logo Helse Sør-Øst
En person som ligger på en sykehusseng

Utlysning av midler til tjenesteinnovasjon og samhandling

Helse Sør-Øst RHF lyser nå ut 10 millioner kroner til tjenesteinnovasjon og samhandling i regionen i en åpen konkurranse.

Målet med Helse Sør-Øst sin satsning er å utvikle tjenester som er bedre for pasienter og for ansatte, og som ivaretar behovet for bærekraft. Det inkluderer bedre og lettere tilgjengelige tjenester for pasientene, bedre bruk av samlede ressurser, at klinisk personale får mer tid til pasientbehandling, bedre bruk av ansattes kompetanse og ikke minst bedre samhandling både innad i sykehus, mellom sykehus og mellom helseforetak og kommunene.
 
En del av årets midler er allerede avsatt til en målrettet satsning for å innføre brukerstyrte poliklinikker i alle helseforetakene og de private, ideelle sykehusene i regionen. ​

​Søknadsfrist for utlysningen var 2. juni 2024

 
Det tas sikte på tildeling av midler i august 2024. 
 

Det kan søkes om midler i to kategorier:
 
  1. Tjenesteinnovasjons- og samhandlingsprosjekter: Prosjektene forutsetter samarbeid mellom flere helseforetak eller mellom helseforetak og en eller flere kommuner. Maksimalt søknadsbeløp: 750 000 kroner.
  2. Idéoverføringsprosjekter: Det kan søkes om prosjektmidler til å innføre gode løsninger som er gjennomført i andre helseforetak eller i samarbeid mellom andre helseforetak og kommuner. Maksimalt søknadsbeløp: 300 000 kroner.
    ​​
Prosjektmidlene kan benyttes til prosjektaktiviteter slik som utgifter til lønn/frikjøp, teknisk støttepersonell, prosjektspesifikt utstyr, drift osv. i henhold til prosjektplanen. Ved søknad om midler til utstyr er det en forutsetning at utstyret er prosjektspesifikt, helt nødvendig for gjennomføringen av prosjektet, og at det ikke finnes andre finansieringsmuligheter.

Ansvarlig søker må være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak i regionen eller et privat, ideelt sykehus som har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. ​

Søknader vil bli vurdert ut fra om de treffer en eller begge områder, og de som treffer begge vil prioriteres høyest:
 

 

  1. Tiltak som omfatter de prioriterte pasientgruppene i Nasjonal helse- og samhandlingsplan og i avtalen om helsefellesskap: barn og unge, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, skrøpelige eldre og personer med flere kroniske lidelser
  2. Tiltak innen satsingsområdene til Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst​
A.​ Styrke pasienter og pårørendes helsekompetanse og involvering 
Prosjekter som involverer pasient og pårørende som aktive deltagere i utformingen av egen helsehjelp og som øker helsekompetanse
B. Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring
Prosjekter som utvikler eller gjør bruk av nye arbeidsformer og bedre bruk av teknologi, som frigjør tid til pasientrettet arbeid og understøtter økt brukerstyring
C. Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester
Prosjekter som understøtter nye former for samarbeid innad i spesialisthelsetjenesten og mellom tjenestenivåene overfor pasienter med (store) behandlingsbehov over tid
D. Redusere uønsket variasjon
Prosjekter som bidrar på nye måter til å redusere uønsket variasjon i kvalitet og tilgjengelighet i tjenestetilbudet, herunder prosjekter som legger til rette for samvalg
E. Mer tid til pasientrettet arbeid
Prosjekter og tiltak som bidrar til at klinisk personell får frigjort tid til direkte pasientrettet arbeid og/eller til forenkling av samarbeidet mellom sykehus og kommunal helse og omsorgstjeneste
​​​​​

Tildeling av midler vil skje til det helseforetaket/sykehuset der ansvarlig søker er ansatt og øremerkes til prosjektet. Aktiviteter som gjennomføres i andre helseforetak eller kommuner kan faktureres innovasjonsprosjektet som kjøp av tjeneste.

Søknaden må beskrive tentativ fordeling av midlene mellom foretakene og/eller kommunen. Det er en forutsetning at søknaden er forankret hos ledelsen i helseforetaket/sykehuset. Kommunens bidrag i form av personell/økonomi skal synliggjøres. 

Tildelte midler skal benyttes innenfor en prosjektramme på to år og må tas i bruk i løpet av de første seks månedene etter tildeling.

Alle søknader vurderes av en intern komite i Helse Sør-Øst RHF. Komiteen består av ansatte i det regionale helseforetaket med spesiell kunnskap om satsingsområdene, og representant for regionalt brukerutvalg og konserntillitsvalgte.
 
Søknadene vurderes ut fra følgende kriterier:  
 
  1. Relevans for satsingsområdene og prioriterte brukergrupper
  2. Prosjektets kvalitet 
  3. Gjennomførbarhet
  4. Nytte for pasienter og ansatte i helsetjenesten
 
 
Kriteriene vurderes med en skala fra 1 til 5 (best). Ved innstilling til støtte vil det bli lagt vekt på å oppnå en spredning av prosjekter i ulike deler av regionen og innen ulike satsingsområder og prioriterte pasientgrupper.
 
Hvordan brukermedvirkning skjer i prosjektet skal synliggjøres i alle søknader.
 

Spørsmål til utlysningen kan rettes til Andreas Moan og Ida-Anette Kalrud. Vi holder til i avdeling for medisin og helsefag, enhet for samhandling og brukermedvirkning i Helse Sør-Øst RHF. Du treffer oss lettest på e-post: tjenesteinnovasjon@helse-sorost.no​

Sist oppdatert 17.06.2024