Gode og likeverdige helsetjenester i sør-øst

Nyheter

 • 24.05.2017
  Overtar ansvaret for IKT-området

  Styret i Helse Sør-Øst RHF ble i dag orientert om at konserndirektør Atle Brynestad overtar inntil videre ansvaret for avdeling for teknologi og eHelse i Helse Sør-Øst RHF.

 • 24.05.2017
  Helse Sør-Øst varsler endringer i IKT-moderniseringen

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har i dag besluttet å stille prosjektet for modernisering av IKT-infrastruktur i bero. Nødvendige endringer i planer og leveranser skal nå utredes.  - Denne saken er alvorlig. Derfor ser vi nå på hvordan prosjekt...

 • 23.05.2017
  Flere med lungekreft får immunterapi

  Legemiddelet pembrolizumab (Keytruda) kan brukes til enda flere lungekreftpasienter. Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til også å ta det i bruk i førstelinjebehandling.

 • 19.05.2017
  Hjelp til å velge

  Pasienter med henvisning til undersøkelse eller behandling på sykehus, har rett til å velge behandlingssted. Pasientrådgivere kan hjelpe både pasienter og helsepersonell med å finne behandlingsstedet med kortest ventetid.

 • 18.05.2017
  Anskaffelse av behandlingstilbud innen TSB

  Helse Sør-Øst RHF skal inngå avtaler med en eller flere private virksomheter om kjøp av behandlingstilbud innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Tjenestene fra de private leverandørene skal sammen med helseforetakenes tilbud de...

 • 15.05.2017
  Billigere medisiner gir flere behandling - Norsk forskning med internasjonal betydning

  En norsk studie viser at det er trygt å bytte fra kostbar originalmedisin til billigere biotilsvarende medisin. Effekten er den samme, men kostnadene mer enn halveres. Det betyr at flere kan få viktig behandling. Nå er resultatene publisert...

 • 11.05.2017
  Regjeringen foreslår å gi lån for å bygge nytt sykehus i Drammen

  - Dagens sykehus har en dårlig teknisk tilstand og ikke tilstrekkelig kapasitet. Det er behov for et nytt og større sykehus for å møte befolkningen i Vestre Viken sitt framtidige behov for spesialisthelsetjenester, sier helse- og omsorgsmin...

 • 11.05.2017
  Grunnundersøkelser for nytt sykehus i Drammen

  Det er gjennomført supplerende grunnundersøkelser på Brakerøya for å verifisere områdestabiliteten på området.  Dette etter påpekninger i forbindelse med tredjepartsvurdering fra NGI (Norges Geotekniske Institutt).

 • 10.05.2017
  Idéprisen 2017

  Har du en idé til et nytt produkt eller en ny tjeneste? Delta på Idéprisen og vinn 250.000 kroner til å videreutvikle din idé!

 • 10.05.2017
  Rask og sikker tilgang til nyttig informasjon

  En gruppe datavarehusutviklere på Ahus under ledelse av Lars Åge Møgster utviklet nye løsninger der data fra sykehusets systemer trekkes ut og vises på en slik måte at den gir verdifull informasjon om blant annet pasientforløpene. For dette...

 • 09.05.2017
  Drift av IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst – uavhengig gjennomgang

  Styret i Helse Sør-Øst RHF ga i foretaksmøte 15. september 2016 Sykehuspartner HF i oppgave å forvalte avtalen med den eksterne leverandøren som skal drifte IKT-infrastrukturen i foretaksgruppen. Det har nå blitt reist betydelig tvil om det...

 • 05.05.2017
  Ny styreleder i Sykehuspartner HF

  - Styret i Helse Sør-Øst RHF ga i foretaksmøte 15. september 2016 Sykehuspartner HF i oppgave å forvalte avtalen med den eksterne leverandøren som skal drifte IKT-infrastrukturen i foretaksgruppen. Det har nå blitt reist betydelig tvil om d...

 • 05.05.2017
  Rekordmange innovasjonssøknader

  Helse Sør-Øst RHF lyser ut innovasjonsmidler to ganger i året. Første søknadsrunde er i gang og ved fristens utløp 28. april var det kommet inn hele 83 søknader.

 • 05.05.2017
  Nasjonale kvalitetsindikatorer viser gode resultater for pakkeforløp i kreftbehandling

  77 prosent av alle kreftpasienter i Norge inngår i pakkeforløp. Om lag 70 prosent av disse kommer gjennom pakkeforløpet på anbefalt tid. Det betyr at omlag 54 prosent av alle kreftpasienter i Norge kommer gjennom et pakkeforløp på anbefalt tid.

 • 04.05.2017
  Oppmerksomhet og hukommelse ved psykiske lidelser

  Jens Egeland har publisert en rekke vitenskapelige arbeider om konsentrasjonsvansker og hukommelse hos personer med psykiske lidelser. Månedens forsker for april var med å starte det første ADHD-prosjektet ved Sykehuset i Vestfold som gikk...

 • 03.05.2017
  Administrerende direktør iverksetter ekstern gjennomgang

  Helse Sør-Øst inngikk i september 2016 avtale med ekstern leverandør som skal modernisere infrastrukturen i foretaksgruppen. En ny infrastruktur vil gi bedre beskyttelse av helse- og personopplysninger enn i dag. Sykehusene i helseregionen...

 • 28.04.2017
  Helseforetakene forbereder seg på ny utdanningsmodell for leger i spesialisering

  Utdanning av helsepersonell er en av hovedoppgavene til helseforetakene. Fra høsten 2017 iverksettes den største reformen for legenes spesialistutdanning i nyere tid.

 • 28.04.2017
  Videre innføring av laboratoriedatasystem vedtatt

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent innføring av regional laboratorieløsning for patologi ved alle helseforetak i regionen.

 • 28.04.2017
  God kontroll over klimapåvirkning

  Helse Sør-Østs klimaregnskap viser at foretaksgruppens samlede CO2-utslipp går litt ned: Fra 198 977 tonn i 2015 til 198 414 tonn i 2016. Klimaregnskapet bygger på en mal utviklet av Direktoratet for IKT og forvaltning, men er videreutvikle...

 • 27.04.2017
  Gode resultater i 2016

  Foretaksgruppen Helse Sør-Øst hadde i 2016 et årsresultat på 1 343 millioner kroner, mot 1 046 millioner året før. Vedtatt budsjett for foretaksgruppen i 2016 var 745 millioner kroner. Styreleder Ann-Kristin Olsen mener at foretaksgruppens...

 • 27.04.2017
  OUS i europeisk toppdivisjon innen kreftbehandling og kreftforskning

  Organisation of European Cancer Institutes har etter en svært nøye gjennomgang besluttet å gi Oslo universitetssykehus (OUS) status som Comprehensive Cancer Center. Akkrediteringen er gitt for sykehusets samlede kreftvirksomhet, og omfatter...

 • 24.04.2017
  Foretaksmøte om sykehusstruktur

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie holdt foretaksmøte om Nasjonal helse- og sykehusplan og om avklaring av akuttfunksjoner.

 • 24.04.2017
  Rapport om rammevilkår rus- og avhengighetsbehandling

  En rapport bestilt av styret i Helse Sør-Øst RHF, peker på ulike behov for styrking av rus- og avhengighetsbehandlingen i årene fremover. Rapporten vil være et godt underlag i arbeidet med utviklingsplaner i regionen.

 • 07.04.2017
  Vedtak i Drammen bystyre om grunnerverv

  Drammen bystyre behandlet 28.mars sak om grunnerverv i forbindelse med nytt sykehus i Drammen.

 • 31.03.2017
  Ny spesialistutdanning - nye muligheter

  1. mars 2017 startet den største reformen innen legenes spesialistutdanning i nyere tid. En kvalitets- og ansvarsreform med store endringer i ansvar, roller og oppgaver i utdanningen.

 • 31.03.2017
  Helse Sør-Øst med ny bankforbindelse

  Alle de regionale helseforetakene har siden 1.april 2012 hatt DNB som hovedbankforbindelse. Avtalen med DNB går ut 31. mars 2017, og fra 1. april 2017 går Helse Sør-Øst over til å bruke Danske Bank.

 • 24.03.2017
  Foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus

  Helse Sør-Øst RHF har i foretaksmøtet med eier, Helse- og omsorgsdepartementet, fått i oppdrag å vurdere om det er hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende befolkningsområde til Akershus universitetssykehus. Prosjektet h...

 • 22.03.2017
  Internettbehandling mot alkoholmisbruk

  Hvordan nå pasienter med angst, depresjon og somatiske lidelser som har et forhøyet alkoholforbruk og som selv ikke vil oppsøke en ruspoliklinikk? Arne Repål tror løsningen kan ligge i veiledet internetterapi.

 • 22.03.2017
  Antibiotikaresistens – global satsing og lokale tiltak

  Bakterier som utvikler resistens mot antibiotika er et økende problem både i Norge og internasjonalt. Månedens forsker, Fredrik Müller bidrar i den globale innsatsen mot antibiotikaresistens.

 • 21.03.2017
  Møte med pasient- og brukerombudet

  Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus Anne-Lise Kristensen møtte tirsdag ledelsen i Helse Sør-Øst RHF. Kristensen orienterte om hovedtrekkene i den felles nasjonale årsmeldingen fra pasient- og brukerombudene og det var dialog om andre...

 • 21.03.2017
  Kan bruke blodprøve for å påvise kromosomfeil

  Kromosomavvik hos et foster kan nå påvises gjennom å analysere en blodprøve fra mor. NIPT-metoden er godkjent til bruk i norske sykehus.

 • 17.03.2017
  Fikk nasjonal miljøpris

  Operasjonssykepleier Anne Auråen fra Sykehuset Telemark er tildelt Miljøprisen for spesialisthelsetjenesten 2016. Det var 15 nominerte kandidater til prisen.

 • 16.03.2017
  15 dager kortere ventetid på fire år

  Pasienter i Helse Sør-Øst venter stadig kortere på sykehusbehandling. Den gjennomsnittlige ventetiden har gått ned med 15 dager de fire siste årene og hele ni dager fra 2015 til 2016. Det viser nye tall fra Helsedirektoratet.

 • 16.03.2017
  - Fascinert av hva små endringer i proteiner kan gjøre

  For Jan Terje Andersen er det viktig å ha tro på at forskningen kan bli til noe mer. Hans egen forskningsgruppe har patenter på skreddersydde proteiner. Han er månedens innovatør.

 • 09.03.2017
  Akuttfunksjonen ved Flekkefjord sykehus samordnes med utviklingsplanen i Sørlandet sykehus

  Arbeidet med avklaringer av akuttfunksjoner skal skje i tråd med krav i Veileder for arbeidet med utviklingsplaner. Dette inkluderer blant annet at det skal gjennomføres risiko- og mulighetsanalyser og ekstern kvalitetssikring.

 • 09.03.2017
  Støtter salg av tomt til storbylegevakt på Aker

  Styret i Helse Sør-Øst RHF går inn for at Oslo kommune får kjøpe nødvendig tomt til storbylegevakt på Aker.

 • 09.03.2017
  Fungerer godt og har på mange områder gitt de ønskede resultater

  Helse Sør-Øst RHF har avgitt høringssvar til «NOU 2016: 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. Hvordan bør statens eierskap innrettes framover?», som er utarbeidet av et offentlig utvalg ledet av Stener Kvinnsland. Generelt...

 • 06.03.2017
  Akuttfunksjonen ved Flekkefjord sykehus behandles i styret i Helse Sør-Øst RHF

  Arbeidet med avklaringer av akuttfunksjoner skal skje i tråd med krav i Veileder for arbeidet med utviklingsplaner. Dette inkluderer blant annet at det skal gjennomføres risiko- og mulighetsanalyser og ekstern kvalitetssikring.

 • 06.03.2017
  Lyser ut innovasjonsmidler

  Helse Sør-Øst RHF har satt av egne midler for finansiering av innovasjonsprosjekter i regionen og lyser nå ut 15 millioner kroner for våren 2017. 

 • 06.03.2017
  I gang med medisinfritt behandlingstilbud

  Akershus universitetssykehus har nå etablert et medisinfritt behandlingstilbud for pasienter i psykisk helsevern. Personer som er motivert for å gjøre en innsats for å bedre sin livskvalitet kan få medisinfri behandling ved DPS Nedre Romeri...

 • 03.03.2017
  Ansattvalgte representanter til styret i Helse Sør-Øst RHF

  De ansatte ved regionens helseforetak har valgt tre medlemmer til styret i Helse Sør-Øst RHF. Fra 16. mars 2017 er disse faste styremedlemmer i Helse Sør-Øst RHF: Kirsten Bubakk, Svein Øverland og Christian Grimsgaard fra henholdsvis Sykehu...

 • 01.03.2017
  Helsebringende innovasjon mellom to permer

  Innovasjon i Helse Sør-Øst skal sikre tilgangen på nye løsninger som medfører kortere ventetider, økt pasientsikkerhet, bedre selvbetjeningsteknologi og økt kvalitet i pasientbehandlingen. Nå er noen av innovasjonsprosjektene samlet i en rapport.

 • 28.02.2017
  124 millioner til klinisk behandlingsforskning i sykehusene

  De regionale helseforetakenes felles Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) har 27. februar 2017 tildelt til sammen 124 millioner kroner til syv store forskningsprosjekter. Prosjektene er tett knyttet opp mot pasientbehandli...

 • 28.02.2017
  Vil forstå kreftcellenes evne til å reparere DNA-skade

  Kan det å forstå hvordan kreftceller reparerer DNA-skade etter stråling bidra til å forbedre stråleterapi ved kreft? Det ønsker månedens forsker ved Oslo universitetssykehus Randi Gussgard Syljuåsen å finne ut av.  

 • 28.02.2017
  Prosjekteringsteam for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet utpekt

  Arbeidet med videre utvikling av Oslo universitetssykehus pågår for fullt. Det er nå inngått kontrakt med prosjekteringsteamet som skal konkretisere bruk av tomt og nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet.

 • 27.02.2017
  Innfører tre legemidler - ett får nei

  Sykehusene kan ta i bruk tre legemidler til behandling av nyrekreft, blødersykdom og multippel sklerose. Ett legemiddel til behandling av benmargskreft innføres ikke.

 • 24.02.2017
  Rapportering på tvang

  En ny kvalitetsindikator for bruk av tvang innen psykisk helsevern for voksne viser at det på årsbasis i 2015 ble benyttet tvangsmidler overfor 6,2 prosent av pasientene. Helse Sør-Øst ligger litt under gjennomsnittet for landet, men tallen...

 • 15.02.2017
  Vil bedre arbeidsdeltagelsen for pasienter og brukere

  Helse Sør-Øst RHF og NAV har inngått en avtale om å videreutvikle samarbeidet for å sikre brukerne gode og koordinerte tjenester.

 • 02.02.2017
  Tønsberg-prosjektet til detaljprosjektering og utbygging

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent at Tønsberg-prosjektet videreføres til detaljprosjektering og utbygging. Prosjektet omfatter to bygg ved Sykehuset i Vestfold: Et somatikkbygg på 33 100 kvadratmeter og et psykiatribygg på 11 400 kvad...

 • 02.02.2017
  Positiv utvikling i ventetidene

  Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som skal til utredning eller behandling ved sykehusene i Helse Sør-Øst var 54 dager ved utgangen av 2016 og i gjennomsnitt 59 dager i 2016. Resultatet ligger godt under kravet om 65 dagers ventetid. Ve...

Se alle nyhetene