logo Helse Sør-Øst
A close-up of a bracelet

Utlysning av regionale forskningsmidler for 2024

Helse Sør-Øst RHF utlyser ca. 120 mill. kroner til helseforskning i regionen. Utlysningen har både en tematisk åpen innretning, tilgjengelig for alle forskningsområder i spesialisthelsetjenesten, og en målrettet del der tildeling vil skje etter strategisk vurdering av søknader innen prioriterte tematiske områder. Innleverte søknader fra ikke-universitetssykehus vil også bli vurdert for tildeling av strategiske avsatte forskningsmidler.

In English

Søknadsfrist var mandag 4. september 2023 kl. 16.00. 


Merk! Hver prosjektleder kan kun sende inn én søknad i denne utlysningen. 

Søknadskategorier 

For 2024 kan det søkes om forskningsmidler innen følgende søknadskategorier: 

Hvem kan søke?  

Alle søknader må fremmes gjennom en søkerinstitusjon, dvs. et helseforetak/ privat ideelt sykehus eller en privat institusjon med søknadsadgang i Helse Sør-Øst. Prosjektleder (søker) må ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved søkerinstitusjonen fra søknadstidspunktet og ut hele prosjektperioden. I tillegg må prosjektleders hovedstilling være i regionen. Hovedstillingen kan være i helsesektoren eller andre sektorer. 
 
Helse Sør-Øst RHF har satt en øvre årlig grense for tildelingsbeløp pr. prosjektleder. Denne grensen er på 4,5 mill. kroner for 2024 og inkluderer både pågående og nye forskningsprosjekter, uavhengig av søknadskategori.  
 
Ekstern prosjektleder 
Prosjektledere som oppfyller de formelle kravene gitt over har mulighet til å sende inn én ekstra søknad som ekstern prosjektleder for et doktorgrads- eller postdoktorstipend ved et ikke-universitetssykehus i regionen. Eksterne prosjekter inngår ikke i den årlige kvoten pr. prosjektleder. Merk imidlertid at eksterne prosjektledere som har fått innvilget søknad om forskningsmidler de tre siste årene (prosjektoppstart 2021, 2022 eller 2023) ikke kan sende inn ny søknad som ekstern prosjektleder i denne utlysningen.  
 
Øvre aldersgrense for prosjektleder 
Personer over 70 år (f. 1953 eller tidligere) har ikke søknadsadgang, men kan ha en rolle som prosjektdeltager. Hvis prosjektleder fyller 70 år i løpet av prosjektperioden, må søknaden vedlegges en bekreftelse fra søkerinstitusjonen om at prosjektlederansvaret vil bli overført til en annen person når dette inntreffer. Benytt mal for bekreftelse for overføring av prosjektlederansvar.  

 
Valg av faggruppe for fordeling av søknaden til relevant fagpanel  

Søknaden skal sendes inn elektronisk via den nettbaserte løsningen eSøknad. I søknadsskjemaet er det en valgliste for klassifisering av søknaden i en av følgende faggrupper:  

 • Klinisk forskning innen psykisk helse og rus/avhengighet  
 • Forskning innen folkehelse, epidemiologi, helsetjenester m.m. 
 • Klinisk somatisk forskning  
  • Klinisk somatisk forskning, inkl. behandlingsforskning  
  • Helse- og biomedisinsk informatikk  
 • Biomedisinsk forskning med translasjonsperspektiv 
  • Eksperimentell medisinsk forskning 
  • Translasjonsforskning og presisjonsmedisin 

Fagpanelene er satt sammen slik at de reflekterer tematisk profil innenfor hver faggruppe og de fagområdene som inngår i søknadene i disse gruppene. Korrekt klassifisering av søknaden er derfor et sentralt element i søknadsprosessen og for fordelingen av søknader til fagpanelets medlemmer.  
 
Vær oppmerksom på at det er lagt til undergrupper i faggruppene for klinisk somatisk forskning og biomedisinsk forskning med translasjonsperspektiv. Undergruppene kan bli slått sammen hvis søknadsantallet i en gruppe blir særlig lavt. 
 
Merk! Prosjektleder har selv ansvar for å klassifisere søknaden i rett faggruppe, og forskningsadministrasjonen i Helse Sør-Øst RHF kan ikke bidra til omklassifisering av søknaden etter at søknadsfristen har utløpt.  
  
Se oversikt over sammensetningen av hver faggruppe

 
Prioritering av midler til tematiske områder 

Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt å målrette inntil 10 mill. kroner av utlysningspotten til prioritering av ordinære forskningsprosjekter innen tre områder: 

 • Behandling av psykiske lidelser og rusmiddelproblemer hos barn/ungdom
 • Helsekompetanse
 • Pasientsikkerhet 

Se egen nettside med beskrivelse av de prioriterte tematiske områdene
 

Målrettede regionale forskningsnettverk  

Helse Sør-Øst RHF utlyser i tillegg forskningsmidler til målrettede regionale forskningsnettverk innen følgende områder:  
 

 • Effektivisering/ personellbesparende teknologi 
 • Desentraliserte kliniske studier 

Vær oppmerksom på at det skal benyttes et eget søknadsskjema for regionale forskningsnettverk i eSøknad.   
 
Se beskrivelse og føringer for målrettede regionale forskningsnettverk

 

Strategisk tildeling til ikke-universitetssykehus 

Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt at det fortsatt skal avsettes egne forskningsmidler til ikke-universitetssykehusene i regionen på samme nivå som tidligere. I år behandles alle søknader fra ikke-universitetssykehus sammen med øvrige søknader om regionale forskningsmidler i en og samme prosess.   
 
Se føringer for de strategiske forskningsmidlene til ikke-universitetssykehus
 

Søknadsvurdering og brukermedvirkning 

Alle søknadene blir vurdert etter kriterier for vitenskapelig kvalitet og forventet nytteverdi for pasientbehandling. Kriteriene er felles for de regionale helseforetakene. 
 
Det gjøres oppmerksom på at plan for brukermedvirkning inngår som element i prosjektbeskrivelsen og vil være en del av søknadsvurderingen. I prosjektbeskrivelsen skal det redegjøres for i hvilken grad brukere er involvert i planlegging og gjennomføring av prosjektet, eventuelt hvorfor dette ikke er hensiktsmessig. 

 
Det vises til:  

Søknader som ikke oppfyller formelle krav i utlysningen blir avvist. Se oversikt over mulige årsaker til avvisning av søknader

Ofte stilte spørsmål og kontaktinformasjon 

Under ofte stilte spørsmål finner du svar på mange av de vanligste spørsmålene vedrørende søknader om forskningsmidler. Har du spørsmål utover dette bør du fortrinnsvis sende e-post til forskningsmidler@helse-sorost.no.  

Ved eventuelle uoverensstemmelser mellom den norske og engelske versjonen av utlysningsdokumentene vil den norske versjonen være førende. 

 

Søknadsportal eSøknad 

Mal for prosjektbeskrivelsen

Mal for CV(PDF)

Mal for CV(Word)

Brukermedvirkning i helseforskning

Oversikt over søknadsberettigede institusjoner

Bekreftelse - overføring av prosjektlederansvar 

 

 

Personvernerklæring

Last updated 9/20/2022