Gode og likeverdige helsetjenester i sør-øst

Nyheter

02.02.2017

Tønsberg-prosjektet til detaljprosjektering og utbygging

Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent at Tønsberg-prosjektet videreføres til detaljprosjektering og utbygging. Prosjektet omfatter to bygg ved Sykehuset i Vestfold: Et somatikkbygg på 33 100 kvadratmeter og et psykiatribygg på 11 400 kvad...
02.02.2017

Positiv utvikling i ventetidene

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som skal til utredning eller behandling ved sykehusene i Helse Sør-Øst var 54 dager ved utgangen av 2016 og i gjennomsnitt 59 dager i 2016. Resultatet ligger godt under kravet om 65 dagers ventetid. Ve...
02.02.2017

Fortsetter arbeidet med planlegging av nytt sykehus i Drammen

Styret i Helse Sør-Øst RHF har besluttet å fortsette arbeidet med planlegging av nytt sykehus i Drammen.  Arbeidet skal tidsmessig tilpasses fremdriften av erverv av sykehustomten.
26.01.2017

Helse Sør-Øst med resultat godt over budsjett

Foretaksgruppen Helse Sør-Øst har et foreløpig resultat for 2016 på 1 116 millioner kroner. Det er 371 millioner mer enn budsjett - og foretaksgruppens beste resultat noensinne.
23.01.2017

Ett ja og ett nei

Beslutningsforum sier ja til å ta i bruk et kreftlegemiddel og nei til å innføre et annet. Beslutningen om to legemidler til behandling av hepatitt C offentliggjøres 7. februar.
23.01.2017

Den viktige åpenheten

I slutten av januar viser Nrk dokumentarserien «Stemmene i hodet» hvor seerne får møte tre unge mennesker som lever med en schizofrenidiagnose. Kameraene følger dem blant annet i behandlingen ved Bergfløtt Behandlingssenter som har avtale m...
19.01.2017

Utredning og behandling til riktig tid

Ved å innfri pasientens rett til oppstart av helsehjelp innen fristen og arbeide med å sikre at tidsfrister innfris i det videre pasientforløpet, mener vi at ventetidene og unødig variasjon reduseres. Samtidig ivaretas pasientens reelle mul...
17.01.2017

Fastlege anbefaler sykehusenes nettsider

– Mange pasienter søker etter diagnoser og behandlinger på nett. Behovet for gode nettsider som er kvalitetssikret av helsepersonell er derfor stort. Jeg vil anbefale pasientene mine å bruke nettsidene til sykehusene, sier fastlege Steffen Krogh Vadseth.
16.01.2017

– Bruk nettsidene til å forberede deg

– En velinformert pasient opplever større trygghet og mestring. Bruk nettsidene til sykehuset for å forberede deg før du skal til behandling, oppfordrer sykehuslege.
16.01.2017

- Hjertesviktforskning litt som å bygge en vegg

Hjertekirurg, forskningsveileder, professor og overlege. Theis Tønnessen mener det er viktig å bidra på flere områder, men har mer til overs for Neil Young enn alternativmedisin.
13.01.2017

Nyttig dom over nye nettsider

«Dette var oversiktlig!» Tilbakemeldingene fra pasienter som har brukertestet sykehusenes nettsider er positive. Men det var også noen læringspunkter for oss som vil gjøre opplevelsen på nett enda bedre.
13.01.2017

Rusbehandlingen styrkes i Telemark

Helse Sør-Øst RHF har gjort en ny vurdering av det samlede behandlingstilbudet innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) etter at Borgestadklinikken sa opp avtalen med Helse Sør-Øst RHF. Tilbudet til ruspasienter skal styrkes ved a...
11.01.2017

Høring: Utkast til Nasjonal faglig retningslinje om demens

Brukerutvalget i Helse Sør-Øst ser positivt på at det utarbeides faglige retningslinjer om demens som er ment å opplyse og dyktiggjøre alle involverte i sitt daglige virke.
10.01.2017

Får 15 millioner euro til MS-forskning

Et nytt globalt konsortium kalt «MultipleMS», der Oslo universitetssykehus er med, har fått en bevilgning på 15 millioner euro av EU som del av Horizon2020 programmet.
10.01.2017

Satser på internetterapi og sosial robot

Veiledet internetterapi for alkoholmisbruk og sosial robot i språkopplæring for barn med autisme. Det er to innovasjonsprosjekter som Sykehuset i Vestfold satser på.
10.01.2017

Ny lokal nettportal for helsepersonell styrker gjensidig kompetansedeling

Nettportalen Kompetansebroen skal bidra til å styrke kompetansen og forbedre samhandlingen i sykehusområdet til Ahus. Gjensidig deling av erfaringer, kunnskap og virkemidler skal gjøre samspillet om pasientene bedre.
10.01.2017

På vei mot pasientens helsetjeneste

Tirsdag 10. januar presenterte helse- og omsorgsminister Bent Høie sine styringsbudskap, politiske mål og forventninger til sykehusene for 2017.
09.01.2017

Fikk høre om arbeid for å redusere tvangsbruk

- Det er imponerende hvordan Lovisenberg Diakonale Sykehus har klart å redusere bruken av tvang, og at resultatene holder seg. Det sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus etter at hun i dag besøkte sykehuset fo...
09.01.2017

Pasientens helsetjeneste på nett

Da de offentlige sykehusene i Norge skulle lage nye nettsider, lyttet vi til den aller viktigste stemmen: pasientens. Det pasientene sa, bestemte hvordan nettsidene skulle bli.
04.01.2017

Overføring av Raskere tilbake-avtaler fra NAV til Helse Sør-Øst RHF

I statsbudsjettet for 2017 ble eksisterende avtaler og midler knyttet til Raskere tilbake i NAV besluttet overført fra Arbeids- og sosialdepartementet til Helse- og omsorgsdepartementet.
22.12.2016

Musikkterapi fremmer helse og gir glede

Musikk og andre aktiviteter er sterke virkemidler for å fremme helse og livskvalitet for pasienter. Forskning viser at musikkterapi styrker barn og unges evne til å tåle krise, reduserer angst og bidrar smertelindrende.
22.12.2016

Aktivt år for ungdomsrådet ved Ahus

2016 har vært et aktivt år for ungdomsrådet ved Ahus. Det er kommer stadig henvendelser til rådet både internt og utenfra fra ulike fagmiljøer, grupper og organisasjoner som ønsker brukermedvirkning og brukerperspektiv.
21.12.2016

Innovasjonsmidler 2017

Årets siste tildeling av regionale innovasjonsmidler er nå gjennomført. Litt over 10 millioner kroner har blitt fordelt på nye tiltak.
20.12.2016

Forebygger trykksår med moteriktig undertøy

Overlege Ingebjørg Irgens er del av sårteamet på Sunnaas sykehus. Hun vet hvor lite som skal til før en pasient uten følelse i setemuskulaturen pådrar seg smertefulle sår, som tar lang tid å behandle. Nå utvikler hun undertøy for rullestolb...
15.12.2016

Kan gå videre med prosjektet somatikk Skien

Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent at Sykehuset Telemark HF går videre til idéfase med prosjektet somatikk Skien. Arbeidet i denne fasen omfatter blant annet å beskrive driftskonsepter og utarbeide løsninger for arealmessig kapasitet i...
15.12.2016

Helse Sør-Øst bedre enn budsjett 2016

- Foretaksgruppen Helse Sør-Øst vil oppnå et bedre resultat enn budsjettmålet på 745 millioner kroner i 2016, sa administrerende direktør Cathrine M. Lofthus da orienterte styret om Helse Sør-Østs status per november.
15.12.2016

Forskningsmidler for 2017 fordelt

Styret i Helse Sør-Øst RHF har tildelt 135,4 millioner kroner i regionale forskningsmidler til nye forskningsprosjekter og forskningstiltak for 2017.
15.12.2016

Forsker på sammenheng mellom betennelse og alvorlig hjertesykdom

Han forsker på inflammasjon (betennelse) og hvordan dette blant annet kan knyttes til hjerteinfarkt og hjertesvikt. Arne Yndestad er månedens forsker i Helse Sør-Øst
14.12.2016

Aker bygges på 2020-tallet

Helse Sør-Øst ønsker å bygge et nytt lokalsykehus på Aker raskere enn det som lå i de opprinnelige planene fra Oslo universitetssykehus.
13.12.2016

Avventer anbudsresultater

Beslutningsforum for nye metoder venter på resultatene av anbud før de avgjør om legemidler til hemofili, hepatitt C og lungekreft kan tas i bruk i sykehusene.
07.12.2016

Prosjekteringsteam for regional sikkerhetsavdeling utpekt

Det er viktig å erstatte dagens regionale sikkerhetsavdeling på Dikemark med bedre og mer funksjonelle arealer. Helse Sør-Øst RHF har nå inngått kontrakt med prosjekteringsteam for konseptfaseutredning for ny regional sikkerhetsavdeling (RS...
05.12.2016

Helse Sør-Østs krav til Drammen-prosjektet oppfylles

Oppfølgingsgruppen med representanter fra Helse Sør-Øst RHF/Sykehusbygg HF og Vestre Viken HF har avgitt en rapport med forslag til hvordan bygging av nytt sykehus i Drammen kan tilpasses planforutsetningene. Det har vært gjennomført et omf...
01.12.2016

Helse- og omsorgsministeren mottok NOU frå Kvinnsland-utvalet

Torsdag mottok helse- og omsorgsminister Bent Høie NOU 2016: 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten – Hvordan bør statens eierskap innrettes framover? frå utvalsleiar Stener Kvinnsland.
01.12.2016

Kvinnsland-utvalget belyser hovedalternativene

- Kvinnsland-utvalgets NOU 25:2016 om hvordan det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres mottas med stor interesse i vår organisasjon, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.
01.12.2016

Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Utvalget som har vurdert organiseringen av det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten, leverte i dag sin rapport til helse- og omsorgsminister Bent Høie.
28.11.2016

Spiller arbeidshverdagen bedre

Allerede før det nye sykehuset på Kalnes stod ferdig, kunne medarbeidere gjøre seg kjent og trene på arbeidsprosesser. Jarl Schjerverud som er prosjektleder i spillteknologi i Sykehuset Østfold, tror spillteknologi kan bli enda viktigere i...
21.11.2016

Tildeling rammeavtale rituell omskjæring av guttebarn

IbsenSykehuset AS er tildelt rammeavtale for rituell omskjæring av guttebarn i Helse Sør-Øst.
17.11.2016

Ny styreleder ved Oslo universitetssykehus HF

Gunnar Bovim er i dag oppnevnt som ny styreleder for Oslo universitetssykehus.
17.11.2016

Endringer i styret ved Sykehuset Telemark HF

Per Anders Oksum er i dag oppnevnt som ny styreleder ved Sykehuset Telemark. I tillegg er Folke Sundelin oppnevnt som nytt styremedlem.
17.11.2016

Ny spesialistutdanning for leger

Utdanning av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten er en av hovedoppgavene til helseregionene. På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet skal helseregionene innføre en ny modell for spesialistutdanning for leger. Ordningen trer i kr...
17.11.2016

Valg av ansattrepresentanter til styret

Innen 15. mars 2017 skal det gjennomføres valg av ansattrepresentanter til styret i det regionale helseforetaket for en ny toårsperiode. Ansattrepresentanter velges av og blant de ansatte i helseforetaksgruppen. Valgstyret, som skal organis...
17.11.2016

Brukerutvalgets innspill til høring - barns rett til medvirkning etter pasient- og brukerrettihetsloven

- helsepersonells ivaretaking av barn som pårørende og etterlatte - diverse andre endringer i helsepersonelloven
16.11.2016

Brukerutvalgets høringsuttalelse vedrørende veiledende retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå

15.11.2016

Leder hjerneslagssamarbeid med ni klinikker i sju land

Siden slutten av 70-tallet har Birgitta Langhammer reist verden rundt. Hun har jobbet, forsket og erfart. Hun er lovprist og hun har skapt furore. Fra Sunnaas sykehus har hun ledet et internasjonalt forskningsprosjekt om hjerneslag med delt...
14.11.2016

Sier ja til hjerte-sensor og nei til to kreftlegemidler

Beslutningsforum for nye metoder innfører ikke to legemidler mot kreft. En sensor som overvåker hjertet bli innført.
11.11.2016

Styrelederen i Sykehuset Telemark fratrer

Styreleder Tom Jørgensen, Sykehuset Telemark HF, har i dag meddelt Helse Sør-Øst RHF at han fratrer.
07.11.2016

Grønn kjemi i Helse Sør-Øst

Grønn kjemi er det regionale samarbeidet for trygg kjemikaliehåndtering ved sykehusene. Her finner du informasjon om samarbeidet og lister over kjemikalier som skal begrenses eller fases ut innen 2020.
07.11.2016

Kortest ventetid i landet

Nevrologisk avdeling på ved Sykehuset Østfold på Kalnes har klart å snu trenden. I dag er dette den nevrologiske avdelingen med kortest ventetid for nye pasienter, i hele Norge.
03.11.2016

Fikk pris for arbeid med å forbedre slagbehandlingen

Seksjonsleder Janicke Stordalen har mottatt pasientsikkerhetsprisen for ledere for 2016. Stordalen får prisen for sitt arbeid med å forbedre slagbehandlingen ved Sykehuset Telemark, og prisen ble delt ut av helseminister Bent Høie under Hel...
02.11.2016

Vil redusere forsinkelser i pasientforløp

Ventetiden for oppstart av sykehusbehandling i Helse Sør-Øst er vesentlig redusert de siste årene. Nå arbeides det for å redusere forsinkelser i forløpene for de som har fått helsehjelpen påstartet.
Se flere nyheter()