Gode og likeverdige helsetjenester i sør-øst

Nyheter

 • 07.04.2017
  Vedtak i Drammen bystyre om grunnerverv

  Drammen bystyre behandlet 28.mars sak om grunnerverv i forbindelse med nytt sykehus i Drammen.

 • 31.03.2017
  Ny spesialistutdanning - nye muligheter

  1. mars 2017 startet den største reformen innen legenes spesialistutdanning i nyere tid. En kvalitets- og ansvarsreform med store endringer i ansvar, roller og oppgaver i utdanningen.

 • 31.03.2017
  Helse Sør-Øst med ny bankforbindelse

  Alle de regionale helseforetakene har siden 1.april 2012 hatt DNB som hovedbankforbindelse. Avtalen med DNB går ut 31. mars 2017, og fra 1. april 2017 går Helse Sør-Øst over til å bruke Danske Bank.

 • 24.03.2017
  Foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus

  Helse Sør-Øst RHF har i foretaksmøtet med eier, Helse- og omsorgsdepartementet, fått i oppdrag å vurdere om det er hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende befolkningsområde til Akershus universitetssykehus. Prosjektet h...

 • 22.03.2017
  Internettbehandling mot alkoholmisbruk

  Hvordan nå pasienter med angst, depresjon og somatiske lidelser som har et forhøyet alkoholforbruk og som selv ikke vil oppsøke en ruspoliklinikk? Arne Repål tror løsningen kan ligge i veiledet internetterapi.

 • 22.03.2017
  Antibiotikaresistens – global satsing og lokale tiltak

  Bakterier som utvikler resistens mot antibiotika er et økende problem både i Norge og internasjonalt. Månedens forsker, Fredrik Müller bidrar i den globale innsatsen mot antibiotikaresistens.

 • 21.03.2017
  Møte med pasient- og brukerombudet

  Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus Anne-Lise Kristensen møtte tirsdag ledelsen i Helse Sør-Øst RHF. Kristensen orienterte om hovedtrekkene i den felles nasjonale årsmeldingen fra pasient- og brukerombudene og det var dialog om andre...

 • 21.03.2017
  Kan bruke blodprøve for å påvise kromosomfeil

  Kromosomavvik hos et foster kan nå påvises gjennom å analysere en blodprøve fra mor. NIPT-metoden er godkjent til bruk i norske sykehus.

 • 17.03.2017
  Fikk nasjonal miljøpris

  Operasjonssykepleier Anne Auråen fra Sykehuset Telemark er tildelt Miljøprisen for spesialisthelsetjenesten 2016. Det var 15 nominerte kandidater til prisen.

 • 16.03.2017
  15 dager kortere ventetid på fire år

  Pasienter i Helse Sør-Øst venter stadig kortere på sykehusbehandling. Den gjennomsnittlige ventetiden har gått ned med 15 dager de fire siste årene og hele ni dager fra 2015 til 2016. Det viser nye tall fra Helsedirektoratet.

 • 16.03.2017
  - Fascinert av hva små endringer i proteiner kan gjøre

  For Jan Terje Andersen er det viktig å ha tro på at forskningen kan bli til noe mer. Hans egen forskningsgruppe har patenter på skreddersydde proteiner. Han er månedens innovatør.

 • 09.03.2017
  Akuttfunksjonen ved Flekkefjord sykehus samordnes med utviklingsplanen i Sørlandet sykehus

  Arbeidet med avklaringer av akuttfunksjoner skal skje i tråd med krav i Veileder for arbeidet med utviklingsplaner. Dette inkluderer blant annet at det skal gjennomføres risiko- og mulighetsanalyser og ekstern kvalitetssikring.

 • 09.03.2017
  Støtter salg av tomt til storbylegevakt på Aker

  Styret i Helse Sør-Øst RHF går inn for at Oslo kommune får kjøpe nødvendig tomt til storbylegevakt på Aker.

 • 09.03.2017
  Fungerer godt og har på mange områder gitt de ønskede resultater

  Helse Sør-Øst RHF har avgitt høringssvar til «NOU 2016: 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. Hvordan bør statens eierskap innrettes framover?», som er utarbeidet av et offentlig utvalg ledet av Stener Kvinnsland. Generelt...

 • 06.03.2017
  Akuttfunksjonen ved Flekkefjord sykehus behandles i styret i Helse Sør-Øst RHF

  Arbeidet med avklaringer av akuttfunksjoner skal skje i tråd med krav i Veileder for arbeidet med utviklingsplaner. Dette inkluderer blant annet at det skal gjennomføres risiko- og mulighetsanalyser og ekstern kvalitetssikring.

 • 06.03.2017
  Lyser ut innovasjonsmidler

  Helse Sør-Øst RHF har satt av egne midler for finansiering av innovasjonsprosjekter i regionen og lyser nå ut 15 millioner kroner for våren 2017. 

 • 06.03.2017
  I gang med medisinfritt behandlingstilbud

  Akershus universitetssykehus har nå etablert et medisinfritt behandlingstilbud for pasienter i psykisk helsevern. Personer som er motivert for å gjøre en innsats for å bedre sin livskvalitet kan få medisinfri behandling ved DPS Nedre Romeri...

 • 03.03.2017
  Ansattvalgte representanter til styret i Helse Sør-Øst RHF

  De ansatte ved regionens helseforetak har valgt tre medlemmer til styret i Helse Sør-Øst RHF. Fra 16. mars 2017 er disse faste styremedlemmer i Helse Sør-Øst RHF: Kirsten Bubakk, Svein Øverland og Christian Grimsgaard fra henholdsvis Sykehu...

 • 01.03.2017
  Helsebringende innovasjon mellom to permer

  Innovasjon i Helse Sør-Øst skal sikre tilgangen på nye løsninger som medfører kortere ventetider, økt pasientsikkerhet, bedre selvbetjeningsteknologi og økt kvalitet i pasientbehandlingen. Nå er noen av innovasjonsprosjektene samlet i en rapport.

 • 28.02.2017
  124 millioner til klinisk behandlingsforskning i sykehusene

  De regionale helseforetakenes felles Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) har 27. februar 2017 tildelt til sammen 124 millioner kroner til syv store forskningsprosjekter. Prosjektene er tett knyttet opp mot pasientbehandli...

 • 28.02.2017
  Vil forstå kreftcellenes evne til å reparere DNA-skade

  Kan det å forstå hvordan kreftceller reparerer DNA-skade etter stråling bidra til å forbedre stråleterapi ved kreft? Det ønsker månedens forsker ved Oslo universitetssykehus Randi Gussgard Syljuåsen å finne ut av.  

 • 28.02.2017
  Prosjekteringsteam for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet utpekt

  Arbeidet med videre utvikling av Oslo universitetssykehus pågår for fullt. Det er nå inngått kontrakt med prosjekteringsteamet som skal konkretisere bruk av tomt og nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet.

 • 27.02.2017
  Innfører tre legemidler - ett får nei

  Sykehusene kan ta i bruk tre legemidler til behandling av nyrekreft, blødersykdom og multippel sklerose. Ett legemiddel til behandling av benmargskreft innføres ikke.

 • 24.02.2017
  Rapportering på tvang

  En ny kvalitetsindikator for bruk av tvang innen psykisk helsevern for voksne viser at det på årsbasis i 2015 ble benyttet tvangsmidler overfor 6,2 prosent av pasientene. Helse Sør-Øst ligger litt under gjennomsnittet for landet, men tallen...

 • 15.02.2017
  Vil bedre arbeidsdeltagelsen for pasienter og brukere

  Helse Sør-Øst RHF og NAV har inngått en avtale om å videreutvikle samarbeidet for å sikre brukerne gode og koordinerte tjenester.

 • 02.02.2017
  Tønsberg-prosjektet til detaljprosjektering og utbygging

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent at Tønsberg-prosjektet videreføres til detaljprosjektering og utbygging. Prosjektet omfatter to bygg ved Sykehuset i Vestfold: Et somatikkbygg på 33 100 kvadratmeter og et psykiatribygg på 11 400 kvad...

 • 02.02.2017
  Positiv utvikling i ventetidene

  Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som skal til utredning eller behandling ved sykehusene i Helse Sør-Øst var 54 dager ved utgangen av 2016 og i gjennomsnitt 59 dager i 2016. Resultatet ligger godt under kravet om 65 dagers ventetid. Ve...

 • 02.02.2017
  Fortsetter arbeidet med planlegging av nytt sykehus i Drammen

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har besluttet å fortsette arbeidet med planlegging av nytt sykehus i Drammen.  Arbeidet skal tidsmessig tilpasses fremdriften av erverv av sykehustomten.

 • 26.01.2017
  Helse Sør-Øst med resultat godt over budsjett

  Foretaksgruppen Helse Sør-Øst har et foreløpig resultat for 2016 på 1 116 millioner kroner. Det er 371 millioner mer enn budsjett - og foretaksgruppens beste resultat noensinne.

 • 24.01.2017
  Bruker mindre tvang

  Ved psykiatrisk klinikk på Lovisenberg Diakonale Sykehus begynte man å stille spørsmål ved om egen praksis var god nok. –Blant spørsmålene vi stilte oss var om vi løste utfordrende situasjoner på automatikk, eller om vi tok gjennomtenkte va...

 • 23.01.2017
  Ett ja og ett nei

  Beslutningsforum sier ja til å ta i bruk et kreftlegemiddel og nei til å innføre et annet. Beslutningen om to legemidler til behandling av hepatitt C offentliggjøres 7. februar.

 • 23.01.2017
  Den viktige åpenheten

  I slutten av januar viser Nrk dokumentarserien «Stemmene i hodet» hvor seerne får møte tre unge mennesker som lever med en schizofrenidiagnose. Kameraene følger dem blant annet i behandlingen ved Bergfløtt Behandlingssenter som har avtale m...

 • 19.01.2017
  Utredning og behandling til riktig tid

  Ved å innfri pasientens rett til oppstart av helsehjelp innen fristen og arbeide med å sikre at tidsfrister innfris i det videre pasientforløpet, mener vi at ventetidene og unødig variasjon reduseres. Samtidig ivaretas pasientens reelle mul...

 • 17.01.2017
  Fastlege anbefaler sykehusenes nettsider

  – Mange pasienter søker etter diagnoser og behandlinger på nett. Behovet for gode nettsider som er kvalitetssikret av helsepersonell er derfor stort. Jeg vil anbefale pasientene mine å bruke nettsidene til sykehusene, sier fastlege Steffen Krogh Vadseth.

 • 16.01.2017
  – Bruk nettsidene til å forberede deg

  – En velinformert pasient opplever større trygghet og mestring. Bruk nettsidene til sykehuset for å forberede deg før du skal til behandling, oppfordrer sykehuslege.

 • 16.01.2017
  - Hjertesviktforskning litt som å bygge en vegg

  Hjertekirurg, forskningsveileder, professor og overlege. Theis Tønnessen mener det er viktig å bidra på flere områder, men har mer til overs for Neil Young enn alternativmedisin.

 • 13.01.2017
  Nyttig dom over nye nettsider

  «Dette var oversiktlig!» Tilbakemeldingene fra pasienter som har brukertestet sykehusenes nettsider er positive. Men det var også noen læringspunkter for oss som vil gjøre opplevelsen på nett enda bedre.

 • 13.01.2017
  Rusbehandlingen styrkes i Telemark

  Helse Sør-Øst RHF har gjort en ny vurdering av det samlede behandlingstilbudet innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) etter at Borgestadklinikken sa opp avtalen med Helse Sør-Øst RHF. Tilbudet til ruspasienter skal styrkes ved a...

 • 11.01.2017
  Høring: Utkast til Nasjonal faglig retningslinje om demens

  Brukerutvalget i Helse Sør-Øst ser positivt på at det utarbeides faglige retningslinjer om demens som er ment å opplyse og dyktiggjøre alle involverte i sitt daglige virke.

 • 10.01.2017
  Får 15 millioner euro til MS-forskning

  Et nytt globalt konsortium kalt «MultipleMS», der Oslo universitetssykehus er med, har fått en bevilgning på 15 millioner euro av EU som del av Horizon2020 programmet.

 • 10.01.2017
  Satser på internetterapi og sosial robot

  Veiledet internetterapi for alkoholmisbruk og sosial robot i språkopplæring for barn med autisme. Det er to innovasjonsprosjekter som Sykehuset i Vestfold satser på.

 • 10.01.2017
  Ny lokal nettportal for helsepersonell styrker gjensidig kompetansedeling

  Nettportalen Kompetansebroen skal bidra til å styrke kompetansen og forbedre samhandlingen i sykehusområdet til Ahus. Gjensidig deling av erfaringer, kunnskap og virkemidler skal gjøre samspillet om pasientene bedre.

 • 10.01.2017
  På vei mot pasientens helsetjeneste

  Tirsdag 10. januar presenterte helse- og omsorgsminister Bent Høie sine styringsbudskap, politiske mål og forventninger til sykehusene for 2017.

 • 09.01.2017
  Fikk høre om arbeid for å redusere tvangsbruk

  - Det er imponerende hvordan Lovisenberg Diakonale Sykehus har klart å redusere bruken av tvang, og at resultatene holder seg. Det sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus etter at hun i dag besøkte sykehuset fo...

 • 09.01.2017
  Pasientens helsetjeneste på nett

  Da de offentlige sykehusene i Norge skulle lage nye nettsider, lyttet vi til den aller viktigste stemmen: pasientens. Det pasientene sa, bestemte hvordan nettsidene skulle bli.

 • 04.01.2017
  Overføring av Raskere tilbake-avtaler fra NAV til Helse Sør-Øst RHF

  I statsbudsjettet for 2017 ble eksisterende avtaler og midler knyttet til Raskere tilbake i NAV besluttet overført fra Arbeids- og sosialdepartementet til Helse- og omsorgsdepartementet.

 • 22.12.2016
  Musikkterapi fremmer helse og gir glede

  Musikk og andre aktiviteter er sterke virkemidler for å fremme helse og livskvalitet for pasienter. Forskning viser at musikkterapi styrker barn og unges evne til å tåle krise, reduserer angst og bidrar smertelindrende.

 • 22.12.2016
  Aktivt år for ungdomsrådet ved Ahus

  2016 har vært et aktivt år for ungdomsrådet ved Ahus. Det er kommer stadig henvendelser til rådet både internt og utenfra fra ulike fagmiljøer, grupper og organisasjoner som ønsker brukermedvirkning og brukerperspektiv.

 • 21.12.2016
  Innovasjonsmidler 2017

  Årets siste tildeling av regionale innovasjonsmidler er nå gjennomført. Litt over 10 millioner kroner har blitt fordelt på nye tiltak.

 • 20.12.2016
  Forebygger trykksår med moteriktig undertøy

  Overlege Ingebjørg Irgens er del av sårteamet på Sunnaas sykehus. Hun vet hvor lite som skal til før en pasient uten følelse i setemuskulaturen pådrar seg smertefulle sår, som tar lang tid å behandle. Nå utvikler hun undertøy for rullestolb...