logo Helse Sør-Øst

Utlysning av midler til forskningsbasert innovasjon

Helse Sør-Øst RHF lyser ut midler til forskningsbasert innovasjon for utvikling av nye produkter, tjenester og metoder. De aktuelle innovasjonsprosjektene må være videreføringer av resultater fra forskningsprosjekter som tidligere har mottatt forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF. Innovasjonsmidlene skal understøtte tidlig fase av idéutviklingsprosessen, før kommersialisering, slik at det kan bygges et grunnlag for innmelding av DOFI og samarbeid med teknologioverføringsmiljøer.

Søknadsfrist: utlysningen løper årlig fra mars til og med 30. oktober uten frist.

Tildelinger av regionale midler til forskningsbasert innovasjon vil derfor bli gjennomført fortløpende gjennom utlysningsperioden.   

 

Hvem k​​an søke? 

Søker må selv være prosjektleder for innovasjonsprosjektet og det foregående forskningsprosjektet som tidligere har mottatt finansiering fra Helse Sør-Øst RHF. Søker må være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak i regionen, eller et privat, ideelt sykehus som har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF på søknadstidspunktet. Søkers hovedstilling må også være ved en institusjon i helseregionen.  
 
Søknaden fremmes gjennom søkerinstitusjonen og forankres i denne. Søknaden må knyttes til nye resultater og ideer oppnådd gjennom tidligere forskningsaktiviteter, dvs. at forskningsprosjektet ikke kan være avsluttet mer enn to år før søknadstidspunktet.        

Krav til søk​naden 

 • Prosjektnummeret for det foregående forskningsprosjektet skal oppgis i søknaden.  
 • Innovasjonsaktivitetene skal ha oppstart maksimum tre måneder etter tildeling av innovasjonsmidlene.  
 • Innovasjonsmidlene må bli benyttet innenfor en prosjektramme på to år.  
 • Søknaden skal knyttes til nye resultater og ideer, dvs. at forskningsprosjektet ikke kan være avsluttet mer enn to år før søknadstidspunktet.  
 • Det må komme tydelig frem i søknaden hva videreføringsaspektet er (fra forskning til innovasjon)  
 • Samarbeidspartnere skal registreres i søknadsskjemaet. Disse skal inngå i faktisk samarbeid om prosjektet og dele resultatene som kommer ut av det, dersom annet ikke er avtalt.   
 • Maksimum søknadsbeløp er 500 000 kroner. Søknaden vil bli avvist dersom dette søknadsbeløpet overstiges.  

Hva kan det søk​es om? 

Det kan søkes om inntil 500 000 kroner til forskningsbasert innovasjon for videreføring av resultater og ideer fra forskningsprosjekter. Midlene skal benyttes for å styrke grunnlaget for videreføring av resultatene i en kommersialiseringsprosess, for eksempel for å bidra til å initiere samarbeid med et teknologioverføringsmiljø. Dette betyr at prosjekter som allerede har fått DOFI (Disclosure of Invention) akseptert av et TTO bare unntaksvis vil være aktuelle for tildeling av regionale midler til forskningsbasert innovasjon.    
  
Midlene kan benyttes til prosjektaktiviteter slik som:  

 • Frikjøp av personell   
 • Teknisk støttepersonell
 • Innkjøp av tjenester  
 • Driftsmidler, innkjøp av reagenser etc.  
 

Det er ikke mulig å søke midler til:   

 • Reisevirksomhet, kurs og konferanser   
 • Større generelle utstyrsinvesteringer: dersom det søkes mindre midler til utstyr er det en forutsetning av utstyret er prosjektspesifikt, helt nødvendig for gjennomføringen av prosjektet, og at det ikke har andre finansieringsmuligheter.  
 • Kostnader knyttet til finansiering av utdanningsløp for stipendiater (doktorgradskandidater). Kandidaten kan inngå i prosjektgruppen og gjennomføre aktiviteter for prosjektet. Støtten kan brukes til å frikjøpe tid, og det forventes at det er søkt permisjon for kandidaten fra doktorgradsprosjektet dersom arbeidet har betydelig varighet.   
  
Søkerinstitusjonen har ikke anledning til å ta dekningsbidrag av tildelte midler. Samme prosjekt kan kun oppnå finansiering av forskningsbasert innovasjon én gang.   

Søknadsskjema og vurdering av søknadene  

Søknaden skal sendes inn elektronisk via den nettbasert løsningen eSøknad.   
  
Søknader vil bli vurdert på bakgrunn av oppnådde resultater i forskningsprosjektet, nyhetsverdi/innovasjonsgrad og prosjektplan. Regional utviklingsplan 2040 vil ligge til grunn i vurderingen av søknader om forskningsbasert innovasjon på et overordnet nivå. Beslutning om tildeling av midler vil bygge på en helhetlig vurdering av søknad med prosjektbeskrivelse med vekt på følgende elementer:  
 
 • Oppnådde resultater fra forskningsprosjektet: 
  • etable​​rt forskningsgrunnlag og resultater 
 • Nyhetsverdi/innovasjonsgrad: 
  • Beskrivelse av produkt/tjeneste/metode 
  • hva er nytt for anvendelsesområdet  
  • hvorfor er ideen viktig, forventet betydning ved anvendelse  
 • Prosjektplan 
  • Plan for gjennomføring av innovasjonsaktivitetene 
  • Beskrivelse av milepæler og evt. avhengigheter  
  • Forventet utfall  
 

 

Obligatoriske vedlegg​​​​​​ fo​​r ​​søknad 

Vedlegg Krav Formatkrav
CV Prosjektleders CV skal vedlegges. Hver CV skal skrives på norsk eller engelsk og skal ikke overstige 2 sider. 
Publikasjonslister  Prosjektleders publikasjonsliste skal vedlegges.  Publikasjonslistene skal bestå av relevante publikasjoner og skal ikke overstige 3 sider.
Prosjektbeskrivelse Prosjektbeskrivelsen skal skrives i henhold til gjeldende mal. Benytt denne lenken. Oppgi prosjektnummer fra Helse Sør-Øst RHF for det foregående forskningsprosjektet.  Prosjektbeskrivelsen skal skrives på norsk eller engelsk og skal ikke overstige 4 sider.
 • Alle vedleggene må konverteres til PDF-format før opplasting i eSøknad.  
 • Formatkrav: A4-format, min. 2 cm marger, enkel linjeavstand, skrifttype tilsvarende Calibri eller Arial 11 pkt, eller Times New Roman 12 pkt. For referanser og tabeller kan 9 pkt font brukes.    
 • Kun etterspurte vedlegg skal innleveres. Ytterligere vedlegg vil ikke bli vurdert.  

Søker har ansvar for at innlevert søknad er fullstendig, dvs. at søknaden følger de aktuelle føringene for utlysningen (inkl. maks. søknadsbeløp), at søknadsskjema er korrekt utfylt og at obligatoriske vedlegg er lastet opp. En ufullstendig søknad, eller en søknad som ikke overholder formatkrav, vil kunne bli avvist. 

Kontaktinformasjon 

Spørsmål til utlysningen kan sendes på e-post til enhet for forskning og diagnostikk, Helse Sør-Øst RHF, med adresse: innovasjon@helse-sorost.no

Søknadsskjema og mal for prosjektbeskrivelsen 

 

Sist oppdatert 04.03.2024