Utlysning av midler til tjenesteinnovasjon

Helse Sør-Øst RHF lyser i 2020 ut inntil 8,5 millioner kroner til tjenesteinnovasjon i regionen i en åpen konkurranse.

Søknadsfrist 18. desember kl. 16.00


PRINSIPPER FOR UTLYSNINGEN OG VURDERINGEN

Støtte vil bli gitt til prosjekter som har relevans for viktige satsingsområder som er beskrevet i Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst, avgrenset til: 

 • Prosjekter som gjør bruk av nye arbeidsformer og bedre bruk av teknologi, som frigjør tid til pasientrettet arbeid og/eller understøtter økt brukerstyring.
 • Prosjekter som understøtter nye former for samarbeid innad i spesialisthelsetjenesten og mellom tjenestenivåene overfor pasienter med (store) behandlingsbehov over tid.
 • Prosjekter som bidrar på nye måter til å redusere uønsket variasjon i kvalitet og tilgjengelighet i tjenestetilbudet, herunder prosjekter som legger til rette for samvalg.
 • Prosjekter som bidrar til å gi leger og sykepleiere mer tid til pasientene.

Prosjekter rettet inn mot utvikling av tjenester til barn og unge, personer med flere kroniske lidelser, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, samt skrøpelige eldre vil bli gitt høy prioritet.

Prosjektene/tiltakene kan være nye eller allerede i gang.

Evaluering, prioritering og oppfølging av innsendte prosjektskisser gjøres i Helse Sør-Øst RHF, og evalueringskriteriene vil være: 

 1. Relevans for satsingsområdene
 2. Prosjektets kvalitet (inkl. samarbeid og brukermedvirkning)
 3. Prosjektets gjennomførbarhet
 4. Potensial for overførbarhet til andre helseforetak

Det vil bli benyttet en skala fra 1 til 5 for de fire kriteriene, og ved tildelingen vil det bli lagt vekt på å oppnå en spredning av prosjekter i ulike deler av regionen og innen ulike satsningsområder.

SØKNADSADGANG

Prosjektleder må være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak i regionen eller et privat, ideelt sykehus som har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Søknaden skal fremmes gjennom søkerinstitusjonen, og en eventuell tildeling vil bli utbetalt til institusjonen øremerket prosjektet. Det er ikke anledning til å flytte omsøkte midler ut av institusjonen eller søke om midler fra en allerede etablert bedrift. Eventuelle aktiviteter som skal gjennomføres utenfor institusjonen, kan imidlertid faktureres innovasjonsprosjektet som kjøp av tjeneste.

FORANKRING (GODKJENNING) I SØKERINSTITUSJONEN

Søknad om innovasjonsmidler skal være forankret (godkjent) av søkerinstitusjonen før den faglige vurderingen starter. Det forutsettes derfor at søknaden er gjort kjent for budsjettansvarlig ved søkers enhet/avdeling. I søknadsportalen (eSøknad) velges den forankringsansvarlige ved søkerinstitusjonen fra en liste. Ved innsending av søknad blir det deretter sendt en automatisk generert e-post til forankringsansvarlig med informasjon om gjennomføring av forankringen. Merk at søknaden ikke regnes som fullført før bekreftelse på forankring er mottatt av Helse Sør-Øst RHF. Frist for forankring er satt til én uke etter søknadsfristen. 

SØKNADSKATEGORIER 

Det lyses ut midler til to ulike søknadskategorier: 1) nye ideer ved eget helseforetak, og 2) idéoverføring mellom helseforetak.

 1. Nye prosjekter ved eget helseforetak: Prosjekter som gjennomføres for første gang og ved eget helseforetak. Det kan søkes om midler til realisering av nye ideer eller prosjekter som har startet opp. Maksimalt søknadsbeløp er 1,5 million kroner i denne kategorien. Merk at søknader med høyere søknadsbeløp enn dette vil bli avvist.
 2. Idéoverføring mellom helseforetak: Det kan søkes om prosjektmidler til å innføre gode endrings- og innovasjonsløsninger som har vist seg å være vellykkede i andre helseforetak. Maksimalt søknadsbeløp er 250 000 kroner i denne kategorien. Merk at søknader med høyere søknadsbeløp enn dette vil bli avvist.


FØRINGER OG OBLIGATORISKE VEDLEGG

​Sammendrag
​Type støtte
Tjenesteinnovasjon - nye prosjekter ved eget helseforetak
Idéoveføring mellom helseforetak
Søknadsadgang
​Prosjektleder med minst 20 % stilling ved søknadsberettiget institusjon
​Prosjektleder med minst 20 % stilling ved søknadsberettiget institusjon
​Søknadsbeløp
​Inntil 1,5 million kroner
​Inntil 250 000 kroner

FINANSIERING OG VARIGHET

Prosjekter som tildeles støtte skal ha nyhetsverdi og potensial for anvendelse, enten kommersielt eller samfunnsmessig, og det skal foreligge en gjennomarbeidet prosjektplan med definerte målsettinger. Søknadsbeløpet skal spesifiseres i budsjettmodulen i eSøknad. Budsjettet skal samsvare med definerte milepæler, aktiviteter og innhold. 

Tildelte midler skal benyttes innenfor en prosjektramme på to år og må tas i bruk i løpet av de første seks månedene etter tildeling.

HVA KAN MIDLER TIL TJENESTEINNOVASJON BRUKES TIL?

Helse Sør-Øst RHFs midler til tjenesteinnovasjon kan benyttes for å avklare usikkerheter knyttet til videreutvikling av tjenesteformer, til verifisering av tidligere oppnådde resultater og til å undersøke implementeringsmuligheter. 

Midlene kan benyttes til å dekke utgifter til lønn/frikjøp, teknisk støttepersonell, drift osv. i henhold til en prosjektplan som skal legges ved søknaden.


OBLIGATORISKE ELEMENTER OG VEDLEGG

Søker har ansvaret for at innlevert søknad er fullstendig, dvs. at søknaden følger aktuelle føringer for kategorien, at søknadsskjema er korrekt utfylt, og at obligatoriske vedlegg er lastet opp. En ufullstendig søknad, eller en søknad som ikke overholder formatkrav, vil kunne bli avvist. Det er et obligatorisk krav at brukermedvirkning i prosjektet omtales, og at innhold i samarbeid med andre institusjoner og/eller tjenestenivå beskrives der dette er relevant.

Følgende dokumenter skal leveres inn: 

 • Søknadsskjema i søknadsportalen eSøknad. Søknaden kan skrives på norsk eller engelsk. 
 • Prosjektbeskrivelse iht. mal, maks 3 sider, som vedlegg i søknadsportalen eSøknad
 • CV for prosjektleder, maks. 3 sider, legges ved søknaden i PDF-format i søknadsportalen

Det skal kun innleveres etterspurte dokumenter. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert. CV og prosjektbeskrivelse må konverteres til PDF-format og lastes opp som egne filer i eSøknad. Følgende formatkrav gjelder: A4-side, minimum 2 cm marger, enkel linjeavstand, 11 pt Arial eller 12 pt Times New Roman font (evt. font av tilsvarende størrelse).  Valgfritt språk mellom norsk og engelsk. 

ADMINISTRATIV SØKNADSSTØTTE I HELSE SØR-ØST RHF

Eventuelle spørsmål av teknisk/administrativ karakter kan sendes på e-post til Helse Sør-Øst RHF ved enhet for forskning og innovasjon, avdeling Medisin og helsefag, med adresse: innovasjon@helse-sorost.no