Media

 

Mediekontakten i kommunikasjonsavdelingen koordinerer kontakten med massemediene og kan sette deg i kontakt med rett person i det regionale helseforetaket.

Medievakttelefonen er betjent hele døgnet, og vi gjør alltid vårt beste for å hjelpe journalister. Etter kontortid er ikke medievakten til stede i Helse Sør-Østs lokaler. Mediehenvendelser som ikke gjelder akutte hendelser, bør fortrinnsvis skje på hverdager i kontortiden (08.00-16.00).

Mediekontakten treffes på:

Telefon 971 47 065 (ikke send sms)

E-post: medievakt@helse-sorost.no

 

Dette er kommunikasjonsavdelingen


 

Nøkkeltall

Hvordan løser vi oppgavene våre? Hvor godt forvalter vi pengene fra Stortinget?

Vi har samlet tall og fakta, hovedsakelig fra årsrapporter og årlig melding på en side.

Gå til siden med nøkkeltall

Pressebilder

Pressen kan fritt bruke bilder av ledere i Helse Sør-Øst RHF eller styreleder i Helse Sør-Øst RHF.

Gå til side med bilder av ledelsen 

 Gå til side med bilder av styreleder

Offentlig journal/postjournal

Helse Sør-Øst sin offentlige journal inneholder offentlig tilgjengelige opplysninger om dokumenter som er sendt til eller fra det regionale helseforetaket.

Offentlige journaler blir lagt ut fortløpende og senest to virkedager etter journalføring.

Se oversikt over offentlig journaler

 Styremøter

Styremøtene i Helse Sør-Øst er åpne. Sakspapirer, vedtak og presentasjoner er publisert under "Styret".

Styret

Pressekontakt helseforetakene


Helse Sør-Øst RHF, tlf 971 47 065

Mediekontakt

Akershus universitetssykehus, tlf 902 87 117

Mediekontakt

Oslo universitetssykehus, tlf 992 16 550

Mediekontakt

Sunnaas sykehus, tlf 477 50 523
Kommunikasjonsdirektør Kim Hannisdal

Sykehusapotekene, tlf 913 13 151
Mediekontakt

Sykehuset i Vestfold, tlf 952 01 111
Mediekontakt

Sykehuset Innlandet, tlf 623 33 333
Kommunikasjonsdirektør Astrid Bugge Mjærum

Sykehuset Telemark, tlf 410 46 006
Kommunikasjonssjef Lars Kittilsen

Sykehuset Østfold, tlf 948 19 109
Mediekontakt

Sykehuspartner, tlf 984 35 516
Kommunikasjonssjef Trude Julie Dommerud

Sørlandet sykehus, tlf 481 19 590

Medievakt

Vestre Viken, tlf 328 61 120
Mediekontakt

Nyheter

 • 19.11.2018
  Budsjetterer med vekst i pasientbehandlingen på 1,7 prosent

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har besluttet at foretaksgruppen skal budsjettere med en samlet vekst i pasientbehandlingen på om lag 1,7 prosent fra 2018 til 2019. Dette er i tråd med rammene i forslag til statsbudsjett for 2019.

 • 15.11.2018
  Ahus med nytt tilbud til de sykeste barna

  Ahus leder an i et viktig nasjonalt løft når den nye barneovervåkningsenheten ble offisielt åpnet onsdag 14. november. -­ Det er flott at Ahus går opp løypa for et bedre overvåkningstilbud for barn, sa leder i Norsk barnelegeforening, Ketil...

 • 14.11.2018
  Ny administrerende direktør ved Sykehuset Østfold

  Styret i Sykehuset Østfold har ansatt Hege Gjessing som administrerende direktør ved Sykehuset Østfold.

 • 14.11.2018
  Helse Sør-Øst RHF styrker kontroll og styring av IKT-arbeidet

  Helse Sør-Øst RHF har iverksatt tiltak for å styrke kontroll og styring innen IKT-området. Blant tiltakene er bedre forankring av beslutninger og redusert omfang og kompleksitet i porteføljen.

 • 09.11.2018
  Fastlegene kan sikre kortere ventetid for pasientene

  I en hektisk fastlegehverdag, der tiden er knapp og pasientene mange, er alle tidsbesparende verktøy svært velkomne. At pasientenes ventetid i helsekø i tillegg kan forkortes, gjør det ekstra viktig at informasjonstjenesten Velg behandlings...

 • 08.11.2018
  Vellykkede implementeringskonferanser om pakkeforløp psykisk helse og rus

  I løpet av oktober ble det gjennomført til sammen tre regionale implementeringskonferanser om pakkeforløp psykisk helse og rus i Helse Sør-Øst. Konferansene ble arrangert i samarbeid med Helsedirektoratet, brukere og regional implementering...

 • 08.11.2018
  Forprosjekt for nytt sykehus i Drammen styrebehandles i januar

  Forprosjektet for nytt sykehus i Drammen vil bli behandlet i styrene i Vestre Viken HF og Helse Sør-Øst RHF i januar 2019. - Planen var opprinnelig å behandle forprosjektrapporten i desember, men vi trenger mer tid til dialog med Drammen ko...

 • 01.11.2018
  Ekspertpanelet er etablert

  Ekspertpanelet for spesialisthelsetjenesten skal gi alvorlig syke pasienter med kort tid igjen å leve en mulighet til å få en ny medisinsk vurdering. Ekspertpanelet er nå lansert, og åpner for å ta imot henvendelser.

 • 31.10.2018
  Ansatte i sykehusene kan bidra til å øke antall donorer

  I løpet av de første ni månedene i år er det registrert en markant nedgang i antall realiserte donorer ved norske sykehus. Økt oppmerksomhet og større kunnskap om organdonasjon blant helsepersonell kan bidra til å øke antall donorer.

 • 30.10.2018
  Enige om løsning etter avbestilt IKT-kontrakt

  Sykehuspartner HF har forhandlet fram en endelig avtale med selskapet DXC Technology etter avbestilt IKT-kontrakt.  Det er nå inngått en avtale som gir omfattende gjenbruk av maskin- og programvare.

 • 26.10.2018
  Tønsbergprosjektet vant gullhammer for beste praksis

  På Det norske byggemøtet onsdag 17.10 vant Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold i kategorien Industrialisering.

 • 26.10.2018
  Skal forske på livet etter prostatakreften

  I Telemark får rundt 200 menn prostatakreft hvert år. Nå har Sykehuset Telemark og urolog Rasmus Nilsson fått 3,1 millioner kroner til en studie som skal se på livskvalitet, arbeidsevne og frykt for tilbakefall.

 • 24.10.2018
  I sentrum av forskning på individuell brystkreftbehandling

  Oktober er brystkreftmåneden. Derfor er det passende at Bjørn Naume er månedens forsker. Brystkreft og persontilpasset behandling står sentralt i hans forskning. Klassifisering av pasientene ved hjelp av genuttrykk gir riktigere behandling.

 • 23.10.2018
  Spinraza til barn

  Beslutningsforum for nye metoder tok i dag opp beslutningen fra februar i år for å tydeliggjøre vurderinger og begrunnelser for hvorfor nusinersen (Spinraza) ikke innføres som standardbehandling til alle pasienter med spinal muskelatrofi (SMA).

 • 23.10.2018
  Ja til fire nye metoder

  Bedre metoder for kjønnsbestemmelse av foster og sedering av barn sto på agendaen til Beslutningsforum for nye metoder i dag. Fem legemidler til ulike indikasjoner ble også besluttet, i tillegg til nusinersen (Spinraza).

 • 22.10.2018
  Helse Sør-Øst på budsjett per september

  Foretaksgruppen Helse Sør-Øst har ved utgangen av september et økonomisk resultat på 631 millioner kroner, som er i tråd med budsjett.

 • 19.10.2018
  Utbygging på Aker og Gaustad

  Lene Haug og Rolf Kåresen argumenterer i innlegg i Dagsavisen 16. oktober for å starte utredning av å bygge ut Oslo universitetssykehus på Ullevål. De mener risikoen ved en utbygging på Gaustad er for høy.

 • 19.10.2018
  Orientert om status og løsninger for byggene på Aker og Gaustad

  Om få uker skal konseptutredningene for Aker og Gaustad være klare. Styret for Helse Sør-Øst RHF ble i møtet 18. oktober orientert om status for arbeidet. Styret fikk også en orientering fra arkitektene om byggene og løsningene både på Aker og Gaustad.

 • 19.10.2018
  God fremdrift i regionale IKT-prosjekter

  Regional løsning for medikamentell kreftbehandling er nå tatt i bruk på fire helseforetak i Helse Sør-Øst, mens regional kurve- og medikasjonsløsning brukes på 3 121 sengeplasser ved tre helseforetak.

 • 19.10.2018
  Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling

  Helse Sør-Øst RHF legger stor vekt på å innfri kravet fra eier om å gi økt prioritet til psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Helseforetakene arbeider med en lang rekke tiltak for å bedre rekruttering, redusere vente...

 • 18.10.2018
  Gir inntil 8 millioner til tjenesteinnovasjon

  Helse Sør-Øst RHF har avsatt inntil 8 millioner kroner i 2018 til innovasjonsprosjekter som har som mål å styrke helse-tjenesten. Nå inviteres helseforetakene, og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst, til å melde inn forslag til pr...

 • 17.10.2018
  Når gassen er i bånn og bremsen har hengt seg opp …

  B-celler er sentrale i kroppens livsviktige immunforsvar. Nytt forskningssenter sikrer gjennomgående spisskompetanse og krysskompetanse på hele B-cellens livsløp.

 • 12.10.2018
  Ahus passerte 10 år med stil

  I hele uke 41 – fra mandag 8. til fredag 12. oktober - markerte Akershus universitetssykehus (Ahus) at det i år er 10 år siden det nye sykehusbygget på Nordbyhagen i Lørenskog ble tatt i bruk.

 • 10.10.2018
  Helsetjenester – på nye måter?

  Nye arbeidsformer, økt involvering av pasienter og bruk av teknologi endrer helsetjenesten.  

 • 09.10.2018
  Totalentreprise for nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet

  Helse Sør-Øst RHF kunngjør i disse dager konkurranse for å engasjere totalentreprenør for Nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet. I tillegg til strålebehandling slik vi kjenner til den fra før, omfatter prosjektet også Norges først...

 • 08.10.2018
  Forslag til statsbudsjett for 2019

  I forslaget til statsbudsjett for 2019 ønsker regjeringen å prioritere pasientbehandlingen og foreslår å styrke sykehusene med 1,35 milliarder kroner i 2019. - Vi prioriterer å behandle flere pasienter i sykehusene, slik at ventetiden kan g...

 • 05.10.2018
  Nå kommer pakkeforløpene for psykisk helse og rus

  Fra 1. januar 2019 innføres de første pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet er sentrale mål i disse forløpene, som skal gi pasient og pårørende et mer helhetlig og forutsigbart behandlingsforløp...

 • 04.10.2018
  Blant de beste i landet på matglede

  Sykehuset Telemark er nominert til finalen i Årets Matgledebedrift. – Det er fantastisk at vi blir sett på som en av de beste i landet til å spre matglede, sier avdelingsleder Ann Iren Skjemstad.

 • 04.10.2018
  Grunnstein lagt ned ved Martina Hansens Hospital

  Helseminister Bent Høie la denne uken ned grunnsteinen for en 5 000 kvadratmeter ny fløy ved Martina Hansens Hospital i Bærum. Martina Hansens Hospital er et av fem private ideelle, ikke-kommersielle sykehus, som Helse Sør-Øst RHF har langs...

 • 26.09.2018
  Enhetspriser for helsepersonell med tjenstlig behov

  Rapporten om håndtering av enhetspriser for legemidler og videre arbeid med prinsipper for rutine for prisinformasjon, har vært ute til høring og er ferdig behandlet av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene (RHF).

 • 25.09.2018
  Samarbeidsavtale prehospitale tjenester

  I dag signerte de fire regionale helseforetakene en samarbeidsavtale med Norges Røde Kors og Norsk Folkehjelp for å legge til rette for innsats i prehospital helseberedskap. Avtalen er en oppfordring til alle helseforetak om å inngå egne sa...

 • 25.09.2018
  Utvikler skisser for Aker og Gaustad

  Arbeidet med å konkretisere den videre utviklingen av Oslo universitetssykehus pågår for fullt. Det er besluttet at sykehuset skal utvikles til et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus...

 • 25.09.2018
  Beregning av arealer og sengetall

  Helse Sør-Øst RHF baserer seg på en felles nasjonal modell når vi dimensjonerer fremtidige sykehusbygg.

 • 25.09.2018
  Midler til forskningsbasert innovasjon

  Helse Sør-Øst RHF lyser ut nye regionale innovasjonsmidler innen kategorien forskningsbasert innovasjon.

 • 24.09.2018
  Færre liggedøgn, bedre pasientbehandling

  Mandag fikk helseminister Bent Høie, kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og statssekretær Paul Chaffey høre om innovasjonsideen på Sørlandet sykehus – en infusjonspumpe som gjør at pasienter kan behandles uten å være innlagt.

 • 24.09.2018
  Betinget ja til behandling av alvorlig eosinofil astma

  Åtte ulike metoder ble besluttet i dagens møte i Beslutningsforum. En metode fikk betinget ja og sju andre metoder fikk nei.

 • 21.09.2018
  Krever tiltak for å øke antall donorer

  Tall fra Oslo universitetssykehus viser at det så langt i år er gjennomført langt færre organdonasjoner enn på samme tid i fjor. Nå ønsker helseminister Bent Høie økt oppmerksomhet om organdonasjon både i befolkningen og blant helsepersonel...

 • 18.09.2018
  Samarbeid mellom Norge og Danmark

  Det svært høye prisnivået på nye, dyre legemidler er bakgrunnen for at helseminister Bent Høie og den danske helseministeren Ellen Trane Nørby har signert en intensjonsavtale om felles forhandlinger om pris på noen legemidler.

 • 13.09.2018
  Ny styreleder ved Sørlandet sykehus HF

  Morten Noreng er av styret i Helse Sør-Øst RHF oppnevnt til ny styreleder ved Sørlandet sykehus HF. Bjørn Walle er oppnevnt til nytt styremedlem.

 • 13.09.2018
  Ny strategi for eiendomsvirksomheten i Helse Sør-Øst

  Helse Sør-Øst RHF har vedtatt en revidert strategi for eiendomsvirksomhet i foretaksgruppen.

 • 13.09.2018
  Studio 99 etablert på Aker helsearena

  - Dette er et etterlengtet tilbud, sa helseminister Bent Høie da han onsdag 12. september 2018 åpnet Studio 99 på Aker helsearena. Sunnaas sykehus’ treningspoliklinikk på Aker er nå blitt til treningslab Studio 99. Den er etablert i nye, ti...

 • 13.09.2018
  Beste e-læringskurs 2017-2018

  For å stimulere til bedre utvikling av e-læring deler nettverket for digital læring i Helse Sør-Øst ut en pris for beste e-læringskurs. Alle helseforetak i regionen jobber med utvikling av digital læring, og i 2018 utvikles det over 100 e-l...

 • 13.09.2018
  Nye pakkeforløp for psykisk helse og rus: Bedre behandling og mer forutsigbarhet

  Nå innføres pakkeforløp for psykisk helse og rus i helsetjenesten. Fra 1. januar 2019 kan pasienter henvises til de tre første pakkeforløpene.

 • 12.09.2018
  Antall sykehussenger i Oslo skal økes, ikke reduseres

  Det har sirkulert mange tall om hvor mange sengeplasser det planlegges for ved Oslo universitetssykehus etter utbyggingen av Aker og Gaustad.  Under er tallene slik det ser ut per september 2018.

 • 10.09.2018
  Utlysning av strategiske midler til kvalitetsforbedring

  Helse Sør-Øst RHF utlyser prosjektmidler for inntil 3 millioner kroner til prosjekter som kan belyse hvordan tilbudet til pasienter med både somatiske og psykiske sykdommer eller rusproblemer samtidig kan styrkes.

 • 31.08.2018
  Vi skal bygge opp og styrke sykehusene i Oslo

  De neste ti årene skal vi bygge nærmere 200 000 kvadratmeter sykehus i Oslo, tilsvarende fem ganger operaen i Oslo. Sykehustilbudet i Oslo skal styrkes og pasienter og brukere skal få bedre og samlede tjenester i nye og egnede lokaler. 

 • 31.08.2018
  Aker og Gaustad bør bygges ut parallelt

  Oslo universitetssykehus står fast ved at det bør bygges samtidig på Aker og Gaustad, og det ligger ikke an til forsinkelser i prosjektet.

 • 30.08.2018
  Avtaler om øyebehandling

  Bergens Tidende og Aftenposten har rettet kritisk søkelys mot en avtale som er inngått om behandling av pasienter med våt aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD), en tilstand som ubehandlet fører til synstap. Avtalen ble inngått i 2013 ford...

 • 27.08.2018
  Sju ja og sju nei fra Beslutningsforum

  Mange ulike metoder var oppe til beslutning i dagens møte i Beslutningsforum for nye metoder .

 • 24.08.2018
  Viktig skritt i retning «Én innbygger – én journal»

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent neste fase i arbeidet med å gjøre journalinformasjon tilgjengelig for helsepersonell på tvers av helseforetak. Prosjektet har en kostnadsramme på 126 millioner kroner og er et viktig tiltak for å styr...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.