Spesialisthelsetjenesten i sør-øst

Nyheter

 • 19.06.2018
  Regional utviklingsplan sendes på bred høring

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har besluttet å sende utkastet til regional utviklingsplan 2035 på bred høring. Høringsperioden blir 1. juli – 15. oktober 2018.

 • 19.06.2018
  Kan gjennomføre som planlagt

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt en økonomisk langtidsplan for 2019 til 2022 som tar høyde for fullføring av store byggeprosjekter i gjennomføringsfase. Samtidig gir planen rom for videreføring av regionale IKT-prosjekter.

 • 18.06.2018
  Utbygging somatikk ved Sykehuset Telemark Skien videreføres til konseptfase

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent at planleggingen for utbygging somatikk Skien skal videreføres til konseptfase. Dette inkluderer også investering i en stråleterapienhet, som følge av den planlagte opptrappingen og desentraliseringen...

 • 18.06.2018
  Utbygging psykiatri ved Akershus universitetssykehus videreføres til konseptfase

  Styret for Helse Sør-Øst RHF har godkjent at planleggingen av nytt bygg for psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus videreføres til konseptfase. Utbyggingen skal gjennomføres etappevis og vil på sikt innebære samling av sykehusfu...

 • 15.06.2018
  Konkurranse om anskaffelse av nybygg psykisk helsevern Sørlandet sykehus avlyst

  Helse Sør-Øst RHF har besluttet å avlyse konkurransen om nybygg helsevern ved Sørlandet sykehus. Det er begått feil i konkurransen som bare kan repareres ved å avlyse konkurransen.

 • 15.06.2018
  Bedre tilbud til pasienter med hjerneslag i Helse Sør-Øst

  Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok torsdag 14. juni at Akershus universitetssykehus HF og Sørlandet sykehus HF skal etablere tilbud om mekanisk trombektomi. I dag er det kun Oslo universitetssykehus som utfører trombektomi ved hjerneslag i Helse Sør-Øst. 

 • 14.06.2018
  Helse Sør-Øst avlyser tjenesteutsetting av IKT infrastruktur

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har i møte 14. juni besluttet å avbestille kontrakten om tjenesteutsetting av IKT-infrastruktur med selskapet DXC. Sykehuspartner HF har fått i oppdrag å standardisere og utvikle IKT-infrastrukturen i regionen i n...

 • 13.06.2018
  Bedre billedbruk gir bedre behandling

  Månedens Forsker, Therese Seierstad, forskningsansvarlig, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin.

 • 13.06.2018
  Fire nei og ett ja til kreftlegemidler

  Fire kreftlegemidler fikk nei og ett kreftlegemiddel fikk ja i møtet til Beslutningsforum for nye metoder 11. juni.

 • 08.06.2018
  Krever ytterligere tiltak for å bedre tilbud innen psykisk helse og rus

  Flere av helseforetakene i Helse Sør-Øst oppfyller ennå ikke målet om at aktiviteten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal øke mer enn innen somatikken.  Flere viktige tiltak er gjennomført, men likevel slit...

 • 08.06.2018
  Mest forskningsmidler til kreftforskning og hjerteforskning

  Kreftforskning er det området hvor helseforetakene bruker mest forskningsmidler. Hjerteforskning følger på plassen etter. Brukermedvirkningen i forskning er nesten tredoblet i løpet av de siste tre årene.

 • 06.06.2018
  Regional løsning for medikamentell kreftbehandling på Vestre Viken

  Vestre Viken har innført regional løsning for medikamentell kreftbehandling som det fjerde helseforetaket i regionen. Løsningen skal gi bedre og tryggere behandling ved bruk av medikamenter som cellegift og immunterapi.

 • 05.06.2018
  Forsinket akutt kirurgi

  Ikke alle akutte skader må behandles samme dag som skaden inntreffer. Noen kan behandles ved en dagkirurgisk enhet og uten sykehusinnleggelse. En slik omlegging gir fordeler både for pasienten og for sykehusdriften.

 • 05.06.2018
  Endret 27 forløp på rekordtid

  På ni måneder har Kirurgisk klinikk redesignet 27 kirurgiske akuttforløp ved Sykehuset i Vestfold. – Vi er stolte av det vi har fått til. Nå har vi fokus på å implementere og å følge de nye forløpene i praksis, forteller rådgiver Nina Firing.

 • 24.05.2018
  Skal bli flinkere til å inkludere pårørende

  På Ahus er det utviklet et kurs som skal sette helsepersonell i stand til bedre å inkludere pårørende i arbeidet med pasienter som sliter med rus eller psykiske problemer.

 • 24.05.2018
  - Et betydelig løft for en sårbar gruppe

  Leger fra Ahus og Sykehuset Østfold skal tilby medisinsk undersøkelse til alle barn som kommer til tilrettelagte avhør ved Statens barnehus Moss, og som kan ha vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep. – Et betydelig løft for en sårbar...

 • 16.05.2018
  Stort engasjement for ForBedring

  Rekordmange sykehusansatte har deltatt i årets medarbeiderundersøkelse i Helse Sør-Øst. Resultatet av undersøkelsen viser at de trives på jobb og opplever pasientsikkerheten som god, samtidig som det er stor arbeidsbelastning.

 • 14.05.2018
  Åtte beslutninger fra Beslutningsforum

  Beslutningsforum for nye metoder besluttet åtte nye metoder på møtet 14. mai 2018.

 • 09.05.2018
  Forskning skal forbedre klinisk praksis

  For professor og overlege Espen A. Haavardsholm er det en perfekt kombinasjon å jobbe både som lege og forsker. Det er nemlig i klinikken han får de aller beste ideene til forskningsprosjektene sine.

 • 02.05.2018
  Invitasjon til leverandørkonferanse i forbindelse med anskaffelse av polikliniske laboratorietjenester

  Helse Sør-Øst RHF ønsker å invitere til en leverandørkonferanse for ovennevnte anskaffelse den 8. mai 2018 kl. 11.00 - 12.30, ved Helse Sør-Øst RHF sitt hovedkontor i Parkgata 36, Hamar, møterom 104.

 • 30.04.2018
  Elektronisk kurveløsning ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst

  Elektronisk kurve- og medikasjonsløsning innføres ved alle helseforetakene i Helse Sør-Øst. Styret vedtok i møtet 26. april innføring ved de seks helseforetakene som ikke har slik løsning i dag, innenfor en kostnadsramme på 338 millioner kroner.

 • 30.04.2018
  Styringskravene fulgt opp, måloppnåelse ikke god nok innen enkelte områder

  - Helse Sør-Øst RHF har i 2017 ivaretatt hovedoppgavene pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende i tråd med de føringer eier har gitt, skriver Helse Sør-Øst RHFs styre i årsberetningen...

 • 27.04.2018
  Fellesmøte mellom styre og brukerutvalg i Helse Sør-Øst

  - Det regionale brukerutvalget er opptatt å legge forholdene til rette for god brukermedvirkning både på system- og individnivå, sa Rune Kløvtveit, leder for det regionale brukerutvalget i Helse Sør-Øst, da han innledet på fellesmøtet mello...

 • 25.04.2018
  Ungdomsrådene i Helse Sør-Øst samlet

  For første gang har representanter for ungdomsrådene i helseforetakene i Helse Sør-Øst vært samlet til informasjon og debatt. Ungdomsrådene er en forholdsvis ny enhet i helseforetakene. Alle de ni helseforetakene i Helse Sør-Øst som foretar...

 • 23.04.2018
  Rune Simensen blir ny direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF

  Rune Simensen (47) er tilsatt som direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF. Simensen er utdannet sivilingeniør i teknisk kybernetikk fra NTNU, og han har i tillegg en mastergrad i Technology management. Han har ledet store og k...

 • 23.04.2018
  Nye avtaler om poliklinisk behandling for angst og depresjon

  Helse Sør-Øst RHF har inngått nye avtaler med fire private leverandører innen psykisk helsevern om poliklinisk, arbeidsrettet behandling for personer med mild til moderat angst og depresjon. Dette er knyttet til omleggingen av ordningen Ras...

 • 20.04.2018
  Et stort og omfattende overføringsprosjekt

  - Virksomhetsoverdragelsen skal være trygg og sikker, og befolkningen vil ikke oppleve store endringer, sa Geir Bøhler, direktør for kvalitet, fag og pasientsikkerhet i Helse Sør-Øst RHF, da han orienterte fellesmøtet for kommunestyrene i K...

 • 19.04.2018
  Anskaffelse av somatiske spesialisthelsetjenester

  Det er gjennomført en anskaffelsesprosess innen somatiske spesialisthelsetjenester som følge av at dagens avtaler innen dagkirurgiske tjenester utløper den 30.4.2018.

 • 18.04.2018
  Behandlingstilbudet ved manglende samsvar mellom kjønnsidentitet og kropp

  Behandlingstilbudet til personer som opplever manglende samsvar mellom kjønnsidentitet og egen kropp må styrkes. Dette er en av anbefalingene fra en nasjonal arbeidsgruppe som har utredet behandlingstilbudet til personer med kjønnsinkongrue...

 • 18.04.2018
  Avlyser videre innføring av radiologiløsning

  Helse Sør-Øst RHF har besluttet å avlyse videre innføring av en felles IKT-løsning for radiologi i regionen. Bakgrunnen er erfaringene fra pilotprosjektet ved Sykehuset Innlandet.

 • 17.04.2018
  Stor interesse for leverandørkonferanse for nytt sykehus

  Helse Sør-Øst RHF har i samarbeid med leverandørprogrammet til NHO, KS og Difi avholdt konferanse med 170 leverandører som er interessert i å bidra med leveranser innfor bygg, teknikk, utstyr og IKT til nytt sykehus i Drammen. Sykehuset har...

 • 13.04.2018
  Overføring av ansvaret for spesialisthelsetjenesten for innbyggerne i Vestby

  På bakgrunn av vedtak i styret for Sykehuset Østfold og etter møte med de to administrerende direktørene ved Sykehuset Østfold og Akershus universitetssykehus har Helse Sør-Øst RHF besluttet å vente med å overføre ansvaret for akuttpasiente...

 • 06.04.2018
  Få infeksjoner ved sykehuset

  Det er få pasienter som får infeksjon ved Sykehuset Telemark. Ved siste måling var det 2,9 prosent av pasientene som hadde påvist en infeksjon, og det tallet er rekordlavt. – Dette er en meget gledelig utvikling, sier fagdirektør Halfrid Waage.

 • 28.03.2018
  Kunstig intelligens kan redde liv

  Geir Thore Berge og Tor Oddbjørn Tveit vant innovasjonsprisen i Sørlandet sykehus for å ha utviklet et system der datamaskinen henter relevant sykdomsinformasjon fra 200 dokumenter i løpet av få sekunder. Systemet er presist, raskt, selvlær...

 • 26.03.2018
  Invitasjon til tilbyderkonferanse

  Helse Sør-Øst RHF ønsker å invitere til en leverandørkonferanse i forbindelse med anskaffelse av døgnbehandling innen psykisk helsevern (PHV) for behandling av pasienter med spiseforstyrrelser.

 • 23.03.2018
  Medvirkning knyttet til planlegging av nybygg på Aker og Gaustad

  Ansatte og brukerrepresentanter har viktige stemmer inn i planleggingen av nye bygg på Aker og Gaustad. Til sammen 350 personer er med i fokusgrupper for å bidra til en best mulig utbyggingsløsning for de to sykehusene.

 • 19.03.2018
  Overføring av Kongsvinger sykehus etter planen

  Arbeidet med å forberede overføringen av Kongsvinger sykehus fra Sykehuset Innlandet til Akershus universitetssykehus pågår for fullt. – Målet er at pasientene skal merke minst mulig til endringen og at de ansatte skal bli godt ivaretatt i...

 • 19.03.2018
  Nye avtaler arbeidsrettet rehabilitering

  Helse Sør-Øst RHF har nå inngått nye avtaler på arbeidsrettet rehabilitering med åtte private rehabiliteringsinstitusjoner etter omleggingen av ordningen Raskere tilbake. Avtalen er gjeldende fra og med 9.mars 2018.

 • 14.03.2018
  Åpner seksjon for avrusning

  Denne uka åpner den nye seksjonen for avrusning ved Sykehuset Telemark. – Den nye seksjonen vil ha et bredt og meget kompetent fagmiljø, sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning.

 • 13.03.2018
  Forsker med sjelden nysgjerrighet på leversykdom

  Settes leveren vår ut av spill, sliter vi. Espen Melum undersøker hvorfor det oppstår betennelse i galleveiene, som igjen kan føre til leversvikt. Han er månedens forsker i Helse Sør-Øst.

 • 12.03.2018
  Idéprisen 2018

  Inven2 er i gang med å høste inn ideer til årets Idépris. I år får vinneren hele 250.000 norske kroner, i tillegg til rådgivning og hjelp til å ta idéen videre ut i markedet.

 • 08.03.2018
  Stadig kortere ventetider for pasienter i regionen

  Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i Helse Sør-Øst ble ytterligere redusert i 2017. Andelen fristbrudd økte noe, men er på omtrent samme nivå som forrige år. Det viser tall fra Årlig melding 2017, som ble behandlet av styret i Helse Sør...

 • 06.03.2018
  Prosedyrelistene og de obligatoriske kursene er ivaretatt

  Fra 1. mars 2019 skal over fire tusen forskriftsfestede læringsmål sikre grunnleggende og lik kompetanse for alle legespesialister som utdannes i Norge.

 • 02.03.2018
  Kan immunterapi bli redningen for pasienter med uhelbredelig kreft?

  Immunterapi redder mange kreftpasienter, men dessverre ikke alle. Kan flere pasienter hjelpes med nye superceller eller hvis immunterapien kombineres med cellegift eller stråling? Dette skal kreftforsker Jon Amund Kyte finne ut av.

 • 01.03.2018
  Forflytningsvinge – tre hjelpemidler i ett

  Etter 35 år som ergoterapeut vet Unn Svarverud at hjelpemidler må være enkle og lett tilgjengelige om pasientene skal benytte seg av dem. En ung kvinnes ønske om å flytte seg selv fra rullestol til seng førte til at hun tok saken i egne hen...

 • 13.02.2018
  Svein Tore Valsø blir ny direktør for personal- og kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst RHF

  Svein Tore Valsø er tilsatt som direktør for personal- og kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst RHF. Svein Tore Valsø har vært konstituert i stillingen siden november 2016. Han har jobbet i Helse Sør-Øst RHF siden 2013 med hovedansvar innen a...

 • 06.02.2018
  Utlysning av innovasjonsmidler 2018

  Helse Sør-Øst RHF lyser ut nye regionale innovasjonsmidler innen kategoriene behovsdrevet og forskningsbasert innovasjon.

 • 06.02.2018
  Vi bygger sten på sten

  Kristine Kleivi Sahlberg (41) er forskningsleder i Forskningsenheten i Vestre Viken helseforetak. Hun vier mye av sin tid til å forske på brystkreft og behandlingsrespons.

 • 02.02.2018
  Utarbeidelse av Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst

  Helse Sør-Øst RHF skal innen desember 2018 ferdigstille Regional utviklingsplan 2035 etter føringer og mål fra Nasjonal helse- og sykehusplan. Styret i Helse Sør-Øst RHF sluttet seg 1. februar til mandat og organisering av planarbeidet.

 • 01.02.2018
  Skisseprosjekt for nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet godkjent

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent skisseprosjektet for nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet. Samtidig godkjente styret at det skal etableres et protonsenter på Radiumhospitalet. Etableringen av protonsenteret samordnes med gjennomfør...

Se alle nyhetene