Spesialisthelsetjenesten i sør-øst

Nyheter

 • 15.12.2017
  Inngått kontrakter for nytt sykehus i Drammen

  Helse Sør-Øst RHF har inngått kontrakter for arkitekt- og rådgivertjenester til nytt sykehus i Drammen. Kontraktene har en verdi på om lag 100 millioner kroner for forprosjektet, fordelt på syv fagvise kontrakter. Arbeidet med å prosjektere...

 • 14.12.2017
  Forskningsmidler for 2018 fordelt

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har tildelt 132,7 millioner kroner i regionale forskningsmidler til nye forskningsprosjekter og forskningstiltak for 2018.

 • 14.12.2017
  Felles løsning for medikamentell kreftbehandling

  Styret for Helse Sør-Øst godkjente i møtet 14.12 at prosjektet for innføring av en regional løsning for medikamentell kreftbehandling gjennomføres med en kostnadsramme på 164 millioner kroner.  Løsningen skal gi bedre og mer likeverdig kref...

 • 14.12.2017
  Videre planer for regional sikkerhetsavdeling

  Helse Sør-Øst RHF vil nå avklare på hvilken måte en best kan arbeide videre med planene om å etablere en ny regional sikkerhetsavdeling på Ila.

 • 14.12.2017
  Innfører elektroniske epikriser og laboratoriesvar

  Utveksling av elektroniske epikriser og laboratoriesvar mellom Oslo universitetssykehus og andre helseforetak i Helse Sør-Øst gir raskere og tryggere pasientbehandling.

 • 11.12.2017
  Første sykehus som oppnår nivå seks i Norden

  Fredag ble Sykehuset Østfold vurdert til nivå 6, det nest høyeste, på den anerkjente EMRAM-skalaen for modenhet for kliniske datasystemer i sykehus. Sykehuset Østfold er det første sykehuset som oppnår nivå 6 i Norden.

 • 08.12.2017
  Fortsatt for høy pris

  Beslutningsforum holdt ekstraordinært møte 8. desember 2017 for å ta stilling til det nye tilbudet fra legemiddelfirmaet på legemiddelet nusinersen (Spinraza).

 • 30.11.2017
  Rapport peker på viktige momenter for digitalisering av helsesektoren

  Helse- og omsorgsdepartementet ga i juni 2017 Direktoratet for e-helse oppdrag om å gå gjennom informasjonssikkerheten ved bruk av private leverandører i helse- og omsorgstjenesten. Direktoratet presenterte resultatet av arbeidet torsdag 30...

 • 28.11.2017
  Alle sykehusene i Helse Sør-Øst får nytt forsyningssenter

  På Berger, like nord for Oslo, ligger det nye store forsyningssenteret for sykehusene i Helse Sør-Øst. Fra et lager på 9600 kvadratmeter kjøres daglig store mengder medisinske forbruksvarer ut til sykehusene i regionen. Siden åpningen i okt...

 • 24.11.2017
  Standardiserte forløp skal fjerne flaskehalser og dobbeltarbeid

  – Nå får vi en eksakt oppskrift som både pasient og ansatte kan forholde seg til, forteller seksjonsleder Anne Ruth Skagestad ved Sykehuset i Vestfold. Hun er en av dem som jobber med de 28 nye kirurgiske akuttforløpene som er satt i gang i...

 • 24.11.2017
  Etablering av protonsenter i Oslo

  Regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet sikrer etablering av protonbehandling i Oslo, og deretter også i Bergen. Tilbudet skal komme hele landet til gode.

 • 23.11.2017
  120 millioner til klinisk behandlingsforskning i sykehusene

  De regionale helseforetakene har tildelt til sammen 120 millioner kroner til syv ulike prosjekter gjennom Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK).

 • 21.11.2017
  Jan Frich blir ny direktør for medisin- og helsefag i Helse Sør-Øst

  Jan Frich er tilsatt som direktør for medisin- og helsefag i Helse Sør-Øst RHF. Jan Frich er professor i helseledelse og kommer fra stillingen som leder for Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo og som nestleder...

 • 21.11.2017
  Ny avtale om transport av laboratorieprøver er inngått

  Norske sykehus har inngått en transportavtale for laboratorieprøver med Posten Norge AS, som erstatning for A-postordningen som faller bort ved nyttår.

 • 21.11.2017
  Ahus satser på god kommunikasjon med pasientene

  Ahus satser nå på intern opplæring i klinisk kommunikasjon. - Lykkes vi med å fange opp viktig informasjon i samtalene med pasientene, blir behandlingen mye bedre, sier professor Pål Gulbrandsen, som er faglig ansvarlig for opplæringen på Ahus.

 • 17.11.2017
  - Fremtidens pacemaker

  Med ny teknologi jobber Per Steinar Halvorsen ved Intervensjonssenteret (IVS) på Oslo universitetssykehus (OUS) med det som kan bli fremtidens pacemaker. Han er månedens innovatør.

 • 17.11.2017
  Fornøyd med interaktiv henvisning og rekvirering

  Over 360 legekontorer kan nå sende papirløs henvisning og rekvirering til helseforetakene i Helse Sør-Øst. - Dette gjør det enklere for både pasienter og oss som skal henvise pasienten videre, sier gynekolog Theresia Maria Kasin i Kirkepark...

 • 16.11.2017
  Revidert regional strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMS

  Styret for Helse Sør-Øst RHF vedtok i møtet 16. november revidert regional strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMS. Strategien innebærer at pasient- og kvalitetssikkerhetsarbeidet blir en integrert del av HMS-arbeidet i sykehusene.

 • 15.11.2017
  Gjennomgang av basestruktur for luftambulansehelikopter

  Helse Sør-Øst RHF og de tre andre regionale helseforetakene gjennomgår nå basestrukturen for luftambulansetjenesten i Norge.

 • 14.11.2017
  Arbeidet med overføringen av Kongsvinger er i gang

  Kongsvinger sykehus, med tilhørende opptaksområde, overføres fra 1. januar 2019 fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF. Dette innebærer en overføring av det samlede spesialisthelsetjenestetilbudet til befolkningen i...

 • 31.10.2017
  Tønsbergprosjektet har vunnet internasjonal pris

  Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold har vunnet buildingSMART Internationals pris for beste prosjekt i kategorien Design Using Open Technology.

 • 31.10.2017
  Skjermbilde endret – mulig kilde til feil fjernet

  Alle sykehusene i Helse Sør-Øst har nå fått endret skjermbildet i det elektroniske pasientjournalsystemet der det registreres om pasienten har rett til utredning eller behandling. Dermed er en mye omtalt kilde til feilregistrering fjernet.

 • 27.10.2017
  Datatilsynet varsler gebyr til helseforetakene

  Helseforetakene i Helse Sør-Øst har mottatt et forhåndsvarsel fra Datatilsynet om at de vil ilegge foretakene en bot på 800.000,- kroner for mangelfull risikovurdering og sårbarhetsanalyser knyttet til IKT-infrastrukturmoderniseringen. Data...

 • 25.10.2017
  Behovsdrevet innovasjon

  Behovsdrevet innovasjon står somfellesnevner for prosjektene i Avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo universitetssykehus HF. Der jobber Dag Undlien. Han er månedens innovatør i Helse Sør-Øst.

 • 24.10.2017
  Den sannheten jeg har i dag er sannsynligvis ikke den samme i morgen

  Viljen til nytenkning har resultert i en strålende forskerkarriere. Tilfeldighetene gjorde at han som nyutdannet lege fra Tyskland takket ja til turnusjobb på Porsgrunn sykehus på slutten av 90-tallet. Her spesialiserte han seg innen indrem...

 • 19.10.2017
  Arrangerer to store fedmekonferanser

  Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst (SSO) ved Sykehuset i Vestfold (SiV) har påtatt seg vertskapsrollen for både den årlige nasjonale konferansen «Fedmeforskningsdagene 2017», samt det europeiske toppmøtet «EASO-COM Summit».

 • 19.10.2017
  Helse Sør-Øst: Mer enn 90 prosent av pasientene behandles til planlagt tid

  Av alle pasientene ved sykehusene i Helse Sør-Øst blir 91,2 prosent fulgt opp til planlagt tid. Den nye, nasjonale pasientindikatoren «Antall pasientkontakter som har passert planlagt tid», viser at Helse Sør-Øst er den regionen som har bes...

 • 18.10.2017
  Styrker digital samhandling med pasientene

  Helse Sør-Østs prosjekt digitale innbyggertjenester skal innføre tjenester som gir digital samhandling mellom pasientene og helseforetakene. – De digitale tjenestene vil gjøre at pasientene føler seg mer involvert i egen helse og at behandl...

 • 16.10.2017
  Stor økning i digital læring

  Antall gjennomførte e-læringskurs for Helse Sør-Øst økte med 28 prosent i perioden januar til september 2017 sammenlignet med året før. Det ble registrert 163 000 gjennomførte e-læringskurs i helseforetakene i denne perioden.

 • 13.10.2017
  Skal samarbeide om sykehuslegenes tariffavtaler

  I tiden frem mot hovedoppgjøret i 2018 vil de regionale helseforetakene (RHF-ene) sette i gang to prosjekter som blant annet skal se på sykehuslegenes tariffavtaler. Legeforeningen deltar i arbeidet.

 • 13.10.2017
  Kjøp av helsetjenester fra private i tråd med behovene

  Undersøkelser og behandlinger levert av private virksomheter er en viktig del av den offentlige helsetjenesten i Sør-Øst. Årlig brukes rundt 11,5 prosent av den totale rammen på kjøp fra private. Hvilke tjenester som kjøpes fra private bygg...

 • 12.10.2017
  Kan opprettholde høyt aktivitetsnivå

  - Forslaget til Statsbudsjett for 2018 gir oss i Helse Sør-Øst anledning til å opprettholde et høyt aktvitetsnivå og arbeide videre med kvaliteten i det pasientrettede arbeidet vi utfører, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i...

 • 05.10.2017
  Ny nasjonal undersøkelse skal forbedre sykehusene

  Hvordan er arbeidsmiljøet på jobben din? Er det greit å si fra om kritikkverdige forhold? Er du fornøyd med sjefens innsats? Snart får alle medarbeidere mulighet til å svare på denne type spørsmål. Svarene skal brukes til å gjøre spesialist...

 • 30.09.2017
  Svært god respons på prosjekteringsoppdrag for nytt sykehus i Drammen

  Tilbudsfristen for å levere tilbud i pågående konkurranse om arkitekt- og rådgivertjenester for nytt sykehus i Drammen gikk ut 29.09.17. Konkurransen omfatter alle fag fra oppstart forprosjekt til prosjektet er ferdig og sykehuset er tatt i bruk.

 • 29.09.2017
  Styrker tilgangskontroll i DIPS

  - Trygg og sikker håndtering av pasientopplysninger er svært viktig for helseforetakene i Helse Sør-Øst. Per i dag er ikke styringen av egne ansattes tilgang til pasientjournalsystemet DIPS så god som ønskelig. Vi jobber derfor målrettet me...

 • 27.09.2017
  Utviklingen av fremtidens Oslo universitetssykehus

  Målbildet for fremtidens Oslo universitetssykehus er tegnet. Det skal ivareta kapasitetsutfordringene i Oslo og Akershus og trygge befolkningens behov for sykehustjenester i hovedstadsområdet. På nyåret går arbeidet over i en ny fase hvor p...

 • 27.09.2017
  Kjøper helsetjenester for nesten ni milliarder kroner fra private og ideelle

  Helse Sør-Øst RHF kjøper årlig helsetjenester for nesten ni milliarder kroner fra private og ideelle leverandører. Dette tilsvarer 11,5 prosent av foretaksgruppens totale driftskostnader.

 • 27.09.2017
  Helse Sør-Øst kunngjør nye driftsavtaler for avtalespesialister

  Helse Sør-Øst har driftsavtale med 965 avtalespesialister rundt om i regionen. Nå kunngjøres det ni nye driftshjemler og ytterligere to kommer om kort tid.

 • 27.09.2017
  Oppdager problemer før de inntreffer

  Tor Inge Tønnessen jobber med å oppdage mulige komplikasjoner hos pasienter før de oppstår. Han er månedens forsker i Helse Sør-Øst.

 • 27.09.2017
  Fire vinnere skal utvikle fremtidens løsninger for det offentlige

  To prosjekter innen helse og omsorg, et innen smarte bygg og et innen samferdsel får støtte fra Innovasjon Norge for å løse samfunnsutfordringer på helt nye måter. De to prosjektene innen helse og omsorg skal gjennomføres av helseforetak i...

 • 25.09.2017
  Skal utrede tilbud om trombektomi

  Helse Sør-Øst RHF skal utrede regionens organisering av  tilbud om mekanisk trombektomi, «utfisking» av blodpropp, ved alvorlige hjerneslag. Arbeidet skal koordineres med de øvrige regionene slik at det etableres felles førende prinsipper for hele landet.

 • 15.09.2017
  Tar grep for å styrke IKT-sikkerhet

  - Jeg er glad for at styret har fått bekreftet at det viktige arbeidet med å bedre informasjonssikkerheten i regionen er godt i gang, sier styreleder i Helse Sør-Øst RHF, Ann-Kristin Olsen, etter at styret fikk en orientering om status for...

 • 14.09.2017
  Ny ledelse i brukerutvalget

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har oppnevnt brukerutvalg for Helse Sør-Øst RHF. Rune Kløvtveit og Nina Roland er oppnevnt til henholdsvis leder og nestleder.

 • 13.09.2017
  Rekordinteresse etter forskningsmidler

  Forskningsinteressen og interessen for forskningsfinansiering er rekordhøy i Helse Sør-Øst. I år er det kommet inn 680 søknader om forskningsmidler. Det er 100 flere søknader enn i fjor.

 • 08.09.2017
  Videre samarbeid mellom Feiring og Helse Sør-Øst RHF

  Generalsekretær i LHL Frode Jahren og administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus har i dag hatt et konstruktivt og godt møte.

 • 04.09.2017
  Helse Sør-Øst RHF vil fortsatt ha avtale med LHL

  Helse Sør-Øst har i dag fått spørsmål fra media om hvorvidt regionen skal fortsette å kjøpe tjenester fra  LHL-Feiring. LHL-Feiring leverer i dag tjenester innen hjerteoperasjoner, kardiologiske utredninger og behandlinger.

 • 04.09.2017
  Langvarig forskning for bedre behandling av tarmsykdommer

  – Aktiv forskning og hevet fagkompetanse kommer utvilsomt våre pasienter til gode, sier Jørgen Jahnsen ved Akershus universitetssykehus, månedens forsker for august i Helse Sør-Øst.

 • 01.09.2017
  Innovasjonsmidler tildelt: 15,6 millioner kroner fordelt på nye tiltak i Helse Sør-Øst

  Årets første tildeling av regionale innovasjonsmidler er nå gjennomført. I overkant av 15,6 millioner kroner har blitt fordelt på 27 prosjekter.

 • 01.09.2017
  Utlysning av innovasjonsmidler

  Helse Sør-Øst RHF har satt av egne midler for finansiering av innovasjonsprosjekter i regionen og lyser nå ut 14 mill. kroner for høsten 2017

 • 30.08.2017
  Steinar Marthinsen går av med pensjon fra 1. oktober

  Etter 14 år i virksomheten har viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen besluttet å gå av med pensjon fra 1. oktober. Steinar Marthinsen fylte 69 år i juni og har siden nyttår hatt en dialog med administrerende direktør om sin fratreden.

Se alle nyhetene