

 

​Helse Sør-Øst RHF arbeider for å redusere unødig venting og variasjon og for å sikre rett kompetanse og god ressursstyring i helseforetakene. For å understøtte helseforetakene i dette arbeidet, har Helse Sør-Øst RHF etablert tilgjengelighets- og ressursstyringsprosjektet (TRP).

Målet er å redusere ventetidene og andelen fristbrudd og redusere variasjonen i effektiviteten og kapasitetsutnyttelsen mellom helseforetakene.

Om arbeidet i Helse Sør-Øst

Til tross for stor innsats for å redusere unødvendig venting og variasjon, både regionalt og spesielt i helseforetakene, er det fortsatt arbeid som gjenstår. Ledelsen i Helse Sør-Øst RHF har derfor besluttet at arbeidet med ventetider og fristbrudd gis høy prioritet og ledelsesmessig fokus i 2016.

Det regionale prosjektet skal gjennom ulike tiltak bistå helseforetakene til å nå det overordnede målet om å redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen, gitt i Oppdragsdokumentet 2016 med følgende konkretisering av målet:

  • Gjennomsnittlig ventetid skal være under 65 dager
  • Ingen fristbrudd
  • Andel kreftpasienter som registreres i et pakkeforløp skal være minst 70 prosent.
  • Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført for kreftpasienter innen definert standard forløpstid uavhengig av type pakkeforløp skal være minst 70 prosent.
  • Redusere variasjonen i effektivitet og kapasitetsutnyttelse mellom helseforetakene

 

Resultatutvikling   

Helse Sør-Øst RHF lager årsrapporter og årlig melding om spesialisthelsetjenesten i vår region.

Se årsrapport og årlig melding

Se våre nøkkeltall