logo Helse Sør-Øst

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt. Derfor er det etablert brukerutvalg og brukerråd både på regionalt nivå og i alle helseforetakene i Helse Sør-Øst. Utvalgene er sammensatt av representanter fra bruker- og pasientorganisasjoner.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør og medvirker på overordnet og strategisk nivå. På få år har brukerutvalget gått fra å være et organ i høringsprosesser til å bli en reell premissleverandør i helsetjenesten.

Brukerutvalgets hovedfunksjoner er å sikre tilbakemelding fra brukerne om erfaringer med helsetjenesten, samt å gi råd om forbedring og samhandling med andre aktører. En annen viktig funksjon er å bidra til å fremme brukermedvirkning i Helse Sør-Øst RHF.

Det er utarbeidet et nettkurs etter initiativ fra landets regionale helseforetak i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen.

Nettkurset er i samsvar med «Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak», som ble vedtatt av alle landets regionale helseforetak i 2017.

Ta kurset her
​Nord-samisk versjon​

 

 

 

Brukermidler

Helse Sør-Øst RHF tildeler midler til brukerorganisasjoner. Tilskudd gis til pasient- og pårørendeorganisasjoner som drives av brukere, er demokratisk oppbygd, har valgt styre og som arbeider for gode og likeverdige helsetilbud og god samhandling. 

Pasienter, pårørende og deres organisasjoner representerer unik kunnskap som vi skal benytte i vårt utviklingsarbeid. Tilskuddene er et viktig bidrag i brukerorganisasjonenes arbeid med å utvikle en bedre og mer likeverdig helsetjeneste, og bidrar til å sikre at pasientens stemme blir hørt og gir organisasjonene mulighet for å fylle sin samfunnsmessige rolle for forbedring og utvikling av spesialisthelsetjenesten.

Tilskuddene er ett viktig bidrag for å utøve likepersonsordningen samt bidra til at informasjon og opplæring av brukere, pasienter og pårørende blir styrket.

Helse Sør-Øst RHF lyser ut midler til brukerorganisasjoner (pasient- og pårørendeorganisasjoner) med drift og aktivitet i Helse Sør-Øst sitt geografiske område.

Tilskuddene skal benyttes til formål relatert til spesialisthelsetjenestens oppgaver og tjenester. Dette inkluderer også formål knyttet til tjenester og oppgaver som ytes på samhandlingsarenaer og i samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste.

Organisasjonene må sette seg godt inn i dokumentene som beskriver ordningen. 

Kommune- og fylkessammenslåinger

Helse Sør-Øst RHF stiller ikke krav til bestemt organiseringer, utover at tilskudd gis til pasient- og pårørendeorganisasjoner som drives av brukere, er demokratisk oppbygd og har valgt styre.

 • Det er innholdet i søknaden, omfang av aktiviteter og en helhetlig vurdering av de samlede søknadene som er avgjørende for vår behandling.
 • Tidligere fylkeslag (eks Hedmark og Oppland) som har vedtak på sammenslåing skal sende søknad innen fristen som nytt fylke (eks Innlandet). Kopi av vedtak vedlegges.
 • Tidligere fylkeslag (eks Viken) som har vedtak på oppløsning skal sende søknad innen fristen som nye fylker (eks Buskerud). Kopi av vedtak vedlegges.
  • Organisasjonsnummer og kontonummer for nytt fylke/organisasjon ettersendes så snart det er klar.
   Søknadsfristen er: 1. desember 2023.

Utlysningen skjer med forbehold om styrets godkjenning av budsjett.

Åpent møte

Det inviteres til åpent møte vedrørende tilskuddsordningen 31. oktober 2023 kl 10.00 - 12.00.

Møte avholdes i år kun på Teams. Helse Sør-Øst RHF vil anbefale brukerorganisasjoner om å delta på møte. Påmelding med navn og organisasjon sendes til idak@helse-sorost.no innen 28. oktober. Lenke til teamsmøte sendes etter påmelding.

Det legges opp til mulighet for Teams- eller telefonsamtaler mellom enkeltorganisasjon og saksbehandler i tidsrommet 12.00 – 14.00 samme dato. Ved ønske om en slik samtale, ta kontakt på epost for avtale om tidspunkt. 

Helse Sør-Øst RHF tildeler iht føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet tilskudd til drift av incestsentra.

Utlysningen skjer med forbehold om styrets godkjenning av budsjett.

​Tilskudd kan gis til støttesentre mot incest som gis statlig tilskudd iht Rundskriv 10/2021 fra barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Det vil ved fordeling av tilskudd bli lagt spesiell vekt på samarbeidet med spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern, regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging og andre relevante avdelinger innen spesialisthelsetjenesten. Midlene vil bli fordelt slik at de bidrar til et likeverdig tilbud innenfor helseregionen. 

Søknadsskjema 2024.

  Brukerorganisasjoner som i 2023 mottok midler fra Helse Sør-Øst RHF skal rapportere på bruk av midler snarest mulig. Eventuelt nytt tilskudd for 2025 tilbakeholdes fram til rapportering er levert. 

  Rapportering/dokumentasjon sendes til Helse Sør-Øst RHF.

  Mail: postmottak@helse-sorost.no

  Postadresse: Postboks 404, 2303 Hamar

  Se retningslinjer for mer informasjon (PDF)

  Rapportering for midler mottatt i 2023 - under 100 000

  ​(hvis du får beskjed om "skriv inn legitimasjon" - trykk avbryt, da skal word-dokumentet åpne seg og du kan lagre på egen PC. Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med Helse Sør-Øst RHF)​

  ​​

   

  Leder

  Aina Nybakke leder brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF fra 1. januar 2022.
  Se oversikt over brukerutvalgets medlemmer
  En kvinne som smiler til kameraet

  2024

   2023    Kontakt Helse Sør-Øst RHF via e-post  eller ring telefonnummer 62 58 55 00  og spør etter Ida-Anette Kalrud.

      

      

      Brukerveiledning for reiseregninger (PDF)

      Skjema for utfylling av reiseregning (XLS)

      Retningslinjer for godtgjøring 2024.pdf

      Leder kr 721 pr time for møter som ledes av vedkommende, medlem kr 545 pr time og tapt arbeidsfortjeneste kr 2 392 pr dag.

       

      På grunn av frister vil reiseregninger innsendt innen den 15. hver måned utbetales ved lønnskjøring neste måned. Eksempel reiseregning innsendt innen 15. januar utbetales ved lønnskjøring 12. februar. Det legges da til grunn at alle vedlegg følger med. 

       

      Sist oppdatert 14.02.2024