Gode og likeverdige helsetjenester i sør-øst

Nyheter

 • 15.08.2017
  Endelig ja til brystkreftmedisin

  Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til at legemiddelet trastuzumabemtansine (Kadcyla) kan innføres til brystkreftbehandling.

 • 01.08.2017
  Sandset ny viserektor ved Universitetet i Oslo

  Direktør forskning, innovasjon og utdanning Per Morten Sandset forlater Helse Sør-Øst RHF for å begynne som viserektor ved Universitetet i Oslo. Sandset er en del av gruppen til Svein Stølen og Gro Bjørnerud Mo som vant rektor- og prorektor...

 • 19.07.2017
  Tar de nyfødtes smerte på alvor

  Små barn klarer ikke å si i fra med ord når de opplever smerte. Derfor er de ansatte ved nyfødt intensiv ved Sykehuset Telemark svært opptatt av å observere og vurdere eventuell smerte hos nyfødte. – Dette har vi jobbet bevisst med i nærmer...

 • 18.07.2017
  - Pasienter trenger hjelp med mer enn bare sykdommen

  - Det er viktig å se hva vi kan hjelpe pasientene med, utenom sykdommen i seg selv. Det har vist seg å bety mye for mange, sier Tone Rustøen. Hun er månedenes forsker i Helse Sør-øst.

 • 04.07.2017
  Rydder opp i ansvars- og eierforhold ved Radiumhospitalet

  Statsråd Bent Høie, administrerende direktør Bjørn Erikstein og Ole Petter Parnemann, styreleder i Stiftelsen Det Norske Radiumhospital, undertegnet sist uke en avtale som rydder opp i eierforholdene ved det spesialiserte kreftsykehuset, og...

 • 30.06.2017
  Fritt behandlingsvalg for habilitering og rehabilitering

  Fra 1. juli, 2017 blir private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med et regionalt helseforetak en del av fritt behandlingsvalg. Alle pasienter som får rett til habilitering eller rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, kan nå v...

 • 30.06.2017
  Lager en ny verden av analysemuligheter

  Hvem skulle ha trodd at en realfagsstudent på Blindern, med musikk som sin store lidenskap, noen tiår senere skulle befinne seg i verdenstoppen innen kreftforskning? Ikke Håvard Danielsen selv, i alle fall. Men en lidenskap for genetikk og...

 • 29.06.2017
  Foretaksmøte om Kongsvinger sykehus

  Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst har besluttet at Kongsvinger sykehus skal overføres til Akershus universitetssykehus HF fra 1. januar 2019. Fødetilbudet i Kongsvinger skal videreføres som i dag.

 • 29.06.2017
  Gjennomgang av tilgangsstyring i DIPS

  Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Nord har igangsatt en felles gjennomgang av tilgangsstyring i DIPS

 • 28.06.2017
  Helse Sør-Øst tar grep for å sikre og trygge personopplysninger

  - Vi skal bruke teknologi til å levere bedre helsetjenester og styrke datasikkerheten. Forutsetningen er at sensitive personopplysninger håndteres på en trygg og sikker måte. Dette understreket styret i Helse Sør-Øst i dagens møte, sier sty...

 • 27.06.2017
  Utviklet lettere mekanisk ambulansebåre

  Takket være stor innsats og støtte fra Helse Sør-Øst, er drømmen nærmere enn noen gang for Lorenz Peter Reuss Christensen. Første modell av en elektrisk og hydraulisk ambulansebåre står nå på ambulansestasjonen i Skien. Patentsøknad er unde...

 • 24.06.2017
  Helse Sør-Øst styrker tilgangskontroll og risikovurderinger

  - Jeg er tilfreds med at Sykehuspartner HF nå tar grep for å styrke tilgangskontroll og sporbarhet i Helse Sør-Østs IKT-systemer. Det har hele tiden vært avgjørende for meg at helseopplysninger skal behandles trygt og sikkert, sier administ...

 • 16.06.2017
  Har nødvendig økonomisk handlingsrom

  - Helse Sør-Østs økonomiske langtidsplan for 2018-2021 viser at foretaksgruppen har økonomisk handlingsrom for å planlegge for våre prioriterte investeringsprosjekter, forteller administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst....

 • 15.06.2017
  Ønsker ikke endring i foretakstilhørighet for Kongsvinger nå

  Styret i Helse Sør-Øst RHF vil etter en samlet vurdering tilrå overfor foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF at det ikke gjøres endring i foretakstilhørigheten for Kongsvinger sykehus nå. Dette fordi gevinstene ved en slik endring ikke står i r...

 • 15.06.2017
  Forskning styrker kvalitet på pasientbehandlingen

  På oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet har de fire regionale helseforetakene utarbeidet en rapport om forskning og innovasjon i sykehusene i 2016. Rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste» presenterer 18 pasientnære for...

 • 15.06.2017
  Indikator for å sikre planlagt utredning og behandling

  Det er viktig for den enkelte pasient og pårørende å oppleve at planlagt utredning og behandling skjer i tråd med de planer som er lagt. God planlegging gir også bedre forutsigbarhet for behandlerne og i driften av avdelingene.  Nå kommer e...

 • 15.06.2017
  Regional sikkerhetsavdeling prioritert i første trinn på Ila

  Styret for Helse Sør-Øst RHF har godkjent konseptrapporten for ny regional sikkerhetsavdeling på Ila i Bærum. Planleggingsarbeidet går nå videre, med planlagt ferdigstilling av første byggetrinn i 2021.

 • 15.06.2017
  Utbyggingsløsning for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet valgt

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent konseptrapporten for nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet. To utbyggingsalternativer utredet, med ulik plassering på tomten.

 • 15.06.2017
  Utbygging på Aker og Gaustad i parallell – neste fase vedtatt

  Planleggingen av et nytt lokalsykehus på Aker og et regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad går nå videre. Styret for Helse Sør-Øst RHF ga i møte 15. juni klarsignal for oppstart av konseptfase. Byggeprosjektene skal utvikles i...

 • 13.06.2017
  Spesialisthelsetjenesteansvaret for Vestby kommune til Østfold fra mai 2018

  Spesialisthelsetjenesteansvaret for befolkningen i Vestby kommune vil neste år bli overført fra Akershus sykehusområde til Østfold sykehusområde. Det planlegges for overtagelse 1. mai 2018.

 • 13.06.2017
  Viktige byggeprosjekter ved Oslo universitetssykehus til styret i Helse Sør-Øst RHF

  Den 15. juni skal styret for Helse Sør-Øst RHF ta stilling til om det skal gis klarsignal for neste fase i planleggingen av de store byggeprosjektene ved Oslo universitetssykehus. Styresakene er nå lagt ut.

 • 12.06.2017
  Luftambulansetjenesten får helt nye fly

  Luftambulansetjenesten i Norge får fra 2019 helt nye fly. Alle de sju ambulanseflybasene får nye kortbanefly. I tillegg kommer et raskt jetfly med stor kabin og lang rekkevidde. 

 • 12.06.2017
  Ja og nei til kreftlegemidler

  Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å ta i bruk legemidler til behandling av føflekkreft (malignt melanom), og nei til legemiddel til lymfekreft (mantelcellelymfom).

 • 12.06.2017
  Utvikler kreftmedisiner for verdensmarkedet

  På slutten av 90 tallet arbeidet Øyvind Bruland fulltid som overlege ved Radiumhospitalet. Daglig møtte han pasienter med bryst- og prostatakreft som slet seg gjennom bivirkningsfull behandling med cellegift og også stråleterapi mot spredni...

 • 08.06.2017
  Konkurranse om arkitekt- og rådgivertjenester for nytt sykehus i Drammen

  Helse Sør-Øst RHF vil i løpet av juni kunngjøre konkurranse for arkitekt- og rådgivertjenester for nytt sykehus på Brakerøya i Drammen.

 • 07.06.2017
  Arv eller miljø? - diskusjonen er idiotisk!

  Ikke har han hvit frakk. Ikke treffer han en eneste pasient. Det beskjedne kontoret hans har utsikt rett inn i en barnehage. Viktigste verktøy er en Linux-PC med to skjermer. Der forsker han på psykiske lidelser!

 • 02.06.2017
  Fremragende forskere ved Akershus universitetssykehus

  Tre av Ahus forskere ble 2. juni hedret med de årlige forskningsprisene ved Ahus. Prisene går til tre forskere som har fått sine arbeider publisert internasjonalt. En viktig hensikt bak disse prisene er å synliggjøre hvilken god forskning s...

 • 02.06.2017
  Hjelp pasienten med å velge behandlingssted

  Fastlegen er pasientens viktigste rådgiver ved valg av behandlingssted. I samarbeid med pasienten kan legen undersøke ventetider og finne det beste alternativet for pasienten.

 • 02.06.2017
  Vil vurdere endringer i digitaliseringsarbeidet

  - Helse Sør-Øst vil nå gå gjennom arbeidet med digitalisering i regionen. Når vi nå har stilt infrastrukturmoderniseringen i bero, så har det også noen konsekvenser for vår samlede IKT-virksomhet som vi må få oversikt over. Det er derfor na...

 • 31.05.2017
  Helse Sør-Øst RHF skifter ut styret i Sykehuspartner HF

  Styret i Helse Sør-Øst RHF besluttet i forrige uke å stille prosjektet for modernisering av IKT-infrastrukturen i bero for å utrede nødvendige endringer i planer og leveranser. Sykehuspartner HF har i foretaksmøte i dag fått i oppdrag å utr...

 • 24.05.2017
  Overtar ansvaret for IKT-området

  Styret i Helse Sør-Øst RHF ble i dag orientert om at konserndirektør Atle Brynestad overtar inntil videre ansvaret for avdeling for teknologi og eHelse i Helse Sør-Øst RHF.

 • 24.05.2017
  Helse Sør-Øst varsler endringer i IKT-moderniseringen

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har i dag besluttet å stille prosjektet for modernisering av IKT-infrastruktur i bero. Nødvendige endringer i planer og leveranser skal nå utredes.  - Denne saken er alvorlig. Derfor ser vi nå på hvordan prosjekt...

 • 23.05.2017
  Flere med lungekreft får immunterapi

  Legemiddelet pembrolizumab (Keytruda) kan brukes til enda flere lungekreftpasienter. Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til også å ta det i bruk i førstelinjebehandling.

 • 19.05.2017
  Hjelp til å velge

  Pasienter med henvisning til undersøkelse eller behandling på sykehus, har rett til å velge behandlingssted. Pasientrådgivere kan hjelpe både pasienter og helsepersonell med å finne behandlingsstedet med kortest ventetid.

 • 18.05.2017
  Anskaffelse av behandlingstilbud innen TSB

  Helse Sør-Øst RHF skal inngå avtaler med en eller flere private virksomheter om kjøp av behandlingstilbud innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Tjenestene fra de private leverandørene skal sammen med helseforetakenes tilbud de...

 • 15.05.2017
  Billigere medisiner gir flere behandling - Norsk forskning med internasjonal betydning

  En norsk studie viser at det er trygt å bytte fra kostbar originalmedisin til billigere biotilsvarende medisin. Effekten er den samme, men kostnadene mer enn halveres. Det betyr at flere kan få viktig behandling. Nå er resultatene publisert...

 • 11.05.2017
  Regjeringen foreslår å gi lån for å bygge nytt sykehus i Drammen

  - Dagens sykehus har en dårlig teknisk tilstand og ikke tilstrekkelig kapasitet. Det er behov for et nytt og større sykehus for å møte befolkningen i Vestre Viken sitt framtidige behov for spesialisthelsetjenester, sier helse- og omsorgsmin...

 • 11.05.2017
  Grunnundersøkelser for nytt sykehus i Drammen

  Det er gjennomført supplerende grunnundersøkelser på Brakerøya for å verifisere områdestabiliteten på området.  Dette etter påpekninger i forbindelse med tredjepartsvurdering fra NGI (Norges Geotekniske Institutt).

 • 10.05.2017
  Idéprisen 2017

  Har du en idé til et nytt produkt eller en ny tjeneste? Delta på Idéprisen og vinn 250.000 kroner til å videreutvikle din idé!

 • 10.05.2017
  Rask og sikker tilgang til nyttig informasjon

  En gruppe datavarehusutviklere på Ahus under ledelse av Lars Åge Møgster utviklet nye løsninger der data fra sykehusets systemer trekkes ut og vises på en slik måte at den gir verdifull informasjon om blant annet pasientforløpene. For dette...

 • 09.05.2017
  Drift av IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst – uavhengig gjennomgang

  Styret i Helse Sør-Øst RHF ga i foretaksmøte 15. september 2016 Sykehuspartner HF i oppgave å forvalte avtalen med den eksterne leverandøren som skal drifte IKT-infrastrukturen i foretaksgruppen. Det har nå blitt reist betydelig tvil om det...

 • 05.05.2017
  Ny styreleder i Sykehuspartner HF

  - Styret i Helse Sør-Øst RHF ga i foretaksmøte 15. september 2016 Sykehuspartner HF i oppgave å forvalte avtalen med den eksterne leverandøren som skal drifte IKT-infrastrukturen i foretaksgruppen. Det har nå blitt reist betydelig tvil om d...

 • 05.05.2017
  Rekordmange innovasjonssøknader

  Helse Sør-Øst RHF lyser ut innovasjonsmidler to ganger i året. Første søknadsrunde er i gang og ved fristens utløp 28. april var det kommet inn hele 83 søknader.

 • 05.05.2017
  Nasjonale kvalitetsindikatorer viser gode resultater for pakkeforløp i kreftbehandling

  77 prosent av alle kreftpasienter i Norge inngår i pakkeforløp. Om lag 70 prosent av disse kommer gjennom pakkeforløpet på anbefalt tid. Det betyr at omlag 54 prosent av alle kreftpasienter i Norge kommer gjennom et pakkeforløp på anbefalt tid.

 • 04.05.2017
  Oppmerksomhet og hukommelse ved psykiske lidelser

  Jens Egeland har publisert en rekke vitenskapelige arbeider om konsentrasjonsvansker og hukommelse hos personer med psykiske lidelser. Månedens forsker for april var med å starte det første ADHD-prosjektet ved Sykehuset i Vestfold som gikk...

 • 03.05.2017
  Administrerende direktør iverksetter ekstern gjennomgang

  Helse Sør-Øst inngikk i september 2016 avtale med ekstern leverandør som skal modernisere infrastrukturen i foretaksgruppen. En ny infrastruktur vil gi bedre beskyttelse av helse- og personopplysninger enn i dag. Sykehusene i helseregionen...

 • 28.04.2017
  Helseforetakene forbereder seg på ny utdanningsmodell for leger i spesialisering

  Utdanning av helsepersonell er en av hovedoppgavene til helseforetakene. Fra høsten 2017 iverksettes den største reformen for legenes spesialistutdanning i nyere tid.

 • 28.04.2017
  Videre innføring av laboratoriedatasystem vedtatt

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent innføring av regional laboratorieløsning for patologi ved alle helseforetak i regionen.

 • 28.04.2017
  God kontroll over klimapåvirkning

  Helse Sør-Østs klimaregnskap viser at foretaksgruppens samlede CO2-utslipp går litt ned: Fra 198 977 tonn i 2015 til 198 414 tonn i 2016. Klimaregnskapet bygger på en mal utviklet av Direktoratet for IKT og forvaltning, men er videreutvikle...

 • 27.04.2017
  Gode resultater i 2016

  Foretaksgruppen Helse Sør-Øst hadde i 2016 et årsresultat på 1 343 millioner kroner, mot 1 046 millioner året før. Vedtatt budsjett for foretaksgruppen i 2016 var 745 millioner kroner. Styreleder Ann-Kristin Olsen mener at foretaksgruppens...

Se alle nyhetene

Arrangementer