Tilgjengelighets- og ressursstyringsprosjektet

 

 

​Helse Sør-Øst RHF arbeider for å redusere unødig venting og variasjon og for å sikre rett kompetanse og god ressursstyring i helseforetakene. For å understøtte helseforetakene i dette arbeidet, har Helse Sør-Øst RHF etablert tilgjengelighets- og ressursstyringsprosjektet (TRP).

Målet er å redusere ventetidene og andelen fristbrudd og redusere variasjonen i effektiviteten og kapasitetsutnyttelsen mellom helseforetakene.

Om arbeidet i Helse Sør-Øst

Til tross for stor innsats for å redusere unødvendig venting og variasjon, både regionalt og spesielt i helseforetakene, er det fortsatt arbeid som gjenstår. Ledelsen i Helse Sør-Øst RHF har derfor besluttet at arbeidet med ventetider og fristbrudd gis høy prioritet og ledelsesmessig fokus i 2016.

Det regionale prosjektet skal gjennom ulike tiltak bistå helseforetakene til å nå det overordnede målet om å redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen, gitt i Oppdragsdokumentet 2016 med følgende konkretisering av målet:

 • Gjennomsnittlig ventetid skal være under 65 dager
 • Ingen fristbrudd
 • Andel kreftpasienter som registreres i et pakkeforløp skal være minst 70 prosent.
 • Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført for kreftpasienter innen definert standard forløpstid uavhengig av type pakkeforløp skal være minst 70 prosent.
 • Redusere variasjonen i effektivitet og kapasitetsutnyttelse mellom helseforetakene

 

Resultatutvikling   

Helse Sør-Øst RHF lager årsrapporter og årlig melding om spesialisthelsetjenesten i vår region.

Se årsrapport og årlig melding

Se våre nøkkeltall

 

 
 
 
 


 


 

 


 


 


 
 

Tiltak som virker

 • Oslo universitetssykehus satte pasienten i sentrum

  Ventetiden for kvinner med kul i brystet gikk kraftig ned som følge av et unikt designprosjekt ved Oslo universitetssykehus. Løsningen de valgte var å sette pasientens møte med sykehuset i sentrum.  

 • Kuttet ventetiden ved å droppe skippertak

  Hjertepoliklinikken på Ahus hadde landets tredje lengste ventetid på henvisninger. Så gjorde de et enkelt grep ved at de begynte å vurdere henvisningene hver dag i stedet for å ta et ukentlig skippertak.

 • Nådde målet om null fristbrudd

  Ringerike sykehus arbeidet systematisk for å redusere fristbrudd og lyktes med det. - Dersom vi ikke holder fristen, begår vi et lovbrudd, fastslår klinikkdirektør Per Bleikelia.

 • Effektivisering ga økt pasientsikkerhet

  Et krafttak ved Nevrologisk seksjon på Drammen sykehus i Vestre Viken førte til at ventetidene på poliklinikken er betydelig redusert. Målet var å dreie behandlingsforløpet fra døgn til dag.

 • Hjertesykepleiere avlaster kardiologene

  Hjertepoliklinikken ved Sykehuset Telemark i Skien satset på kompetanse. Flere sykepleiere videreutdannet seg for å kunne følge opp pasienter med hjertesykdom bedre. Slik avlastet sykepleierne noe av presset på kardiologene.