Gode og likeverdige helsetjenester i sør-øst

Nyheter

 • 25.09.2017
  Skal utrede tilbud om trombektomi

  Helse Sør-Øst RHF skal utrede regionens organisering av  tilbud om mekanisk trombektomi, «utfisking» av blodpropp, ved alvorlige hjerneslag. Arbeidet skal koordineres med de øvrige regionene slik at det etableres felles førende prinsipper for hele landet.

 • 15.09.2017
  Tar grep for å styrke IKT-sikkerhet

  - Jeg er glad for at styret har fått bekreftet at det viktige arbeidet med å bedre informasjonssikkerheten i regionen er godt i gang, sier styreleder i Helse Sør-Øst RHF, Ann-Kristin Olsen, etter at styret fikk en orientering om status for...

 • 14.09.2017
  Ny ledelse i brukerutvalget

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har oppnevnt brukerutvalg for Helse Sør-Øst RHF. Rune Kløvtveit og Nina Roland er oppnevnt til henholdsvis leder og nestleder.

 • 13.09.2017
  Rekordinteresse etter forskningsmidler

  Forskningsinteressen og interessen for forskningsfinansiering er rekordhøy i Helse Sør-Øst. I år er det kommet inn 680 søknader om forskningsmidler. Det er 100 flere søknader enn i fjor.

 • 08.09.2017
  Videre samarbeid mellom Feiring og Helse Sør-Øst RHF

  Generalsekretær i LHL Frode Jahren og administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus har i dag hatt et konstruktivt og godt møte.

 • 04.09.2017
  Helse Sør-Øst RHF vil fortsatt ha avtale med LHL

  Helse Sør-Øst har i dag fått spørsmål fra media om hvorvidt regionen skal fortsette å kjøpe tjenester fra  LHL-Feiring. LHL-Feiring leverer i dag tjenester innen hjerteoperasjoner, kardiologiske utredninger og behandlinger.

 • 04.09.2017
  Langvarig forskning for bedre behandling av tarmsykdommer

  – Aktiv forskning og hevet fagkompetanse kommer utvilsomt våre pasienter til gode, sier Jørgen Jahnsen ved Akershus universitetssykehus, månedens forsker for august i Helse Sør-Øst.

 • 01.09.2017
  Innovasjonsmidler tildelt: 15,6 millioner kroner fordelt på nye tiltak i Helse Sør-Øst

  Årets første tildeling av regionale innovasjonsmidler er nå gjennomført. I overkant av 15,6 millioner kroner har blitt fordelt på 27 prosjekter.

 • 01.09.2017
  Utlysning av innovasjonsmidler

  Helse Sør-Øst RHF har satt av egne midler for finansiering av innovasjonsprosjekter i regionen og lyser nå ut 14 mill. kroner for høsten 2017

 • 30.08.2017
  Steinar Marthinsen går av med pensjon fra 1. oktober

  Etter 14 år i virksomheten har viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen besluttet å gå av med pensjon fra 1. oktober. Steinar Marthinsen fylte 69 år i juni og har siden nyttår hatt en dialog med administrerende direktør om sin fratreden.

 • 29.08.2017
  Foreslår 2,7 milliarder i lån til nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

  Regjeringen vil foreslå at det i statsbudsjettet for neste år settes av 2,713 milliarder kroner i investeringslån til nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet. Dette fortalte helseminister Bent Høie og finansminister Siv Jensen da de i dag besø...

 • 24.08.2017
  Noen ganger handler innovasjon om livslang formidling

  Innovasjon handler om nye ideer som kommer til nytte i behandling eller organisering av helsetjenesten. Noen ganger handler innovasjon i tillegg om systematisk formidling for at ny kunnskap faktisk skal bli nyttiggjort. Anne Grete Semb er v...

 • 24.08.2017
  Prestisjefylt EU-støtte til yngre forsker

  Det europeiske forskningsrådet ERC har for 2017 tildelt forsker Kyrre Eeg Emblem ved Oslo universitetssykehus det prestisjefulle ‘Starting Grant’ for hans prosjekt ‘ImPRESS’.  I konkurranse med over 3000 søkere fra hele verden ble prosjekte...

 • 22.08.2017
  OUS lager utviklingsplan fram mot 2035

  Nå produseres Oslo universitetssykehus HF – Utviklingsplan 2035. Planen skrives på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. Men hva er en utviklingsplan, og hvorfor trenger vi den?

 • 21.08.2017
  Fire nye legemidler innføres

  Beslutningsforum for nye metoder har besluttet at nye legemidler til behandling av prostatakreft, benmargskreft og tykktarms- og endetarmskreft, kan innføres i spesialisthelsetjenesten. I tillegg innføres et legemiddel til blødere.

 • 21.08.2017
  Helse Sør-Øst RHF utlyser flere konkurranser om arkitekt- og rådgivertjenester

  Helse Sør-Øst RHF vil i løpet av august/september kunngjøre tre konkurranser om arkitekt- og rådgivertjenester. Oppdragene gjelder konseptfase for nytt lokalsykehus på Aker, konseptfase for videreutvikling av sykehuset på Gaustad og forpros...

 • 18.08.2017
  4,5 prosent økning i poliklinisk aktivitet

  Helsedirektoratet har publisert nye SAMDATA-tall som viser en sterk vekst i poliklinisk aktivitet i Helse Sør-Øst i fjor.

 • 18.08.2017
  Overtar avtalen med Fekjær psykiatriske senter

  Helse Sør-Øst RHF overtar avtaleforholdet med Fekjær psykiatriske senter fra 1. september.

 • 18.08.2017
  Gjennomgår basestrukturen for luftambulansetjenesten

  Helse Sør-Øst RHF og de tre andre regionale helseforetakene gjennomgår nå basestrukturen for luftambulansetjenesten i Norge. En rapport skal etter planen foreligge innen utgangen av året.

 • 17.08.2017
  Inngår avtale med ABB om fraflytting av lokaler på Brakerøya

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent en avtale med ABB AS og ABB Holding AS om fraflytting av lokaler som ABB i dag benytter til sin virksomhet på Brakerøya i Drammen.

 • 15.08.2017
  Endelig ja til brystkreftmedisin

  Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til at legemiddelet trastuzumabemtansine (Kadcyla) kan innføres til brystkreftbehandling.

 • 01.08.2017
  Sandset ny viserektor ved Universitetet i Oslo

  Direktør forskning, innovasjon og utdanning Per Morten Sandset forlater Helse Sør-Øst RHF for å begynne som viserektor ved Universitetet i Oslo. Sandset er en del av gruppen til Svein Stølen og Gro Bjørnerud Mo som vant rektor- og prorektor...

 • 19.07.2017
  Tar de nyfødtes smerte på alvor

  Små barn klarer ikke å si i fra med ord når de opplever smerte. Derfor er de ansatte ved nyfødt intensiv ved Sykehuset Telemark svært opptatt av å observere og vurdere eventuell smerte hos nyfødte. – Dette har vi jobbet bevisst med i nærmer...

 • 18.07.2017
  - Pasienter trenger hjelp med mer enn bare sykdommen

  - Det er viktig å se hva vi kan hjelpe pasientene med, utenom sykdommen i seg selv. Det har vist seg å bety mye for mange, sier Tone Rustøen. Hun er månedenes forsker i Helse Sør-øst.

 • 04.07.2017
  Rydder opp i ansvars- og eierforhold ved Radiumhospitalet

  Statsråd Bent Høie, administrerende direktør Bjørn Erikstein og Ole Petter Parnemann, styreleder i Stiftelsen Det Norske Radiumhospital, undertegnet sist uke en avtale som rydder opp i eierforholdene ved det spesialiserte kreftsykehuset, og...

 • 30.06.2017
  Fritt behandlingsvalg for habilitering og rehabilitering

  Fra 1. juli, 2017 blir private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med et regionalt helseforetak en del av fritt behandlingsvalg. Alle pasienter som får rett til habilitering eller rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, kan nå v...

 • 30.06.2017
  Lager en ny verden av analysemuligheter

  Hvem skulle ha trodd at en realfagsstudent på Blindern, med musikk som sin store lidenskap, noen tiår senere skulle befinne seg i verdenstoppen innen kreftforskning? Ikke Håvard Danielsen selv, i alle fall. Men en lidenskap for genetikk og...

 • 29.06.2017
  Foretaksmøte om Kongsvinger sykehus

  Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst har besluttet at Kongsvinger sykehus skal overføres til Akershus universitetssykehus HF fra 1. januar 2019. Fødetilbudet i Kongsvinger skal videreføres som i dag.

 • 29.06.2017
  Gjennomgang av tilgangsstyring i DIPS

  Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Nord har igangsatt en felles gjennomgang av tilgangsstyring i DIPS

 • 28.06.2017
  Helse Sør-Øst tar grep for å sikre og trygge personopplysninger

  - Vi skal bruke teknologi til å levere bedre helsetjenester og styrke datasikkerheten. Forutsetningen er at sensitive personopplysninger håndteres på en trygg og sikker måte. Dette understreket styret i Helse Sør-Øst i dagens møte, sier sty...

 • 27.06.2017
  Utviklet lettere mekanisk ambulansebåre

  Takket være stor innsats og støtte fra Helse Sør-Øst, er drømmen nærmere enn noen gang for Lorenz Peter Reuss Christensen. Første modell av en elektrisk og hydraulisk ambulansebåre står nå på ambulansestasjonen i Skien. Patentsøknad er unde...

 • 24.06.2017
  Helse Sør-Øst styrker tilgangskontroll og risikovurderinger

  - Jeg er tilfreds med at Sykehuspartner HF nå tar grep for å styrke tilgangskontroll og sporbarhet i Helse Sør-Østs IKT-systemer. Det har hele tiden vært avgjørende for meg at helseopplysninger skal behandles trygt og sikkert, sier administ...

 • 16.06.2017
  Har nødvendig økonomisk handlingsrom

  - Helse Sør-Østs økonomiske langtidsplan for 2018-2021 viser at foretaksgruppen har økonomisk handlingsrom for å planlegge for våre prioriterte investeringsprosjekter, forteller administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst....

 • 15.06.2017
  Ønsker ikke endring i foretakstilhørighet for Kongsvinger nå

  Styret i Helse Sør-Øst RHF vil etter en samlet vurdering tilrå overfor foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF at det ikke gjøres endring i foretakstilhørigheten for Kongsvinger sykehus nå. Dette fordi gevinstene ved en slik endring ikke står i r...

 • 15.06.2017
  Forskning styrker kvalitet på pasientbehandlingen

  På oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet har de fire regionale helseforetakene utarbeidet en rapport om forskning og innovasjon i sykehusene i 2016. Rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste» presenterer 18 pasientnære for...

 • 15.06.2017
  Indikator for å sikre planlagt utredning og behandling

  Det er viktig for den enkelte pasient og pårørende å oppleve at planlagt utredning og behandling skjer i tråd med de planer som er lagt. God planlegging gir også bedre forutsigbarhet for behandlerne og i driften av avdelingene.  Nå kommer e...

 • 15.06.2017
  Utbygging på Aker og Gaustad i parallell – neste fase vedtatt

  Planleggingen av et nytt lokalsykehus på Aker og et regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad går nå videre. Styret for Helse Sør-Øst RHF ga i møte 15. juni klarsignal for oppstart av konseptfase. Byggeprosjektene skal utvikles i...

 • 15.06.2017
  Regional sikkerhetsavdeling prioritert i første trinn på Ila

  Styret for Helse Sør-Øst RHF har godkjent konseptrapporten for ny regional sikkerhetsavdeling på Ila i Bærum. Planleggingsarbeidet går nå videre, med planlagt ferdigstilling av første byggetrinn i 2021.

 • 15.06.2017
  Utbyggingsløsning for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet valgt

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent konseptrapporten for nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet. To utbyggingsalternativer utredet, med ulik plassering på tomten.

 • 13.06.2017
  Spesialisthelsetjenesteansvaret for Vestby kommune til Østfold fra mai 2018

  Spesialisthelsetjenesteansvaret for befolkningen i Vestby kommune vil neste år bli overført fra Akershus sykehusområde til Østfold sykehusområde. Det planlegges for overtagelse 1. mai 2018.

 • 13.06.2017
  Viktige byggeprosjekter ved Oslo universitetssykehus til styret i Helse Sør-Øst RHF

  Den 15. juni skal styret for Helse Sør-Øst RHF ta stilling til om det skal gis klarsignal for neste fase i planleggingen av de store byggeprosjektene ved Oslo universitetssykehus. Styresakene er nå lagt ut.

 • 12.06.2017
  Luftambulansetjenesten får helt nye fly

  Luftambulansetjenesten i Norge får fra 2019 helt nye fly. Alle de sju ambulanseflybasene får nye kortbanefly. I tillegg kommer et raskt jetfly med stor kabin og lang rekkevidde. 

 • 12.06.2017
  Ja og nei til kreftlegemidler

  Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å ta i bruk legemidler til behandling av føflekkreft (malignt melanom), og nei til legemiddel til lymfekreft (mantelcellelymfom).

 • 12.06.2017
  Utvikler kreftmedisiner for verdensmarkedet

  På slutten av 90 tallet arbeidet Øyvind Bruland fulltid som overlege ved Radiumhospitalet. Daglig møtte han pasienter med bryst- og prostatakreft som slet seg gjennom bivirkningsfull behandling med cellegift og også stråleterapi mot spredni...

 • 08.06.2017
  Konkurranse om arkitekt- og rådgivertjenester for nytt sykehus i Drammen

  Helse Sør-Øst RHF vil i løpet av juni kunngjøre konkurranse for arkitekt- og rådgivertjenester for nytt sykehus på Brakerøya i Drammen.

 • 07.06.2017
  Arv eller miljø? - diskusjonen er idiotisk!

  Ikke har han hvit frakk. Ikke treffer han en eneste pasient. Det beskjedne kontoret hans har utsikt rett inn i en barnehage. Viktigste verktøy er en Linux-PC med to skjermer. Der forsker han på psykiske lidelser!

 • 02.06.2017
  Fremragende forskere ved Akershus universitetssykehus

  Tre av Ahus forskere ble 2. juni hedret med de årlige forskningsprisene ved Ahus. Prisene går til tre forskere som har fått sine arbeider publisert internasjonalt. En viktig hensikt bak disse prisene er å synliggjøre hvilken god forskning s...

 • 02.06.2017
  Hjelp pasienten med å velge behandlingssted

  Fastlegen er pasientens viktigste rådgiver ved valg av behandlingssted. I samarbeid med pasienten kan legen undersøke ventetider og finne det beste alternativet for pasienten.

 • 02.06.2017
  Vil vurdere endringer i digitaliseringsarbeidet

  - Helse Sør-Øst vil nå gå gjennom arbeidet med digitalisering i regionen. Når vi nå har stilt infrastrukturmoderniseringen i bero, så har det også noen konsekvenser for vår samlede IKT-virksomhet som vi må få oversikt over. Det er derfor na...

 • 31.05.2017
  Helse Sør-Øst RHF skifter ut styret i Sykehuspartner HF

  Styret i Helse Sør-Øst RHF besluttet i forrige uke å stille prosjektet for modernisering av IKT-infrastrukturen i bero for å utrede nødvendige endringer i planer og leveranser. Sykehuspartner HF har i foretaksmøte i dag fått i oppdrag å utr...

Se alle nyhetene

Arrangementer