Spesialisthelsetjenesten i sør-øst

Nyheter

 • 13.06.2019
  Kan vi erstatte den årlige influensavaksinen?

  Det finnes mange typer influensavirus, og de endrer seg kontinuerlig. Det er grunnen til at det hvert år kommer nye influensavaksiner. Vi forsker nå på universelle influensavaksiner som skal beskytte mot alle typer influensavirus.

 • 13.06.2019
  Kurs for økt kvalitet på kikkhullskirurgi

  Ved hjelp av et undervisningskonsept fra England, har kirurger samlet seg på Sykehuset Østfold hvor de har brukt rollespill, simulering og fulgt operasjon av en kreftpasient live, for å lære hvordan de kan bli enda bedre i kikkhullskirurgi.

 • 12.06.2019
  Forvirret og fortvilet

  Å bli akuttinnlagt på sykehus kan være en forvirrende opplevelse. Og særlig om du har demens. Hvor ille er det – og hva kan sykehusene gjøre?

 • 12.06.2019
  Middag når pasientene ønsker det

  Sykehuset Innlandet introduserer et helt nytt matkonsept som lar pasientene velge hva de vil ha til middag og når de vil spise.

 • 12.06.2019
  Ny behandlingsmodell gir mindre uro

  Forskere ved Sykehuset Innlandet har utviklet en modell for å utrede, tolke og sette inn tiltak for personer med demens som har atferdsmessige eller psykologiske symptomer. Modellen kan erstatte bruk av medikamenter for å bedre disse symptomene.

 • 12.06.2019
  Ny informasjonsside for leger i sykehus og kommune

  Kompetansebroen har i samarbeid med praksiskonsulentene på Avdeling for samhandling  på Ahus lansert en egen informasjonsside for leger. Her skal de formidle kunnskap, kompetanse og aktuelle nyhetssaker som vil være nyttig i legesamhandling...

 • 12.06.2019
  Det hjelper å øve på gode vaner

  Ved hjelp av rollespill og gruppeøvelser trener helsepersonell på god pasientkommunikasjon i kurset "fire gode vaner". - Måten vi kommuniserer på har stor betydning for utfallet av behandlingen vi gir, sier kursinstruktør Inge Skråmm.

 • 11.06.2019
  Trygg og enkel tilgang til informasjon i egen sykehusjournal

  Pasienter ved Sykehuset Innlandet og sykehusene i Vestre Viken, samt ved Revmatismesykehuset på Lillehammer får nå mulighet til å lese deler av pasientjournalen sin på helsenorge.no. Etter sommeren vil dette også gjelde for resten av sykehu...

 • 07.06.2019
  Lanserer artrosekurs på nett

  Mer enn 300.000 nordmenn har artrose, men mange får ikke den behandlingen som er anbefalt for å leve best mulig med sykdommen. Nå lanserer NKRR et videobasert artrosekurs for allmennleger og annet helsepersonell.

 • 05.06.2019
  Høie åpnet helsearkiv og møtte sykehusansatte på Tynset

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie møtte i går pasienter og ansatte ved Sykehuset Innlandet Tynset før åpningen av Norsk helsearkiv.

 • 01.06.2019
  Sykehusstreiken kan løses

  I forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon i fjor, ble minstegrensene på 20 % for innmelding i pensjonsordningene videreført. LO og YS krever nå at denne grensen skal fjernes for deres medlemmer i sykehusene.

 • 31.05.2019
  Sykehus i Helse Sør-Øst forsker på ALS

  Sykehuset Telemark leder et nasjonalt forskningsprosjekt på den nevrologiske sykdommen ALS. Målet er å kartlegge genetiske årsaker til sykdommen. – Vi håper at forskningen vil føre til at norske pasienter får økt mulighet til å delta i klin...

 • 28.05.2019
  Vurdering av Ullevål som alternativt regionsykehus i Oslo

  Det er fullt mulig å bygge et godt og funksjonelt sykehus på Ullevål. Dersom en skal etablere samme virksomhetsinnhold som forutsatt på Gaustad vil en utbygging på Ullevål imidlertid være vesentlig dyrere (ca. 12,8 mrd. kroner) og ta lenger...

 • 28.05.2019
  Videreutvikling Aker og Gaustad

  I forbindelse med styrebehandling av planene for videreutvikling av Oslo universitetssykehus, ble det besluttet at områdene føde, barn og gynekologi skulle videreutvikles og oppgraderes til en fullverdig konseptrapport. Nå foreligger det en...

 • 28.05.2019
  Sykehuset Østfold sender elektroniske journaldokumenter

  Fra 23. mai 2019 kan Sykehuset Østfold sende journaldokumenter elektronisk til Oslo universitetssykehus HF (OUS). Og snart kan journaldokumenter sendes elektronisk mellom alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.

 • 24.05.2019
  Ny forskning på følger av terroren 22. juli 2011

  En betydelig andel av dem som ble lagt inn på sykehus etter 22. juli hadde store fysiske og psykiske plager 3-4 år etter terrorangrepene. Det viser nylig publisert forskning blant et utvalg pasienter, om følgene av terroren.

 • 24.05.2019
  Prosjektmandat for Sykehuset Innlandet er klart

  Helse Sør-Øst RHF har vedtatt et prosjektmandat for arbeidet med å videreutvikle Sykehuset Innlandet HF. Prosjektet ledes av Geir Bøhler, fagsjef i Helse Sør-Øst RHF. Arbeidet skal være ferdig innen utgangen av året.

 • 23.05.2019
  Mot byggestart på Radiumhospitalet

  Torsdag 23. mai satte man i gang riving og klargjøring av tomt for bygging på Rariumhospitalet. To nye bygninger skal stå klare i 2023.

 • 21.05.2019
  Økt brukermedvirkning i helseforskning

  Brukerne har fått en langt sterkere medvirkning i forskningen i spesialisthelsetjenesten viser Nasjonal rapport om forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten i 2018.  I 2018 gikk 68 prosent av prosjektene som finansieres av de regio...

 • 21.05.2019
  VR-trening kombinert med instrumenttrening gir best effekt

  En nylig publisert randomisert studie indikerer at VR-teknologi kombinert med instrumenttrening er mer effektivt for å fremme finmotoriske funksjoner i overekstremiteter, sammenlignet med vanlig terapi.  

 • 21.05.2019
  Eget mottak for hoftebrudd

  Et eget hoftemottak i Sykehuset Østfold gjør at flere pasienter som kommer inn med hoftebrudd, får rask behandling.

 • 16.05.2019
  Rett behandling til rett pasient

  Forskerne i DoMore!-prosjektet ved Institutt for kreftgenetikk og informatikk utvikler nå verktøy basert på kunstig intelligens. Dette for å kunne gi raskere og sikrere prognose og dermed bedre kunnskap om hva slags behandling hver enkelt p...

 • 16.05.2019
  OUS har sitt eget Bildeforskningssenter – ImTECH

  Gjennom etableringen av bildeforskningssenteret ImTECH, ønsker Oslo universitetssykehus å løfte forskning og innovasjon innenfor medisinsk bildediagnostikk i samarbeid med norsk og internasjonal industri.

 • 13.05.2019
  Tiltak for økt rekruttering og kompetanse til psykisk helsevern barn og unge

  Helse Sør-Øst RHF setter av stimuleringsmidler for å støtte sykehusene i et omfattende arbeid for å styrke rekruttering og kompetanse innen psykisk helsevern for barn og unge. Målet er å rekruttere og beholde fagpersoner, samt å bidra til...

 • 10.05.2019
  Best i landet på hjemmedialyse og trombolysebehandling

  Sykehuset i Vestfold er best i landet når det gjelder andel pasienter som får hjemmedialyse og andel pasienter som får trombolysebehandling ved blodpropp i hjernen. Det viser ferske tall fra Helsedirektoratet.

 • 10.05.2019
  Front-teamet gir ungdommer hjelp

  Ungdommer som sliter psykisk får nå et nytt tilbud ved Oslo universitetssykehus. Front-team ungdom, er et tverrfaglig team, som skal gi ungdom riktig hjelp til riktig tid og sted. Front-ungdom fyller tomrommet mellom poliklinikk og døgnavde...

 • 07.05.2019
  Klargjøring av sykehustomt i Drammen

  -Nå har vi startet rivearbeidene på sykehustomten i Drammen. Dette er et viktig skritt i arbeidet med nytt sykehus i Drammen som skal legge til rette for et godt og fremtidsrettet tilbud til pasientene i området, sier administrerende direk...

 • 06.05.2019
  Signerte kontrakt om utstyr til protonsenter

  2. mai signerte administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus avtale om utstyr til et nytt protonsenter på Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF.

 • 03.05.2019
  Vellykket test av videokonsultasjon

  Om få dager vil de første pasientene ved revmatologisk avdeling, kunne sitte hjemme eller på jobb og snakke direkte med behandleren sin via video. Oppkoblingen kan gjøres både på egen pc, nettbrett og mobil.

 • 03.05.2019
  Rapport om framtidens tariffavtale

  Høsten 2017 inviterte de fire regionale helseforetakene Legeforeningen til å delta i et felles prosjekt for å gjennomgå viktige tema for fremtidens tariffavtale.  Sluttrapporten ble overlevert styringsgruppen denne uka.

 • 02.05.2019
  Tilskudd til brukerorganisasjoner

  Brukerorganisasjonene er viktige for å utvikle gode helsetjenester. Helse Sør-Øst RHF fordeler midler til organisasjonene for å støtte dette arbeidet.

 • 30.04.2019
  Ja til lungekreftmedisin

  Pembrolizumab fikk ja i Beslutningsforum. Dessuten innføres kateterbasert lukning av foramen ovale for de som har gjennomgått kryptogent hjerneslag. To andre kreftlegemidler, i tillegg til legemidler til HIV-infeksjon og psoriasisartritt fikk også ja.

 • 12.04.2019
  Trygt med røntgen og CT

  Sykehuset Telemark er ett av fem offentlige sykehus som gir lave stråledoser ved bruk av røntgen og CT. – Dette har vi jobbet aktivt med i mange år, og det er hyggelig at arbeidet gir resultater, sier avdelingsleder Kirsty Børnes.

 • 12.04.2019
  Flere føder naturlig i Vestfold

  Ved Sykehuset i Vestfold har man færre fødsler der man må ta i bruk tang eller vakuum enn andre fødeavdelinger i landet. I tillegg gjennomføres det færre keisersnitt og antallet komplikasjoner er lave. – Resultatene kommer av bevisst jobbin...

 • 12.04.2019
  - Vi må sikre trygg utskrivning

  Sykehuset har startet et omfattende arbeid for å forbedre prosessen rundt utskrivning av pasienter, og budskapet fra klinikksjefene er tydelig: Vi må forsikre oss om at all viktig informasjon følger med pasienter som skrives ut. Dette gjeld...

 • 11.04.2019
  Bedre muligheter til å behandle overvektige pasienter

  Sykehuset Østfold har fått på plass et forløp i bariatri for mottak av pasienter med sykelig overvekt. - Det er ingen tvil om at vi nå blir i bedre stand til å ta imot disse pasientene, sier Tonje Søfting Ringsrød.

 • 11.04.2019
  Ny avdeling for organdonasjon ved sykehuset

  Det har blitt opprettet en egen avdeling for organdonasjon ved sykehuset. Den nye enheten vil sikre oppfølging, systematikk, opplæring og dokumentasjon i donasjonsarbeidet ved OUS.

 • 08.04.2019
  Smertefordypning gjør Beate tryggere som sykepleier

  Ofte finnes det ikke enkle fasitsvar på hvilken behandling pasienter trenger når de har vondt. Sykepleier Beate Kristin Bårdvik har satt seg på skolebenken for å lære mer om tverrfaglig smertebehandling. 

 • 03.04.2019
  Ønsker hjelp fra pasienter

  90 pasienter som har vært innlagt i sykehuset, og som har hatt behov for kommunale helsetjenester etter innleggelse, vil nå bli spurt om å samtykke til at fagpersoner i sykehuset og i kommunene sammen kan få gå gjennom journalene deres.

 • 01.04.2019
  Gir ut bok om hvordan digitale verktøy kan gi psykisk helsehjelp

  Hvordan kan digitale løsninger hjelpe sykehusene i å behandle pasienter? Er effekten av behandling over internett bedre eller dårligere enn tradisjonell behandling ansikt til ansikt? Disse spørsmålene tar spesialrådgiver og psykolog Arne Re...

 • 29.03.2019
  Praktisk pasientinfo på tolv språk

  Visste du at du som pasient har rett på gratis tolk? Eller at vi har en sykehusprest og samtalepartnere fra ulike tros- og livssynssamfunn? For å gjøre flest mulig av pasientene best mulig informert om hva vi tilbyr på Nordbyhagen, har vi o...

 • 27.03.2019
  Åpner robotlab

  Sunnaas sykehus setter bruk av robotikk til arm- og fingerrehabilitering i system. Apparater som trener skulder, arm, fingre og sittebalanse hos pasienter med nevrologiske skader, er nå samlet i en egen robotlab. Her kan én terapeut behandl...

 • 25.03.2019
  Spesialisthelsetjenesten utgir felles rapport om samfunnsansvar

  For første gang utgis «Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2018». Klima og miljø, menneske- og arbeidstakerrettigheter, samt antikorrupsjon er tema i rapporten.

 • 21.03.2019
  Behandler både kropp og hode

  Torsdag 14. mars feiret Helse og arbeid at de har flyttet inn i nye lokaler på Vear. – Dette er veldig stas, sier klinikksjef Gro E. Aasland for Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering (KFMR).

 • 21.03.2019
  God oppstart for FACT-teamet

  I løpet av halvannet år er over 80 pasienter med rus- og alvorlige psykiske lidelser inkludert i oppfølgingstilbudet som Sarpsborg kommune og Sykehuset Østfold samarbeider om.

 • 20.03.2019
  Felles nødnett med Sverige

  Når ambulansen i Østfold tidligere ble kalt ut til trafikkulykker på den andre siden av grensen, kunne de ikke få direkte kontakt med svenske kollegaer. Nå kan de enkelt kommunisere ved å bruke et ny felles tjeneste for nødkommunikasjon, NOSE ISI.

 • 18.03.2019
  Årlig melding for 2018 sendt Helse- og omsorgsdepartementet

  Styret i HSØ RHF har vedtatt årlig melding for 2018 og sendt denne til Helse- og omsorgsdepartementet.

 • 18.03.2019
  Ny utstyrsavtale for diabetespasienter på plass

  De fire regionale helseforetakene har signert fem av seks deltilbud om innkjøp av insulinpumper, glukosemonitorering (CGM) og forbruksmateriell for diabetespasienter.

 • 15.03.2019
  Besøkte Notodden sykehus

  Notodden sykehus planlegger å øke den elektive aktiviteten i framtida. Det fikk ledelsen og tillitsvalgte i Helse Sør-Øst høre da de besøkte sykehuset på fredag. – Jeg er veldig imponert over det vi fikk se på Notodden, sier administrerende...

 • 15.03.2019
  Utstyr til væskevarmeren «enFlow» trekkes tilbake fra markedet

  Leverandøren av blod- og væskevarmeren «enFlow» har meddelt at de trekker tilbake engangskassetter som brukes i dette apparatet fra markedet. Sykehusene i Helse Sør-Øst gjennomgår nå alternative løsninger. Det er ikke meldt om pasientskader...

Se alle nyhetene