Spesialisthelsetjenesten i sør-øst

Nyheter

 • 16.05.2018
  Stort engasjement for ForBedring

  Rekordmange sykehusansatte har deltatt i årets medarbeiderundersøkelse i Helse Sør-Øst. Resultatet av undersøkelsen viser at de trives på jobb og opplever pasientsikkerheten som god, samtidig som det er stor arbeidsbelastning.

 • 14.05.2018
  Åtte beslutninger fra Beslutningsforum

  Beslutningsforum for nye metoder besluttet åtte nye metoder på møtet 14. mai 2018.

 • 09.05.2018
  Forskning skal forbedre klinisk praksis

  For professor og overlege Espen A. Haavardsholm er det en perfekt kombinasjon å jobbe både som lege og forsker. Det er nemlig i klinikken han får de aller beste ideene til forskningsprosjektene sine.

 • 02.05.2018
  Invitasjon til leverandørkonferanse i forbindelse med anskaffelse av polikliniske laboratorietjenester

  Helse Sør-Øst RHF ønsker å invitere til en leverandørkonferanse for ovennevnte anskaffelse den 8. mai 2018 kl. 11.00 - 12.30, ved Helse Sør-Øst RHF sitt hovedkontor i Parkgata 36, Hamar, møterom 104.

 • 30.04.2018
  Elektronisk kurveløsning ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst

  Elektronisk kurve- og medikasjonsløsning innføres ved alle helseforetakene i Helse Sør-Øst. Styret vedtok i møtet 26. april innføring ved de seks helseforetakene som ikke har slik løsning i dag, innenfor en kostnadsramme på 338 millioner kroner.

 • 30.04.2018
  Styringskravene fulgt opp, måloppnåelse ikke god nok innen enkelte områder

  - Helse Sør-Øst RHF har i 2017 ivaretatt hovedoppgavene pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende i tråd med de føringer eier har gitt, skriver Helse Sør-Øst RHFs styre i årsberetningen...

 • 27.04.2018
  Fellesmøte mellom styre og brukerutvalg i Helse Sør-Øst

  - Det regionale brukerutvalget er opptatt å legge forholdene til rette for god brukermedvirkning både på system- og individnivå, sa Rune Kløvtveit, leder for det regionale brukerutvalget i Helse Sør-Øst, da han innledet på fellesmøtet mello...

 • 25.04.2018
  Ungdomsrådene i Helse Sør-Øst samlet

  For første gang har representanter for ungdomsrådene i helseforetakene i Helse Sør-Øst vært samlet til informasjon og debatt. Ungdomsrådene er en forholdsvis ny enhet i helseforetakene. Alle de ni helseforetakene i Helse Sør-Øst som foretar...

 • 23.04.2018
  Rune Simensen blir ny direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF

  Rune Simensen (47) er tilsatt som direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF. Simensen er utdannet sivilingeniør i teknisk kybernetikk fra NTNU, og han har i tillegg en mastergrad i Technology management. Han har ledet store og k...

 • 23.04.2018
  Nye avtaler om poliklinisk behandling for angst og depresjon

  Helse Sør-Øst RHF har inngått nye avtaler med fire private leverandører innen psykisk helsevern om poliklinisk, arbeidsrettet behandling for personer med mild til moderat angst og depresjon. Dette er knyttet til omleggingen av ordningen Ras...

 • 20.04.2018
  Et stort og omfattende overføringsprosjekt

  - Virksomhetsoverdragelsen skal være trygg og sikker, og befolkningen vil ikke oppleve store endringer, sa Geir Bøhler, direktør for kvalitet, fag og pasientsikkerhet i Helse Sør-Øst RHF, da han orienterte fellesmøtet for kommunestyrene i K...

 • 19.04.2018
  Anskaffelse av somatiske spesialisthelsetjenester

  Det er gjennomført en anskaffelsesprosess innen somatiske spesialisthelsetjenester som følge av at dagens avtaler innen dagkirurgiske tjenester utløper den 30.4.2018.

 • 18.04.2018
  Behandlingstilbudet ved manglende samsvar mellom kjønnsidentitet og kropp

  Behandlingstilbudet til personer som opplever manglende samsvar mellom kjønnsidentitet og egen kropp må styrkes. Dette er en av anbefalingene fra en nasjonal arbeidsgruppe som har utredet behandlingstilbudet til personer med kjønnsinkongrue...

 • 18.04.2018
  Avlyser videre innføring av radiologiløsning

  Helse Sør-Øst RHF har besluttet å avlyse videre innføring av en felles IKT-løsning for radiologi i regionen. Bakgrunnen er erfaringene fra pilotprosjektet ved Sykehuset Innlandet.

 • 17.04.2018
  Stor interesse for leverandørkonferanse for nytt sykehus

  Helse Sør-Øst RHF har i samarbeid med leverandørprogrammet til NHO, KS og Difi avholdt konferanse med 170 leverandører som er interessert i å bidra med leveranser innfor bygg, teknikk, utstyr og IKT til nytt sykehus i Drammen. Sykehuset har...

 • 13.04.2018
  Overføring av ansvaret for spesialisthelsetjenesten for innbyggerne i Vestby

  På bakgrunn av vedtak i styret for Sykehuset Østfold og etter møte med de to administrerende direktørene ved Sykehuset Østfold og Akershus universitetssykehus har Helse Sør-Øst RHF besluttet å vente med å overføre ansvaret for akuttpasiente...

 • 06.04.2018
  Få infeksjoner ved sykehuset

  Det er få pasienter som får infeksjon ved Sykehuset Telemark. Ved siste måling var det 2,9 prosent av pasientene som hadde påvist en infeksjon, og det tallet er rekordlavt. – Dette er en meget gledelig utvikling, sier fagdirektør Halfrid Waage.

 • 28.03.2018
  Kunstig intelligens kan redde liv

  Geir Thore Berge og Tor Oddbjørn Tveit vant innovasjonsprisen i Sørlandet sykehus for å ha utviklet et system der datamaskinen henter relevant sykdomsinformasjon fra 200 dokumenter i løpet av få sekunder. Systemet er presist, raskt, selvlær...

 • 26.03.2018
  Invitasjon til tilbyderkonferanse

  Helse Sør-Øst RHF ønsker å invitere til en leverandørkonferanse i forbindelse med anskaffelse av døgnbehandling innen psykisk helsevern (PHV) for behandling av pasienter med spiseforstyrrelser.

 • 23.03.2018
  Medvirkning knyttet til planlegging av nybygg på Aker og Gaustad

  Ansatte og brukerrepresentanter har viktige stemmer inn i planleggingen av nye bygg på Aker og Gaustad. Til sammen 350 personer er med i fokusgrupper for å bidra til en best mulig utbyggingsløsning for de to sykehusene.

 • 19.03.2018
  Overføring av Kongsvinger sykehus etter planen

  Arbeidet med å forberede overføringen av Kongsvinger sykehus fra Sykehuset Innlandet til Akershus universitetssykehus pågår for fullt. – Målet er at pasientene skal merke minst mulig til endringen og at de ansatte skal bli godt ivaretatt i...

 • 19.03.2018
  Nye avtaler arbeidsrettet rehabilitering

  Helse Sør-Øst RHF har nå inngått nye avtaler på arbeidsrettet rehabilitering med åtte private rehabiliteringsinstitusjoner etter omleggingen av ordningen Raskere tilbake. Avtalen er gjeldende fra og med 9.mars 2018.

 • 14.03.2018
  Åpner seksjon for avrusning

  Denne uka åpner den nye seksjonen for avrusning ved Sykehuset Telemark. – Den nye seksjonen vil ha et bredt og meget kompetent fagmiljø, sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning.

 • 13.03.2018
  Forsker med sjelden nysgjerrighet på leversykdom

  Settes leveren vår ut av spill, sliter vi. Espen Melum undersøker hvorfor det oppstår betennelse i galleveiene, som igjen kan føre til leversvikt. Han er månedens forsker i Helse Sør-Øst.

 • 12.03.2018
  Idéprisen 2018

  Inven2 er i gang med å høste inn ideer til årets Idépris. I år får vinneren hele 250.000 norske kroner, i tillegg til rådgivning og hjelp til å ta idéen videre ut i markedet.

 • 08.03.2018
  Stadig kortere ventetider for pasienter i regionen

  Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i Helse Sør-Øst ble ytterligere redusert i 2017. Andelen fristbrudd økte noe, men er på omtrent samme nivå som forrige år. Det viser tall fra Årlig melding 2017, som ble behandlet av styret i Helse Sør...

 • 06.03.2018
  Prosedyrelistene og de obligatoriske kursene er ivaretatt

  Fra 1. mars 2019 skal over fire tusen forskriftsfestede læringsmål sikre grunnleggende og lik kompetanse for alle legespesialister som utdannes i Norge.

 • 02.03.2018
  Kan immunterapi bli redningen for pasienter med uhelbredelig kreft?

  Immunterapi redder mange kreftpasienter, men dessverre ikke alle. Kan flere pasienter hjelpes med nye superceller eller hvis immunterapien kombineres med cellegift eller stråling? Dette skal kreftforsker Jon Amund Kyte finne ut av.

 • 01.03.2018
  Forflytningsvinge – tre hjelpemidler i ett

  Etter 35 år som ergoterapeut vet Unn Svarverud at hjelpemidler må være enkle og lett tilgjengelige om pasientene skal benytte seg av dem. En ung kvinnes ønske om å flytte seg selv fra rullestol til seng førte til at hun tok saken i egne hen...

 • 13.02.2018
  Svein Tore Valsø blir ny direktør for personal- og kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst RHF

  Svein Tore Valsø er tilsatt som direktør for personal- og kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst RHF. Svein Tore Valsø har vært konstituert i stillingen siden november 2016. Han har jobbet i Helse Sør-Øst RHF siden 2013 med hovedansvar innen a...

 • 06.02.2018
  Utlysning av innovasjonsmidler 2018

  Helse Sør-Øst RHF lyser ut nye regionale innovasjonsmidler innen kategoriene behovsdrevet og forskningsbasert innovasjon.

 • 06.02.2018
  Vi bygger sten på sten

  Kristine Kleivi Sahlberg (41) er forskningsleder i Forskningsenheten i Vestre Viken helseforetak. Hun vier mye av sin tid til å forske på brystkreft og behandlingsrespons.

 • 02.02.2018
  Utarbeidelse av Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst

  Helse Sør-Øst RHF skal innen desember 2018 ferdigstille Regional utviklingsplan 2035 etter føringer og mål fra Nasjonal helse- og sykehusplan. Styret i Helse Sør-Øst RHF sluttet seg 1. februar til mandat og organisering av planarbeidet.

 • 01.02.2018
  Skisseprosjekt for nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet godkjent

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent skisseprosjektet for nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet. Samtidig godkjente styret at det skal etableres et protonsenter på Radiumhospitalet. Etableringen av protonsenteret samordnes med gjennomfør...

 • 01.02.2018
  Nye styrer i helseforetakene

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har i dag oppnevnt nye styrer for helseforetakene i regionen for perioden 14. februar 2018 til februar 2020.

 • 01.02.2018
  Tilpasser oppstart av forprosjekt for regional sikkerhetsavdeling

  Helse Sør-Øst RHF vil tilpasse oppstart av forprosjektet for nytt bygg for regional sikkerhetsavdeling på Ila i Bærum til fremdriften i reguleringssaken. Styret for Helse Sør-Øst RHF ble torsdag 1.2 orientert om framdriften.

 • 31.01.2018
  Kontraktsignering Aker og Gaustad

  Helse Sør-Øst RHF har besluttet at Oslo universitetssykehus HF skal utvikles som tre sykehus med klare samfunnsoppdrag: et lokalsykehus på Aker, et regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiu...

 • 31.01.2018
  - Vi må bruke registrene bedre

  Leiv Arne Rosseland bruker mye tid på smertelindring, samtidig er han opptatt av at vi bruker de gode registerdataene vi har mer enn det vi gjør i dag. Han er månedens forsker.

 • 26.01.2018
  Dataspill skal hjelpe barn til rehabilitering hjemme

  I løpet av et år er mellom 40 og 50 barn med cerebral parese (CP) inne til rehabilitering ved Kysthospitalet, Sykehuset i Vestfold. Helena Paulsson Nilsen leder et innovasjonsprosjekt som tester om deler av denne rehabiliteringen kan skje h...

 • 16.01.2018
  Nytt styre i Helse Sør-Øst RHF

  Helse- og omsorgsministeren har i dag oppnevnt styreledere og styremedlemmer for de regionale helseforetakene. Svein Ingvar Gjedrem blir ny styreleder i Helse Sør-Øst RHF.

 • 15.01.2018
  Opprettholder den samlede avrusings- og utredningskapasiteten

  Helse Sør-Øst RHF øker gjennom anskaffelsen den økonomiske rammen for kjøp hos private avtaleparter med 22 mill. kroner i tillegg til å bygge opp avrusningsavdelingen på Sykehuset Telemark HF. Det er gitt tilbud om å kjøpe fullt ut det tilb...

 • 15.01.2018
  Innbrudd i datasystemene til Sykehuspartner i Helse Sør-Øst

  Mandag 8. januar ble Sykehuspartner HF varslet av HelseCert (Norsk Helsenett SF) om at det pågikk unormal aktivitet mot datasystemer i regionen. Det er avdekket innbrudd i datasystemer og trusselaktøren er en avansert og profesjonell aktør....

 • 11.01.2018
  Tildeling anskaffelse av behandlingstilbud innen TSB

  Helse Sør-Øst RHF har gitt fire private ideelle virksomheter tilbud om avtale innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Den totale rammen for anskaffelsen er på 257 millioner kroner, en økning på 21 millioner kroner fra dagens niv...

 • 11.01.2018
  Nytt psykiatribygg i Kristiansand

  Det skal bygges et nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus HF, som skal samle akuttpsykiatri og døgn-sengeposter for behandling av pasienter med psykisk sykdom. Bygget skal ligge på Eg i Kristiansand, og har en kostnadsramme på 780 millioner kroner.

 • 10.01.2018
  - Nå får vi til noe som mange sykehus strever med

  Det er nødvendig å dokumentere og måle pasientsikkerhetsarbeidet for å vite om tiltakene hjelper. Men målingene har vært tidkrevende på grunn av mangel på gode verktøy for å gjøre slike målinger. Ortopedisk klinikk på Ahus tok saken i egne...

 • 08.01.2018
  Forsterker innsatsen innen psykisk helsevern

  Helse Sør-Øst RHF forsterker innsatsen på flere områder for å oppnå målet om høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatisk helsetjeneste.

 • 04.01.2018
  Sykehuspartner utbetaler påløpte kostnader til leverandør

  Sykehuspartner har utbetalt et beløp på nesten 280 millioner kroner til DXC. Dette beløpet er resultat av forhandlinger mellom Sykehuspartner og DXC og dekker hovedsaklig kostnader for perioden programmet pågikk fra oktober 2016 fram til de...

 • 04.01.2018
  Teknologi og helse – hånd i hånd

  Ole Jakob Elle er fascinert av roboter, hologrammer og navigasjonssystemer, og hvordan disse tingene kan gjøre hverdagen i helsevesenet bedre. Han er månedens innovatør.

 • 26.12.2017
  Informasjon om omleggingen av Raskere tilbake-ordningen fra 2018

  Raskere tilbake-ordningen legges om. Tilskuddsmidler overføres til de regionale helseforetakenes ordinære bevilgninger for pasientbehandling. Pasienter kan fortsatt henvises til aktuelle tilbud i spesialisthelsetjenesten.

 • 20.12.2017
  Fikk orientering fra Thon om ny personvernlovgivning

  Fra mai neste år blir ny europeisk personvernlovgivning del av norsk lovverk. Foretaksgruppen er i gang med forberedelsene til å møte de nye kravene. Torsdag 14.12 orienterte direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon styret for Helse Sør-Øst...

Se alle nyhetene