Spesialisthelsetjenesten i sør-øst

Nyheter

 • 13.02.2018
  Svein Tore Valsø blir ny direktør for personal- og kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst RHF

  Svein Tore Valsø er tilsatt som direktør for personal- og kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst RHF. Svein Tore Valsø har vært konstituert i stillingen siden november 2016. Han har jobbet i Helse Sør-Øst RHF siden 2013 med hovedansvar innen a...

 • 06.02.2018
  Utlysning av innovasjonsmidler 2018

  Helse Sør-Øst RHF lyser ut nye regionale innovasjonsmidler innen kategoriene behovsdrevet og forskningsbasert innovasjon.

 • 06.02.2018
  Vi bygger sten på sten

  Kristine Kleivi Sahlberg (41) er forskningsleder i Forskningsenheten i Vestre Viken helseforetak. Hun vier mye av sin tid til å forske på brystkreft og behandlingsrespons.

 • 02.02.2018
  Utarbeidelse av Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst

  Helse Sør-Øst RHF skal innen desember 2018 ferdigstille Regional utviklingsplan 2035 etter føringer og mål fra Nasjonal helse- og sykehusplan. Styret i Helse Sør-Øst RHF sluttet seg 1. februar til mandat og organisering av planarbeidet.

 • 01.02.2018
  Skisseprosjekt for nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet godkjent

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent skisseprosjektet for nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet. Samtidig godkjente styret at det skal etableres et protonsenter på Radiumhospitalet. Etableringen av protonsenteret samordnes med gjennomfør...

 • 01.02.2018
  Tilpasser oppstart av forprosjekt for regional sikkerhetsavdeling

  Helse Sør-Øst RHF vil tilpasse oppstart av forprosjektet for nytt bygg for regional sikkerhetsavdeling på Ila i Bærum til fremdriften i reguleringssaken. Styret for Helse Sør-Øst RHF ble torsdag 1.2 orientert om framdriften.

 • 01.02.2018
  Nye styrer i helseforetakene

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har i dag oppnevnt nye styrer for helseforetakene i regionen for perioden 14. februar 2018 til februar 2020.

 • 31.01.2018
  Kontraktsignering Aker og Gaustad

  Helse Sør-Øst RHF har besluttet at Oslo universitetssykehus HF skal utvikles som tre sykehus med klare samfunnsoppdrag: et lokalsykehus på Aker, et regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiu...

 • 31.01.2018
  - Vi må bruke registrene bedre

  Leiv Arne Rosseland bruker mye tid på smertelindring, samtidig er han opptatt av at vi bruker de gode registerdataene vi har mer enn det vi gjør i dag. Han er månedens forsker.

 • 26.01.2018
  Dataspill skal hjelpe barn til rehabilitering hjemme

  I løpet av et år er mellom 40 og 50 barn med cerebral parese (CP) inne til rehabilitering ved Kysthospitalet, Sykehuset i Vestfold. Helena Paulsson Nilsen leder et innovasjonsprosjekt som tester om deler av denne rehabiliteringen kan skje h...

 • 16.01.2018
  Nytt styre i Helse Sør-Øst RHF

  Helse- og omsorgsministeren har i dag oppnevnt styreledere og styremedlemmer for de regionale helseforetakene. Svein Ingvar Gjedrem blir ny styreleder i Helse Sør-Øst RHF.

 • 15.01.2018
  Opprettholder den samlede avrusings- og utredningskapasiteten

  Helse Sør-Øst RHF øker gjennom anskaffelsen den økonomiske rammen for kjøp hos private avtaleparter med 22 mill. kroner i tillegg til å bygge opp avrusningsavdelingen på Sykehuset Telemark HF. Det er gitt tilbud om å kjøpe fullt ut det tilb...

 • 15.01.2018
  Innbrudd i datasystemene til Sykehuspartner i Helse Sør-Øst

  Mandag 8. januar ble Sykehuspartner HF varslet av HelseCert (Norsk Helsenett SF) om at det pågikk unormal aktivitet mot datasystemer i regionen. Det er avdekket innbrudd i datasystemer og trusselaktøren er en avansert og profesjonell aktør....

 • 11.01.2018
  Tildeling anskaffelse av behandlingstilbud innen TSB

  Helse Sør-Øst RHF har gitt fire private ideelle virksomheter tilbud om avtale innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Den totale rammen for anskaffelsen er på 257 millioner kroner, en økning på 21 millioner kroner fra dagens niv...

 • 11.01.2018
  Nytt psykiatribygg i Kristiansand

  Det skal bygges et nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus HF, som skal samle akuttpsykiatri og døgn-sengeposter for behandling av pasienter med psykisk sykdom. Bygget skal ligge på Eg i Kristiansand, og har en kostnadsramme på 780 millioner kroner.

 • 10.01.2018
  - Nå får vi til noe som mange sykehus strever med

  Det er nødvendig å dokumentere og måle pasientsikkerhetsarbeidet for å vite om tiltakene hjelper. Men målingene har vært tidkrevende på grunn av mangel på gode verktøy for å gjøre slike målinger. Ortopedisk klinikk på Ahus tok saken i egne...

 • 08.01.2018
  Forsterker innsatsen innen psykisk helsevern

  Helse Sør-Øst RHF forsterker innsatsen på flere områder for å oppnå målet om høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatisk helsetjeneste.

 • 04.01.2018
  Sykehuspartner utbetaler påløpte kostnader til leverandør

  Sykehuspartner har utbetalt et beløp på nesten 280 millioner kroner til DXC. Dette beløpet er resultat av forhandlinger mellom Sykehuspartner og DXC og dekker hovedsaklig kostnader for perioden programmet pågikk fra oktober 2016 fram til de...

 • 04.01.2018
  Teknologi og helse – hånd i hånd

  Ole Jakob Elle er fascinert av roboter, hologrammer og navigasjonssystemer, og hvordan disse tingene kan gjøre hverdagen i helsevesenet bedre. Han er månedens innovatør.

 • 26.12.2017
  Informasjon om omleggingen av Raskere tilbake-ordningen fra 2018

  Raskere tilbake-ordningen legges om. Tilskuddsmidler overføres til de regionale helseforetakenes ordinære bevilgninger for pasientbehandling. Pasienter kan fortsatt henvises til aktuelle tilbud i spesialisthelsetjenesten.

 • 20.12.2017
  Fikk orientering fra Thon om ny personvernlovgivning

  Fra mai neste år blir ny europeisk personvernlovgivning del av norsk lovverk. Foretaksgruppen er i gang med forberedelsene til å møte de nye kravene. Torsdag 14.12 orienterte direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon styret for Helse Sør-Øst...

 • 20.12.2017
  Hvorfor blir kreft til kreft?

  Hva gjør at noen celler utvikler seg til kreft mens andre ikke gjør det? Og hvorfor utvikler disse kreftcellene seg ulikt fra person til person? Kreftforsker og gen-detektiv Therese Sørlie leder an i jakten på svaret på disse kreftgåtene.

 • 19.12.2017
  Innfører ikke tre kreftlegemidler

  Tre legemidler til behandling av benmargskreft, bukspyttkjertelkreft og kreft i magesekk innføres ikke.

 • 15.12.2017
  13,1 millioner kroner fordelt på nye innovasjonstiltak

  Årets siste tildeling av regionale innovasjonsmidler i Helse Sør-Øst er klar. I overkant av 13,1 millioner kroner er fordelt på 23 prosjekter.

 • 15.12.2017
  Inngått kontrakter for nytt sykehus i Drammen

  Helse Sør-Øst RHF har inngått kontrakter for arkitekt- og rådgivertjenester til nytt sykehus i Drammen. Kontraktene har en verdi på om lag 100 millioner kroner for forprosjektet, fordelt på syv fagvise kontrakter. Arbeidet med å prosjektere...

 • 14.12.2017
  Forskningsmidler for 2018 fordelt

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har tildelt 132,7 millioner kroner i regionale forskningsmidler til nye forskningsprosjekter og forskningstiltak for 2018.

 • 14.12.2017
  Felles løsning for medikamentell kreftbehandling

  Styret for Helse Sør-Øst godkjente i møtet 14.12 at prosjektet for innføring av en regional løsning for medikamentell kreftbehandling gjennomføres med en kostnadsramme på 164 millioner kroner.  Løsningen skal gi bedre og mer likeverdig kref...

 • 14.12.2017
  Videre planer for regional sikkerhetsavdeling

  Helse Sør-Øst RHF vil nå avklare på hvilken måte en best kan arbeide videre med planene om å etablere en ny regional sikkerhetsavdeling på Ila.

 • 14.12.2017
  Innfører elektroniske epikriser og laboratoriesvar

  Utveksling av elektroniske epikriser og laboratoriesvar mellom Oslo universitetssykehus og andre helseforetak i Helse Sør-Øst gir raskere og tryggere pasientbehandling.

 • 11.12.2017
  Første sykehus som oppnår nivå seks i Norden

  Fredag ble Sykehuset Østfold vurdert til nivå 6, det nest høyeste, på den anerkjente EMRAM-skalaen for modenhet for kliniske datasystemer i sykehus. Sykehuset Østfold er det første sykehuset som oppnår nivå 6 i Norden.

 • 08.12.2017
  Fortsatt for høy pris

  Beslutningsforum holdt ekstraordinært møte 8. desember 2017 for å ta stilling til det nye tilbudet fra legemiddelfirmaet på legemiddelet nusinersen (Spinraza).

 • 30.11.2017
  Rapport peker på viktige momenter for digitalisering av helsesektoren

  Helse- og omsorgsdepartementet ga i juni 2017 Direktoratet for e-helse oppdrag om å gå gjennom informasjonssikkerheten ved bruk av private leverandører i helse- og omsorgstjenesten. Direktoratet presenterte resultatet av arbeidet torsdag 30...

 • 28.11.2017
  Alle sykehusene i Helse Sør-Øst får nytt forsyningssenter

  På Berger, like nord for Oslo, ligger det nye store forsyningssenteret for sykehusene i Helse Sør-Øst. Fra et lager på 9600 kvadratmeter kjøres daglig store mengder medisinske forbruksvarer ut til sykehusene i regionen. Siden åpningen i okt...

 • 24.11.2017
  Standardiserte forløp skal fjerne flaskehalser og dobbeltarbeid

  – Nå får vi en eksakt oppskrift som både pasient og ansatte kan forholde seg til, forteller seksjonsleder Anne Ruth Skagestad ved Sykehuset i Vestfold. Hun er en av dem som jobber med de 28 nye kirurgiske akuttforløpene som er satt i gang i...

 • 24.11.2017
  Etablering av protonsenter i Oslo

  Regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet sikrer etablering av protonbehandling i Oslo, og deretter også i Bergen. Tilbudet skal komme hele landet til gode.

 • 23.11.2017
  120 millioner til klinisk behandlingsforskning i sykehusene

  De regionale helseforetakene har tildelt til sammen 120 millioner kroner til syv ulike prosjekter gjennom Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK).

 • 21.11.2017
  Jan Frich blir ny direktør for medisin- og helsefag i Helse Sør-Øst

  Jan Frich er tilsatt som direktør for medisin- og helsefag i Helse Sør-Øst RHF. Jan Frich er professor i helseledelse og kommer fra stillingen som leder for Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo og som nestleder...

 • 21.11.2017
  Ny avtale om transport av laboratorieprøver er inngått

  Norske sykehus har inngått en transportavtale for laboratorieprøver med Posten Norge AS, som erstatning for A-postordningen som faller bort ved nyttår.

 • 21.11.2017
  Ahus satser på god kommunikasjon med pasientene

  Ahus satser nå på intern opplæring i klinisk kommunikasjon. - Lykkes vi med å fange opp viktig informasjon i samtalene med pasientene, blir behandlingen mye bedre, sier professor Pål Gulbrandsen, som er faglig ansvarlig for opplæringen på Ahus.

 • 17.11.2017
  - Fremtidens pacemaker

  Med ny teknologi jobber Per Steinar Halvorsen ved Intervensjonssenteret (IVS) på Oslo universitetssykehus (OUS) med det som kan bli fremtidens pacemaker. Han er månedens innovatør.

 • 17.11.2017
  Fornøyd med interaktiv henvisning og rekvirering

  Over 360 legekontorer kan nå sende papirløs henvisning og rekvirering til helseforetakene i Helse Sør-Øst. - Dette gjør det enklere for både pasienter og oss som skal henvise pasienten videre, sier gynekolog Theresia Maria Kasin i Kirkepark...

 • 16.11.2017
  Revidert regional strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMS

  Styret for Helse Sør-Øst RHF vedtok i møtet 16. november revidert regional strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMS. Strategien innebærer at pasient- og kvalitetssikkerhetsarbeidet blir en integrert del av HMS-arbeidet i sykehusene.

 • 15.11.2017
  Gjennomgang av basestruktur for luftambulansehelikopter

  Helse Sør-Øst RHF og de tre andre regionale helseforetakene gjennomgår nå basestrukturen for luftambulansetjenesten i Norge.

 • 14.11.2017
  Arbeidet med overføringen av Kongsvinger er i gang

  Kongsvinger sykehus, med tilhørende opptaksområde, overføres fra 1. januar 2019 fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF. Dette innebærer en overføring av det samlede spesialisthelsetjenestetilbudet til befolkningen i...

 • 31.10.2017
  Tønsbergprosjektet har vunnet internasjonal pris

  Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold har vunnet buildingSMART Internationals pris for beste prosjekt i kategorien Design Using Open Technology.

 • 31.10.2017
  Skjermbilde endret – mulig kilde til feil fjernet

  Alle sykehusene i Helse Sør-Øst har nå fått endret skjermbildet i det elektroniske pasientjournalsystemet der det registreres om pasienten har rett til utredning eller behandling. Dermed er en mye omtalt kilde til feilregistrering fjernet.

 • 27.10.2017
  Datatilsynet varsler gebyr til helseforetakene

  Helseforetakene i Helse Sør-Øst har mottatt et forhåndsvarsel fra Datatilsynet om at de vil ilegge foretakene en bot på 800.000,- kroner for mangelfull risikovurdering og sårbarhetsanalyser knyttet til IKT-infrastrukturmoderniseringen. Data...

 • 25.10.2017
  Behovsdrevet innovasjon

  Behovsdrevet innovasjon står somfellesnevner for prosjektene i Avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo universitetssykehus HF. Der jobber Dag Undlien. Han er månedens innovatør i Helse Sør-Øst.

 • 24.10.2017
  Den sannheten jeg har i dag er sannsynligvis ikke den samme i morgen

  Viljen til nytenkning har resultert i en strålende forskerkarriere. Tilfeldighetene gjorde at han som nyutdannet lege fra Tyskland takket ja til turnusjobb på Porsgrunn sykehus på slutten av 90-tallet. Her spesialiserte han seg innen indrem...

 • 19.10.2017
  Arrangerer to store fedmekonferanser

  Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst (SSO) ved Sykehuset i Vestfold (SiV) har påtatt seg vertskapsrollen for både den årlige nasjonale konferansen «Fedmeforskningsdagene 2017», samt det europeiske toppmøtet «EASO-COM Summit».

Se alle nyhetene