Raskere tilbake - Helse og arbeid

 - nøkkelen tilbake til arbeidslivet

​Raskere tilbake-ordningen legges om fra 1.januar 2018 og prosjektet går over i drift ved helseforetakene og sykehusene i regionen.

De behandlingstilbudene i Helse Sør-Øst som vil fortsette er innen muskel-skjelettlidelser og mild til moderat angst og depresjon.
Det vil også i løpet av 2018 opprettes nye tilbud i helseforetakene våre for å gi like tjenester til alle pasienter i regionen.

Tilbudene er i hovedsak arbeidsrettede tverrfaglige avklarings- og vurderingspoliklinikker for muskel-skjelettlidelser, samt arbeidsfokusert individuell poliklinisk behandling for mild til moderat angst og depresjon.

Dette betyr at henviser bør vurdere pasientens behov for en arbeidsrettet behandling, sykmeldingsstatus og funksjonsfall ved en henvisning.

Raskere tilbake som begrepet faller etterhvert bort og vil erstattes med "Helse- og arbeid".
Fritt behandlingsvalg og fritt rehabiliteringsvalg gjelder på samme måte som for andre pasienter.

Nærmere informasjon om tilbud og rutiner finner du på disse sidene.
Denne informasjonsside vil oppdateres jevnlig utover i 2018

Spesielt om psykisk helsevern- angst og depresjon:

Private avtaler. Det vil fra mars 2018 bli inngått nye avtaler med private tilbydere innen individuell behandling for angst og depresjon.

Alle helseforetak, samt Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus skal ha tilbud om behandling for mild til moderat angst og depresjon. Pr. 01.01.2018 mangler dette ved Sørlandet Sykehus HF, Sykehuset Østfold HF, Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet HF. Helseforetakene vil bygge opp dette tilbudet i løpet av 2018.

Tilbud

Raskere tilbake-ordningen/Helse og arbeid har tilbud både i sykehusene i regionen og gjennom avtaler med private institusjoner. OBS: se oversikt ventetider (under) for aktuelle avtaler.

Ventetider

Ventetider for de ulike tilbudene oppdateres jevnlig.

Informasjonstjenesten velg behandlingssted

Telefontjeneste og informasjonskontoret "velg behandlingssted" har rådgivere som svarer på spørsmål om behandlingstilbud og ventetider for Raskere tilbake. Telefon: 800 50 004

Det er tilbud innen disse fagområdene:

Hjerneslag/hjernetraume

Hjerneslag og traumatisk hjerneskade, Sykehuset Innlandet

Hva:  

Tverrfaglig poliklinikk og ambulant tilbud for personer etter hjerneslag og traumatisk hjerneskade.

Hvor:

Sykehuset Innlandet, Ottestad

Henvisningsadresse:  

Sykehuset Innlandet HF, Ottestad, Raskere tilbake/Helse og arbeid, Hjerneskadeprosjektet, Jørgen Jensens vei 7, 2312 Ottestad.

Kontakt:  

Kontaktperson Tove Lie Syljeseth: 415 65 108 - email: tove.lie.syljeseth@sykehuset-innlandet.no


Kreft

Dagrehabilitering - kreft, Oslo universitetssykehus

Hva:

Rehabiliteringsprogrammer for pasienter som nylig har avsluttet behandling for brystkreft, gynekologisk kreft eller lymfom. Programmene går over 7 uker med oppmøte èn dag i uken og består av en kombinasjon av pasientundervisning og ulike typer fysisk aktivitet.

Hvor:

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Henvisningsadresse:

Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Raskere tilbake/Helse og arbeid - dagrehabilitering, Postboks 4953 Nydalen, 0424 Oslo.

Kontakt:

Prosjektkoordinator Tone Skaali. Tlf: 22 93 57 32 - mail: TSKAA@ous-hf.no Ekspedisjon: 22 93 42 85

Psykososial onkologi, Oslo universitetssykehus

Hva:

Samtaletilbud for pasienter og pårørende som har emosjonelle vansker som følge av kreftsykdom i familien. Raskere tilbake/Helse og arbeid i Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken har to psykologer som gir tilbud om korttids behandling/samtaler etter henvisning.

Hvor:

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet/Radiumhospitalet.

Henvisningsadresse:  

Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Raskere tilbake/Helse og arbeid - Psykososial onkologi, Postboks 4953 Nydalen, 0424 Oslo.

Kontakt:

Prosjektkoordinator Tone Skaali Tlf: 22 93 57 32 - mail: TSKAA@ous-hf.no Ekspedisjon: 22 93 42 85

psykiske lidelser

Kveldspoliklinikk for angst og depresjon, Oslo universitetssykehus

Hva:

Kveldspoliklinikk for personer med mild til moderat angst eller depresjon, som ønsker arbeidsrettet psykoterapeutisk behandling.  

Hvor:

Oslo universitetssykehus HF, Nydalen DPS, Gullhaugveien 12, v/Nydalen t-bane stasjon.

Henvisningsadresse:

Oslo universitetssykehus HF, Nydalen DPS "Raskere tilbake/Helse og arbeid" Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo

Kontakt:

Leder: Cecilie Arentz-Hansen: Tel 23 02 33 00 mail: uxarcc@ous-hf.no

 

Psykisk helsevern - angst og depresjon, Sykehuset Telemark

Hva:

Utredning og tilrettelagt terapi for pasienter med lettere psykiske lidelser og/ eller sammensatte lidelser. Arbeid er i gang med tverrfaglig poliklinikk ARR og DPS. Forventet oppstart april/mai.

Hvor:

Sykehuset Telemark HF.

Henvisningsadresse:

Sykehuset Telemark HF, ”Raskere tilbake/Helse og arbeid”, Ulefossveien, 3710 Skien.

Kontakt:

 Seksjonsleder Caroline Torskog: tlf 920 95 070 - mail:  cators@sthf.no

Psykisk helsevern - angst/depresjon, Sykehuset i Vestfold

Hva:

Korttidstilbud ved lettere psykiske lidelser (angst/depresjon) samt ved sammensatte lidelser med muskel-/skjelettplager i tillegg. Orienterende samtale med helsepersonell (sykepleier/fysioterapeut), psykoedukativt mestringskurs i gruppe og individuell behandling/samtale med psykolog. I utredningen brukes strukturert kartlegging med bruk av skjemaer mv. I tilbudet ligger mulighet for individuell tilpasning av behandlingstilbudet.

Hvor:

Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk psykisk helse og rusbehandling. I samarbeid med Kysthospitalet.

Henvisningsadresse:

Sykehuset i Vestfold HF, Kysthospitalet. Postboks 2267, 3103 Tønsberg.

Kontakt:

Prosjektkoordinator Arne Repål: 33 01 80 00 - mail: arne.repal@siv.no

Psykisk helsevern - angst og depresjon, Vestre Viken HF, Bærum

Hva:

Individuell behandling hos psykolog, 8-10 timer.

Hvor:

Vestre Viken HF, Raskere tilbake/Helse og arbeid, Asker DPS, Bærum DPS, Blakstad Sykehus.

Henvisningsadresse:

Vestre Viken HF, Raskere tilbake/Helse og arbeid - psykiatrisk avd Blakstad, 3004 Drammen.

Kontakt:

Kirsti Allan: 958 50 261 - mail: kirstibusch.allan@vestreviken.no

Psykisk helsevern - angst og depresjon, Vestre Viken HF, Kongsberg

Hva:

Individuell behandling hos psykolog/psykiater for pasienter med lettere psykiske lidelser (angst, depresjon og sammensatte lidelser). Korttidsbehandling (inntil 10 konsultasjoner).

Hvor:

Vestre Viken HF, Kongsberg DPS.

Henvisningsadresse:

Vestre Viken HF, "Raskere tilbake/Helse og arbeid", PHR - Kongsberg DPS, Postboks 10, 3602 Kongsberg

Kontakt:

Prosjektkoordinator: Liss Husum: 32 72 58 98 / 95 72 37 07 - mail: liss.husum@vestreviken.no

Gruppe for forebygging av stress/utbrenthet, Vestre Viken HF, Bærum

Hva:

Gruppe for forebygging av stress/utbrenthet med utgangspunkt i affektbevissthet og kognitive teknikker, ledet av psykolog. 1 gang pr uke, 8 ganger.

Hvor:

Vestre Viken HF, Bærum DPS

Henvisningsadresse:

Vestre Viken HF, Raskere tilbake/Helse og arbeid - psykiatrisk avd Blakstad, 3004 Drammen.

Kontakt:

Kirsti Allan: 958 50 261 - mail: kirstibusch.allan@vestreviken.no

Psykisk helsevern - Poliklinikk, angst/depresjon, Diakonhjemmet Sykehus

Hva:

Poliklinisk behandlingstilbud for pasienter med angst og depresjon. Alle pasienter får en introduksjonstime rett etter henvisning, med kartlegging og informasjon om selvhjelp. I tillegg får alle tilbud om å delta på kurs i mestring av angst og depresjon kort tid etter henvisning. Poliklinikken tilbyr individualterapi og hjelp til jobbmestring. Det gis korttidsterapi hovedsaklig i form av kognitiv terapi. Åpningstid 08.00-15.30, samt kveldspoliklinikk en dag i uken. Mer informasjon på sykehuset nettside: www.diakonhjemmetsykehus.no/raskeretilbake

Hvor:

Diakonhjemmet sykehus.

Henvisningsadresse:

Diakonhjemmet sykehus, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Poliklinikken Raskere tilbake, Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo.

Kontakt:

Poliklinikken Raskere tilbake: 22 02 98 06. Prosjektkoordinator Ragne Gunnarsdatter Hole Gjengedal: 22 49 84 40 - mail: ragne.gjengedal@diakonsyk.no. Lars Gregorius Røv: 22 02 98 26 - mail: larsgregorius.rov@diakonsyk.no

Psykisk helsevern - Poliklinikk, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Hva:

Tilbyr individuelle samtaler på dag- og kveldstid for personer med milde til moderate psykiske problemer. Har i tillegg et bredt kurstilbud for ulike plager og symptomer, f.eks depresjon, panikkangst, sosial angst, generalisert angst, stress og søvnproblemer. Tilbudene er lagt opp for å gi bedret helse og arbeidsevne, samt økt jobbmestring og livskvalitet. Det må foreligge en problemstilling som tilsier at avgrenset psykologisk behandling er et egnet tilbud.  Mer informasjon på sykehusets hjemmeside: www.lds.no.

Hvor:

Lovisenberg Diakonale Sykehus, Lovisenberg DPS, Raskere tilbake poliklinikken.

Henvisningsadresse:

Lovisenberg Diakonale Sykehus, Pb. 4970 Nydalen, 0440 Oslo. Merk henvisningen med "Raskere tilbake-Lovisenberg DPS"

Kontakt:

Seksjonsleder Mattias Victor: 24 07 44 00 - mail: vicm@lds.no

Inntaksansvarlig Live Hoaas: 24 07 44 00 - mail: ehoa@lds.no


Muskel/skjelett

Muskel/skjelett - nakke-, rygg- og skulderlidelser, Oslo universitetssykehus

Hva:

Alle henviste pasienter vil få time hos spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Pasientene får deretter råd og veiledning, avhengig av behov. En del vurderes av fysioterapeut eller får time hos arbeidskonsulent som vil bistå med planlegging av tilbakegang til arbeid. Ved spørsmål om operasjon vil pasientene bli satt opp til fellesmøte med ortopedkirurg. I tilfelle ortopedkirurgen finner å kunne anbefale dette vil pasienten bli satt på venteliste. Pasienter som har omfattende plager og funksjonssvikt inngår i en gruppebasert rehabilitering over 8 uker med informasjon og trening. Ved skulderlidelser tilbys pasientene rask utredning ved spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, funksjonsvurdering og trening hos fysioterapeut. Psykolog og sosionom er tilknyttet tilbudet og gir råd etter behov.

Hvor:

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål.

Henvisningsadresse:

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Fysikalsk medisinsk poliklinikk, Raskere tilbake/Helse og arbeid, Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo.

Kontakt:

Prosjektkoordinator Ann-Karine Kirkeby: 22 11 96 08 - mail: ann.karine.kirkeby@oslo-universitetssykehus.no

Muskel/skjelett - sammensatte lidelser, Sunnaas sykehus

Hva:

Tverrfaglig vurderingspoliklinikk for pasienter med muskel-/skjelettlidelser, smerteproblematikk, tretthetssymptomer, lettere psykiske lidelser. Vurdering av lege, psykolog, sosionom, fysioterapeut og idrettspedagog. Vurderingen kan ta noe tid da det er minimum 1 time med de enkelte fagpersonene. Etter at vurderingen er gjennomført kan en få tilbud om stressmestringskurs og/eller individuell oppfølging.

Hvor:

Aker Sykehus, Trondheimsveien 235, Bygg 6, 2. etg. Oslo

Henvisningsadresse:

"Raskere tilbake/Helse og arbeid", Sunnaas sykehus HF, 1450 Nesoddtangen.

Kontakt:

 Kontaktperson Britt Marie Rak, tlf: 907 49 295 mail:    brirak@sunnaas.no.

Tverrfaglig poliklinikk - muskel/skjelett, Sykehuset Innlandet

Hva:

Tverrfaglig poliklinikk for muskel/skjelettplager (sammensatte lidelser).

Hvor:

Sykehuset Innlandet HF, Ottestad.

Henvisningsadresse:

Sykehuset Innlandet HF, Ottestad, Raskere tilbake/Helse og arbeid, Muskel/skjelett poliklinikken, Jørgen Jensens vei 7, 2312 Ottestad.

Kontakt:

 Kontaktperson Tove Lie Syljeseth: 415 65 108 - mail: tove.lie.syljeseth@sykehuset-innlandet.no

Arbeidsrettet rehabilitering - muskel/skjelett, Sykehuset Telemark

Hva:

Muskel-/skjelettplager uten spesifikke funn og personer med lettere psykiske plager, samt personer som har et blandet symptombilde med både somatiske og psykiske plager.

Hvor:

Sykehuset Telemark HF, Aallsgate 41, Porsgrunn.

Henvisningsadresse:

Sykehuset Telemark HF, ”Raskere tilbake/Helse og arbeid”, Ulefossveien, 3710 Skien.

Kontakt:

Seksjonsleder Caroline Torskog: tlf 920 95 070 - mail:  cators@sthf.no

iBedrift, Sykehuset i Vestfold

Hva:

Gjennom iBedrift formidles kunnskap om alminnelige plager - ute på arbeidsplassen. Hovedvekt på uspesifiserte muskel- og skjelettplager og lettere psykiske lidelser.

Hvor:

Sykehuset i Vestfold HF, Kysthospitalet. Kysthospitalveien 61, 3294 Stavern

Henvisningsadresse:

Ved interesse for å bli en iBedrift, ta kontakt med en av poliklinikkene til SiV eller ta kontakt med bedriftens IA-rådgiver. Se også www.iBedrift.no

Kontakt:

 Kontaktperson Line Berre Paulsen: 33 13 41 12 / 997 85 997 - mail: line.paulsen@siv.no

Avklaringspoliklinikk - muskel/skjelett og psykisk helsevern, angst og depresjon, Sykehuset i Vestfold

Hva:

Tidlig avklaring for personer med muskel- og skjelettplager og lettere psykiske plager. I tillegg til individuell konsultasjon tilbys: 2-dagers kurs (muskel/skjelett og psykiske plager), mestringskurs (gruppe), BekkOpp (gravide med plager i bekken) og veiledningssamtaler.

Hvor:

Sykehuset i Vestfold, Kysthospitalet - poliklinikk i Tønsberg.

Henvisningsadresse:

POLIKLINIKK TØNSBERG: Sykehuset i Vestfold, Raskere tilbake - Tønsberg, Bjellandsveien 24, 3172 Vear (Elektronisk henvisning: Sykehuset i Vestfold, fysikalsk medisin og rehabilitering, merk henvisning "Raskere tilbake/Helse og arbeid - Tønsberg"). Telefon: 33 30 80 00.

Kontakt:

Kontaktperson Gry Karlsson: 33 30 80 00 / 992 36 111 - mail: gry.karlsson@siv.no

Revmatologi - tverrfaglig utredningspoliklinikk, Revmatismesykehuset

Hva:

Tverrfaglig utrednings- og rehabiliteringspoliklinikk for personer med muskel-skjelettplager og/eller inflammatorisk revmatisk sykdom. Tverrfaglig team består av revmatolog, sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, psykoterapeut, sosionom og kostveileder. Etter individuell vurdering i teamet, kan pasientene få tilbud om å være med i ett av følgende opplegg: Artrosegruppe med vekt på livsstilsendring. Fibromyalgigruppe, - mestring av ny diagnose og Livstyrketreningsgruppe - læring og mestring, passer for alle typer diagnoser.

Hvor:

Revmatismesykehuset.

Henvisningsadresse:

Revmatismesykehuset, Raskere tilbake poliklinikk/Helse og arbeid, M. Grundtvigs vei 6, 2609 Lillehammer.

Kontakt:

Prosjektkoordinator Inger Tollefsrud. Tlf: 47488941 E-post:   inger.tollefsrud@revmatismesykehuset.no

Korttidsopphold i gruppe, Revmatismesykehuset

Hva:

Korttidsopphold i gruppe: " Kunsten å være yrkesaktiv revmatiker" Opplegget egner seg for personer som har diagnoser innen muskel- skjelettplager og inflammatorisk revmatisk sykdom og består av tre dager innleggelse, tre uker hjemme og fem dager innleggelse. Intervensjonene foregår både i gruppe og individuelt.

Hvor:

Revmatismesykehuset.

Henvisningsadresse:

Korttidsavdelingen. Revmatismesykehuset, M. Grundtvigs vei 6, 2609 Lillehammer.

Kontakt:

Prosjektkoordinator Inger Tollefsrud. Tlf: 47488941  E-post:   inger.tollefsrud@revmatismesykehuset.no

Rehabilitering

Idrettens Helsesenter AS

Rehabiliteringssenteret AiR AS

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS

Stiftelsen CatoSenteret

Stiftelsen Hernes Institutt

Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken AS

Unicare Bakke AS

Vikersund Kurbad AS

Se også...

Henvisningsrutiner

Tilbudene som etterfølger Raskere tilbake ordningen er arbeidsrettede, har et arbeidsfokus og et fokus på samtidige tiltak - dvs. samarbeid med andre etater og nivå som for eksempel NAV.

Dette betyr at henviser bør vurdere pasientens behov for en arbeidsrettet behandling, sykmeldingsstatus og funksjonsfall ved en henvisning.

For øvrig skal pasienter henvises til spesialisthelsetjenesten på samme måte som alle andre pasientgrupper. Henvisningene vil behandles på samme måte som for øvrige pasienter og vil rettighetsvurderes i tråd med gjeldende prioriteringsprinsipper.

Henvisninger kan gjerne merkes med "Helse- og arbeid».

Kontakt i Helse Sør-Øst RHF

Tone Enget Westbye

Kontaktinformasjon

Overføring av Raskere tilbake-avtaler fra NAV til Helse Sør-Øst RHF

I statsbudsjettet for 2017 ble eksisterende avtaler og midler knyttet til Raskere tilbake i NAV besluttet overført fra Arbeids- og sosialdepartementet til Helse- og omsorgsdepartementet.
Avtalene gjelder døgntilbud innen arbeidsrettet rehabilitering, samt polikliniske tilbud for lettere psykiske- og sammensatte lidelser.
Helse Sør-Øst RHF skal forvalte avtalene på vegne av alle de fire regionale helseforetakene innenfor de økonomiske rammer som følger av statsbudsjettet.
Bruk av avtalene fra NAV vil ikke endres i 2017. Dette betyr at alle betingelser i avtalene fortsatt vil gjelde og NAV-kontoret vil fortsatt være henvisende instans til tiltakene sammen med fastlegen.

Rapporter og evalueringer

Last ned

Raskere tilbake-ordningen Rapport kartlegging og analyse juni 2015.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Raskere tilbake/Rapporter og evalueringer/Raskere tilbake-ordningen Rapport kartlegging og analyse juni 2015.pdfRaskere tilbake-ordningen Rapport kartlegging og analyse juni 2015.pdf
Årsrapport Raskere tilbake HSØ 2014.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Raskere tilbake/Rapporter og evalueringer/Årsrapport Raskere tilbake HSØ 2014.pdfÅrsrapport Raskere tilbake HSØ 2014.pdf


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.