Brukermedvirkning

​Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt. Derfor er det etablert brukerutvalg og brukerråd både på regionalt nivå og i alle helseforetakene i Helse Sør-Øst. Utvalgene er sammensatt av representanter fra bruker- og pasientorganisasjoner.

Om brukerutvalget

Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør og medvirker på overordnet og strategisk nivå. På få år har brukerutvalget gått fra å være et organ i høringsprosesser til å bli en reell premissleverandør i helsetjenesten.

Brukerutvalgets hovedfunksjoner er å sikre tilbakemelding fra brukerne om erfaringer med helsetjenesten, samt å gi råd om forbedring og samhandling med andre aktører. En annen viktig funksjon er å bidra til å fremme brukermedvirkning i Helse Sør-Øst RHF

Mål og strategier

Strategiske hovedmål for brukerutvalget i Helse Sør-Øst Kommunikasjonsstrategi

Veiledning og mandat

Veileder for mandat og oppnevning Veileder for årsrapport og årlig melding Veileder for brukerutvalg ved private leverandører av helsetjenester Veileder for brukermedvirkning ved anskaffelse av privat helsetjeneste Veileder for brukerrepresentanter i prosjekt, råd og utvalg Brukermedvirkning i helseforskning - rapport Brukermedvirkning i helseforsking – retningslinjer og tiltak Mandat kontaktpersonordningen

13 prinsipper

Last ned 13 prinsipper for brukermedvirkning i Helse Sør-Øst


Brukermidler

Tildeling av midler til brukerorganisasjoner

Årlig tildeler Helse Sør-Øst RHF midler til brukerorganisasjoner. Tilskudd gis til pasient- og pårørendeorganisasjoner som drives av brukere, er demokratisk oppbygd, har valgt styre og som arbeider for gode og likeverdige helsetilbud og god samhandling. 

Pasienter, pårørende og deres organisasjoner representerer unik kunnskap som vi skal benytte i vårt utviklingsarbeid. Tilskuddene som årlig tildeles brukerorganisasjonene bidrar til å sikre at pasientens stemme blir hørt og gir organisasjonene mulighet for å fylle sin samfunnsmessige rolle for forbedring og utvikling av spesialisthelsetjenesten.

Tilskuddene er et viktig bidrag i brukerorganisasjonenes arbeid med å utvikle en bedre og mer likeverdig helsetjeneste. De ulike brukerorganisasjonene har en viktig funksjon for å ivareta god brukermedvirkning i helseregionen. Tilskuddene er ett viktig bidrag for å utøve likepersonsordningen samt bidra til at informasjon og opplæring av brukere, pasienter og pårørende blir styrket.

Disse har fått midler

Tilskudd i 2017 - søknadsfrist 1. desember 2016

Helse Sør-Øst RHF lyser ut midler til brukerorganisasjoner (pasient- og pårørendeorganisasjoner) med drift og aktivitet i Helse Sør-Øst sitt geografiske område.

Tilskuddene skal benyttes til formål relatert til spesialisthelsetjenestens oppgaver og tjenester. Dette inkluderer også formål knyttet til tjenester og oppgaver som ytes på samhandlingsarenaer og i samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste.

Søkere må sette seg godt inn i dokumentene som beskriver ordningen nærmere.

Vi gjør oppmerksom på at det er justeringer i forhold til tidligere år.

Søknadsfristen er: 1. desember 2016.

Utlysningen skjer med forbehold om styrets godkjenning av budsjett.

Tilskudd brukerorganisasjoner - dokumenter

Veileder - tilskuddsordningen til brukerorganisasjoner 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Tilskudd brukerorganisasjoner - dokumenter/Veileder - tilskuddsordningen til brukerorganisasjoner 2017.pdfVeileder - tilskuddsordningen til brukerorganisasjoner 2017.pdf
Tilskuddordningen 2017_presentasjon til møte 2. november.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Tilskudd brukerorganisasjoner - dokumenter/Tilskuddordningen 2017_presentasjon til møte 2. november.pdfTilskuddordningen 2017_presentasjon til møte 2. november.pdf
Søknadsskjema brukerorganisasjoner midler i 2017 v1.0.docxhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Tilskudd brukerorganisasjoner - dokumenter/Søknadsskjema brukerorganisasjoner midler i 2017 v1.0.docxSøknadsskjema brukerorganisasjoner midler i 2017 v1.0.docx
Retningslinjer for tildeling av midler til brukerorganisasjoner.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Tilskudd brukerorganisasjoner - dokumenter/Retningslinjer for tildeling av midler til brukerorganisasjoner.pdfRetningslinjer for tildeling av midler til brukerorganisasjoner.pdf

Tilskudd til incestsentra og til arbeid etter lov om svangerskapsavbrudd


Helse Sør-Øst RHF tildeler iht føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet tilskudd til drift av incestsentra og til stiftelse som arbeider etter lov om svangerskapsavbrudd.

Utlysningen skjer med forbehold om styrets godkjenning av budsjett.

Tilskudd kan gis til støttesentre mot incest som gis statlig tilskudd iht Rundskriv 10/15 fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det vil ved fordeling av tilskudd bli lagt spesiell vekt på samarbeidet med spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern, regionale resurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging og andre relevante avdelinger innen spesialisthelsetjenesten. Midlene vil bli fordelt slik at de bidrar til et likeverdig tilbud innenfor helseregionen.

Tilskudd kan også gis til virksomhet, organisert som stiftelse som arbeider etter lov om svangerskapsavbrudd § 1 og 2. Samarbeid med spesialisthelsetjenesten vil bli vektlagt og bør beskrives i søknaden. Tilbudet til brukerne skal gi av personell med sosial– og helsefaglig bakgrunn og kompetanse/erfaring innen spørsmål knyttet til uplanlagt svangerskap. Tjenestetilbudet skal være organisert slik at det er tilgjengelig for brukere fra hele helseregionen.

Søknadsskjema 2017

Rapportering

Brukerorganisasjoner som i 2016 mottok midler fra Helse Sør-Øst RHF skal rapportere på bruk av midler innen 1. juli 2017.

Rapportering/dokumentasjon sendes til Helse Sør-Øst RHF.

Mail: postmottak@helse-sorost.no

Postadresse: Postboks 404, 2303 Hamar

Se retningslinjer for mer informasjon Rapportering for midler mottatt 2016 - under 100 000

Møter i Brukerutvalget

Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF møtes jevnlig. Innkalling og sakspapirer til saker som skal behandles i møtene legges ut i forkant.

Gå til oversikt over kommende møter og avholdte møter

Brukerutvalget mener

2017

Brukerutvalgets uttalelse Samvalg.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Brukerutvalget mener/2017/Brukerutvalgets uttalelse Samvalg.pdfBrukerutvalgets uttalelse Samvalg.pdf
Brukerutvalgets høringsuttalelse til Utkast til Nasjonal faglig retningslinje om demens.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Brukerutvalget mener/2017/Brukerutvalgets høringsuttalelse til Utkast til Nasjonal faglig retningslinje om demens.pdfBrukerutvalgets høringsuttalelse til Utkast til Nasjonal faglig retningslinje om demens.pdf
Brukerutvalgets uttalelse til NOU 2016 25 - organisering og styring av spesialisthelsetjenesten.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Brukerutvalget mener/2017/Brukerutvalgets uttalelse til NOU 2016 25 - organisering og styring av spesialisthelsetjenesten.pdfBrukerutvalgets uttalelse til NOU 2016 25 - organisering og styring av spesialisthelsetjenesten.pdf


2016

Brukerutvalgets innspill til høring - barns rett til medvirkning etter pasient- og brukerrettighetsloven.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Brukerutvalget mener/2016/Brukerutvalgets innspill til høring - barns rett til medvirkning etter pasient- og brukerrettighetsloven.pdfBrukerutvalgets innspill til høring - barns rett til medvirkning etter pasient- og brukerrettighetsloven.pdf
Brukerutvalgets høringsuttalelse vedr. veiledende retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Brukerutvalget mener/2016/Brukerutvalgets høringsuttalelse vedr. veiledende retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå.pdfBrukerutvalgets høringsuttalelse vedr. veiledende retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå.pdf
Brukerutvalgets innspill til Helse Sør-Øst RHF sin høringssuttalelse - Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Brukerutvalget mener/2016/Brukerutvalgets innspill til Helse Sør-Øst RHF sin høringssuttalelse - Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten.pdfBrukerutvalgets innspill til Helse Sør-Øst RHF sin høringssuttalelse - Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten.pdf
Brukerutvalgets innspill til Kvinnslandsutvalget.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Brukerutvalget mener/2016/Brukerutvalgets innspill til Kvinnslandsutvalget.pdfBrukerutvalgets innspill til Kvinnslandsutvalget.pdf
Brukerutvalgets innspill til NHSP-endelig.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Brukerutvalget mener/2016/Brukerutvalgets innspill til NHSP-endelig.pdfBrukerutvalgets innspill til NHSP-endelig.pdf
Brukerutvalgets innspill til regional strategi for kvalitetsregistre.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Brukerutvalget mener/2016/Brukerutvalgets innspill til regional strategi for kvalitetsregistre.pdfBrukerutvalgets innspill til regional strategi for kvalitetsregistre.pdf
Brukerutvalgets uttalelse om kapasitet hovedstaden.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Brukerutvalget mener/2016/Brukerutvalgets uttalelse om kapasitet hovedstaden.pdfBrukerutvalgets uttalelse om kapasitet hovedstaden.pdf
Brukerutvalgets uttalelse til Rapporten Akutt og subaktutt behandling av paseinter med hjerneslag.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Brukerutvalget mener/2016/Brukerutvalgets uttalelse til Rapporten Akutt og subaktutt behandling av paseinter med hjerneslag.pdfBrukerutvalgets uttalelse til Rapporten Akutt og subaktutt behandling av paseinter med hjerneslag.pdf


Spørsmål om brukermedvirkning?

Kontakt Helse Sør-Øst RHF via e-post til postmottak@helse-sorost.no eller ring telefonnummer 02411 og spør etter Ida-Anette Kalrud.

Brukerutvalg i helseforetakene

Alle helseforetakene i Helse Sør-Øst har egne brukerutvalg. Du finner mer informasjon om lokale brukerutvalg på helseforetakenes nettsider.

Gå til oversikt over våre helseforetak

Årsrapporter

2015 - brukerutvalg - årsrapport.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Årsrapporter - brukerutvalg/2015 - brukerutvalg - årsrapport.pdf2015 - brukerutvalg - årsrapport.pdf
2014 - brukerutvalg - årsrapport.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Årsrapporter - brukerutvalg/2014 - brukerutvalg - årsrapport.pdf2014 - brukerutvalg - årsrapport.pdf
2013 - brukerutvalg - årsrapport.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Årsrapporter - brukerutvalg/2013 - brukerutvalg - årsrapport.pdf2013 - brukerutvalg - årsrapport.pdf
2012 - brukerutvalg - årsrapport.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Årsrapporter - brukerutvalg/2012 - brukerutvalg - årsrapport.pdf2012 - brukerutvalg - årsrapport.pdf
2011 - brukerutvalg - årsrapport.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Årsrapporter - brukerutvalg/2011 - brukerutvalg - årsrapport.pdf2011 - brukerutvalg - årsrapport.pdf
2010 - brukerutvalg - årsrapport.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Årsrapporter - brukerutvalg/2010 - brukerutvalg - årsrapport.pdf2010 - brukerutvalg - årsrapport.pdf

Godtgjøring

Brukerveiledning for reiseregninger

Skjema for utfylling av reiseregning

Retningslinje for godtgjøring

Leder kr 581 pr time, medlem kr 439 pr time, tapt arbeidsfortjeneste kr 1931 pr dag.