logo Helse Sør-Øst

Utlysning av midler til forskningsbasert innovasjon

Helse Sør-Øst RHF utlyser regionale midler til forskningsbasert innovasjon for utvikling av nye produkter, tjenester og metoder etter videreføring av resultater og idéer fra forsknings-prosjekter som tidligere har mottatt støtte gjennom RHF-ets konkurranseutsatte forskningsmidler. Midlene skal understøtte tidlig fase av idéutviklingsprosessen, før kommersialisering, slik at det kan bygges et mer solid grunnlag for innmelding av DOFI og samarbeid med teknologioverføringsmiljøer.

Søknadsfristen var 30. november kl. 16.00

Hvem k​​an søke? 

Søker må være eller ha vært prosjektleder for et forskningsprosjekt som tidligere har mottatt finansiering fra Helse Sør-Øst RHF og må være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak i regionen, eller et privat, ideelt sykehus som har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF på søknadstidspunktet. Søkers hovedstilling må også være ved en institusjon i helseregionen. Søker skal selv være prosjektleder for innovasjonsprosjektet. 
 
Søknaden fremmes gjennom søkerinstitusjonen og forankres i denne som for ordinære forskningsprosjekter. Søknaden må knyttes til nye resultater og ideer oppnådd gjennom tidligere forskningsaktiviteter, dvs. at prosjektet ikke kan være avsluttet mer enn to år før søknadstidspunktet.     

Krav til søk​naden 

Prosjektnummeret for forskningsprosjektet skal oppgis i søknaden.  
Innovasjonsaktivitetene skal ha oppstart maks. tre måneder etter tildeling av innovasjonsmidlene. 
Søknaden må knyttes til nye resultater og ideer, dvs. at forskningsprosjektet ikke kan være avsluttet mer enn to år før søknadstidspunktet. 
Samarbeidspartnere skal registreres i søknadsskjema. Disse skal inngå i faktisk samarbeid om prosjektet og dele resultatene som kommer ut av det dersom ikke noe annet er avtalt.  

Hva kan det søk​es om? 

Det kan søkes om inntil 500 000 kroner til forskningsbasert innovasjon for videreføring av resultater og ideer fra forskningsprosjekter. Midlene skal benyttes for å styrke grunnlaget for videreføring av resultatene i en kommersialiseringsprosess, for eksempel for å bidra til å initiere samarbeid med et teknologioverføringsmiljø. Dette betyr at prosjekter som allerede har fått DOFI (Disclosure of Invention) akseptert av et TTO bare unntaksvis vil være aktuelle for tildeling av regionale midler til forskningsbasert innovasjon.   
 
Midlene kan benyttes til prosjektaktiviteter slik som: 


 • Frikjøp av personell  
 • Teknisk støttepersonell 
 • Innkjøp av tjenester 
 • Driftsmidler, innkjøp av reagenser etc. 
 
Det er ikke mulig å søke midler til: 

 • reisevirksomhet, kurs og konferanser  
 • større utstyrsinvesteringer og lignende.  
 • kostnader knyttet til finansiering av utdanningsløp for stipendiater (doktorgradskandidater). Kandidaten kan inngå i prosjektgruppen og gjennomføre aktiviteter for prosjektet. Støtten kan brukes til å frikjøpe tid, og det forventes at det er søkt permisjon for kandidaten fra doktorgradsprosjektet dersom arbeidet har betydelig varighet.  
 
Søkerinstitusjonen har ikke anledning til å ta dekningsbidrag av tildelte midler. Samme prosjekt kan kun oppnå finansiering av forskningsbasert innovasjon én gang.  

Søknadsskjema og vurdering av søknadene  

Søknaden skal sendes inn elektronisk via en nettbasert løsning (eSøknad).   
  
Søknader om forskningsbasert innovasjon vil bli vurdert på bakgrunn av oppnådde resultater i forskningsprosjektet, nyhetsverdi/innovasjonsgrad og prosjektplan. Søknadsfristen er løpende for å gi kortere behandlingstid og muliggjøre tildelinger flere ganger årlig.  
 
 • Oppnådde resultater fra forskningsprosjektet: 
  • etable​​rt forskningsgrunnlag og resultater 
 • Nyhetsverdi/innovasjonsgrad: 
  • Beskrivelse av produkt/tjeneste/metode 
  • hva er nytt for anvendelsesområdet  
  • hvorfor er ideen viktig, forventet betydning ved anvendelse  
 • Prosjektplan 
  • Plan for gjennomføring av innovasjonsaktivitetene 
  • Beskrivelse av milepæler og evt. avhengigheter  
  • Forventet utfall  
 

Obligatoriske vedlegg​​​​​​ fo​​r ​​søknad  

Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad. 
Prosjektbeskrivelse lastes opp som en pdf-fil i eSøknad. 
 
Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert. 
Formatkrav for CV, publikasjonsliste og prosjektbeskrivelse: A4-format, min. 2 cm marger, enkel linjeavstand, skrifttype tilsvarende Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt. For referanser og tabeller kan 9 pkt font brukes.  

 

Vedlegg
Vedlegg
Krav
Formatkrav
CV

Prosjektleders CV skal vedlegges. 
Hver CV skal være på maks 2 sider og skrives på engelsk. 
Publikasjonslister
Prosjektleders publikasjonsliste skal vedlegges. 
Publikasjonslistene skal bestå av relevante publikasjoner og hver liste skal ikke overstige 3 sider. 
Prosjektbeskrivelse

Oppgi prosjektnummer fra Helse Sør-Øst RHF og benytt mal for prosjektbeskrivelsen fra denne lenken
Prosjektbeskrivelsen kan skrives på norsk eller engelsk. Den skal være på maks 4 sider. 

Spørsmål til utlysningen kan sendes på e-post til enhet for forskning og diagnostikk, Helse Sør-Øst RHF, med adresse: forskningsmidler@helse-sorost.no

Sist oppdatert 20.03.2023