Spesialisthelsetjenesten i sør-øst

Nyheter

 • 16.01.2019
  Nye tiltak for den akutt syke pasienten

  Som Norges største akuttsykehus skal Ahus tilby rask og tverrfaglig hjelp når plutselig sykdom eller ulykke rammer. Nå skal kapasiteten ved overvåkning og operasjon økes trinnvis og pasientflyten i akuttmottaket forbedres.

 • 15.01.2019
  Helseministerens krav til sykehusene i 2019

  Kortere ventetider innen psykisk helsevern og raskere omstilling i helsetjenesten. Dette var helseministerens viktigste krav til sykehusene i årets sykehustale.

 • 15.01.2019
  Mer tid til pasientrettet arbeid

  Helse Sør-Øst RHF ønsker at ansatte i sykehusene skal bruke mest mulig av tiden til pasientbehandling. Regional utviklingsplan 2035, som nylig ble vedtatt av styret i Helse Sør-Øst RHF, har dette som et av sine satsingsområder. Bruker helse...

 • 14.01.2019
  God start for hvite biler

  To hvite syketransportbiler fra Sykehuset Østfold har kjørt nesten 600 turer siden begynnelsen av september. - Ut fra antall turer, er det ingen tvil om at denne typen transport er nyttig, sier seksjonsleder Ove Bergsvenstuen ved ambulanseseksjon i Moss.

 • 14.01.2019
  Besøk ved LHL-sykehuset ved Gardermoen

  Våren 2018 stod det nye LHL-sykehuset på Gardermoen utenfor Oslo ferdig. En rekke pasienter fra Helse Sør-Øst får allerede behandling i de nye lokalene.

 • 10.01.2019
  Får livet tilbake med hjemmedialyse

  - Det er som natt og dag - det kan ikke engang sammenliknes, sier Øivind Hansen. I stedet for å reise til sykehuset for dialysebehandling tre dager i uken, har han fått dialysemaskin hjemme. Ahus satser nå på å gi flere pasienter hjemmedialyse.

 • 07.01.2019
  Personvern og sikkerhet for e-resepter

  Reseptformidleren er en nasjonal database for elektroniske resepter. Fra 1. januar 2019 er regelverket endret slik at helsepersonell ikke lenger trenger å be om samtykke for å se pasientenes resepter.

 • 21.12.2018
  Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste

  Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste er et av fem satsningsområder i regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst. Vi trenger å bruke kunnskap og erfaring fra disse områdene for å få til de endringene vi planlegger for.

 • 21.12.2018
  Oppfølging av avvik ved Unilabs

  Helse Sør-Øst RHF ser svært alvorlig på avvikene som er avdekket ved Unilabs radiologiinstitutt på Hamar. Det er igangsatt en rekke tiltak for å avdekke avvik og sikre kvaliteten fremover.

 • 20.12.2018
  Forskningsmidler til ikke-universitetssykehus

  Det er tildelt i alt tre millioner kroner til styrking av forskningskompetanse og –infrastruktur ved sykehus.

 • 20.12.2018
  Tildeling til kvalitetsforbedringsprosjekter

  Helse Sør-Øst RHF har i løpet av høsten 2018 utlyst midler til forskningsbaserte kvalitetsforbedringsprosjekter innrettet mot helsetjenester for pasienter med somatiske lidelser og langvarige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelpro...

 • 20.12.2018
  Øyvind Grinde blir ny informasjonssikkerhetsleder i Helse Sør-Øst RHF

  Øyvind Grinde (43) er tilsatt som informasjonssikkerhetsleder i Helse Sør-Øst RHF. Grinde er Cand. Scient. i matematikk fra Universitetet i Tromsø, og han har i tillegg en mastergrad i Philosophy of the Social Sciences fra London School of Economics.

 • 20.12.2018
  Endringer i styrene for Sykehuset Innlandet, Sykehuset Østfold og Sykehuspartner

  Helse Sør-Øst RHF har i foretaksmøter i dag gjort endringer blant de eieroppnevnte styrerepresentantene i styrene for Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Østfold HF og Sykehuspartner HF. Oppnevningene gjelder fram til ny oppnevning av styrer...

 • 19.12.2018
  7,2 millioner kroner fordelt på forskningsbaserte innovasjonstiltak i Helse Sør-Øst

  Høstens tildeling av regionale innovasjonsmidler til forskningsbasert innovasjon er nå klar. I overkant av 7,2 millioner kroner har blitt fordelt på 15 prosjekter.

 • 18.12.2018
  Ja til ny leukemibehandling

  Tre av åtte metoder fikk ja i desembermøtet til Beslutningsforum for nye metoder. Legemidler til stamcelletransplantasjon, nyrekreft, hemofili A, leukemi, stoffskiftesykdom og autoimmun hudsykdom ble besluttet. To prinsippsaker ble også besluttet.

 • 14.12.2018
  Nå kan du se mer av journalen din på nett

  Tidligere har pasientene kun hatt tilgang til å lese brev og epikriser, som er sammendrag av informasjon etter innleggelse. Denne tilgangen har de hatt siden 8. oktober 2015. Fra 9. desember 2018 har Sykehuset Østfold utvidet pasientens les...

 • 14.12.2018
  Enda tryggere å være pasient

  Sykehuset Telemark ønsker å redusere legemiddelfeil og misforståelser mellom ansatte. Derfor innfører sykehuset en digital løsning som skal sikre pasientene riktige medisiner og korrekt dose. – Løsningen har blitt tatt godt imot, sier prosj...

 • 14.12.2018
  Tiltak for å forebygge selvmord

  Helseforetakene og sykehusene arbeider aktivt med forebygging av selvmord i innen psykisk helsevern, men det er rom for forbedring. Dette viser en gjennomgang av rapporter fra helseforetakene og sykehusene i Helse Sør-Øst.  

 • 13.12.2018
  Behandler konseptrapport for Aker og Gaustad i to trinn

  Styret i Helse Sør-Øst RHF er i dag orientert om den ferdigstilte konseptrapporten for Aker og Gaustad, og det legges opp til at styret skal ta en beslutning i januar 2019.

 • 13.12.2018
  Revisjonsplan for Helse Sør-Øst 2019

  Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i møtet 13. desember planen for revisjoner som skal gjennomføres i foretaksgruppen i løpet av 2019.

 • 13.12.2018
  Helse Sør-Øst RHF skal innføre elektronisk pasientjournal i ambulansene

  Helse Sør-Øst RHF skal anskaffe en løsning for regional ambulansejournal. Et elektronisk journalsystem vil erstatte papirjournal i ambulansene og sikre at helseopplysningene følger pasienten elektronisk fra ambulanse tilkalles og videre i b...

 • 13.12.2018
  Regionale forskningsmidler for 2019 fordelt

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har tildelt 142,4 millioner kroner til nye forskningsprosjekter og forskningsnettverk for 2019.

 • 13.12.2018
  Videreutvikling av Sykehuset Innlandet

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har i dagens styremøte blitt orientert om idéfaserapporten fra Sykehuset Innlandet HF. I januar 2019 vil styret behandle sak om målbildet for videreutviklingen av Sykehuset Innlandet. Da skal styret også beslutte...

 • 13.12.2018
  Helse Sør-Øst RHF godkjenner skisseprosjekt for protonsenter på Radiumhospitalet

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har 13. desember godkjent skisseprosjekt for etablering av protonsenter på Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF, og ber om at dette legges til grunn for det videre arbeidet med prosjektet. Prosjektet har...

 • 13.12.2018
  Regional plan for bedre helse

  Etter en omfattende høringsrunde foreligger nå endelig versjon av Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst. – Planen legger et godt grunnlag for videreutvikling av helsetjenestene i regionen i samarbeid med brukere, kommunehelsetjenes...

 • 12.12.2018
  Topp tre i landet på hjemmedialyse

  Ved Sykehuset i Vestfold kan pasienter med kronisk nyresvikt få utstyr og kunnskap til å selv utføre dialyse hjemme. – Hjemmedialyse er en fleksibel løsning som gjør at pasientene slipper belastningen med å komme inn til sykehuset tre gange...

 • 05.12.2018
  Informasjonssikkerhet og personvern er styrket etter datainnbruddet

  Tidlig i januar i 2018 ble Sykehuspartner HF varslet av Norsk Helsenett om at det pågikk unormal aktivitet mot datasystemer i Helse Sør-Øst. Innbruddet ble kort tid etter politianmeldt og PST innledet etterforskning. PST ga saken høy priori...

 • 05.12.2018
  Ikke kostnadssprekk for Aker og Gaustad

  Kostnadsrammen for utbygging på Aker og Gaustad har ikke sprukket. Det er nå rammen settes. Det er gjort grundige utredninger gjennom 2018 og arealer og økonomisk ramme settes på bakgrunn av dette. 

 • 26.11.2018
  Bred interesse for regional utviklingsplan

  Hele 169 høringsinstanser har gitt tilbakespill på utkastet til regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst RHF. - Høringsinnspillene danner et godt utgangspunkt for arbeidet med å ferdigstille regional utviklingsplan, sier administrerende di...

 • 26.11.2018
  Styrking av helsetilbudet for studenter

  Helse Sør-Øst RHF øker støtten til lavterskeltilbudet for studenter med psykososiale problemer. Det inngås avtaler med alle studentsamskipnadene i regionen. De årlige tilskuddene øker fra rundt 10 til 15 millioner kroner per år.

 • 22.11.2018
  – Kreftpasienters livskvalitet bør bety mer for valg av behandling

  Det må bli mer fokus på livskvaliteten til kreftpasienter, også for de som ikke kan bli friske, mener kreftlege og kreftforsker Kristin Bjordal. Hun er månedens forsker i november i Helse Sør-Øst.

 • 21.11.2018
  Innfører nytt medikament til plakkpsoriasis

  Beslutningsforum for nye metoder innfører iksekizumab (Taltz) til behandling av plakkpsoriasis. Til sammen besluttet Beslutningsforum seks ulike legemidler til sju ulike indikasjoner på dagens møte.

 • 21.11.2018
  Ny administrerende direktør i Sykehusbygg HF

  Terje Bygland Nikolaisen er ansatt som ny administrerende direktør i Sykehusbygg HF. Nikolaisen er utdannet sivilingeniør, og har lang erfaring både fra bransjen og som toppleder. I perioden 2005 til 2018 har han vært ansatt i COWI AS, side...

 • 21.11.2018
  Redusert CO2-utslipp i Helse Sør-Øst

  Helse Sør-Øst klimaregnskap viser at CO2-utslippet for hele foretaksgruppen er redusert med cirka fem prosent siden 2015. Årsaken er hovedsakelig reduksjon i energiforbruket, fyringsolje og lystgass.

 • 20.11.2018
  Syv prosjekter får store forskningsbevilgninger

  Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) har tildelt forskningsmidler på til sammen 135 millioner kroner til syv store prosjekter. Fire av prosjektene koordineres fra Oslo universitetssykehus, to fra St. Olavs hospit...

 • 20.11.2018
  Konseptfaserapport for Aker og Gaustad klar

  Prosjektorganisasjonen som gjennom 2018 har utredet utbygging på Aker og Gaustad har nå avsluttet sitt arbeid. Rapporten fra konseptfasen er oversendt styringsgruppen og Oslo universitetssykehus HF og skal først behandles der. Styret for He...

 • 19.11.2018
  Budsjetterer med vekst i pasientbehandlingen på 1,7 prosent

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har besluttet at foretaksgruppen skal budsjettere med en samlet vekst i pasientbehandlingen på om lag 1,7 prosent fra 2018 til 2019. Dette er i tråd med rammene i forslag til statsbudsjett for 2019.

 • 15.11.2018
  Ahus med nytt tilbud til de sykeste barna

  Ahus leder an i et viktig nasjonalt løft når den nye barneovervåkningsenheten ble offisielt åpnet onsdag 14. november. -­ Det er flott at Ahus går opp løypa for et bedre overvåkningstilbud for barn, sa leder i Norsk barnelegeforening, Ketil...

 • 14.11.2018
  Ny administrerende direktør ved Sykehuset Østfold

  Styret i Sykehuset Østfold har ansatt Hege Gjessing som administrerende direktør ved Sykehuset Østfold.

 • 14.11.2018
  Helse Sør-Øst RHF styrker kontroll og styring av IKT-arbeidet

  Helse Sør-Øst RHF har iverksatt tiltak for å styrke kontroll og styring innen IKT-området. Blant tiltakene er bedre forankring av beslutninger og redusert omfang og kompleksitet i porteføljen.

 • 09.11.2018
  Fastlegene kan sikre kortere ventetid for pasientene

  I en hektisk fastlegehverdag, der tiden er knapp og pasientene mange, er alle tidsbesparende verktøy svært velkomne. At pasientenes ventetid i helsekø i tillegg kan forkortes, gjør det ekstra viktig at informasjonstjenesten Velg behandlings...

 • 08.11.2018
  Vellykkede implementeringskonferanser om pakkeforløp psykisk helse og rus

  I løpet av oktober ble det gjennomført til sammen tre regionale implementeringskonferanser om pakkeforløp psykisk helse og rus i Helse Sør-Øst. Konferansene ble arrangert i samarbeid med Helsedirektoratet, brukere og regional implementering...

 • 08.11.2018
  Forprosjekt for nytt sykehus i Drammen styrebehandles i januar

  Forprosjektet for nytt sykehus i Drammen vil bli behandlet i styrene i Vestre Viken HF og Helse Sør-Øst RHF i januar 2019. - Planen var opprinnelig å behandle forprosjektrapporten i desember, men vi trenger mer tid til dialog med Drammen ko...

 • 01.11.2018
  Ekspertpanelet er etablert

  Ekspertpanelet for spesialisthelsetjenesten skal gi alvorlig syke pasienter med kort tid igjen å leve en mulighet til å få en ny medisinsk vurdering. Ekspertpanelet er nå lansert, og åpner for å ta imot henvendelser.

 • 31.10.2018
  Ansatte i sykehusene kan bidra til å øke antall donorer

  I løpet av de første ni månedene i år er det registrert en markant nedgang i antall realiserte donorer ved norske sykehus. Økt oppmerksomhet og større kunnskap om organdonasjon blant helsepersonell kan bidra til å øke antall donorer.

 • 30.10.2018
  Enige om løsning etter avbestilt IKT-kontrakt

  Sykehuspartner HF har forhandlet fram en endelig avtale med selskapet DXC Technology etter avbestilt IKT-kontrakt.  Det er nå inngått en avtale som gir omfattende gjenbruk av maskin- og programvare.

 • 26.10.2018
  Tønsbergprosjektet vant gullhammer for beste praksis

  På Det norske byggemøtet onsdag 17.10 vant Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold i kategorien Industrialisering.

 • 26.10.2018
  Skal forske på livet etter prostatakreften

  I Telemark får rundt 200 menn prostatakreft hvert år. Nå har Sykehuset Telemark og urolog Rasmus Nilsson fått 3,1 millioner kroner til en studie som skal se på livskvalitet, arbeidsevne og frykt for tilbakefall.

 • 24.10.2018
  I sentrum av forskning på individuell brystkreftbehandling

  Oktober er brystkreftmåneden. Derfor er det passende at Bjørn Naume er månedens forsker. Brystkreft og persontilpasset behandling står sentralt i hans forskning. Klassifisering av pasientene ved hjelp av genuttrykk gir riktigere behandling.

 • 23.10.2018
  Spinraza til barn

  Beslutningsforum for nye metoder tok i dag opp beslutningen fra februar i år for å tydeliggjøre vurderinger og begrunnelser for hvorfor nusinersen (Spinraza) ikke innføres som standardbehandling til alle pasienter med spinal muskelatrofi (SMA).

Se alle nyhetene