Brukermedvirkning

Brukerutvalget

Nede fra venstre: Anne Malerbakken, Odvar Jacobsen, Astri Myhrvang, Kjartan Thøring Stensvold, Faridah Shakoor Nabaggala, Lilli-Ann Stensdal (nestleder). Stående bak fra venstre: Heidi Skaara Brorson, Øystein Kydland, Egil Rye-Hytten, Sebastian Blancaflor, Nina Roland (leder).

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt. Derfor er det etablert brukerutvalg og brukerråd både på regionalt nivå og i alle helseforetakene i Helse Sør-Øst. Utvalgene er sammensatt av representanter fra bruker- og pasientorganisasjoner.

Om brukerutvalget

Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør og medvirker på overordnet og strategisk nivå. På få år har brukerutvalget gått fra å være et organ i høringsprosesser til å bli en reell premissleverandør i helsetjenesten.

Brukerutvalgets hovedfunksjoner er å sikre tilbakemelding fra brukerne om erfaringer med helsetjenesten, samt å gi råd om forbedring og samhandling med andre aktører. En annen viktig funksjon er å bidra til å fremme brukermedvirkning i Helse Sør-Øst RHF.

Mål og strategier

Strategiske hovedmål for brukerutvalget i Helse Sør-Øst

Veiledning, retningslinjer og mandat

Felles retningslinjer - tilpasset Helse Sør-Øst

Veileder for årsrapport og årlig melding

Veileder for brukerutvalg ved private leverandører av helsetjenester

Veileder for brukermedvirkning ved anskaffelse av privat helsetjeneste

Veileder for brukerrepresentanter i prosjekt, råd og utvalg

Veileder for brukermedvirkning i helseforskning

Mandat kontaktpersonordningen


Brukermidler

Tildeling av midler til brukerorganisasjoner

Helse Sør-Øst RHF midler til brukerorganisasjoner. Tilskudd gis til pasient- og pårørendeorganisasjoner som drives av brukere, er demokratisk oppbygd, har valgt styre og som arbeider for gode og likeverdige helsetilbud og god samhandling. 

Pasienter, pårørende og deres organisasjoner representerer unik kunnskap som vi skal benytte i vårt utviklingsarbeid. Tilskuddene er et viktig bidrag i brukerorganisasjonenes arbeid med å utvikle en bedre og mer likeverdig helsetjeneste, og bidrar til å sikre at pasientens stemme blir hørt og gir organisasjonene mulighet for å fylle sin samfunnsmessige rolle for forbedring og utvikling av spesialisthelsetjenesten.

Tilskuddene er ett viktig bidrag for å utøve likepersonsordningen samt bidra til at informasjon og opplæring av brukere, pasienter og pårørende blir styrket.

Disse har fått midler


Tilskudd i 2021 - søknadsfrist 1. desember 2020

Helse Sør-Øst RHF lyser ut midler til brukerorganisasjoner (pasient- og pårørendeorganisasjoner) med drift og aktivitet i Helse Sør-Øst sitt geografiske område.

Tilskuddene skal benyttes til formål relatert til spesialisthelsetjenestens oppgaver og tjenester. Dette inkluderer også formål knyttet til tjenester og oppgaver som ytes på samhandlingsarenaer og i samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste.

Søkere må sette seg godt inn i dokumentene som beskriver ordningen nærmere. 

Kommune- og fylkessammenslåinger

Helse Sør-Øst RHF stiller ikke krav til bestemt organiseringer, utover at tilskudd gis til pasient- og pårørendeorganisasjoner som drives av brukere, er demokratisk oppbygd og har valgt styre.

  • Det er innholdet i søknaden, omfang av aktiviteter og en helhetlig vurdering av de samlede søknadene som er avgjørende for vår behandling.
  • Tidligere fylkeslag (eks Hedmark og Oppland) som har vedtak på sammenslåing skal sende søknad innen fristen som nytt fylke (eks Innlandet). Kopi av vedtak vedlegges.
    • Organisasjonsnummer og kontonummer for nytt fylke/organisasjon ettersendes så snart det er klar.

Søknadsfristen er: 1. desember 2020.

Utlysningen skjer med forbehold om styrets godkjenning av budsjett.

Grunnet Covid-19 pandemien vil det ikke arrangeres åpent møte vedrørende tilskuddsordningen. Det legges opp til mulighet for Skype- eller telefon samtaler med saksbehandler. Ved ønske om en slik samtale, ta kontakt på epost: idak@helse-sorost.no for avtale om tidspunkt.

Tilskudd brukerorganisasjoner - dokumenter

Veileder - tilskuddsordningen til brukerorganisasjoner 2021.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Tilskudd brukerorganisasjoner - dokumenter/Veileder - tilskuddsordningen til brukerorganisasjoner 2021.pdfVeileder - tilskuddsordningen til brukerorganisasjoner 2021.pdfpdf124809
Søknadsskjema brukerorganisasjoner midler i 2021.docxhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Tilskudd brukerorganisasjoner - dokumenter/Søknadsskjema brukerorganisasjoner midler i 2021.docxSøknadsskjema brukerorganisasjoner midler i 2021.docxdocx99940
Retningslinjer for tildeling av midler til brukerorganisasjoner.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Tilskudd brukerorganisasjoner - dokumenter/Retningslinjer for tildeling av midler til brukerorganisasjoner.pdfRetningslinjer for tildeling av midler til brukerorganisasjoner.pdfpdf17573
Rapportering for midler mottatt 2020 - under 100.000.docxhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Tilskudd brukerorganisasjoner - dokumenter/Rapportering for midler mottatt 2020 - under 100.000.docxRapportering for midler mottatt 2020 - under 100.000.docxdocx56899

Tilskudd til incestsentra


Helse Sør-Øst RHF tildeler iht føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet tilskudd til drift av incestsentra.

Utlysningen skjer med forbehold om styrets godkjenning av budsjett.

Tilskudd kan gis til støttesentre mot incest som gis statlig tilskudd iht Rundskriv 10/15 fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det vil ved fordeling av tilskudd bli lagt spesiell vekt på samarbeidet med spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern, regionale resurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging og andre relevante avdelinger innen spesialisthelsetjenesten. Midlene vil bli fordelt slik at de bidrar til et likeverdig tilbud innenfor helseregionen.

Søknadsskjema 2021

Rapportering

Brukerorganisasjoner som i 2020 mottok midler fra Helse Sør-Øst RHF skal rapportere på bruk av midler innen 1. juli 2021.

Rapportering/dokumentasjon sendes til Helse Sør-Øst RHF.

Mail: postmottak@helse-sorost.no

Postadresse: Postboks 404, 2303 Hamar

Se retningslinjer for mer informasjonRapportering for midler mottatt 2020 - under 100 000 (DOCX)


Møter i Brukerutvalget

Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF møtes jevnlig. Innkalling og sakspapirer til saker som skal behandles i møtene legges ut i forkant.

Gå til oversikt over kommende møter og avholdte møter

Brukerutvalget mener

2021


2020

2019

    


Det er utarbeidet et nettkurs etter initiativ fra landets regionale helseforetak i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen.

Nettkurset er i samsvar med «Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak», som ble vedtatt av alle landets regionale helseforetak i 2017.

Spørsmål om brukermedvirkning?

Kontakt Helse Sør-Øst RHF via e-post til postmottak@helse-sorost.no eller ring telefonnummer 02411 og spør etter Ida-Anette Kalrud.

Brukerutvalg i helseforetakene

Alle helseforetakene i Helse Sør-Øst har egne brukerutvalg. Du finner mer informasjon om lokale brukerutvalg på helseforetakenes nettsider.

Akershus universitetssykehusOslo universitetssykehusSunnaas sykehusSykehuset i VestfoldSykehuset InnlandetSykehuset TelemarkSykehuset ØstfoldSørlandet sykehusVestre VikenDiakonhjemmet SykehusLovisenberg Diakonale sykehusRevmatismesykehusetMartina Hansens Hospital

Årsrapporter

2020 - brukerutvalg - årsrapport og uttalelse årlig melding.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Årsrapporter - brukerutvalg/2020 - brukerutvalg - årsrapport og uttalelse årlig melding.pdf2020 - brukerutvalg - årsrapport og uttalelse årlig melding.pdfpdf246653
2019 - brukerutvalg - årsrapport og uttalelse årlig melding.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Årsrapporter - brukerutvalg/2019 - brukerutvalg - årsrapport og uttalelse årlig melding.pdf2019 - brukerutvalg - årsrapport og uttalelse årlig melding.pdfpdf298364
2018 - brukerutvalg - årsrapport og uttalelse årlig melding.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Årsrapporter - brukerutvalg/2018 - brukerutvalg - årsrapport og uttalelse årlig melding.pdf2018 - brukerutvalg - årsrapport og uttalelse årlig melding.pdfpdf204088

Godtgjøring

Brukerveiledning for reiseregninger

Skjema for utfylling av reiseregning

Retningslinje for godtgjøring

Leder kr 643 pr time for møter som ledes av vedkommende, medlem kr 486 pr time og tapt arbeidsfortjeneste kr 2 133 pr dag.


Fant du det du lette etter?