Spesialisthelsetjenesten i sør-øst

Nyheter

 • 13.12.2018
  Behandler konseptrapport for Aker og Gaustad i to trinn

  Styret i Helse Sør-Øst RHF er i dag orientert om den ferdigstilte konseptrapporten for Aker og Gaustad, og det legges opp til at styret skal ta en beslutning i januar 2019.

 • 13.12.2018
  Revisjonsplan for Helse Sør-Øst 2019

  Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i møtet 13. desember planen for revisjoner som skal gjennomføres i foretaksgruppen i løpet av 2019.

 • 13.12.2018
  Helse Sør-Øst RHF skal innføre elektronisk pasientjournal i ambulansene

  Helse Sør-Øst RHF skal anskaffe en løsning for regional ambulansejournal. Et elektronisk journalsystem vil erstatte papirjournal i ambulansene og sikre at helseopplysningene følger pasienten elektronisk fra ambulanse tilkalles og videre i b...

 • 13.12.2018
  Regionale forskningsmidler for 2019 fordelt

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har tildelt 142,4 millioner kroner til nye forskningsprosjekter og forskningsnettverk for 2019.

 • 13.12.2018
  Videreutvikling av Sykehuset Innlandet

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har i dagens styremøte blitt orientert om idéfaserapporten fra Sykehuset Innlandet HF. I januar 2019 vil styret behandle sak om målbildet for videreutviklingen av Sykehuset Innlandet. Da skal styret også beslutte...

 • 13.12.2018
  Helse Sør-Øst RHF godkjenner skisseprosjekt for protonsenter på Radiumhospitalet

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har 13. desember godkjent skisseprosjekt for etablering av protonsenter på Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF, og ber om at dette legges til grunn for det videre arbeidet med prosjektet. Prosjektet har...

 • 13.12.2018
  Regional plan for bedre helse

  Etter en omfattende høringsrunde foreligger nå endelig versjon av Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst. – Planen legger et godt grunnlag for videreutvikling av helsetjenestene i regionen i samarbeid med brukere, kommunehelsetjenes...

 • 12.12.2018
  Topp tre i landet på hjemmedialyse

  Ved Sykehuset i Vestfold kan pasienter med kronisk nyresvikt få utstyr og kunnskap til å selv utføre dialyse hjemme. – Hjemmedialyse er en fleksibel løsning som gjør at pasientene slipper belastningen med å komme inn til sykehuset tre gange...

 • 05.12.2018
  Informasjonssikkerhet og personvern er styrket etter datainnbruddet

  Tidlig i januar i 2018 ble Sykehuspartner HF varslet av Norsk Helsenett om at det pågikk unormal aktivitet mot datasystemer i Helse Sør-Øst. Innbruddet ble kort tid etter politianmeldt og PST innledet etterforskning. PST ga saken høy priori...

 • 05.12.2018
  Ikke kostnadssprekk for Aker og Gaustad

  Kostnadsrammen for utbygging på Aker og Gaustad har ikke sprukket. Det er nå rammen settes. Det er gjort grundige utredninger gjennom 2018 og arealer og økonomisk ramme settes på bakgrunn av dette. 

 • 26.11.2018
  Bred interesse for regional utviklingsplan

  Hele 169 høringsinstanser har gitt tilbakespill på utkastet til regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst RHF. - Høringsinnspillene danner et godt utgangspunkt for arbeidet med å ferdigstille regional utviklingsplan, sier administrerende di...

 • 26.11.2018
  Styrking av helsetilbudet for studenter

  Helse Sør-Øst RHF øker støtten til lavterskeltilbudet for studenter med psykososiale problemer. Det inngås avtaler med alle studentsamskipnadene i regionen. De årlige tilskuddene øker fra rundt 10 til 15 millioner kroner per år.

 • 22.11.2018
  – Kreftpasienters livskvalitet bør bety mer for valg av behandling

  Det må bli mer fokus på livskvaliteten til kreftpasienter, også for de som ikke kan bli friske, mener kreftlege og kreftforsker Kristin Bjordal. Hun er månedens forsker i november i Helse Sør-Øst.

 • 21.11.2018
  Innfører nytt medikament til plakkpsoriasis

  Beslutningsforum for nye metoder innfører iksekizumab (Taltz) til behandling av plakkpsoriasis. Til sammen besluttet Beslutningsforum seks ulike legemidler til sju ulike indikasjoner på dagens møte.

 • 21.11.2018
  Ny administrerende direktør i Sykehusbygg HF

  Terje Bygland Nikolaisen er ansatt som ny administrerende direktør i Sykehusbygg HF. Nikolaisen er utdannet sivilingeniør, og har lang erfaring både fra bransjen og som toppleder. I perioden 2005 til 2018 har han vært ansatt i COWI AS, side...

 • 21.11.2018
  Redusert CO2-utslipp i Helse Sør-Øst

  Helse Sør-Øst klimaregnskap viser at CO2-utslippet for hele foretaksgruppen er redusert med cirka fem prosent siden 2015. Årsaken er hovedsakelig reduksjon i energiforbruket, fyringsolje og lystgass.

 • 20.11.2018
  Syv prosjekter får store forskningsbevilgninger

  Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) har tildelt forskningsmidler på til sammen 135 millioner kroner til syv store prosjekter. Fire av prosjektene koordineres fra Oslo universitetssykehus, to fra St. Olavs hospit...

 • 20.11.2018
  Konseptfaserapport for Aker og Gaustad klar

  Prosjektorganisasjonen som gjennom 2018 har utredet utbygging på Aker og Gaustad har nå avsluttet sitt arbeid. Rapporten fra konseptfasen er oversendt styringsgruppen og Oslo universitetssykehus HF og skal først behandles der. Styret for He...

 • 19.11.2018
  Budsjetterer med vekst i pasientbehandlingen på 1,7 prosent

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har besluttet at foretaksgruppen skal budsjettere med en samlet vekst i pasientbehandlingen på om lag 1,7 prosent fra 2018 til 2019. Dette er i tråd med rammene i forslag til statsbudsjett for 2019.

 • 15.11.2018
  Ahus med nytt tilbud til de sykeste barna

  Ahus leder an i et viktig nasjonalt løft når den nye barneovervåkningsenheten ble offisielt åpnet onsdag 14. november. -­ Det er flott at Ahus går opp løypa for et bedre overvåkningstilbud for barn, sa leder i Norsk barnelegeforening, Ketil...

 • 14.11.2018
  Ny administrerende direktør ved Sykehuset Østfold

  Styret i Sykehuset Østfold har ansatt Hege Gjessing som administrerende direktør ved Sykehuset Østfold.

 • 14.11.2018
  Helse Sør-Øst RHF styrker kontroll og styring av IKT-arbeidet

  Helse Sør-Øst RHF har iverksatt tiltak for å styrke kontroll og styring innen IKT-området. Blant tiltakene er bedre forankring av beslutninger og redusert omfang og kompleksitet i porteføljen.

 • 09.11.2018
  Fastlegene kan sikre kortere ventetid for pasientene

  I en hektisk fastlegehverdag, der tiden er knapp og pasientene mange, er alle tidsbesparende verktøy svært velkomne. At pasientenes ventetid i helsekø i tillegg kan forkortes, gjør det ekstra viktig at informasjonstjenesten Velg behandlings...

 • 08.11.2018
  Vellykkede implementeringskonferanser om pakkeforløp psykisk helse og rus

  I løpet av oktober ble det gjennomført til sammen tre regionale implementeringskonferanser om pakkeforløp psykisk helse og rus i Helse Sør-Øst. Konferansene ble arrangert i samarbeid med Helsedirektoratet, brukere og regional implementering...

 • 08.11.2018
  Forprosjekt for nytt sykehus i Drammen styrebehandles i januar

  Forprosjektet for nytt sykehus i Drammen vil bli behandlet i styrene i Vestre Viken HF og Helse Sør-Øst RHF i januar 2019. - Planen var opprinnelig å behandle forprosjektrapporten i desember, men vi trenger mer tid til dialog med Drammen ko...

 • 01.11.2018
  Ekspertpanelet er etablert

  Ekspertpanelet for spesialisthelsetjenesten skal gi alvorlig syke pasienter med kort tid igjen å leve en mulighet til å få en ny medisinsk vurdering. Ekspertpanelet er nå lansert, og åpner for å ta imot henvendelser.

 • 31.10.2018
  Ansatte i sykehusene kan bidra til å øke antall donorer

  I løpet av de første ni månedene i år er det registrert en markant nedgang i antall realiserte donorer ved norske sykehus. Økt oppmerksomhet og større kunnskap om organdonasjon blant helsepersonell kan bidra til å øke antall donorer.

 • 30.10.2018
  Enige om løsning etter avbestilt IKT-kontrakt

  Sykehuspartner HF har forhandlet fram en endelig avtale med selskapet DXC Technology etter avbestilt IKT-kontrakt.  Det er nå inngått en avtale som gir omfattende gjenbruk av maskin- og programvare.

 • 26.10.2018
  Tønsbergprosjektet vant gullhammer for beste praksis

  På Det norske byggemøtet onsdag 17.10 vant Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold i kategorien Industrialisering.

 • 26.10.2018
  Skal forske på livet etter prostatakreften

  I Telemark får rundt 200 menn prostatakreft hvert år. Nå har Sykehuset Telemark og urolog Rasmus Nilsson fått 3,1 millioner kroner til en studie som skal se på livskvalitet, arbeidsevne og frykt for tilbakefall.

 • 24.10.2018
  I sentrum av forskning på individuell brystkreftbehandling

  Oktober er brystkreftmåneden. Derfor er det passende at Bjørn Naume er månedens forsker. Brystkreft og persontilpasset behandling står sentralt i hans forskning. Klassifisering av pasientene ved hjelp av genuttrykk gir riktigere behandling.

 • 23.10.2018
  Spinraza til barn

  Beslutningsforum for nye metoder tok i dag opp beslutningen fra februar i år for å tydeliggjøre vurderinger og begrunnelser for hvorfor nusinersen (Spinraza) ikke innføres som standardbehandling til alle pasienter med spinal muskelatrofi (SMA).

 • 23.10.2018
  Ja til fire nye metoder

  Bedre metoder for kjønnsbestemmelse av foster og sedering av barn sto på agendaen til Beslutningsforum for nye metoder i dag. Fem legemidler til ulike indikasjoner ble også besluttet, i tillegg til nusinersen (Spinraza).

 • 22.10.2018
  Helse Sør-Øst på budsjett per september

  Foretaksgruppen Helse Sør-Øst har ved utgangen av september et økonomisk resultat på 631 millioner kroner, som er i tråd med budsjett.

 • 19.10.2018
  Utbygging på Aker og Gaustad

  Lene Haug og Rolf Kåresen argumenterer i innlegg i Dagsavisen 16. oktober for å starte utredning av å bygge ut Oslo universitetssykehus på Ullevål. De mener risikoen ved en utbygging på Gaustad er for høy.

 • 19.10.2018
  Orientert om status og løsninger for byggene på Aker og Gaustad

  Om få uker skal konseptutredningene for Aker og Gaustad være klare. Styret for Helse Sør-Øst RHF ble i møtet 18. oktober orientert om status for arbeidet. Styret fikk også en orientering fra arkitektene om byggene og løsningene både på Aker og Gaustad.

 • 19.10.2018
  God fremdrift i regionale IKT-prosjekter

  Regional løsning for medikamentell kreftbehandling er nå tatt i bruk på fire helseforetak i Helse Sør-Øst, mens regional kurve- og medikasjonsløsning brukes på 3 121 sengeplasser ved tre helseforetak.

 • 19.10.2018
  Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling

  Helse Sør-Øst RHF legger stor vekt på å innfri kravet fra eier om å gi økt prioritet til psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Helseforetakene arbeider med en lang rekke tiltak for å bedre rekruttering, redusere vente...

 • 18.10.2018
  Gir inntil 8 millioner til tjenesteinnovasjon

  Helse Sør-Øst RHF har avsatt inntil 8 millioner kroner i 2018 til innovasjonsprosjekter som har som mål å styrke helse-tjenesten. Nå inviteres helseforetakene, og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst, til å melde inn forslag til pr...

 • 17.10.2018
  Når gassen er i bånn og bremsen har hengt seg opp …

  B-celler er sentrale i kroppens livsviktige immunforsvar. Nytt forskningssenter sikrer gjennomgående spisskompetanse og krysskompetanse på hele B-cellens livsløp.

 • 12.10.2018
  Ahus passerte 10 år med stil

  I hele uke 41 – fra mandag 8. til fredag 12. oktober - markerte Akershus universitetssykehus (Ahus) at det i år er 10 år siden det nye sykehusbygget på Nordbyhagen i Lørenskog ble tatt i bruk.

 • 10.10.2018
  Helsetjenester – på nye måter?

  Nye arbeidsformer, økt involvering av pasienter og bruk av teknologi endrer helsetjenesten.  

 • 09.10.2018
  Totalentreprise for nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet

  Helse Sør-Øst RHF kunngjør i disse dager konkurranse for å engasjere totalentreprenør for Nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet. I tillegg til strålebehandling slik vi kjenner til den fra før, omfatter prosjektet også Norges først...

 • 08.10.2018
  Forslag til statsbudsjett for 2019

  I forslaget til statsbudsjett for 2019 ønsker regjeringen å prioritere pasientbehandlingen og foreslår å styrke sykehusene med 1,35 milliarder kroner i 2019. - Vi prioriterer å behandle flere pasienter i sykehusene, slik at ventetiden kan g...

 • 05.10.2018
  Nå kommer pakkeforløpene for psykisk helse og rus

  Fra 1. januar 2019 innføres de første pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet er sentrale mål i disse forløpene, som skal gi pasient og pårørende et mer helhetlig og forutsigbart behandlingsforløp...

 • 04.10.2018
  Blant de beste i landet på matglede

  Sykehuset Telemark er nominert til finalen i Årets Matgledebedrift. – Det er fantastisk at vi blir sett på som en av de beste i landet til å spre matglede, sier avdelingsleder Ann Iren Skjemstad.

 • 04.10.2018
  Grunnstein lagt ned ved Martina Hansens Hospital

  Helseminister Bent Høie la denne uken ned grunnsteinen for en 5 000 kvadratmeter ny fløy ved Martina Hansens Hospital i Bærum. Martina Hansens Hospital er et av fem private ideelle, ikke-kommersielle sykehus, som Helse Sør-Øst RHF har langs...

 • 26.09.2018
  Enhetspriser for helsepersonell med tjenstlig behov

  Rapporten om håndtering av enhetspriser for legemidler og videre arbeid med prinsipper for rutine for prisinformasjon, har vært ute til høring og er ferdig behandlet av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene (RHF).

 • 25.09.2018
  Samarbeidsavtale prehospitale tjenester

  I dag signerte de fire regionale helseforetakene en samarbeidsavtale med Norges Røde Kors og Norsk Folkehjelp for å legge til rette for innsats i prehospital helseberedskap. Avtalen er en oppfordring til alle helseforetak om å inngå egne sa...

 • 25.09.2018
  Utvikler skisser for Aker og Gaustad

  Arbeidet med å konkretisere den videre utviklingen av Oslo universitetssykehus pågår for fullt. Det er besluttet at sykehuset skal utvikles til et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus...

Se alle nyhetene