Spesialisthelsetjenesten i sør-øst

Nyheter

 • 12.04.2019
  Trygt med røntgen og CT

  Sykehuset Telemark er ett av fem offentlige sykehus som gir lave stråledoser ved bruk av røntgen og CT. – Dette har vi jobbet aktivt med i mange år, og det er hyggelig at arbeidet gir resultater, sier avdelingsleder Kirsty Børnes.

 • 12.04.2019
  Flere føder naturlig i Vestfold

  Ved Sykehuset i Vestfold har man færre fødsler der man må ta i bruk tang eller vakuum enn andre fødeavdelinger i landet. I tillegg gjennomføres det færre keisersnitt og antallet komplikasjoner er lave. – Resultatene kommer av bevisst jobbin...

 • 12.04.2019
  - Vi må sikre trygg utskrivning

  Sykehuset har startet et omfattende arbeid for å forbedre prosessen rundt utskrivning av pasienter, og budskapet fra klinikksjefene er tydelig: Vi må forsikre oss om at all viktig informasjon følger med pasienter som skrives ut. Dette gjeld...

 • 11.04.2019
  Bedre muligheter til å behandle overvektige pasienter

  Sykehuset Østfold har fått på plass et forløp i bariatri for mottak av pasienter med sykelig overvekt. - Det er ingen tvil om at vi nå blir i bedre stand til å ta imot disse pasientene, sier Tonje Søfting Ringsrød.

 • 11.04.2019
  Ny avdeling for organdonasjon ved sykehuset

  Det har blitt opprettet en egen avdeling for organdonasjon ved sykehuset. Den nye enheten vil sikre oppfølging, systematikk, opplæring og dokumentasjon i donasjonsarbeidet ved OUS.

 • 08.04.2019
  Smertefordypning gjør Beate tryggere som sykepleier

  Ofte finnes det ikke enkle fasitsvar på hvilken behandling pasienter trenger når de har vondt. Sykepleier Beate Kristin Bårdvik har satt seg på skolebenken for å lære mer om tverrfaglig smertebehandling. 

 • 03.04.2019
  Ønsker hjelp fra pasienter

  90 pasienter som har vært innlagt i sykehuset, og som har hatt behov for kommunale helsetjenester etter innleggelse, vil nå bli spurt om å samtykke til at fagpersoner i sykehuset og i kommunene sammen kan få gå gjennom journalene deres.

 • 01.04.2019
  Gir ut bok om hvordan digitale verktøy kan gi psykisk helsehjelp

  Hvordan kan digitale løsninger hjelpe sykehusene i å behandle pasienter? Er effekten av behandling over internett bedre eller dårligere enn tradisjonell behandling ansikt til ansikt? Disse spørsmålene tar spesialrådgiver og psykolog Arne Re...

 • 29.03.2019
  Praktisk pasientinfo på tolv språk

  Visste du at du som pasient har rett på gratis tolk? Eller at vi har en sykehusprest og samtalepartnere fra ulike tros- og livssynssamfunn? For å gjøre flest mulig av pasientene best mulig informert om hva vi tilbyr på Nordbyhagen, har vi o...

 • 27.03.2019
  Åpner robotlab

  Sunnaas sykehus setter bruk av robotikk til arm- og fingerrehabilitering i system. Apparater som trener skulder, arm, fingre og sittebalanse hos pasienter med nevrologiske skader, er nå samlet i en egen robotlab. Her kan én terapeut behandl...

 • 25.03.2019
  Spesialisthelsetjenesten utgir felles rapport om samfunnsansvar

  For første gang utgis «Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2018». Klima og miljø, menneske- og arbeidstakerrettigheter, samt antikorrupsjon er tema i rapporten.

 • 21.03.2019
  Behandler både kropp og hode

  Torsdag 14. mars feiret Helse og arbeid at de har flyttet inn i nye lokaler på Vear. – Dette er veldig stas, sier klinikksjef Gro E. Aasland for Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering (KFMR).

 • 21.03.2019
  God oppstart for FACT-teamet

  I løpet av halvannet år er over 80 pasienter med rus- og alvorlige psykiske lidelser inkludert i oppfølgingstilbudet som Sarpsborg kommune og Sykehuset Østfold samarbeider om.

 • 20.03.2019
  Felles nødnett med Sverige

  Når ambulansen i Østfold tidligere ble kalt ut til trafikkulykker på den andre siden av grensen, kunne de ikke få direkte kontakt med svenske kollegaer. Nå kan de enkelt kommunisere ved å bruke et ny felles tjeneste for nødkommunikasjon, NOSE ISI.

 • 18.03.2019
  Årlig melding for 2018 sendt Helse- og omsorgsdepartementet

  Styret i HSØ RHF har vedtatt årlig melding for 2018 og sendt denne til Helse- og omsorgsdepartementet.

 • 18.03.2019
  Ny utstyrsavtale for diabetespasienter på plass

  De fire regionale helseforetakene har signert fem av seks deltilbud om innkjøp av insulinpumper, glukosemonitorering (CGM) og forbruksmateriell for diabetespasienter.

 • 15.03.2019
  Besøkte Notodden sykehus

  Notodden sykehus planlegger å øke den elektive aktiviteten i framtida. Det fikk ledelsen og tillitsvalgte i Helse Sør-Øst høre da de besøkte sykehuset på fredag. – Jeg er veldig imponert over det vi fikk se på Notodden, sier administrerende...

 • 15.03.2019
  Utstyr til væskevarmeren «enFlow» trekkes tilbake fra markedet

  Leverandøren av blod- og væskevarmeren «enFlow» har meddelt at de trekker tilbake engangskassetter som brukes i dette apparatet fra markedet. Sykehusene i Helse Sør-Øst gjennomgår nå alternative løsninger. Det er ikke meldt om pasientskader...

 • 14.03.2019
  - Nytt sykehus i Drammen skal bygges

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent forprosjektrapporten for nytt sykehus i Drammen. Klargjøringsarbeider på byggetomten på Brakerøya starter medio mars 2019. Byggearbeidet skal være avsluttet i løpet av 2024, slik at sykehuset kan tas...

 • 08.03.2019
  Høie godkjenner planene for mjøssykehus

  Helseminister Bent Høie har i foretaksmøte 8. mars godkjent at det kan planlegges for et nytt mjøssykehus for Sykehuset Innlandet HF. Dette er i tråd med vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF 31. januar.

 • 05.03.2019
  Oppfølging av styrevedtak - konseptfase Aker og Gaustad

  Som en oppfølging av vedtak i styremøtet 31. januar har Helse Sør-Øst RHF sendt et brev til Oslo universitetssykehus med en rekke bestillinger.

 • 04.03.2019
  Kortere ventetider for psykisk syke

  Ventetidene for pasienter i psykisk helsevern er blant de korteste i landet. På ett år har ventetidene gått ned fra 54 til 32 dager. – Her har mange gjort en kjempeinnsats, sier klinikksjef ved Sykehuset Telemark HF Lars Ødegård.

 • 01.03.2019
  Sivert (4) får cellegiften hjemme før han går i barnehagen

  Avansert hjemmesykehus for barn startet opp som et innovasjonsprosjekt for over ti år siden. Nå har dette blitt et fast behandlingstilbud som stadig utvides, for å hjelpe og trygge de mest sårbare pasientene våre.

 • 01.03.2019
  Skanska fikk kontrakten for utvikling og bygging av Nybygg for Psykisk Helse Kristiansand

    Prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise med integrert samhandling. Sykehusbygg HF står for prosjektledelsen på vegne av Helse Sør-Øst, og samhandlingsperioden starter umiddelbart. 

 • 26.02.2019
  To år uten hjertestans

  Gastrokirurgisk avdeling på Ahus kan nå feire at de ikke har opplevd en eneste hjertestans på to år. Det er et resultat av systematisk forbedringsarbeid og økt kompetanse i å identifisere risikopasienter.

 • 26.02.2019
  Innfører legemiddel til Stills sykdom og sJIA

  Beslutningsforum for nye metoder innfører legemiddel til behandling av Stills sykdom og systemisk juvenil idiopatisk artritt (sJIA) og legemiddel til forebygging av cytomegalovirussykdom hos pasienter som skal gjennomgå stamcelletransplantasjon.

 • 21.02.2019
  «Compassionate use» på rett spor

  Compassionate use har vært og skal fortsatt være en måte enkelte pasienter kan få tilgang til lovende medisin før den markedsføres. Ordningen er ment å gi pasienter uten andre tilfredsstillende behandlingsmuligheter adgang til nye legemidle...

 • 15.02.2019
  Klart for de neste pakkeforløpene innen psykisk helse og rus

  Fra 15. februar starter pakkeforløp for psykose, spiseforstyrrelser og tvangslidelser. Henvisninger til de tre første pakkeforløpene som startet første januar i år er allerede godt i gang.  

 • 06.02.2019
  - Et stort løft utført til punkt og prikke

  Virksomhetsoverføringen av sykehuset i Kongsvinger til Akershus universitetssykehus ble gjennomført som planlagt i helgen. Kongsvinger sykehus er fra nå av en del av Ahus, men forblir lokalsykehus for innbyggerne i kommunene Kongsvinger, Gr...

 • 04.02.2019
  Sykehuset Østfold på regional plattform for medikamentell kreftbehandling

  Sykehuset Østfold innførte systemet CMS (Chemotherapy Management System) i medikamentell kreftbehandling i 2017, og oppdaterer nå løsningen slik at sykehuset er på den samme plattformen som Sykehuset i Vestfold, Vestre Viken og Sørlandet sykehus.

 • 02.02.2019
  Kongsvinger sykehus er nå en del av Akershus universitetssykehus

  Med en symbolsk nøkkeloverrekkelse ble det fredag 1. februar markert at ansvaret for pasientbehandlingen innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling for befolkningen i Kongsvingerregionen nå er overført fra Sykehuset Innlandet til Ak...

 • 31.01.2019
  Helse Sør-Øst RHF ønsker videreutvikling av Aker og Gaustad

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har i sitt styremøte 31. januar godkjent konseptrapporten for å videreutvikle Oslo universitetssykehus på Aker og Gaustad.

 • 31.01.2019
  Målbilde for Sykehuset Innlandet HF

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt et fremtidig målbilde for Sykehuset Innlandet. Dette målbildet innebærer en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt aku...

 • 31.01.2019
  Helse Sør-Øst: Godt 2018-resultat styrker investeringsevnen

  Helse Sør-Østs foreløpige resultat for 2018 er på vel 1 600 millioner kroner. Det er omtrent dobbelt så høyt som budsjettert. - Det gode resultatet for 2018 styrker vår evne til å gjennomføre planlagte investeringer, forteller administreren...

 • 31.01.2019
  Strategier for forskning og for innovasjon oppdatert

  Helse Sør-Øst har oppdatert sine delstrategier for forskning og innovasjon. Styret i Helse Sør-Øst RHF ga sin tilslutning til nye delstrategier som administrerende direktør Cathrine M. Lofthus la frem.

 • 29.01.2019
  Tre legemidler til astma

  Beslutningsforum for nye metoder innfører tre preparater til behandling av pasienter med alvorlig eosinofil astma. Alle tre preparatene er med tilbudt pris kostnadseffektive. Ni metoder ble besluttet i Beslutningsforum sitt første møte i år.

 • 25.01.2019
  Går videre med byggeplaner på Aker og Gaustad

  Helse Sør-Øst RHF anbefaler at man går videre i arbeidet med å forberede forprosjekt for utbygging på Aker og Gaustad.  Dette fremgår av utkastet til vedtak, som skal behandles på styremøte 31. januar. Samtidig ber man om at Ullevål belyses...

 • 25.01.2019
  Nytt sykehus i Drammen – byggestart behandles i mars

  Helse Sør-Øst RHF trenger noe mer tid til avklaringer rundt tomteerverv og kostnader knyttet til infrastruktur rundt det nye sykehuset i Drammen. Det legges derfor ikke opp til at styret skal ta beslutning om å gå videre med prosjektet i møtet 31. januar.

 • 25.01.2019
  Ingen tvil om sykehusbygging i Innlandet

  Bygging av et nytt sykehus i Innlandet er ikke i det uvisse, slik flere aviser i Innlandet skriver 23. januar. Byggeprosjektet ved Sykehuset Innlandet skal starte opp med en gang det nye sykehuset i Drammen er ferdig, det vil si i 2024.

 • 24.01.2019
  Automatisk desinfeksjon av pasientrom

  Ved Sunnaas sykehus er det utviklet en helautomatisert desinfeksjonsmetode som effektivt dreper mikrober i rom der pasienter med smitte har oppholdt seg.

 • 23.01.2019
  Nettsteder for alle

  Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har sjekket 278 nettsteder i privat og offentlig sektor for å se om de oppfyller kravene om å være tilgjengelige for alle mennesker uavhengig av funksjonsevne. Nettsidene til fire sykehus i Helse S...

 • 18.01.2019
  Besøkte sykehuset på Tynset

  Kompetanse og satsingen på gode pasientmøter var blant temaene da administrerende direktør Cathrine M. Lofthus og direktør for personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø i Helse Sør-Øst RHF nylig besøkte Tynset sykehus.

 • 16.01.2019
  Nye tiltak for den akutt syke pasienten

  Som Norges største akuttsykehus skal Ahus tilby rask og tverrfaglig hjelp når plutselig sykdom eller ulykke rammer. Nå skal kapasiteten ved overvåkning og operasjon økes trinnvis og pasientflyten i akuttmottaket forbedres.

 • 15.01.2019
  Helseministerens krav til sykehusene i 2019

  Kortere ventetider innen psykisk helsevern og raskere omstilling i helsetjenesten. Dette var helseministerens viktigste krav til sykehusene i årets sykehustale.

 • 15.01.2019
  Mer tid til pasientrettet arbeid

  Helse Sør-Øst RHF ønsker at ansatte i sykehusene skal bruke mest mulig av tiden til pasientbehandling. Regional utviklingsplan 2035, som nylig ble vedtatt av styret i Helse Sør-Øst RHF, har dette som et av sine satsingsområder. Bruker helse...

 • 14.01.2019
  Besøk ved LHL-sykehuset ved Gardermoen

  Våren 2018 stod det nye LHL-sykehuset på Gardermoen utenfor Oslo ferdig. En rekke pasienter fra Helse Sør-Øst får allerede behandling i de nye lokalene.

 • 14.01.2019
  God start for hvite biler

  To hvite syketransportbiler fra Sykehuset Østfold har kjørt nesten 600 turer siden begynnelsen av september. - Ut fra antall turer, er det ingen tvil om at denne typen transport er nyttig, sier seksjonsleder Ove Bergsvenstuen ved ambulanseseksjon i Moss.

 • 10.01.2019
  Får livet tilbake med hjemmedialyse

  - Det er som natt og dag - det kan ikke engang sammenliknes, sier Øivind Hansen. I stedet for å reise til sykehuset for dialysebehandling tre dager i uken, har han fått dialysemaskin hjemme. Ahus satser nå på å gi flere pasienter hjemmedialyse.

 • 07.01.2019
  Personvern og sikkerhet for e-resepter

  Reseptformidleren er en nasjonal database for elektroniske resepter. Fra 1. januar 2019 er regelverket endret slik at helsepersonell ikke lenger trenger å be om samtykke for å se pasientenes resepter.

 • 21.12.2018
  Oppfølging av avvik ved Unilabs

  Helse Sør-Øst RHF ser svært alvorlig på avvikene som er avdekket ved Unilabs radiologiinstitutt på Hamar. Det er igangsatt en rekke tiltak for å avdekke avvik og sikre kvaliteten fremover.

Se alle nyhetene