Spesialisthelsetjenesten i sør-øst

Nyheter

 • 21.02.2019
  «Compassionate use» på rett spor

  Compassionate use har vært og skal fortsatt være en måte enkelte pasienter kan få tilgang til lovende medisin før den markedsføres. Ordningen er ment å gi pasienter uten andre tilfredsstillende behandlingsmuligheter adgang til nye legemidle...

 • 15.02.2019
  Klart for de neste pakkeforløpene innen psykisk helse og rus

  Fra 15. februar starter pakkeforløp for psykose, spiseforstyrrelser og tvangslidelser. Henvisninger til de tre første pakkeforløpene som startet første januar i år er allerede godt i gang.  

 • 06.02.2019
  - Et stort løft utført til punkt og prikke

  Virksomhetsoverføringen av sykehuset i Kongsvinger til Akershus universitetssykehus ble gjennomført som planlagt i helgen. Kongsvinger sykehus er fra nå av en del av Ahus, men forblir lokalsykehus for innbyggerne i kommunene Kongsvinger, Gr...

 • 04.02.2019
  Sykehuset Østfold på regional plattform for medikamentell kreftbehandling

  Sykehuset Østfold innførte systemet CMS (Chemotherapy Management System) i medikamentell kreftbehandling i 2017, og oppdaterer nå løsningen slik at sykehuset er på den samme plattformen som Sykehuset i Vestfold, Vestre Viken og Sørlandet sykehus.

 • 02.02.2019
  Kongsvinger sykehus er nå en del av Akershus universitetssykehus

  Med en symbolsk nøkkeloverrekkelse ble det fredag 1. februar markert at ansvaret for pasientbehandlingen innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling for befolkningen i Kongsvingerregionen nå er overført fra Sykehuset Innlandet til Ak...

 • 31.01.2019
  Helse Sør-Øst RHF ønsker videreutvikling av Aker og Gaustad

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har i sitt styremøte 31. januar godkjent konseptrapporten for å videreutvikle Oslo universitetssykehus på Aker og Gaustad.

 • 31.01.2019
  Målbilde for Sykehuset Innlandet HF

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt et fremtidig målbilde for Sykehuset Innlandet. Dette målbildet innebærer en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt aku...

 • 31.01.2019
  Helse Sør-Øst: Godt 2018-resultat styrker investeringsevnen

  Helse Sør-Østs foreløpige resultat for 2018 er på vel 1 600 millioner kroner. Det er omtrent dobbelt så høyt som budsjettert. - Det gode resultatet for 2018 styrker vår evne til å gjennomføre planlagte investeringer, forteller administreren...

 • 31.01.2019
  Strategier for forskning og for innovasjon oppdatert

  Helse Sør-Øst har oppdatert sine delstrategier for forskning og innovasjon. Styret i Helse Sør-Øst RHF ga sin tilslutning til nye delstrategier som administrerende direktør Cathrine M. Lofthus la frem.

 • 29.01.2019
  Tre legemidler til astma

  Beslutningsforum for nye metoder innfører tre preparater til behandling av pasienter med alvorlig eosinofil astma. Alle tre preparatene er med tilbudt pris kostnadseffektive. Ni metoder ble besluttet i Beslutningsforum sitt første møte i år.

 • 25.01.2019
  Går videre med byggeplaner på Aker og Gaustad

  Helse Sør-Øst RHF anbefaler at man går videre i arbeidet med å forberede forprosjekt for utbygging på Aker og Gaustad.  Dette fremgår av utkastet til vedtak, som skal behandles på styremøte 31. januar. Samtidig ber man om at Ullevål belyses...

 • 25.01.2019
  Nytt sykehus i Drammen – byggestart behandles i mars

  Helse Sør-Øst RHF trenger noe mer tid til avklaringer rundt tomteerverv og kostnader knyttet til infrastruktur rundt det nye sykehuset i Drammen. Det legges derfor ikke opp til at styret skal ta beslutning om å gå videre med prosjektet i møtet 31. januar.

 • 25.01.2019
  Ingen tvil om sykehusbygging i Innlandet

  Bygging av et nytt sykehus i Innlandet er ikke i det uvisse, slik flere aviser i Innlandet skriver 23. januar. Byggeprosjektet ved Sykehuset Innlandet skal starte opp med en gang det nye sykehuset i Drammen er ferdig, det vil si i 2024.

 • 24.01.2019
  Automatisk desinfeksjon av pasientrom

  Ved Sunnaas sykehus er det utviklet en helautomatisert desinfeksjonsmetode som effektivt dreper mikrober i rom der pasienter med smitte har oppholdt seg.

 • 23.01.2019
  Nettsteder for alle

  Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har sjekket 278 nettsteder i privat og offentlig sektor for å se om de oppfyller kravene om å være tilgjengelige for alle mennesker uavhengig av funksjonsevne. Nettsidene til fire sykehus i Helse S...

 • 18.01.2019
  Besøkte sykehuset på Tynset

  Kompetanse og satsingen på gode pasientmøter var blant temaene da administrerende direktør Cathrine M. Lofthus og direktør for personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø i Helse Sør-Øst RHF nylig besøkte Tynset sykehus.

 • 16.01.2019
  Nye tiltak for den akutt syke pasienten

  Som Norges største akuttsykehus skal Ahus tilby rask og tverrfaglig hjelp når plutselig sykdom eller ulykke rammer. Nå skal kapasiteten ved overvåkning og operasjon økes trinnvis og pasientflyten i akuttmottaket forbedres.

 • 15.01.2019
  Helseministerens krav til sykehusene i 2019

  Kortere ventetider innen psykisk helsevern og raskere omstilling i helsetjenesten. Dette var helseministerens viktigste krav til sykehusene i årets sykehustale.

 • 15.01.2019
  Mer tid til pasientrettet arbeid

  Helse Sør-Øst RHF ønsker at ansatte i sykehusene skal bruke mest mulig av tiden til pasientbehandling. Regional utviklingsplan 2035, som nylig ble vedtatt av styret i Helse Sør-Øst RHF, har dette som et av sine satsingsområder. Bruker helse...

 • 14.01.2019
  Besøk ved LHL-sykehuset ved Gardermoen

  Våren 2018 stod det nye LHL-sykehuset på Gardermoen utenfor Oslo ferdig. En rekke pasienter fra Helse Sør-Øst får allerede behandling i de nye lokalene.

 • 14.01.2019
  God start for hvite biler

  To hvite syketransportbiler fra Sykehuset Østfold har kjørt nesten 600 turer siden begynnelsen av september. - Ut fra antall turer, er det ingen tvil om at denne typen transport er nyttig, sier seksjonsleder Ove Bergsvenstuen ved ambulanseseksjon i Moss.

 • 10.01.2019
  Får livet tilbake med hjemmedialyse

  - Det er som natt og dag - det kan ikke engang sammenliknes, sier Øivind Hansen. I stedet for å reise til sykehuset for dialysebehandling tre dager i uken, har han fått dialysemaskin hjemme. Ahus satser nå på å gi flere pasienter hjemmedialyse.

 • 07.01.2019
  Personvern og sikkerhet for e-resepter

  Reseptformidleren er en nasjonal database for elektroniske resepter. Fra 1. januar 2019 er regelverket endret slik at helsepersonell ikke lenger trenger å be om samtykke for å se pasientenes resepter.

 • 21.12.2018
  Oppfølging av avvik ved Unilabs

  Helse Sør-Øst RHF ser svært alvorlig på avvikene som er avdekket ved Unilabs radiologiinstitutt på Hamar. Det er igangsatt en rekke tiltak for å avdekke avvik og sikre kvaliteten fremover.

 • 21.12.2018
  Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste

  Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste er et av fem satsningsområder i regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst. Vi trenger å bruke kunnskap og erfaring fra disse områdene for å få til de endringene vi planlegger for.

 • 20.12.2018
  Forskningsmidler til ikke-universitetssykehus

  Det er tildelt i alt tre millioner kroner til styrking av forskningskompetanse og –infrastruktur ved sykehus.

 • 20.12.2018
  Tildeling til kvalitetsforbedringsprosjekter

  Helse Sør-Øst RHF har i løpet av høsten 2018 utlyst midler til forskningsbaserte kvalitetsforbedringsprosjekter innrettet mot helsetjenester for pasienter med somatiske lidelser og langvarige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelpro...

 • 20.12.2018
  Øyvind Grinde blir ny informasjonssikkerhetsleder i Helse Sør-Øst RHF

  Øyvind Grinde (43) er tilsatt som informasjonssikkerhetsleder i Helse Sør-Øst RHF. Grinde er Cand. Scient. i matematikk fra Universitetet i Tromsø, og han har i tillegg en mastergrad i Philosophy of the Social Sciences fra London School of Economics.

 • 20.12.2018
  Endringer i styrene for Sykehuset Innlandet, Sykehuset Østfold og Sykehuspartner

  Helse Sør-Øst RHF har i foretaksmøter i dag gjort endringer blant de eieroppnevnte styrerepresentantene i styrene for Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Østfold HF og Sykehuspartner HF. Oppnevningene gjelder fram til ny oppnevning av styrer...

 • 19.12.2018
  7,2 millioner kroner fordelt på forskningsbaserte innovasjonstiltak i Helse Sør-Øst

  Høstens tildeling av regionale innovasjonsmidler til forskningsbasert innovasjon er nå klar. I overkant av 7,2 millioner kroner har blitt fordelt på 15 prosjekter.

 • 18.12.2018
  Ja til ny leukemibehandling

  Tre av åtte metoder fikk ja i desembermøtet til Beslutningsforum for nye metoder. Legemidler til stamcelletransplantasjon, nyrekreft, hemofili A, leukemi, stoffskiftesykdom og autoimmun hudsykdom ble besluttet. To prinsippsaker ble også besluttet.

 • 14.12.2018
  Enda tryggere å være pasient

  Sykehuset Telemark ønsker å redusere legemiddelfeil og misforståelser mellom ansatte. Derfor innfører sykehuset en digital løsning som skal sikre pasientene riktige medisiner og korrekt dose. – Løsningen har blitt tatt godt imot, sier prosj...

 • 14.12.2018
  Tiltak for å forebygge selvmord

  Helseforetakene og sykehusene arbeider aktivt med forebygging av selvmord i innen psykisk helsevern, men det er rom for forbedring. Dette viser en gjennomgang av rapporter fra helseforetakene og sykehusene i Helse Sør-Øst.  

 • 14.12.2018
  Nå kan du se mer av journalen din på nett

  Tidligere har pasientene kun hatt tilgang til å lese brev og epikriser, som er sammendrag av informasjon etter innleggelse. Denne tilgangen har de hatt siden 8. oktober 2015. Fra 9. desember 2018 har Sykehuset Østfold utvidet pasientens les...

 • 13.12.2018
  Behandler konseptrapport for Aker og Gaustad i to trinn

  Styret i Helse Sør-Øst RHF er i dag orientert om den ferdigstilte konseptrapporten for Aker og Gaustad, og det legges opp til at styret skal ta en beslutning i januar 2019.

 • 13.12.2018
  Revisjonsplan for Helse Sør-Øst 2019

  Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i møtet 13. desember planen for revisjoner som skal gjennomføres i foretaksgruppen i løpet av 2019.

 • 13.12.2018
  Regionale forskningsmidler for 2019 fordelt

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har tildelt 142,4 millioner kroner til nye forskningsprosjekter og forskningsnettverk for 2019.

 • 13.12.2018
  Videreutvikling av Sykehuset Innlandet

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har i dagens styremøte blitt orientert om idéfaserapporten fra Sykehuset Innlandet HF. I januar 2019 vil styret behandle sak om målbildet for videreutviklingen av Sykehuset Innlandet. Da skal styret også beslutte...

 • 13.12.2018
  Helse Sør-Øst RHF godkjenner skisseprosjekt for protonsenter på Radiumhospitalet

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har 13. desember godkjent skisseprosjekt for etablering av protonsenter på Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF, og ber om at dette legges til grunn for det videre arbeidet med prosjektet. Prosjektet har...

 • 13.12.2018
  Regional plan for bedre helse

  Etter en omfattende høringsrunde foreligger nå endelig versjon av Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst. – Planen legger et godt grunnlag for videreutvikling av helsetjenestene i regionen i samarbeid med brukere, kommunehelsetjenes...

 • 13.12.2018
  Helse Sør-Øst RHF skal innføre elektronisk pasientjournal i ambulansene

  Helse Sør-Øst RHF skal anskaffe en løsning for regional ambulansejournal. Et elektronisk journalsystem vil erstatte papirjournal i ambulansene og sikre at helseopplysningene følger pasienten elektronisk fra ambulanse tilkalles og videre i b...

 • 12.12.2018
  Topp tre i landet på hjemmedialyse

  Ved Sykehuset i Vestfold kan pasienter med kronisk nyresvikt få utstyr og kunnskap til å selv utføre dialyse hjemme. – Hjemmedialyse er en fleksibel løsning som gjør at pasientene slipper belastningen med å komme inn til sykehuset tre gange...

 • 05.12.2018
  Informasjonssikkerhet og personvern er styrket etter datainnbruddet

  Tidlig i januar i 2018 ble Sykehuspartner HF varslet av Norsk Helsenett om at det pågikk unormal aktivitet mot datasystemer i Helse Sør-Øst. Innbruddet ble kort tid etter politianmeldt og PST innledet etterforskning. PST ga saken høy priori...

 • 05.12.2018
  Ikke kostnadssprekk for Aker og Gaustad

  Kostnadsrammen for utbygging på Aker og Gaustad har ikke sprukket. Det er nå rammen settes. Det er gjort grundige utredninger gjennom 2018 og arealer og økonomisk ramme settes på bakgrunn av dette. 

 • 26.11.2018
  Bred interesse for regional utviklingsplan

  Hele 169 høringsinstanser har gitt tilbakespill på utkastet til regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst RHF. - Høringsinnspillene danner et godt utgangspunkt for arbeidet med å ferdigstille regional utviklingsplan, sier administrerende di...

 • 26.11.2018
  Styrking av helsetilbudet for studenter

  Helse Sør-Øst RHF øker støtten til lavterskeltilbudet for studenter med psykososiale problemer. Det inngås avtaler med alle studentsamskipnadene i regionen. De årlige tilskuddene øker fra rundt 10 til 15 millioner kroner per år.

 • 22.11.2018
  – Kreftpasienters livskvalitet bør bety mer for valg av behandling

  Det må bli mer fokus på livskvaliteten til kreftpasienter, også for de som ikke kan bli friske, mener kreftlege og kreftforsker Kristin Bjordal. Hun er månedens forsker i november i Helse Sør-Øst.

 • 21.11.2018
  Innfører nytt medikament til plakkpsoriasis

  Beslutningsforum for nye metoder innfører iksekizumab (Taltz) til behandling av plakkpsoriasis. Til sammen besluttet Beslutningsforum seks ulike legemidler til sju ulike indikasjoner på dagens møte.

 • 21.11.2018
  Ny administrerende direktør i Sykehusbygg HF

  Terje Bygland Nikolaisen er ansatt som ny administrerende direktør i Sykehusbygg HF. Nikolaisen er utdannet sivilingeniør, og har lang erfaring både fra bransjen og som toppleder. I perioden 2005 til 2018 har han vært ansatt i COWI AS, side...

 • 21.11.2018
  Redusert CO2-utslipp i Helse Sør-Øst

  Helse Sør-Øst klimaregnskap viser at CO2-utslippet for hele foretaksgruppen er redusert med cirka fem prosent siden 2015. Årsaken er hovedsakelig reduksjon i energiforbruket, fyringsolje og lystgass.

Se alle nyhetene