Søknader om støtte til tjenesteinnovasjon i Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst RHF lyser ut inntil 15 millioner kroner til tjenesteinnovasjon i regionen i en åpen konkurranse.

Søknadsfrist  er mandag 20. september kl. 16.00


P
rinsipper for utlysningen og vurderingen​
Støtte vil bli gitt til prosjekter som har relevans for viktige satsingsområder som er beskrevet i Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst, avgrenset til å omhandle:

 1. Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring 
  Nye arbeidsformer som gjør bedre bruk av teknologi og understøtter økt brukerstyring.
 2. Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester 
  Samarbeid innad i spesialisthelsetjenesten og mellom tjenestenivåene, overfor pasienter med (store) behandlingsbehov over tid.
 3. Redusere uønsket variasjon 
  Reduksjon i uønsket variasjon i kvalitet og tilgjengelighet i tjenestetilbudet, herunder legge til rette for samvalg.
 4. Mer tid til pasientrettet arbeid
  Tiltak/organisering som kan gi leger, sykepleiere og annet behandlingspersonell mer tid til pasientene.

Det er særlig ønskelig med prosjekter innenfor satsingsområde 3 og 4. Prosjekter rettet inn mot utvikling av tjenester til barn og unge, personer med flere kroniske lidelser, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, samt skrøpelige eldre vil bli gitt høy prioritet.


Evaluering og oppfølging av innsendte søknader gjøres i Helse Sør-Øst RHF, og vurderingskriteriene vil være:

 • Relevans for satsingsområdene
 • Kvalitet (inkl. prosjektets og søknadens kvalitet, samt grad av samarbeid og brukermedvirkning i ​prosjektet)
 • Gjennomførbarhet
 • Nytte for pasienter og ansatte (helsetjenesten)

Det vil bli benyttet en skala fra 1 til 5 for de fire kriteriene, og ved tildelingen vil det bli lagt vekt på å oppnå en spredning av prosjekter i ulike deler av regionen og innen ulike satsingsområder.​​Søknadsadgang

Prosjektleder må være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak i regionen eller et privat, ideelt sykehus som har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Søknaden skal fremmes gjennom søkerinstitusjonen, og en eventuell tildeling vil bli utbetalt til institusjonen øremerket prosjektet. Det er ikke anledning til å flytte omsøkte midler ut av institusjonen eller søke om midler fra en allerede etablert bedrift. Eventuelle aktiviteter som skal gjennomføres utenfor institusjonen kan imidlertid faktureres innovasjonsprosjektet som kjøp av tjeneste. ​​​​

Forankring (godkjenning) i søkerinstitusjonen

​Søknad om innovasjonsmidler skal være forankret (godkjent) av søkerinstitusjonen før den faglige vurderingen starter. Det forutsettes derfor at søknaden er gjort kjent for budsjettansvarlig ved søkers enhet/avdeling. I søknadsportalen (eSøknad) velges den forankringsansvarlige ved søkerinstitusjonen fra en liste. Ved innsending av søknad blir det deretter sendt en automatisk generert e-post til forankringsansvarlig med informasjon om gjennomføring av forankringen. Merk at søknaden ikke regnes som fullført før bekreftelse på forankring er mottatt av Helse Sør-Øst RHF. Frist for forankring er satt til én uke etter søknadsfristen. 

​​Søknadskategorier​

Det lyses ut midler til to ulike søknadskategorier: 1) nye ideer ved eget helseforetak, og 2) idéoverføring mellom helseforetak. 

 1. Nye prosjekter ved eget helseforetak: Prosjekter som gjennomføres for første gang og ved eget helseforetak. Det kan søkes om midler til realisering av nye ideer eller prosjekter som har startet opp. Maksimalt søknadsbeløp er 1 millioner kroner i denne kategorien. 
 2. Ideoverføring mellom helseforetak: Det kan søkes om prosjektmidler til å innføre gode innovasjonsløsninger som har vist seg å være vellykkede i andre helseforetak. Maksimalt søknadsbeløp er 250 000 kroner i denne kategorien. 

Sammendrag


​Sammendrag


​Type stø​tte

​Tjenesteinnovasjon - nye prosjekter ved eget helseforetak
​Tjenesteinnovasjon - idéoverføring mellom helseforetak
Søknadsadgang
​Prosjektleder med minst 20 % stilling i søknadsberettiget institusjon
​Prosjektleder med minst 20 % stilling i søknadsberettiget institusjon
​Søknadsbeløp​
Inntil 1 million kroner

​Inntil 250 000 kroner

Finansiering og varighet

​Prosjektet som tildeles støtte skal ha nyhetsverdi og potensial for anvendelse, enten kommersielt eller samfunnsmessig, og det skal foreligge en gjennomarbeidet prosjektplan med definerte målsettinger. Søknadsbeløpet skal spesifiseres i budsjettmodulen i eSøknad. Budsjettet skal samsvare med definerte milepæler, aktiviteter og innhold. 

Tildelte midler skal benyttes innenfor en prosjektramme på to år og må tas i bruk i løpet av de første seks måneder etter tildeling. 

​Hva kan midler til tjenesteinnovasjon brukes til?

​Helse Sør-Øst RHFs midler til tjenesteinnovasjon kan benyttes for å avklare usikkerheter knyttet til videreutvikling av tjenesteformer, til verifisering av tidligere oppnådde resultater og til gjennomføring av nye prosjekter. 

Midlene kan benyttes til å dekke utgifter til lønn/frikjøp, teknisk støttepersonell, drift osv. i henhold til prosjektplanen. 

Midlene kan ikke brukes til større generelle utstyrsinvesteringer. Maksimalt kr. 200 000 av de tildelte midlene kan benyttes til utstyr, men det er en forutsetning at utstyret er prosjektspesifikt, helt nødvendig for gjennomføringen av prosjektet, og at det ikke har andre finansieringsmuligheter. 

​​​​Obligatoriske elementer og vedlegg

​​Søker har ansvaret for at innlevert søknad er fullstendig, dvs. at søknaden følger aktuelle føringer, at søknadsskjema er korrekt utfylt, at maksimum søknadsbeløp ikke er oversteget og at obligatoriske vedlegg er lastet opp. En ufullstendig søknad, eller en søknad som ikke overholder formatkrav, vil kunne bli avvist. Det er et obligatorisk krav at brukermedvirkning i prosjektet omtales, og at innhold i samarbeid med andre institusjoner og/eller tjenestenivå beskrives der dette er relevant. 


Vedlegg​
Krav
​Formatkrav
CV
​Prosjektleders CV skal vedlegges. 

CVen skal være på maks 3 sider.

Oversikt over aktivitet og tidslinje

Merk!
Dette vedlegget skal lastes opp i eSøknad som egen pdf-fil i stedet for prosjektbeskrivelsen. 

Vedlegget skal være i tabellform, en figur eller kulepunkter.

Maks 1 side. 


​​Det skal kun innleveres etterspurte dokumenter. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert. CV må konverteres til PDF-format og lastes opp som egen fil i søknadsportalen. Følgende formatkrav gjelder: A4-side, minimum 2 cm marger, enkel linjeavstand. 11 pt Calibri eller Arial, eller 12 pt Times New Roman font (evt. font av tilsvarende størrelse).​​

​​​​​​​Søknadsportal

​​​​​​Søknaden skal sendes inn elektronisk via en nettbasert løsning, kalt eSøknad.

eSøknad​ (https://forskningsmidler.ihelse.net/)

​Admin​​istr​ativ søknadsstøtte i Helse Sør-Øst RHF

​​Eventuelle spørsmål av teknisk/administrativ karakter kan sendes på e-post til Helse Sør-Øst RHF ved enhet for forskning og innovasjon, avdeling Medisin og helsefag, med adresse: innovasjon@helse-sorost.no


Fant du det du lette etter?