Brukermedvirkning

​Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt. Derfor er det etablert brukerutvalg og brukerråd både på regionalt nivå og i alle helseforetakene i Helse Sør-Øst. Utvalgene er sammensatt av representanter fra bruker- og pasientorganisasjoner.

Om brukerutvalget

Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør og medvirker på overordnet og strategisk nivå. På få år har brukerutvalget gått fra å være et organ i høringsprosesser til å bli en reell premissleverandør i helsetjenesten.

Brukerutvalgets hovedfunksjoner er å sikre tilbakemelding fra brukerne om erfaringer med helsetjenesten, samt å gi råd om forbedring og samhandling med andre aktører. En annen viktig funksjon er å bidra til å fremme brukermedvirkning i Helse Sør-Øst RHF

Mål og strategier

Strategiske hovedmål for brukerutvalget i Helse Sør-Øst

Veiledning, retningslinjer og mandat

Felles retningslinjer - tilpasset Helse Sør-Øst

Veileder for årsrapport og årlig melding

Veileder for brukerutvalg ved private leverandører av helsetjenester

Veileder for brukermedvirkning ved anskaffelse av privat helsetjeneste

Veileder for brukerrepresentanter i prosjekt, råd og utvalg

Veileder for brukermedvirkning i helseforskning

Mandat kontaktpersonordningen


Brukermidler

Tildeling av midler til brukerorganisasjoner

Årlig tildeler Helse Sør-Øst RHF midler til brukerorganisasjoner. Tilskudd gis til pasient- og pårørendeorganisasjoner som drives av brukere, er demokratisk oppbygd, har valgt styre og som arbeider for gode og likeverdige helsetilbud og god samhandling. 

Pasienter, pårørende og deres organisasjoner representerer unik kunnskap som vi skal benytte i vårt utviklingsarbeid. Tilskuddene som årlig tildeles brukerorganisasjonene bidrar til å sikre at pasientens stemme blir hørt og gir organisasjonene mulighet for å fylle sin samfunnsmessige rolle for forbedring og utvikling av spesialisthelsetjenesten.

Tilskuddene er et viktig bidrag i brukerorganisasjonenes arbeid med å utvikle en bedre og mer likeverdig helsetjeneste. De ulike brukerorganisasjonene har en viktig funksjon for å ivareta god brukermedvirkning i helseregionen. Tilskuddene er ett viktig bidrag for å utøve likepersonsordningen samt bidra til at informasjon og opplæring av brukere, pasienter og pårørende blir styrket.

Disse har fått midler


Tilskudd i 2019 - søknadsfrist 1. desember 2018

Helse Sør-Øst RHF lyser ut midler til brukerorganisasjoner (pasient- og pårørendeorganisasjoner) med drift og aktivitet i Helse Sør-Øst sitt geografiske område.

Tilskuddene skal benyttes til formål relatert til spesialisthelsetjenestens oppgaver og tjenester. Dette inkluderer også formål knyttet til tjenester og oppgaver som ytes på samhandlingsarenaer og i samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste.

Søkere må sette seg godt inn i dokumentene som beskriver ordningen nærmere.

Vi gjør oppmerksom på at det er noen mindre justeringer i forhold til søknadsåret 2018.

Søknadsfristen er: 1. desember 2018.

Utlysningen skjer med forbehold om styrets godkjenning av budsjett.

Det inviteres til åpent møte vedrørende tilskuddsordningen 1. november kl 10.15 - 12.15. Møte avholdes i Helse Sør-Øst RHF sitt hovedkontor på Hamar, parkgt 36. Det vil også være mulig å delta via videokonferanse fra våre lokaler i Skien. Påmelding med navn, organisasjon og om dere deltar på Hamar eller Skien sendes til idak@helse-sorost.no innen 25. oktober.  

Tilskudd brukerorganisasjoner - dokumenter

Tilskudd til incestsentra og til arbeid etter lov om svangerskapsavbrudd


Helse Sør-Øst RHF tildeler iht føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet tilskudd til drift av incestsentra og til stiftelse som arbeider etter lov om svangerskapsavbrudd.

Utlysningen skjer med forbehold om styrets godkjenning av budsjett.

Tilskudd kan gis til støttesentre mot incest som gis statlig tilskudd iht Rundskriv 10/15 fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det vil ved fordeling av tilskudd bli lagt spesiell vekt på samarbeidet med spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern, regionale resurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging og andre relevante avdelinger innen spesialisthelsetjenesten. Midlene vil bli fordelt slik at de bidrar til et likeverdig tilbud innenfor helseregionen.

Tilskudd kan også gis til virksomhet, organisert som stiftelse som arbeider etter lov om svangerskapsavbrudd § 1 og 2. Samarbeid med spesialisthelsetjenesten vil bli vektlagt og bør beskrives i søknaden. Tilbudet til brukerne skal gi av personell med sosial– og helsefaglig bakgrunn og kompetanse/erfaring innen spørsmål knyttet til uplanlagt svangerskap. Tjenestetilbudet skal være organisert slik at det er tilgjengelig for brukere fra hele helseregionen.

Søknadsskjema 2019

Rapportering

Brukerorganisasjoner som i 2018 mottok midler fra Helse Sør-Øst RHF skal rapportere på bruk av midler innen 1. juli 2019.

Rapportering/dokumentasjon sendes til Helse Sør-Øst RHF.

Mail: postmottak@helse-sorost.no

Postadresse: Postboks 404, 2303 Hamar

Se retningslinjer for mer informasjon

Rapportering for midler mottatt 2018 - under 100 000

Møter i Brukerutvalget

Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF møtes jevnlig. Innkalling og sakspapirer til saker som skal behandles i møtene legges ut i forkant.

Gå til oversikt over kommende møter og avholdte møter

Brukerutvalget mener

2018

2017


2016


Spørsmål om brukermedvirkning?

Kontakt Helse Sør-Øst RHF via e-post til postmottak@helse-sorost.no eller ring telefonnummer 02411 og spør etter Ida-Anette Kalrud.

Brukerutvalg i helseforetakene

Alle helseforetakene i Helse Sør-Øst har egne brukerutvalg. Du finner mer informasjon om lokale brukerutvalg på helseforetakenes nettsider.

Gå til oversikt over våre helseforetak

Årsrapporter

Godtgjøring

Brukerveiledning for reiseregninger

Skjema for utfylling av reiseregning

Retningslinje for godtgjøring

Leder kr 612 pr time, medlem kr 463 pr time, tapt arbeidsfortjeneste kr 2032 pr dag.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.