Gode og likeverdige helsetjenester i sør-øst

Nyheter

07.12.2016

Prosjekteringsteam for regional sikkerhetsavdeling utpekt

Det er viktig å erstatte dagens regionale sikkerhetsavdeling på Dikemark med bedre og mer funksjonelle arealer. Helse Sør-Øst RHF har nå inngått kontrakt med prosjekteringsteam for konseptfaseutredning for ny regional sikkerhetsavdeling (RS...
06.12.2016

Jobber for mer treffsikker brystkreftdiagnostikk

«Hva om man kan finne og behandle brystkreft før den rekker å vokse seg stor og farlig? Og hva om man kan gi en mer detaljert diagnose til den enkelte, som gjør behandlingen mer treffsikker?" Disse spørsmålene er grunntanken bak arbeidet ti...
05.12.2016

Helse Sør-Østs krav til Drammen-prosjektet oppfylles

Oppfølgingsgruppen med representanter fra Helse Sør-Øst RHF/Sykehusbygg HF og Vestre Viken HF har avgitt en rapport med forslag til hvordan bygging av nytt sykehus i Drammen kan tilpasses planforutsetningene. Det har vært gjennomført et omf...
01.12.2016

Helse- og omsorgsministeren mottok NOU frå Kvinnsland-utvalet

Torsdag mottok helse- og omsorgsminister Bent Høie NOU 2016: 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten – Hvordan bør statens eierskap innrettes framover? frå utvalsleiar Stener Kvinnsland.
01.12.2016

Kvinnsland-utvalget belyser hovedalternativene

- Kvinnsland-utvalgets NOU 25:2016 om hvordan det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres mottas med stor interesse i vår organisasjon, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.
01.12.2016

Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Utvalget som har vurdert organiseringen av det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten, leverte i dag sin rapport til helse- og omsorgsminister Bent Høie.
28.11.2016

Spiller arbeidshverdagen bedre

Allerede før det nye sykehuset på Kalnes stod ferdig, kunne medarbeidere gjøre seg kjent og trene på arbeidsprosesser. Jarl Schjerverud som er prosjektleder i spillteknologi i Sykehuset Østfold, tror spillteknologi kan bli enda viktigere i...
21.11.2016

Tildeling rammeavtale rituell omskjæring av guttebarn

IbsenSykehuset AS er tildelt rammeavtale for rituell omskjæring av guttebarn i Helse Sør-Øst.
17.11.2016

Ny styreleder ved Oslo universitetssykehus HF

Gunnar Bovim er i dag oppnevnt som ny styreleder for Oslo universitetssykehus.
17.11.2016

Endringer i styret ved Sykehuset Telemark HF

Per Anders Oksum er i dag oppnevnt som ny styreleder ved Sykehuset Telemark. I tillegg er Folke Sundelin oppnevnt som nytt styremedlem.
17.11.2016

Ny spesialistutdanning for leger

Utdanning av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten er en av hovedoppgavene til helseregionene. På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet skal helseregionene innføre en ny modell for spesialistutdanning for leger. Ordningen trer i kr...
17.11.2016

Valg av ansattrepresentanter til styret

Innen 15. mars 2017 skal det gjennomføres valg av ansattrepresentanter til styret i det regionale helseforetaket for en ny toårsperiode. Ansattrepresentanter velges av og blant de ansatte i helseforetaksgruppen. Valgstyret, som skal organis...
17.11.2016

Brukerutvalgets innspill til høring - barns rett til medvirkning etter pasient- og brukerrettihetsloven

- helsepersonells ivaretaking av barn som pårørende og etterlatte - diverse andre endringer i helsepersonelloven
16.11.2016

Brukerutvalgets høringsuttalelse vedrørende veiledende retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå

15.11.2016

Leder hjerneslagssamarbeid med ni klinikker i sju land

Siden slutten av 70-tallet har Birgitta Langhammer reist verden rundt. Hun har jobbet, forsket og erfart. Hun er lovprist og hun har skapt furore. Fra Sunnaas sykehus har hun ledet et internasjonalt forskningsprosjekt om hjerneslag med delt...
14.11.2016

Sier ja til hjerte-sensor og nei til to kreftlegemidler

Beslutningsforum for nye metoder innfører ikke to legemidler mot kreft. En sensor som overvåker hjertet bli innført.
11.11.2016

Styrelederen i Sykehuset Telemark fratrer

Styreleder Tom Jørgensen, Sykehuset Telemark HF, har i dag meddelt Helse Sør-Øst RHF at han fratrer.
07.11.2016

Grønn kjemi i Helse Sør-Øst

Grønn kjemi er det regionale samarbeidet for trygg kjemikaliehåndtering ved sykehusene. Her finner du informasjon om samarbeidet og lister over kjemikalier som skal begrenses eller fases ut innen 2020.
07.11.2016

Kortest ventetid i landet

Nevrologisk avdeling på ved Sykehuset Østfold på Kalnes har klart å snu trenden. I dag er dette den nevrologiske avdelingen med kortest ventetid for nye pasienter, i hele Norge.
03.11.2016

Fikk pris for arbeid med å forbedre slagbehandlingen

Seksjonsleder Janicke Stordalen har mottatt pasientsikkerhetsprisen for ledere for 2016. Stordalen får prisen for sitt arbeid med å forbedre slagbehandlingen ved Sykehuset Telemark, og prisen ble delt ut av helseminister Bent Høie under Hel...
02.11.2016

Vil redusere forsinkelser i pasientforløp

Ventetiden for oppstart av sykehusbehandling i Helse Sør-Øst er vesentlig redusert de siste årene. Nå arbeides det for å redusere forsinkelser i forløpene for de som har fått helsehjelpen påstartet.
02.11.2016

Rekordår for Luftambulansetjenesten

For første gang fløy landets ni ambulansefly mer enn ti tusen timer på ett år. De landet på rekordhøye 10 106 timer, mot 9967 året før.
02.11.2016

Ny nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Helse Sør-Øst RHF og sykehusene i regionen lanserte ny, felles nettløsning 1. november. - Den nye nettløsningen til sykehusene blir en del av sykehuset, en del av pasientreisen og en del av behandlingen. Dette er et viktig steg for å nå mål...
28.10.2016

Skal redusere antibiotikaforbruket

I kampen mot antibiotikaresistens har alle sykehusene i Helse Sør-Øst startet arbeidet med å redusere bruken av antibiotika.
28.10.2016

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med en gang. Kjenner du til symptomene kan du redde liv.
28.10.2016

Status i arbeidet med nytt sykehus i Drammen

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i juni at nytt sykehus i Drammen skal bygges på Brakerøya. I samme møte stilte også styret krav om at prosjektet må tilpasses til en kostnadsramme på 8,2 milliarder kroner. Det betyr en reduksjon på cirk...
28.10.2016

Bess Frøyshov går av som toppsjef ved Sykehuset Telemark

Bess Margrethe Frøyshov går av som administrerende direktør ved Sykehuset Telemark.
27.10.2016

Kortere ventetid for sykehuspasientene

Ventetiden ved norske sykehus fortsetter å gå ned og Helse Sør-Øst som region har nå de korteste ventetidene i landet.
24.10.2016

Viktige bidrag fra Helse Sør-Øst

Som aktive medlemmer i Healtcare Without Harm, var Helse Sør-Øst invitert til å holde hele fire innlegg på den store miljø- og klimakonferansen CleanMed 2016 som i disse dager avholdes i København.
23.10.2016

Fortsatt positiv utvikling i ventetidene

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet i Helse Sør-Øst er redusert ytterligere siste måned og ligger i mai på 58 dager. Det er godt under kravet om 65 dagers ventetid. Andelen fristbrudd i foretaksgruppen...
21.10.2016

Andersgaard blir toppsjef i Sykehuset Innlandet

Alice Beathe Andersgaard blir ny administrerende direktør i Sykehuset Innlandet HF fra 1. januar 2017. Andersgaard fortsetter i Helse Sør-Øst RHF frem til nyttår og ivaretar i en overgangsfase de interregionale og nasjonale funksjonene kny...
20.10.2016

Banebrytende trådløs overvåking

Lege i Spesialisering Line Pedersen er prosjektleder for innovasjonsprosjektet elektronisk TILT der trådløse sensorer tas i bruk for å overvåke vitale parametere kontinuerlig på pasienter innlagt i sykehus. Slik trådløs overvåkning kan spar...
20.10.2016

God fremdrift i Digital fornying

Det regionale programmet for å fornye og standardisere arbeidsprosesser og teknologi rapporterer om god fremdrift i andre tertial 2016. Flere helseforetak har fått nye løsninger på plass i denne perioden, noe som vil bidra til å heve kvalit...
18.10.2016

Ny modell for spesialistutdanning for leger starter i september 2017

Den nye forskriften om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) trer i kraft 1. mars 2017.
13.10.2016

Mandat for utviklingsarbeidet i Oslo universitetssykehus fastsatt

Helse Sør-Øst RHF fastsatte i foretaksmøtet med Oslo universitetssykehus HF 13. oktober mandatet for videre utvikling av Oslo universitetssykehus. - Mandatet gir tydelige føringer for arbeidet med de store sykehusprosjektene i annet halvår...
27.09.2016

Tettere samarbeid om arbeid og helse

 Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet skal forsterke samarbeidet om å løse samfunnsutfordringer, og har laget en strategi for felles innsats for arbeid og helse. 
27.09.2016

Helse Sør-Øst lanserer ny nettløsning

 Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene i regionen får nye nettsider 1. november. Målet med nettløsningen er å bidra til pasientens helsetjeneste ved å gjøre det enkelt å skaffe seg informasjon om sykdom og behandling.  
26.09.2016

Forskningsmidler til forskere ved ikke-universitetssykehus

Styret i Helse Sør-Øst RHF ønsker en styrking av forskningen utenfor universitetssykehusene. Derfor er det i år tildelt strategiske stipender til forskere ved store ikke-universitetssykehus. Nylig ble forskerne presentert for Regionalt fors...
20.09.2016

Drammensykehus-spørsmål utredes for avklaring etter nyttår

 Drammensykehus-spørsmål utredes for avklaring etter nyttår. Helse Sør-Øst RHF er nå i full gang med å utrede de spørsmålene som det regionale helseforetakets styre stilte da det i juni godkjente konseptrapporten for nytt sykehus i Drammen....
15.09.2016

Helsenorge.no blir den digitale pasient- og innbyggertjenesteportalen

Helse Sør-Øst fortsetter satsing på digitale pasient og innbyggertjenester ved å overføre de aller fleste av tjenestene i regionen, inkludert MinJournal, til den nasjonale helseportalen Helsenorge.no. Helsenorge.no er den offentlige helsepo...
15.09.2016

Helse Sør-Øst inngår avtale om IKT-modernisering

En modernisert IKT-infrastruktur i sykehusene gir økt pasientsikkerhet og frigjør ressurser til pasientbehandling. Helse Sør-Øst har valgt å inngå avtale med Hewlett Packard Enterprise som ekstern partner for å modernisere regionens IKT-infrastruktur.
12.09.2016

Samhandlingsreformen har virket

Aktiv samhandling med kommunale tjenester er en viktig forutsetning for helseforetakenes arbeid med «pasientens helsetjeneste». Resultatene av samhandlingsreformen så langt er gode.
08.09.2016

Brukerutvalget er av stor betydning for utviklingen

– Skal vi gjøre spesialisthelsetjenesten bedre, må det skje i samarbeid med brukerne, sier styreleder Ann-Kristin Olsen. Styret i Helse Sør-Øst RHF var torsdag 8. september samlet til fellesmøte med Brukerutvalget i det regionale helseforetaket .
08.09.2016

Utvikler digital løsning for samordning av nødetatene

Medisinsk fagsjef Hans-Christian Stoud Platou i klinikk for prehospitale tjenester i Vestre Viken utvikler sammen med lokal AMK-sentral, 110-sentral og politiet et felles utspørrings- og dokumentasjonsverktøy for bruk ved hendelser som utlø...
08.09.2016

Helse Sør-Øst styrker pasientsikkerheten ved å modernisere IKT-infrastrukturen i sykehusene

- Det haster med å modernisere infrastrukturen for å gi bedre pasientbehandling og øke pasientsikkerheten, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.
08.09.2016

Anskaffelse av rituell omskjæring av guttebarn

Helse Sør-Øst RHF utlyser konkurranse blant private tilbydere om rituell omskjæring av guttebarn.
05.09.2016

Utvider tilbudet ved Tyrilistiftelsen

Helse Sør-Øst RHF har utvidet avtalen med Tyrilistiftelsen med 4.000 døgn inneværende år. Institusjonen tilbyr behandling og oppfølging av personer med alvorlig rusavhengighet.
01.09.2016

Helse Sør-Øst planlegger stor satsing på modernisering av IKT-infrastrukturen i sykehusene

God pasientbehandling stiller stadig større krav til teknologiske løsninger. Helse Sør-Øst har siden 2013 jobbet målrettet med å modernisere sine teknologiske løsninger. Dette arbeidet ønsker administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF å f...
25.08.2016

Trening og fysioterapi som alternativ til operasjon

Jeg snakker gjerne med fastlegene om alternativer til operasjon, men det er ikke så lett å få i gang denne dialogen, sier Lars Nordsletten.
20.08.2016

Innovasjon som problemløsning

Som anestesilege med forgiftninger som spesialfelt, opplevde Fridtjof Heyerdahl at transportløsningene for høyrisikosmitte-pasienter ikke var gode nok. Det ville han gjøre noe med. Resultatet ble selskapet EpiGuard og den unike transportiso...
Se flere nyheter()