Nøkkeltall

Tall og fakta om Helse Sør-Øst, hovedsakelig hentet fra årsberetning og årlig melding for 2016.

 

Sykehustjenester til 2,9 millioner innbyggere

Helse Sør-Øst er landets største helseregion og omfatter Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder med til sammen 2,9 millioner innbyggere. Helse Sør-Øst RHF har sitt hovedkontor på Hamar.

Per 1. januar 2017 eier Helse Sør-Øst RHF elleve helseforetak. Foretaksgruppen er organisert i syv sykehusområder og har langsiktige avtaler med fem private ideelle, ikke-kommersielle sykehus.

Gjennom 2016 har foretaksgruppen hatt gjennomsnittlig 78 000 ansatte. Omsetningen i 2016 var 79 milliarder kroner.

Det regionale helseforetaket har avtale med vel tusen avtalespesialister samt en stor avtaleportefølje med andre private leverandører innen psykisk helsevern, TSB, somatiske, laboratorietjenester, radiologitjenester, habilitering og rehabilitering.

 

Aktivitetsvekst innenfor alle tjenesteområder

Sammenlignet med 2015 er det en betydelig vekst i aktivitet innenfor alle tjenesteområder i 2016. Foretaksgruppen har arbeidet aktivt med å oppfylle målsettingen om høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn somatikk. Antall polikliniske konsultasjoner innen somatikk økte med 7,6 prosent fra 2015 til 2016.  Tilsvarende vekst innen psykisk helsevern var 3,3 prosent – og veksten innen rusbehandling var 6,8 prosent.

Samlet ble det gjennomført 195.000 flere konsultasjoner i 2015 sammenlignet med 2014. Størst økning var det innen somatisk virksomhet hvor det ble gjennomført 107.000 flere konsultasjoner.

Andelen fristbrudd gikk ned

Andel fristbrudd for rettighetspasienter er redusert fra 6,3 prosent i 2014 til 4,3 prosent i 2015. Det var betydelig fremgang gjennom året, og situasjonen ved slutten av året gir grunn til å tro at utfordringene knyttet til fristbrudd i stor grad vil være håndtert i løpet av 2016. De størst problemene med å fjerne fristbruddene har vært innen somatiske tjenester. I tillegg er det høy andel fristbrudd ved private institusjoner for barne- og ungdomspsykiatri og rusbehandling.

Timeavtale og henvisning

Helse Sør-Øst har som mål at pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. Ved utgangen av 2015 hadde 63 prosent av pasientene fått bekreftelse på henvisning og tidspunkt for utredning eller behandling i samme brev og det er en betydelig økning fra året før. 

Det skjedde en tydelig økning i antallet måneden før endringen i pasient- og brukerrettighetslovens ikrafttredelse 1. november 2015 og antallet økte ytterligere fra november til desember. Med lovendringen skal henvisninger til spesialisthelsetjenesten vurderes innen ti virkedager, med skriftlig informasjon til pasient og henviser om utfallet og hvor det også skal opplyses om en konkret time eller uke for oppstart av helsehjelp.

Uendret antall korridorpasienter 

For å kunne ivareta pasientsikkerhet og god kvalitet skal pasienter ikke ligge på korridor. Korridorpasienter innen psykisk helsevern er betydelig redusert fra 2008. Det er praktisk talt ikke korridorpasienter innen denne delen av virksomheten. Innen somatikk er gjennomsnittlig andel korridorpasienter i 2015 uendret fra 2014 på 1,5 prosent. Problemet med korridorpasienter er i hovedsak konsentrert til tre-fire helseforetak. Flertallet av foretakene har en relativt lav andel korridorpasienter

Epikrise etter utskriving 

Epikrisetid Helse Sør-Øst har som mål at epikrisene skal sendes ut senest syv dager etter at pasienten skrives ut fra sykehuset. Andel epikriser innen somatikk som er sendt ut innen syv dager ble redusert fra 84,0 prosent i 2014 til 80,0 prosent i 2015. Årsaken til denne reduksjonen er at Oslo universitetssykehus først rapporterte på dette forholdet i 2015. Ved å utelate dette foretaket i tallmaterialet for 2015, øker andel epikriser sendt ut innen syv dager til 84,1 prosent i 2015.

Færre innmeldte pasientskader

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandler erstatningskrav fra pasienter som er påført skade etter svikt innen helsevesenet. Antall saker som kom inn fra Helse Sør-Øst var 1 867 i 2014 og 1 982 i 2015. NPE ga i 2015 medhold i 561 saker og avslag i 1 120 saker. Utbetalingene fra NPE til pasienter som er behandlet i Helse Sør-Øst gikk ned fra 426 millioner kroner i 2014 til 372 millioner kroner i 2015.

Nedgang i sykehusinfeksjoner

I flere år har det vært gjennomført prevalensmålinger av sykehusinfeksjoner fire ganger per år i Helse Sør-Øst. I 2011 viste målingene et nivå på 5,2 prosent, i 2013 4,2 prosent, i 2014 4,8 prosent og for 3. kvartal 2015 viser de 3,4 prosent. Alle enheter har iverksatt tiltak for å forbedre resultatene. Foretaksgruppen har samlet sett ikke nådd målet om å redusere sykehusinfeksjoner til under tre prosent.

Fornøyde pasienter

Kunnskapssenteret presenterte i august 2015 pasienterfaringer med norske sykehus, PasOpp for 2014. Arbeidet med å øke graden av brukertilfredshet er høyt prioritert i Helse Sør-Øst, og det kreves innsats over tid for å bedre resultatene. Det er gledelig at Helse Sør-Øst som foretaksgruppe har utviklet seg positivt på fire av ni områder i siste treårsperiode, og at ingen områder ligger under landsgjennomsnitt.

Bemanningsutvikling

Bemanningsutviklingen skal være tilpasset pasientenes behov når det gjelder antall og kompetanse. I 2015 har bemanningen økt med 3,2 prosent tilsvarende 1 859 årsverk (brutto månedsverk). Helseforetakene i Helse Sør-Øst kjøpte vikartjenester, det vil si innleie av helsepersonell, for 475 millioner i 2015. Det tilsvarer 1,3 prosent av samlede lønnskostnader på 37,8 milliarder kroner.

Midlertidig ansatte og deltid

Tidligere styringskrav om reduksjon av total andel deltidsansatte i foretaksgruppen er innfridd. Nivået ligger nå på cirka 34 prosent. Arbeidet med å redusere ufrivillig deltid er videreført i 2015. Alle deltidsansatte som ber om det, skal få en individuell vurdering av sine muligheter for hel stilling basert på virksomhetens behov og innenfor rammen av aktuelle arbeidstidsordninger.

Helseforetakene har i 2015 fortsatt arbeidet med å gjennomgå og redusere bruken av midlertidig ansatte og øke bruken av faste stillinger. Samlet antall midlertidig ansatte ligger på omtrent 30 000 - tilsvarende om lag 36 prosent av den totale bemanning i foretaksgruppen. I dette tallet ligger det imidlertid en stor andel timelønnet ekstrahjelp (omtrent 19 000). I tillegg kommer utdanningsstillinger (omtrent 2 500). Antall ansatte i mer varige, midlertidige stillinger fordeler seg på to hovedgrupper - engasjementer og vikarer.

Antall vikarer har gått ned fra cirka 10 200 til cirka 9 000 i 2015. Også antall timelønnede går noe ned fra 19 500 til 18 700.

Lavere sykefravær

For foretaksgruppen samlet gikk sykefraværet ned fra 7,4 prosent i 2014 med 0,2 prosentpoeng til 7,2 prosent i 2015. Ved den årlige medarbeiderundersøkelsen i foretaksgruppen registreres andelen medarbeidere som opplever å ha et arbeidsrelatert fravær. Denne andelen har sunket siden målingene startet i 2007 og ligger i 2015 mellom 4 og 14 prosent. Totalt for foretaksgruppen ligger andelen på 12 prosent, det samme som i 2014.

Kjønnsbalanse

Blant de ansatte i Helse Sør-Øst RHF er det en tilnærmet lik fordeling mellom antall kvinner og menn. Ledergruppen består av fire kvinner og fem menn.

Styret i Helse Sør-Øst RHF har en god balanse mellom kvinner og menn. Av de syv eieroppnevnte medlemmer er fire kvinner og tre menn. De ansattvalgte styremedlemmer fordeler seg med en kvinne og to menn. Brukerutvalget består av syv menn og syv kvinner.

Etter nyvalg i februar 2016 er det fem kvinnelige styreledere og seks mannlige styreledere i styrene i helseforetakene, samt seks kvinnelige og fem mannlige nestledere. Totalt sett er det 55 prosent kvinner og 45 prosent menn i styrene. To av elleve administrerende direktører i helseforetakene er kvinne. Helse Sør-Øst RHF ønsker å styrke kvinneandelen blant helseforetakslederne.

600 ledere har til nå gjennomført topplederprogrammet i regi av Nasjonal ledelsesutvikling. Over 60 prosent av dagens deltakere er kvinner. Da programmet startet for ti år siden var kvinneandelen 40 prosent.

Involverte medarbeidere

Helse Sør-Øst har som mål at alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet.  I 2015 svarte 55 prosent av respondentene at de hadde vært involvert i oppfølging av fjorårets undersøkelse, hvilket er likt med 2014. Siden 2010 har helseforetaksgruppen samlet sett gått tolv prosentpoeng frem, fra 43 prosent til 55 prosent.

Godt økonomisk resultat

Resultatregnskapet for Helse Sør-Øst RHF viser i 2015 et positivt resultat på 839 millioner kroner mot 750 millioner kroner i 2014. Helseforetakene er konsolidert inn i foretaksgruppens regnskap og over- og underskudd i disse foretakene er innarbeidet i resultatet for foretaksgruppen.

Kjøpte helsetjenester for 4,5 milliarder

Private leverandører med kjøpsavtale og avtalespesialister er viktige bidragsytere i ivaretakelsen av "sørge for"-ansvaret. Helse Sør-Øst RHF kjøpte i 2015 helsetjenester fra disse leverandørene for om lag 4,5 milliarder kroner. Dette utgjør om lag 5,8 prosent av brutto driftskostnader for foretaksgruppen.

Nasjonale selskaper

De regionale helseforetakene har etablert følgende felles eide selskaper:

• Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF – etablert i 2013 med hovedkontor i Gjøvik

• Helseforetakenes Innkjøpsservice AS – etablert i 2003 med hovedkontor i Vadsø

• Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS – etablert i 2009 med hovedkontor i Skien

• Luftambulansetjenesten ANS – etablert i 2004 med hovedkontor i Bodø

• Nasjonal IKT HF – etablert i 2013 med hovedkontor i Bergen

• Sykehusbygg HF – etablert i 2014 med hovedkontor i Trondheim

• Sykehusinnkjøp HF – etablert i 2015 med hovedkontor i Vadsø

Sykehusbygg tilsvarende 380 fotballbaner

Helseforetaksgruppen forvalter omtrent 2,7 millioner kvadratmeter brutto areal (BTA). De samlede regnskapsmessige verdier av eiendomsmassen utgjør omtrent 35 milliarder kroner. Årlig brukes det omlag 2,0 milliarder kroner til forvaltning, drift og vedlikehold, inklusiv energikostnader. Årlige investeringsbudsjetter knyttet til utvikling av bygg og eiendommer utgjør anslagsvis 2,5-3,0 milliarder kroner.

Sykehuset Østfold Kalnes åpnet dørene for de første pasientene den 4. mai 2015. Den 2. og 3. november flyttet resten av sykehuset i Fredrikstad til Kalnes. Over 900 arbeidere har i perioder vært i sving samtidig for å bygge det nye sykehuset, som er historisk med at det for første gang er både somatikk og psykisk helse integrert i et sykehusbygg.

Prosjekt Nytt østfoldsykehus leverte det nye sykehuset uten budsjettoverskridelse og et halvt år før planlagt. Investeringen i nytt østfoldsykehus ble 6 071 millioner kroner. Sykehuset ble offisielt åpnet av H.M. Kong Harald 30. november 2015.