Nytt sykehus i Drammen

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i juni 2016 at nytt sykehus i Drammen skal bygges på Brakerøya.

(Bilde: illustrasjon - skisse) 

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i juni 2016 at nytt sykehus i Drammen skal bygges på Brakerøya. I samme møte stilte styret også krav om at prosjektet må tilpasses en kostnadsramme på 8,2 milliarder kroner. Det betyr en reduksjon på cirka 600 millioner kroner i forhold til tidligere planer.

Målet er at tilfredsstillende svar på styrets krav skal oppsummeres i en samlet rapport som styret i Vestre Viken HF kan uttale seg om og deretter behandles i styret i Helse Sør-Øst RHF tidlig i 2017. Det er styret i Helse Sør-Øst RHF som godkjenner om nytt Drammens-sykehus kan gå over i forprosjektfase.

Helse Sør-Øst RHF har fra og med sommeren 2016 overtatt ansvaret for den videre gjennomføringen av prosjektene.

Aktuelle dokumenter

Styresaker

054-2016 Saksframlegg - Vestre viken HF - konseptfase nytt sykehus i Drammen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/20160616/054-2016 Saksframlegg - Vestre viken HF - konseptfase nytt sykehus i Drammen.pdf054-2016 Saksframlegg - Vestre viken HF - konseptfase nytt sykehus i Drammen.pdf
006-2017 Saksframlegg - Vestre Viken HF - status for planlegging av nytt sykehus Drammen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/006-2017 Saksframlegg - Vestre Viken HF - status for planlegging av nytt sykehus Drammen.pdf006-2017 Saksframlegg - Vestre Viken HF - status for planlegging av nytt sykehus Drammen.pdfMandat for videreføring av arbeidet med nytt sykehus i Drammen

I foretaksmøte med Vestre Viken HF, 18. august 2016 ble mandat for videre arbeid overlevert.

Mandat for videreføring av arbeidet med nytt sykehus i Drammen

1. Innledning

Styret i Helse Sør‐Øst RHF behandlet i møte 16.06.2016 sak 054‐2016 om godkjenning av konseptfase for nytt sykehus i Drammen. Foretaksmøte i Helse Sør‐Øst RHF stadfestet i møte 22. juni 2016 (sak 6) styret i Helse Sør‐Øst RHFs vedtak.

Styret godkjente konseptapporten med de forutsetningene som framgikk av saksframlegget og ba om at alternativ 1: Brakerøya (skisseprosjekt alternativ 1.1) legges til grunn for det videre arbeid. I tillegg vedtok styret at videreføring av arbeid med nytt sykehus i Drammen skal tilpasses til planforutsetningene, det vil si en styringsramme på 8,2 mrd. kroner (prisnivå oktober 2015).

Styret ba derfor om at følgende tiltak iverksettes:

  • Generell optimalisering av foreliggende skisseprosjekt
  • Revurdering av helseforetakets interne fordeling av funksjoner og kapasiteter 
  • Vurdering av etappevis utbygging og fremdriftsmessige forutsetninger 
  • Større grad av egenfinansiering

I tillegg ba styret om at arbeidet med tomteerverv videreføres innenfor de økonomiske rammer som er fremlagt. Det forutsettes at restusikkerhet knyttet til forurensing og eventuell fare for undersjøiske skred avklares, slik at behov for tiltak er avstemt mot forutsatte økonomiske rammer før erverv av tomt gjennomføres.

Resultatene av arbeidet som omfattes av dette mandatet skal legge rammene for forprosjektet og skal framlegges styret i Helse Sør‐Øst RHF for godkjenning før oppstart av forprosjekt. Vestre Viken HF vil være en viktig bidragsyter i arbeidet og det forutsettes at kompetanse og ressurser stilles til disposisjon. Styret i Vestre Viken HF inviteres til å uttale seg om resultatet av arbeidet (sluttrapporten) i forkant av behandlingen i styret i Helse Sør‐Øst RHF.

2. Arbeidsomfang

Generell optimalisering av foreliggende skisseprosjekt Skisseprosjektet skal gjennomgås med sikte på å optimalisere konseptet for å redusere byggekostnadene. Det er viktig at alle muligheter blir belyst.

Det er imidlertid enkelte områder som peker seg ut som aktuelle innsatsområder. Det er store avstander til fjell og behov for omfattende pæling. Aktuelle tiltak er derfor å redusere fotavtrykket, revurdere byggehøyder og vurdere andre konstruktive og tekniske forhold. Etablering av differensierte arealer for «lette funksjoner» og ikke‐ medisinske aktiviteter må vurderes, og vurderingen skal også omfatte effekter av å endre byggets plassering på tomten. Dette vil kunne innebære en revurdering av lokalisasjon for legevakt og DPS dersom dette bidrar til å redusere totalkostnadene.

Forslagene skal bearbeides til et nivå som sannsynliggjør mulige effekter og illustreres gjennom enkle skisser og angivelse av mulig innsparing, men ikke bearbeides i detalj. Hensikten er å konkludere med 2 tiltak som gjennom videreføring og bearbeiding i forprosjekt vil bidra til å møte prosjektets planforutsetninger.

Revurdering av helseforetakets interne fordeling av funksjoner og kapasiteter

Det skal gjennomføres en revurdering av helseforetakets interne fordeling av funksjoner, fag‐ og oppgavedeling med sikte på å redusere investeringsbehovet på Brakerøya. Dette skal vurderes i sammenheng med pågående prosess for oppgradering og utvikling av sykehusene på Kongsberg, Ringerike og Bærum slik at investeringsmidlene i større grad kanaliseres mot vedlikehold/oppgradering gjennom etablering av økt kapasitet/nye funksjoner.

Det skal spesielt vurderes om deler av kapasitetsutvidelsene innenfor enkelte områdefunksjoner med større pasientvolumer kan etableres ved Bærum sykehus i stedet for ved Drammen sykehus. I tillegg skal endret fordeling av enkelte områdefunksjoner vurderes. Revurdering av opptaksområder for lokalsykehusfunksjonen skal også være del av denne vurderingen.

Vurdering av etappevis utbygging og fremdriftsmessige forutsetninger

Styret i Helse Sør‐Øst RHF har lagt en klar overordnet føring om at det skal etableres en plan for etappevis utbygging av investeringsprosjektene, slik at det legges til rette for at regionale investeringsmidler kan prioriteres fortløpende ut fra regionens samlede behov.

Det skal derfor gjennomføres en ny vurdering av mulig etappevis utbygging både innenfor somatikk og psykisk helsevern og TSB. Forslagene skal belyse investeringsmessige, framdriftsmessige og driftsmessige konsekvenser.

Større grad av egenfinansiering

Det er et mål å øke egenfinansieringen til prosjekt Nytt sykehus i Drammen. Dette blant annet for å redusere mellomfinansieringsbehovet (sum av basisfordringer og driftskreditt) mot Helse Sør‐Øst RHF fra det tidspunkt bygget er tatt i bruk. Aktuelle alternativer for å øke egenfinansieringen av Nytt sykehus i Drammen skal utredes.

3. Styring og organisering av arbeidet

I samsvar med vedtak i styret i Helse Sør‐Øst RHF overføres ansvaret for den videre gjennomføring av arbeidet til Helse Sør‐Øst RHF. Helse Sør‐Øst RHF har engasjert Sykehusbygg HF ved prosjektdirektør Dag Bøhler til å lede arbeidet. Prosjektdirektør rapporterer til administrerende direktør i Helse SørØst RHF eller den administrerende direktør utpeker.

Ut over ressurser engasjert fra Sykehusbygg HF, vil Helse Sør‐Øst RHF sørge for at interne ressurser prioriteres til arbeid med nytt sykehus i Drammen etter behov.

Vestre Viken HFs ressurser som inngår i arbeidet rapporterer til prosjektdirektør Dag Bøhler i forhold til utførelsen av ovennevnte oppgaver. Prosjektdirektør avklarer også hvilke deloppgaver Vestre Viken HF skal utføre.

Vestre Viken HF har ansvar for å sikre nødvendig forankring av tiltak og løsninger mot brukere og ansatte i egen organisasjon.

Det vil være nødvendig å samordne arbeidet med kjøp av tomt når det gjelder fremdrift, omfang og prisvurdering med det optimaliseringsarbeidet som nå gjøres. Helse Sør‐Øst RHF vil derfor inkludere medarbeider fra Sykehusbygg HF i forhandlingsteamet. Eventuelle grunnundersøkelser og informasjonsinnhenting knyttet til forurensing og eventuell fare for undersjøiske skred, kontakt med kommune, statlige etater og myndigheter i forbindelse med planarbeidet ivaretas av Helse Sør‐Øst RHF.

Det skal gis fast rapportering av arbeidet i de månedlige oppfølgingsmøtene mellom Vestre Viken HF og Helse Sør‐Øst RHF.

For å sikre tett oppfølging og kommunikasjon mellom Vestre Viken HF og Helse Sør‐Øst RHF bygges det videre på samhandlingsstrukturen som har vært operativ siden sommeren 2015.

Det innebærer at den etablerte oppfølgingsgruppen fra konseptfasearbeidet skal fungere som det faste kontaktpunktet mellom Vestre Viken HF og Helse Sør‐Øst RHF, med ansvar for å sikre at de ovennevnte punktene følges opp som forutsatt.

Oppfølgingsgruppen består av:

Fra Vestre Viken HF:

Prosjektdirektør Rune Abrahamsen

Fagdirektør Halfdan Aass

Prosjektleder Kristine Østby Johansen

Økonomidirektør Ørjan Sandvik

Direktør for kommunikasjon, strategi og samfunnskontakt Finn Egil Holm

Fra Helse Sør‐Øst RHF:

Prosjektdirektør Dag Bøhler (leder)

Direktør medisin og helsefag Alice Beate Andersgaard

Prosjektsjef Nina Kristiansen

Prosjektsjef Øyvind Ludvigsen

Finansdirektør Line Alfarrustad

Oppfølgingsgruppen etablerer nødvendige arbeidsgrupper. Eventuelt behov for å endre eller supplere oppfølgingsgruppens sammensetning besluttes av administrerende direktør i Helse Sør Øst RHF. Innleie av ressurser Prosjektdirektør Dag Bøhler vurderer behov for og styrer eksterne ressurser som arkitekter og relevante rådgivere (teknisk, medisinskfaglig, kalkyle mv). Bruken søkes å minimaliseres, men må være tilstrekkelig til å fremskaffe dokumentasjon og kvalitetssikring av foreslåtte løsninger. Dette gjelder også eventuelle supplerende grunnundersøkelser.

4. Finansiering

Vestre Viken HF finansierer egne ressurser som deltar i arbeidet.

For øvrig etableres et budsjett for perioden fram til godkjenning i styret i Helse Sør‐Øst RHF, som dekker innleie av ressurser fra Sykehusbygg HF og eksterne rådgivere, herunder supplerende grunnundersøkelser. Kostnadene vil utgjøre en del av prosjektkostnadene og forutsettes å være aktiverbare.

Ressursbruk og kostnadspådrag skal rapporteres i oppfølgingsmøtene.

5. Tentativ fremdriftsplan

Til behandling i oppfølgingsmøtet (frister tilpasses møtetidspunkt):

  • September 2016: ‐ Foreløpig notat om revidering av helseforetakets interne fordeling av funksjoner, fag‐ og oppgavefordeling samt opptaksområder og kapasiteter
  • Oktober 2016: ‐ Notat med forslag til optimalisering av skisseprosjekt ‐ Notat med forslag til endring av helseforetakets fordeling av funksjoner, fag‐ og oppgavefordeling og/eller opptaksområder
  • November 2016: ‐ Notat om egenfinansiering ‐ Notat med forslag til etappevis utbygging inklusive investeringsmessige, framdriftsmessige og driftsmessige konsekvenser ‐ Utkast til sluttrapport
  • Desember 2016: ‐ Uttalelse til sluttrapporten fra styret i Vestre Viken HF
  • Januar/februar 2017 ‐ Behandling i styret i Helse Sør‐Øst RHF
  • Tidsplanen detaljeres og stadfestes i første oppfølgingsmøte.

Helse Sør‐Øst RHF legger til grunn at arbeidet sikres prioritet og at nødvendige tiltak innen samtlige områder skal etableres slik at målet om en kostnadsreduksjon tilsvarende 600 MNOK nås samt at øvrige deler av arbeidet også svares ut. Dette er en forutsetning for at det kan fremmes sak for behandling i styret i Helse Sør‐Øst RHF.

Mandat for arbeidet med nytt sykehus i Drammen

Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 22. juni 2016

Helseminister Bent Høie stadfestet i foretaksmøte med Helse Sør-Øst RHF 22. juni vedtaket om at nytt sykehus i Drammen blir planlagt bygd på Brakerøya.

Vedtak 

Sak 6 Vestre Viken HF – konseptfase nytt sykehus i Drammen

Nytt sykehus i Drammen har vært planlagt over en lang tid. Helse Sør-Øst godkjente i juni 2014 at Vestre Viken HF igangsatte konseptfase for nytt sykehus i Drammen. Det ble besluttet at alternativene som skulle vurderes i tillegg til null-alternativet var lokalisering på Brakerøya. I juli 2015 ble det i samråd mellom Helse Sør-Øst og Vestre Viken gjort presiseringer i mandatet for konseptfasen. Her ble det bl.a. lagt til grunn at det nye sykehuset i Drammen skulle dimensjoneres på en slik måte at kapasiteten i de ulike sykehusene i Vestre Viken HF skal brukes på en best mulig måte. En mer optimal utnyttelse av samlet kapasitet i hele helseforetaket skal redusere kapasitetsbehovet og dermed arealbehovet for det nye sykehuset. Som følge av at revidert mandat la til grunn et redusert kapasitets- og arealbehov, ga dette åpning for å benytte eksisterende sykehustomt. Styret for Vestre Viken ba i desember 2015 om at prosjektgruppen også måtte utrede et såkalt null-pluss alternativ.

Styret for Vestre Viken tok endelig stilling til alternativene i møte den 9. mai 2016, jf. vedtak i sak 21-2016. Styret i Vestre Viken anbefalte at utbygging av nytt sykehus i Drammen ble lokalisert på Brakerøya.

I styremøte 16. juni 2016 godkjente styret i Helse Sør-Øst RHF i sak 054-2016 at alternativ 1 Brakerøya legges til grunn for det videre arbeid med etablering av nytt sykehus i Drammen. Foretaksmøte registrerte og så positivt på at styret for Helse Sør-Øst RHF har forutsatt at det iverksettes tiltak for å tilpasse prosjektet til tidligere planforutsetninger og at resultatene av dette arbeidet behandles før styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner oppstart av forprosjekt.

Foretaksmøtet vedtok:
Foretaksmøtet stadfester styret i Helse Sør-Øst RHF sitt vedtak i styresak 054-2016 om at nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF, blir planlagt på Brakerøya.

Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF, 22. juni 2016

Aktuelle saker

Stor interesse for leverandørkonferanse for nytt sykehushttps://www.helse-sorost.no/nyheter/stor-interesse-for-leverandorkonferanse-for-nytt-sykehusStor interesse for leverandørkonferanse for nytt sykehusHelse Sør-Øst RHF har i samarbeid med leverandørprogrammet til NHO, KS og Difi avholdt konferanse med 170 leverandører som er interessert i å bidra med leveranser innfor bygg, teknikk, utstyr og IKT til nytt sykehus i Drammen. Sykehuset har...17.04.2018 10:27:09
Inngått kontrakter for nytt sykehus i Drammenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/inngatt-kontrakter-for-nytt-sykehus-i-drammenInngått kontrakter for nytt sykehus i DrammenHelse Sør-Øst RHF har inngått kontrakter for arkitekt- og rådgivertjenester til nytt sykehus i Drammen. Kontraktene har en verdi på om lag 100 millioner kroner for forprosjektet, fordelt på syv fagvise kontrakter. Arbeidet med å prosjektere...14.12.2017 23:00:00
Inngår avtale med ABB om fraflytting av lokaler på Brakerøyahttps://www.helse-sorost.no/nyheter/inngar-avtale-med-abb-om-fraflytting-av-lokaler-pa-brakeroyaInngår avtale med ABB om fraflytting av lokaler på BrakerøyaStyret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent en avtale med ABB AS og ABB Holding AS om fraflytting av lokaler som ABB i dag benytter til sin virksomhet på Brakerøya i Drammen.17.08.2017 13:57:38
Konkurranse om arkitekt- og rådgivertjenester for nytt sykehus i Drammenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/konkurranse-om-arkitekt-og-radgivertjenester-for-nytt-sykehus-i-drammenKonkurranse om arkitekt- og rådgivertjenester for nytt sykehus i DrammenHelse Sør-Øst RHF vil i løpet av juni kunngjøre konkurranse for arkitekt- og rådgivertjenester for nytt sykehus på Brakerøya i Drammen.07.06.2017 22:00:00
Grunnundersøkelser for nytt sykehus i Drammenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/grunnundersokelser-for-nytt-sykehus-i-drammenGrunnundersøkelser for nytt sykehus i DrammenDet er gjennomført supplerende grunnundersøkelser på Brakerøya for å verifisere områdestabiliteten på området.  Dette etter påpekninger i forbindelse med tredjepartsvurdering fra NGI (Norges Geotekniske Institutt).10.05.2017 22:00:00
Regjeringen foreslår å gi lån for å bygge nytt sykehus i Drammenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/regjeringen-foreslar-a-gi-lan-for-a-bygge-nytt-sykehus-i-drammenRegjeringen foreslår å gi lån for å bygge nytt sykehus i Drammen- Dagens sykehus har en dårlig teknisk tilstand og ikke tilstrekkelig kapasitet. Det er behov for et nytt og større sykehus for å møte befolkningen i Vestre Viken sitt framtidige behov for spesialisthelsetjenester, sier helse- og omsorgsmin...10.05.2017 22:00:00
Vedtak i Drammen bystyre om grunnervervhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/vedtak-i-drammen-bystyre-om-grunnervervVedtak i Drammen bystyre om grunnervervDrammen bystyre behandlet 28.mars sak om grunnerverv i forbindelse med nytt sykehus i Drammen.07.04.2017 13:10:32
Fortsetter arbeidet med planlegging av nytt sykehus i Drammenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/fortsetter-arbeidet-med-planlegging-av-nytt-sykehus-i-drammenFortsetter arbeidet med planlegging av nytt sykehus i DrammenStyret i Helse Sør-Øst RHF har besluttet å fortsette arbeidet med planlegging av nytt sykehus i Drammen.  Arbeidet skal tidsmessig tilpasses fremdriften av erverv av sykehustomten.01.02.2017 23:00:00
Helse Sør-Østs krav til Drammen-prosjektet oppfylleshttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helse-sor-osts-krav-til-drammen-prosjektet-oppfyllesHelse Sør-Østs krav til Drammen-prosjektet oppfyllesOppfølgingsgruppen med representanter fra Helse Sør-Øst RHF/Sykehusbygg HF og Vestre Viken HF har avgitt en rapport med forslag til hvordan bygging av nytt sykehus i Drammen kan tilpasses planforutsetningene. Det har vært gjennomført et omf...05.12.2016 08:55:00
Status i arbeidet med nytt sykehus i Drammenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/status-i-arbeidet-med-nytt-sykehus-i-drammenStatus i arbeidet med nytt sykehus i DrammenStyret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i juni at nytt sykehus i Drammen skal bygges på Brakerøya. I samme møte stilte også styret krav om at prosjektet må tilpasses til en kostnadsramme på 8,2 milliarder kroner. Det betyr en reduksjon på cirk...27.10.2016 22:00:00
Drammensykehus-spørsmål utredes for avklaring etter nyttårhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/drammensykehus-sporsmal-utredes-for-avklaring-etter-nyttarDrammensykehus-spørsmål utredes for avklaring etter nyttår Drammensykehus-spørsmål utredes for avklaring etter nyttår. Helse Sør-Øst RHF er nå i full gang med å utrede de spørsmålene som det regionale helseforetakets styre stilte da det i juni godkjente konseptrapporten for nytt sykehus i Drammen....19.09.2016 22:00:00
Nytt sykehus på Brakerøya i Drammenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/nytt-sykehus-pa-brakeroya-i-drammenNytt sykehus på Brakerøya i DrammenHelseminister Bent Høie stadfestet i foretaksmøte med Helse Sør-Øst RHF 22. juni 2016 vedtaket om at nytt sykehus i Drammen blir planlagt bygd på Brakerøya.22.06.2016 22:00:00
Godkjenner sykehus på Brakerøyahttps://www.helse-sorost.no/nyheter/godkjenner-sykehus-pa-brakeroyaGodkjenner sykehus på BrakerøyaStyret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent konseptrapporten fra Vestre Viken HF om nytt sykehus i Drammen, og godkjenner at alternativet på Brakerøya legges til grunn for det videre arbeidet.15.06.2016 22:00:00
Støtter valg av Brakerøya - godkjenner videre arbeid med nytt Drammensykehushttps://www.helse-sorost.no/nyheter/stotter-valg-av-brakeroya-godkjenner-videre-arbeid-med-nytt-drammensykehusStøtter valg av Brakerøya - godkjenner videre arbeid med nytt DrammensykehusAdministrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF foreslår for sitt styre at det skal godkjenne konseptrapporten fra Vestre Viken HF om nytt sykehus i Drammen, og anbefaler at alternativet på Brakerøya legges til grunn for de...09.06.2016 22:00:00

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.