Spesialisthelsetjenesten i sør-øst

Nyheter

 • 20.08.2018
  Legemidler, avtaler og åpenhet

  Bergens Tidende har den siste uken satt søkelys på legemiddelavtaler som er unntatt offentlighet. Det synes vi er bra. Åpenhet rundt slike avtaler er absolutt ønskelig, men dette var ikke mulig for brystkreftmedikamentet pertuzumab (Perjeta).

 • 17.08.2018
  Pasientene får digitalt innsyn i pasientjournal og logg

  Til neste år kan pasienter ved alle sykehus i Helse Sør-Øst lese utvalgte deler av journalen sin på den nasjonale portalen helsenorge.no. Pasientene vil også kunne se hvilke ansatte som har vært inne i journalen.

 • 10.08.2018
  Varsler gjennomgang av unntaksordning

  Fagdirektørene i de fire helseregionene varsler at de vil ha en gjennomgang av unntaksordningen knyttet til nye legemidler som er under vurdering i Nye metoder.

 • 09.08.2018
  Samarbeid om pasientene som trenger det mest

  En liten gruppe mottar nesten halvparten av sykehustilbudet i spesialisthelsetjenesten. Dette er pasienter med sammensatte og kroniske sykdommer, hvor et tettere samarbeid mellom helseforetak og kommune vil kunne bidra til et bedre tilbud.

 • 24.07.2018
  Bruker spill for å bli bedre

  Ambulansearbeiderne ved Sykehuset Telemark er blant de første i Norge som tester ut ny spill-teknologi i opplæringen. Et nyutviklet 3D-spill gjør det mulig å trene på ulike akuttpsykiatriske situasjoner.

 • 18.07.2018
  Nye avtaler om kjøp av helsetjenester fra private

  Helse Sør-Øst RHF har inngått avtaler med private leverandører om kjøp av somatiske spesialisthelsetjenester innen generell kirurgi, ortopedi, plastikkirurgi, øre-nese-hals og øyesykdommer.

 • 10.07.2018
  Studie: Vesentlig bedre prostatakreftdiagnostikk med Stockholm3-testen og MR

  Ny forskning fra Karolinska Institutet i Stockholm, i samarbeid med Sykehuset i Vestfold og Aleris Oslo, viser at blodprøven «Stockholm3» sammen med MR og rettede vevsprøver forbedrer prostatakreftdiagnostikken vesentlig. Studien publiseres...

 • 03.07.2018
  Er barnet egentlig allergisk?

  Mange holder barna sine borte fra viktige matvarer fordi de tror barnet er allergisk.- Når vi som et ledd i en grundig utredning tester dem ved kostprovokasjon, viser det seg at mange ikke har en reell allergi eller har utviklet en tolerans...

 • 02.07.2018
  Kjemper for riktig bruk av mirakelmedisinen antibiotika

  Antibiotikaresistens er nå en av de største truslene mot folkehelse i verden. Månedens forsker i juli, Dag Berild, var blant de første som advarte mot feil bruk av antibiotika.

 • 29.06.2018
  14,5 millioner kroner fordelt på nye innovasjonstiltak i Helse Sør-Øst

  Årets første tildeling av regionale innovasjonsmidler er nå klar. I overkant av 14,5 millioner kroner har blitt fordelt på 23 prosjekter.

 • 29.06.2018
  Utvalg skal utrede autismefeltet

  Regjeringen har i slutten av juni oppnevnt et offentlig utvalg som skal utrede autismefeltet og beslektede diagnoser som Tourettes syndrom.

 • 29.06.2018
  Usikre CO₂-leveranser håndteres greit

  Problemer med CO₂-produksjon og -leveranser både internasjonalt og i Norge har ført til usikkerhet for flere norske virksomheter.

 • 29.06.2018
  Ja til Alektinib (Alecensa)

  Beslutningsforum for nye metoder innfører Alektinib (Alecensa) til førstelinjebehandling av ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).

 • 28.06.2018
  Vil øke antall avtalespesialistårsverk

  Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet 14. juni 2018 en regional plan for avtalespesialistområdet. Denne peker på tiltak for å styrke avtalespesialistenes rolle i helsetjenesten og legger opp til en økning i antall årsverk. Målet er bedre og...

 • 28.06.2018
  Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet

  Helse Sør-Øst RHF har etablert en arbeidsgruppe som skal bringe Sykehuset Innlandet HFs idéfaserapport frem til styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF. Styrebehandling skal etter planen skje innen utgangen av 2018.

 • 25.06.2018
  Utlysning av regionale forskningsmidler

  Helse Sør-Øst RHF utlyser midler til nye forskningsprosjekter, regionale forskningsnettverk og utenlandsstipend. I tillegg utlyses det strategiske prosjektmidler for styrking av kompetanse og infrastruktur ved ikke-universitetssykehus.

 • 25.06.2018
  Nina Mevold ansatt som ny administrerende direktør for Sørlandet sykehus HF

  Nina Mevold (51) ble i dagens styremøte ansatt som ny administrerende direktør for Sørlandet sykehus HF. Mevold kommer fra stillingen som kommunaldirektør for Helse og omsorg i Bergen kommune. Hun er også kåret til årets helseleder i 2018 a...

 • 25.06.2018
  Godt teamarbeidsklima i sjukehusa

  Medarbeidarane i norske sjukehus og institusjonar trives på jobb og opplev pasienttryggleiken som god. Det viser resultata av den nasjonale medarbeidarundersøkinga ForBedring.

 • 19.06.2018
  Regional utviklingsplan sendes på bred høring

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har besluttet å sende utkastet til regional utviklingsplan 2035 på bred høring. Høringsperioden blir 1. juli – 15. oktober 2018.

 • 19.06.2018
  Kan gjennomføre som planlagt

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt en økonomisk langtidsplan for 2019 til 2022 som tar høyde for fullføring av store byggeprosjekter i gjennomføringsfase. Samtidig gir planen rom for videreføring av regionale IKT-prosjekter.

 • 18.06.2018
  Utbygging somatikk ved Sykehuset Telemark Skien videreføres til konseptfase

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent at planleggingen for utbygging somatikk Skien skal videreføres til konseptfase. Dette inkluderer også investering i en stråleterapienhet, som følge av den planlagte opptrappingen og desentraliseringen...

 • 18.06.2018
  Utbygging psykiatri ved Akershus universitetssykehus videreføres til konseptfase

  Styret for Helse Sør-Øst RHF har godkjent at planleggingen av nytt bygg for psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus videreføres til konseptfase. Utbyggingen skal gjennomføres etappevis og vil på sikt innebære samling av sykehusfu...

 • 15.06.2018
  Konkurranse om anskaffelse av nybygg psykisk helsevern Sørlandet sykehus avlyst

  Helse Sør-Øst RHF har besluttet å avlyse konkurransen om nybygg helsevern ved Sørlandet sykehus. Det er begått feil i konkurransen som bare kan repareres ved å avlyse konkurransen.

 • 15.06.2018
  Bedre tilbud til pasienter med hjerneslag i Helse Sør-Øst

  Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok torsdag 14. juni at Akershus universitetssykehus HF og Sørlandet sykehus HF skal etablere tilbud om mekanisk trombektomi. I dag er det kun Oslo universitetssykehus som utfører trombektomi ved hjerneslag i Helse Sør-Øst. 

 • 14.06.2018
  Helse Sør-Øst avlyser tjenesteutsetting av IKT infrastruktur

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har i møte 14. juni besluttet å avbestille kontrakten om tjenesteutsetting av IKT-infrastruktur med selskapet DXC. Sykehuspartner HF har fått i oppdrag å standardisere og utvikle IKT-infrastrukturen i regionen i n...

 • 13.06.2018
  Bedre billedbruk gir bedre behandling

  Månedens Forsker, Therese Seierstad, forskningsansvarlig, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin.

 • 13.06.2018
  Fire nei og ett ja til kreftlegemidler

  Fire kreftlegemidler fikk nei og ett kreftlegemiddel fikk ja i møtet til Beslutningsforum for nye metoder 11. juni.

 • 08.06.2018
  Krever ytterligere tiltak for å bedre tilbud innen psykisk helse og rus

  Flere av helseforetakene i Helse Sør-Øst oppfyller ennå ikke målet om at aktiviteten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal øke mer enn innen somatikken.  Flere viktige tiltak er gjennomført, men likevel slit...

 • 08.06.2018
  Mest forskningsmidler til kreftforskning og hjerteforskning

  Kreftforskning er det området hvor helseforetakene bruker mest forskningsmidler. Hjerteforskning følger på plassen etter. Brukermedvirkningen i forskning er nesten tredoblet i løpet av de siste tre årene.

 • 06.06.2018
  Regional løsning for medikamentell kreftbehandling på Vestre Viken

  Vestre Viken har innført regional løsning for medikamentell kreftbehandling som det fjerde helseforetaket i regionen. Løsningen skal gi bedre og tryggere behandling ved bruk av medikamenter som cellegift og immunterapi.

 • 05.06.2018
  Forsinket akutt kirurgi

  Ikke alle akutte skader må behandles samme dag som skaden inntreffer. Noen kan behandles ved en dagkirurgisk enhet og uten sykehusinnleggelse. En slik omlegging gir fordeler både for pasienten og for sykehusdriften.

 • 05.06.2018
  Endret 27 forløp på rekordtid

  På ni måneder har Kirurgisk klinikk redesignet 27 kirurgiske akuttforløp ved Sykehuset i Vestfold. – Vi er stolte av det vi har fått til. Nå har vi fokus på å implementere og å følge de nye forløpene i praksis, forteller rådgiver Nina Firing.

 • 24.05.2018
  Skal bli flinkere til å inkludere pårørende

  På Ahus er det utviklet et kurs som skal sette helsepersonell i stand til bedre å inkludere pårørende i arbeidet med pasienter som sliter med rus eller psykiske problemer.

 • 24.05.2018
  - Et betydelig løft for en sårbar gruppe

  Leger fra Ahus og Sykehuset Østfold skal tilby medisinsk undersøkelse til alle barn som kommer til tilrettelagte avhør ved Statens barnehus Moss, og som kan ha vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep. – Et betydelig løft for en sårbar...

 • 16.05.2018
  Stort engasjement for ForBedring

  Rekordmange sykehusansatte har deltatt i årets medarbeiderundersøkelse i Helse Sør-Øst. Resultatet av undersøkelsen viser at de trives på jobb og opplever pasientsikkerheten som god, samtidig som det er stor arbeidsbelastning.

 • 14.05.2018
  Åtte beslutninger fra Beslutningsforum

  Beslutningsforum for nye metoder besluttet åtte nye metoder på møtet 14. mai 2018.

 • 09.05.2018
  Forskning skal forbedre klinisk praksis

  For professor og overlege Espen A. Haavardsholm er det en perfekt kombinasjon å jobbe både som lege og forsker. Det er nemlig i klinikken han får de aller beste ideene til forskningsprosjektene sine.

 • 02.05.2018
  Invitasjon til leverandørkonferanse i forbindelse med anskaffelse av polikliniske laboratorietjenester

  Helse Sør-Øst RHF ønsker å invitere til en leverandørkonferanse for ovennevnte anskaffelse den 8. mai 2018 kl. 11.00 - 12.30, ved Helse Sør-Øst RHF sitt hovedkontor i Parkgata 36, Hamar, møterom 104.

 • 30.04.2018
  Elektronisk kurveløsning ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst

  Elektronisk kurve- og medikasjonsløsning innføres ved alle helseforetakene i Helse Sør-Øst. Styret vedtok i møtet 26. april innføring ved de seks helseforetakene som ikke har slik løsning i dag, innenfor en kostnadsramme på 338 millioner kroner.

 • 30.04.2018
  Styringskravene fulgt opp, måloppnåelse ikke god nok innen enkelte områder

  - Helse Sør-Øst RHF har i 2017 ivaretatt hovedoppgavene pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende i tråd med de føringer eier har gitt, skriver Helse Sør-Øst RHFs styre i årsberetningen...

 • 27.04.2018
  Fellesmøte mellom styre og brukerutvalg i Helse Sør-Øst

  - Det regionale brukerutvalget er opptatt å legge forholdene til rette for god brukermedvirkning både på system- og individnivå, sa Rune Kløvtveit, leder for det regionale brukerutvalget i Helse Sør-Øst, da han innledet på fellesmøtet mello...

 • 25.04.2018
  Ungdomsrådene i Helse Sør-Øst samlet

  For første gang har representanter for ungdomsrådene i helseforetakene i Helse Sør-Øst vært samlet til informasjon og debatt. Ungdomsrådene er en forholdsvis ny enhet i helseforetakene. Alle de ni helseforetakene i Helse Sør-Øst som foretar...

 • 23.04.2018
  Rune Simensen blir ny direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF

  Rune Simensen (47) er tilsatt som direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF. Simensen er utdannet sivilingeniør i teknisk kybernetikk fra NTNU, og han har i tillegg en mastergrad i Technology management. Han har ledet store og k...

 • 23.04.2018
  Nye avtaler om poliklinisk behandling for angst og depresjon

  Helse Sør-Øst RHF har inngått nye avtaler med fire private leverandører innen psykisk helsevern om poliklinisk, arbeidsrettet behandling for personer med mild til moderat angst og depresjon. Dette er knyttet til omleggingen av ordningen Ras...

 • 20.04.2018
  Et stort og omfattende overføringsprosjekt

  - Virksomhetsoverdragelsen skal være trygg og sikker, og befolkningen vil ikke oppleve store endringer, sa Geir Bøhler, direktør for kvalitet, fag og pasientsikkerhet i Helse Sør-Øst RHF, da han orienterte fellesmøtet for kommunestyrene i K...

 • 19.04.2018
  Anskaffelse av somatiske spesialisthelsetjenester

  Det er gjennomført en anskaffelsesprosess innen somatiske spesialisthelsetjenester som følge av at dagens avtaler innen dagkirurgiske tjenester utløper den 30.4.2018.

 • 18.04.2018
  Behandlingstilbudet ved manglende samsvar mellom kjønnsidentitet og kropp

  Behandlingstilbudet til personer som opplever manglende samsvar mellom kjønnsidentitet og egen kropp må styrkes. Dette er en av anbefalingene fra en nasjonal arbeidsgruppe som har utredet behandlingstilbudet til personer med kjønnsinkongrue...

 • 18.04.2018
  Avlyser videre innføring av radiologiløsning

  Helse Sør-Øst RHF har besluttet å avlyse videre innføring av en felles IKT-løsning for radiologi i regionen. Bakgrunnen er erfaringene fra pilotprosjektet ved Sykehuset Innlandet.

 • 17.04.2018
  Stor interesse for leverandørkonferanse for nytt sykehus

  Helse Sør-Øst RHF har i samarbeid med leverandørprogrammet til NHO, KS og Difi avholdt konferanse med 170 leverandører som er interessert i å bidra med leveranser innfor bygg, teknikk, utstyr og IKT til nytt sykehus i Drammen. Sykehuset har...

 • 13.04.2018
  Overføring av ansvaret for spesialisthelsetjenesten for innbyggerne i Vestby

  På bakgrunn av vedtak i styret for Sykehuset Østfold og etter møte med de to administrerende direktørene ved Sykehuset Østfold og Akershus universitetssykehus har Helse Sør-Øst RHF besluttet å vente med å overføre ansvaret for akuttpasiente...

Se alle nyhetene