Gul beredskap i Helse Sør-Øst

Koronavirus

Helse Sør-Øst RHF og våre helseforetak er i gul beredskap på grunn av koronautbruddet. Det betyr blant annet at planlagt behandling utsettes og at helseforetakene omdisponerer både personell og andre ressurser for å kunne behandle pasienter med koronasmitte på best mulig måte.

Spesialisthelsetjenesten i sør-øst

Nyheter

 • Illustrasjon
  31.03.2020
  Norsk produksjon av smittevernutstyr

  Flere norske bedrifter har nå startet opp med norsk produksjon av smittvernutstyr og andre produkter som er viktig under koronapandemien.

 • 31.03.2020
  Kvalitetskontroll av smittevernutstyr

  De regionale helseforetakene og Sykehusinnkjøp HF har fått i oppgave å gjøre nasjonale innkjøp av smittevernutstyr. Innkjøpene koordineres av Helse Sør-Øst RHF, som har iverksatt en rekke ulike tiltak for å sikre kvaliteten på produktene som kjøpes inn.

 • Inven2 Ideprisen
  30.03.2020
  Idéprisen 2020

  Inven2 arrangerer nå en ekstraordinær idékonkurranse på grunn av den pågående pandemien. Det er særlig ønskelig å få inn idéer som kan bidra til å løse de nye utfordringene samfunnet står ovenfor.

 • 30.03.2020
  Ber om endringer i foreslått inntektsfordeling mellom de regionale helseforetakene

  Helse Sør-Øst RHF mener at deler av forslaget til inntektsfordeling mellom regionale helseforetak i «NOU 2019:24 Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak» baserer seg på skjønnsmessige vurderinger som ikke er godt faglig begrunnet. D...

 • Cathrine Lofthus
  27.03.2020
  Ny forsendelse med smittevernutstyr til Norge

  Fredag kom en ny forsyning med viktig smittevernutstyr til Norge. I Sykehusinnkjøp og Helse Sør-Øst RHF arbeides det nå døgnet rundt for å skaffe til veie nødvendig utstyr til helseforetak og kommunehelsetjenesten. Avinor og utenriksdeparte...

 • Foto av ansatt som går i en sykehuskorridor
  26.03.2020
  Flere respiratorer på vei til sykehusene

  Det er nylig gjennomført en kartlegging av antall respiratorer i norske sykehus. Flere respiratorer er under levering og ytterligere respiratorer er bestilt i forbindelse med covid-19 epidemien.

 • 24.03.2020
  Smittevernutstyr

  De fire regionale helseforetakene har et felleseid selskap, Sykehusinnkjøp, som står for innkjøp for hele spesialisthelsetjenesten. Kommunene har ikke en slik felles aktør og står for innkjøp selv.

 • Foto av militære kjøretøy
  21.03.2020
  Støtteanmodninger til Forsvaret

  Helse Nord RHF fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å motta, koordinere og framføre støtteanmodninger fra spesialisthelsetjenestene til Forsvaret. Les hvilke rutiner som er innført.

 • 20.03.2020
  Nasjonal dugnad på leveranse av smittevernutstyr

  Helsedirektoratet oppfordrer til nasjonal dugnad for å skaffe tilveie nok smittevernutstyr til helsevesenet, både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Mange har allerede bidratt, men behovet for mer utstyr øker.

 • Illustrasjon
  18.03.2020
  Universitetet i Oslo bidrar med smittevernutstyr

  Mange bidrar med utstyr i disse dager, og det er særlig behov for smittevernutstyr i helsetjenesten. I dag meldte Universitetet i Oslo at de deler av sitt lager.

 • 18.03.2020
  Tilbudet til pasienter innen psykisk helsevern og rusbehandling

  Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er en del av spesialisthelsetjenesten og følger de samme grunnleggende smitteverntiltakene som innenfor andre fagområder. Det betyr at pasienter som er i akutt og helt nødven...

 • Illustrasjon
  17.03.2020
  Status smittevern- og testutstyr i Helse Sør-Øst

  For å sikre et god samordning mellom regionene og for å kunne ta raske beslutninger har Helse Sør-Øst RHF fått et nasjonalt koordineringsansvar for innkjøp av smittevernutstyr og legemidler i forbindelse med koronautbruddet. Situasjonen er...

 • Illustrasjon
  17.03.2020
  Om omdisponering ansatte

  Totalt er det nå over 4000 ansatte i våre sykehus som er i karantene. Dette gir naturlig utfordringer for driften ved de fleste av våre sykehus. Samtidig nedskaleres planlagt aktivitet, så det er ingen helseforetak eller sykehus som har kap...

 • Illustrasjon
  16.03.2020
  Helse Sør-Øst RHF inviterer til pressebrief 17. mars kl 13:00

  Helse Sør-Øst RHF mottar store mengder mediehenvendelser om beredskapssituasjonen knyttet til koronaviruset. Det samme gjelder våre helseforetak.

 • Illustrasjon
  13.03.2020
  Helse Sør-Øst er i gul beredskap

  Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene i regionen er i gul beredskap. Det betyr blant annet at planlagt behandling utsettes og at helseforetakene omdisponerer både personell og andre ressurser for å kunne behandle pasienter med koronasmitte p...

 • 13.03.2020
  Vil be næringslivet i regionen bidra med utstyr

  Som en del av forberedelsene for å håndtere koronautbruddet trenger sykehusene i regionen mer smittevernutstyr. Helse Sør-Øst RHF vil be næringslivet i regionen om å bidra i dette viktige samfunnsoppdraget, på samme måte som Helse Vest RHF...

 • 12.03.2020
  Beredskapssituasjonen i Helse Sør-Øst

  I alle våre sykehus pågår det omfattende forberedelser for å håndtere spredning av koronavirus i befolkningen. WHO karakteriserer nå utbruddet av koronaviruset som en pandemi. Det betyr at det er smittede pasienter over store deler av verde...

 • 11.03.2020
  Situasjonsrapport for Helse Sør-Øst 11. mars

  Det ble gjennomført et møte med direktørene ved alle helseforetakene og de private ideelle sykehusene med opptaksområde i regionen onsdag ettermiddag. Status viste da at det var 11 innlagte pasienter med koronasmitte i våre sykehus, og over...

 • Illustrasjon
  10.03.2020
  Beredskap i Helse Sør-Øst

  Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus, har besluttet å etablere grønn beredskap. Bakgrunnen for dette er utviklingen av situasjonen med koronautbruddet.

 • Illustrasjon
  06.03.2020
  De fleste nye metoder innføres

  Totalt ble 82 unike metoder besluttet i Beslutningsforum for nye metoder i 2019. Av disse ble hele 64 metoder innført.

 • Førsteamanuensis Evandro Fei Fang har etter få år i Norge brakt den norske demensforskningen sammen i ett felles miljø.
  03.03.2020
  På sporet av en Alzheimers-kur – tildelt vitenskapelig pris

  Førsteamanuensis Evandro Fei Fang ved Ahus er tildelt Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs vitenskapelige pris til yngre forskere, for sin forskningsaktivitet innen demens og aldring.

 • 02.03.2020
  Flere pasienter får kreftbehandling på lokalsykehuset

  Denne uken starter overføringen av ansvaret for medikamentell kreftbehandling og lindrende behandling fra Oslo universitetssykehus til Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus. Kreftpasientene får med dette mer helhetlig oppfø...

 • Illustrasjon
  28.02.2020
  Får barn som pårørende for mye ansvar?

  Rundt ett av ti barn som er pårørende utfører særlig tyngende omsorgsarbeid, indikerer en nylig avlagt ph.d. Dette er et tema som har fått for lite oppmerksomhet, mener Ellen Katrine Kallander, som nylig disputerte med sin avhandling.

 • 28.02.2020
  Beredskapslager for smittevernutstyr i Helse Sør-Øst

  I Hele Sør-Øst er det gjennomført ulike tiltak for å sikre tilgangen på smittevernutstyr som forberedelse til et utbrudd av Covid-19 sykdommen. I januar startet oppbyggingen av et regional beredskapslager for de viktigste smittevernartiklene.

 • Illustrasjon
  27.02.2020
  Hjerneslagbehandlingen i Norge blir stadig bedre - men det er fortsatt rom for forbedring

  I sin doktorgradsavhandling har Angela Susan Labberton studert aspekter ved hjerneslag og behandlingskjeden for hjerneslag. Labberton og medarbeidere har undersøkt endringer i forløpet og utfall over tid, og sammenlignet tilgang til rehabil...

 • Illustrasjon
  26.02.2020
  Medisinsk simulering (SIM) innføres som nytt læringsverktøy i Barne- og ungdomspsykiatrien i OUS

  I løpet av 2020 skal medisinsk simulering (SIM) etableres som en aktiv lærings- og treningsarena for alle ansatte i Barne- og ungdomspsykiatrien (BUPA) i OUS, på tvers av alle faggrupper. Målet er at SIM skal være den foretrukne metoden for...

 • 25.02.2020
  Digitalt sårprosjekt på Kongsberg

  Digitalt sårprosjekt settes i gang på Kongsberg med mål om å være i gang med pasienter til 1. mai.

 • Illustrasjon
  25.02.2020
  Ja til legemiddel mot atopisk dermatitt

  Beslutningsforum innfører legemiddel mot atopisk dermatitt, også kalt atopisk eksem, for både voksne og barn. Det ble besluttet på møtet i Beslutningsforum for nye metoder den 24. februar. Totalt ble fem nye metoder besluttet i dette møtet.

 • Illustrasjon
  19.02.2020
  Revisjon av Sørlandet sykehus etter uønskede hendelser

  Det er rapportert om uønskede hendelser knyttet til operasjoner ved Sørlandet sykehus. Helse Sør-Øst RHF har etter dialog med ledelsen ved sykehuset bedt konsernrevisjonen om å gjennomføre en revisjon ved sykehuset.

 • illustrasjon
  18.02.2020
  Innspill til utforming av kommende evaluering av Nye metoder?

  Etter at Stortinget ba om en evaluering for å videreutvikle og forbedre Nye metoder, skal det nå gjennomføres et forberedende arbeid. Alle har anledning til å komme med innspill innen fristen den 15. mars 2020.

 • 15.02.2020
  Forsvarets helikopter blir i Kirkenes til 15. april

  Forsvarets Bell-helikopter, som inngår i luftambulanseberedskapen, blir i Kirkenes til 15. april.

 • Terje Nærland
  14.02.2020
  Nytt forskningssenter: K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser

  Nytt senter, med utspring fra NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, skal forske på årsaker og behandling av autisme og andre utviklingsforstyrrelser. Stiftelsen K.G. Jebsen bevilger 22.5 milli...

 • Illustrasjon
  14.02.2020
  Kan vi trene oss snorkefrie?

  Trening er bra for det aller meste - nå også snorking. Snorkere og pasienter med søvnapné kan ha fordel av å trene tunga og ansiktsmusklene, viser nyere forskning. Søvnforsker Harald Hrubos-Strøm ved Ahus ønsker å forske på metoden i Norge.

 • Illustrasjon
  14.02.2020
  Videre utvikling av Sykehuset Innlandet

  Mandat for fase to av videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF er nå klart. Første fase har konkretisert virksomhetsinnholdet. I andre fase skal prosjektet vurdere bygg, mulig gjenbruk av investeringer, investeringskostnader, økonomisk bær...

 • Leder og nestleder av brukerutvalget, Nina Roland og Lilli-Ann Stensdal
  12.02.2020
  Eksperter på egne liv

  Brukerutvalget i Helse Sør-Øst har definert sine fanesaker ved inngangen til 2020. Reduksjon i forbruk av bredspektret antibiotika og bedre samhandling mellom helseforetak og kommunehelsetjenesten er to av dem.

 • Illustrasjon
  11.02.2020
  Fremtidig helseforetakstilhørighet for nye Holmestrand kommune

  Helse Sør-Øst RHF sendte 11. februar rapporten «Helseforetakstilhørighet for nye Holmestrand kommune» ut på høring.  Rapporten skal sammen med innspill fra høringsinstansene danne grunnlag for beslutning om helseforetakstilhørighet for nye...

 • Illustrasjon
  10.02.2020
  Bedre tilbud til pasienter med vonde skuldre

  Sykehuset Telemark utvider det ortopediske tilbudet, og nå skal pasienter som sliter med skuldrene få bedre behandling på sykehuset. Nyansatt overlege, Karina Tangerud, skal blant annet operere skulderproteser.

 • 10.02.2020
  Theraport – få hjelp av en hologramterapeut

  Barneseksjonen utforsker helt nye metoder for å gjøre behandling tilgjengelig for flere pasienter. Barn og ungdom som isolerer seg hjemme mister ofte tilgang til den hjelpen de ønsker og har behov for. Selv når terapeutene kommer hjem, kan...

 • Illustrasjon
  07.02.2020
  Digitalt verktøy for nyrepasienter

  Nå blir det enklere for nyrepasienter å ha hjemmedialyse. Tre pasienter i Telemark har allerede tatt i bruk et nyutviklet verktøy som gjør det lettere å følge opp sykdommen hjemmefra. Løsningen er utviklet av Sykehuset Telemark i samarbeid...

 • Sørlandet sykehus
  06.02.2020
  Full gjennomgang av operasjoner på Sørlandet

  De siste dagene har pasienter på Sørlandet fortalt om alvorlige konsekvenser etter å ha blitt operert av en lege ved Sørlandet sykehus.

 • Kreftkoordinator Silje Løver Aukrust og Klinikkdirektør Stein-Are Agledal klipper snoren
  06.02.2020
  Kongsberg sykehus har fått eget palliativt team

  Mandag 3. februar markerte Kongsberg sykehus at palliativ enhet blir reetablert på medisin 2 med to øremerkede senger til palliative pasienter.

 • Gjerdrem Lofthus
  05.02.2020
  Grundig vurdering av styrekandidater i helseforetakene

  Når det nå oppnevnes nye styrer i helseforetakene i Helse Sør-Øst, skjer dette etter en grundig prosess. Helse Sør-Øst RHF har gjennomført samtaler med alle nåværende styremedlemmer, nye aktuelle styrekandidater og administrerende direktøre...

 • 31.01.2020
  Metodevurdering legges ut til høring

  Beslutningsforum for nye metoder sender metodevurderingen om "Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon" ut til åpen høring. I tillegg sies det ja til kombinasjonslegemidler til behandling av nyrekreft.

 • Illustrasjon
  30.01.2020
  En robust struktur for god pasientbehandling i Sykehuset Innlandet

  Styringsgruppen for ny sykehusstruktur i Innlandet har i dag godkjent rapporten som konkretiserer mulig virksomhetsinnhold i de ulike enhetene i det framtidige Sykehuset Innlandet.

 • Illustrasjon
  27.01.2020
  Digitale innkallingsbrev tatt i bruk i Helse Sør-Øst

  Som første helseforetak i regionen tilbyr nå Sykehuset Innlandet digitale brev til pasientene. I løpet av året innføres digitale brev etter planen ved alle helseforetakene i regionen.

 • Illustrasjon
  27.01.2020
  Styrket beredskap i ny grossistavtale for legemidler

  De fire regionale helseforetakene i Norge og Forsvaret har nå inngått ny grossistavtale for legemidler. Kontrakten er tildelt Alliance Healthcare Norge AS. Den nye grossistavtalen gir bedre beredskap ved mangel på legemidler, og trer i kraf...

 • Fra venstre mot høyre: Hilde Christiansen (Helse Vest), Svein Tore Valsø (Helse Sør-Øst), Amir Sasson (Prorektor BI), Anne Katar
  27.01.2020
  Ny felles topplederutdanning for spesialist- og kommunehelsetjenesten

  De regionale helseforetakene og KS har signert avtale med BI om å utvikle og gjennomføre et nytt felles topplederprogram for ledere i spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester. Det første kullet starter høsten 2020.

 • Illustrasjon
  22.01.2020
  Forenklet vei til hjelpemidler

  Nytt tilbud ved ortopedisk poliklinikk på Bærum sykehus fører raskere time og en forenklet vei til ferdig tilpasset ortopedisk hjelpemiddel.

 • Illustrasjon
  20.01.2020
  Oppstart for palliativt team

  Et eget barnepalliativt team satt sammen av medarbeidere fra ulike yrkesgrupper i Sykehuset Østfold, skal bidra til økt kunnskap og mer systematisk og god oppfølging av alvorlig syke og døende barn. 

 • Illustrasjon
  20.01.2020
  AktivA – trening som gir mening for artrosepasienter

  Ny behandlingsmodell for den store gruppen av pasienter med artrose i Norge. Mer kunnskap om artrose og riktig veiledet trening, vil bedre symptomer og funksjon hos deg med artrose – trening gir mening. AktivA er en ny nasjonal modell med m...

Se alle nyhetene