logo Helse Sør-Øst

Smittevern

Helse Sør-Østs politikk er å legge til rette for smittevern med høy faglig standard og å ansvarliggjøre alle ledd i organisasjonen med hensyn til forebygging og kontroll av helsetjenesteassosierte infeksjoner.

Regional smittevernplan

Regional smittevernplan for Helse Sør-Øst skal definere strategiske mål for smittevernarbeidet i regionen, samt tilrettelegge for et smittevern med høy faglig standard i samsvar med lover, forskrifter og overordnede føringer.

”Lov 1994-08-05 nr. 55 Lov om vern mot smittsomme sykdommer” med tilhørende forskrifter er førende for smittevernplanen. I tillegg kommer en rekke nasjonale strategier, Pasientsikkerhetsprogrammet og regionens egen kvalitetsstrategi.

Helsetjenesteassosierte infeksjoner er blant de hyppigste uønskede hendelser ved norske sykehus, og mange av disse kan forebygges. Økende utbredelse av antibiotikaresistente mikrober er en av vår tids største medisinske trusler. Det finnes en omfattende vitenskapelig dokumentasjon på effekt av infeksjonsforebyggende arbeid i sykehus, og at dette er kostnadseffektivt. Riktig ressurssatsning sparer lidelser og død, samt store kostnader for helsevesenet og samfunnet.

Helse Sør-Øst har et overordnet mål om ”Sykehusinfeksjoner under 3 %”.

Oppnåelse av dette målet vil kunne påvirkes i positiv eller negativ retning avhengig av de prosesser som skjer. Effektiv forebygging av helsetjenesteassosierte infeksjoner krever en systematisk og evidensbasert tilnærming som omfatter alle deler av virksomheten, fra ledelse til hver enkelt pasientkontakt.

Smittevernplanen er gjeldende fra 2020 til 2023. Planen skal gjennomgås årlig av Regionalt kompetansesenter for smittevern, og behov for justeringer meldes dit.

Regional smittevernplan


Regional pandemiplan er en del av det samlede smittevernarbeidet og beredskapsarbeidet i regionen.

I dagens situasjon med økt forflytting av mennesker og epidemier som oppstår, og som i ytterste konsekvens kan bli verdensomspennende, er det viktig at det regionale helseforetaket med underliggende helseforetak og sykehus er kjent med og forberedt på tiltak ved større epidemier.

Regional beredskapsplan for pandemi og alvorlig smittsom sykdom

Regionalt tuberkulosekontrollprogram gjelder i perioden 2023 til 2028 og er en del av den regionale smittevernplanen for Helse Sør-Øst.

Last ned planen Tuberkulosekontrollprogram

Dette regionale tuberkulosekontrollprogrammet synliggjør hvordan Helse Sør-Øst RHF skal sørge for at befolkningen i helseregionen sikres nødvendig spesialistundersøkelse, laboratorieundersøkelse, poliklinisk behandling og sykehusbehandling, forsvarlig isolering i sykehus, og annen spesialisthelsetjeneste.  

Nasjonal satsing

Smittevern står sentralt i arbeidet til Helse- og omsorgsdepartementet.

HOD prioriterer særlig disse områdene innenfor smittevern:

  • forebygge antibiotikaresistens,
  • redusere forekomsten av institusjonservervete infeksjoner i helsetjenesten
  • redusere nysmitte av hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner, og at alle som lever med hiv skal sikres god behandling og oppfølging,
  • tilby et godt nasjonalt vaksinasjonsprogram
  • opprettholde en god smittevernberedskap

Disse områdene følges blant annet opp gjennom egne nasjonale strategier og beredskapsplaner.   

Mer om HODs arbeide

Strategiens hovedmål er å redusere den totale bruken av antibiotika og opprettholde ansvarlig antibiotikabruk i alle sektorer, øke kunnskapsgrunnlaget og være en internasjonal pådriver for å motvirke antibiotikaresistens.

Last ned strategien fra HODs nettsider

Arbeidet har som mål å redusere antibiotikabruken i befolkningen med 30 prosent innen utløpet av 2020.

Last ned handlingsplanen fra HODs nettsider


Regional organisering

Regionalt kompetansesenter for smittevern (RKS) skal bidra til å samle og styrke kompetansen innen smittevern.

Senteret er etablert ved Oslo universitetssykehus HF. Kompetansesenteret skal samordne smittevernarbeidet, yte sakkyndig hjelp til andre helseinstitusjoner i foretaksgruppen, herunder smittevernrådgivning, overvåking, kompetansehevende tiltak for personell, forskning og oppklaring av utbrudd i samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt.

I tillegg har kompetansesenteret en rådgivende rolle overfor Helse Sør-Øst RHF.

Regionalt fagråd for infeksjonsmedisin, immunologi og smittevern er rådgivende overfor Helse Sør-Øst RHF og har en viktig rolle for å sikre faglig koordinering og fagutvikling innenfor smittevernområdet i Helse Sør-Øst.

Se mer om fagrådene i Helse Sør-Øst


Nasjonale oppgaver som ivaretas av Helse Sør-Øst

Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering er lagt til Oslo universitetssykehus og har ansvar for de nasjonale oppgavene med kvalitetssikring av dekontaminering i helsevesenet.

Se mer om kompetansetjenesten på Oslo universitetssykehus sine nettsider

Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNe-medisin (CBRNe-senteret) har sentralisert behandlings- og kompetansesenterfunksjon for CBRNe-skader i Norge og er faglig rådgiver for helsetjenesten og myndighetene

Sist oppdatert 29.03.2022