logo Helse Sør-Øst

124 millioner til klinisk behandlingsforskning i sykehusene

De regionale helseforetakenes felles Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) har 27. februar 2017 tildelt til sammen 124 millioner kroner til syv store forskningsprosjekter. Prosjektene er tett knyttet opp mot pasientbehandling og spesialisthelsetjenestens behov. Hvert prosjekt mottar en støtte på mellom 12 og 20 millioner kroner over fem år.

Publisert 28.02.2017

​KLINBEFORSK er opprettet etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet for å imøtekomme behovet for flere større nasjonale kliniske studier av høy kvalitet og med forutsigbar finansiering.  Programmet skal bidra til at flere norske pasienter får tilbud om deltakelse i kliniske studier og er et viktig ledd i oppfølgingen av regjeringens handlingsplan for HelseOmsorg21.

For å oppnå dette er det stilt spesifikke krav til prosjektene: Det skal legges til rette for rekruttering av pasienter fra alle helseregioner, og brukermedvirkning skal være inkludert. I tillegg må prosjektene ha deltakelse fra forskningsmiljøer i alle fire helseregioner. 


Viktig program for spesialisthelsetjenesten

- Programmet er et stort løft for klinisk behandlingsforskning i Norge. De regionale helseforetakene har samarbeidet godt og tett om utviklingen av programmet, og vi ønsker å gjøre mer for å imøtekomme morgendagens krav til pasientbehandling. KLINBEFORSK er et viktig bidrag i denne sammenhengen, og vi har store forventninger til de syv prosjektene som nå mottar midler, sier programstyret leder, Per Morten Sandset. 

- Årets tildeling har stor tematisk spredning, og det er særlig gledelig at det i denne runden også er gitt støtte til et forskningsprosjekt som inkluderer barn, sier han.

Diagram, sektordiagram
 

Tildelte programmidler fordelt på fagområde. Klassifiseringen er utført av søkerne selv ved søknadstidspunktet.

Tildeling av KLINBEFORSK-prosjekter

Til sammen ble det behandlet 51 søknader etter første utlysning av programmidler høsten 2016. Syv av disse får finansiering, noe som innebærer en innvilgelse på 14 %. Samtlige søknader er vurdert og rangert av internasjonale fageksperter med særlig stor kompetanse innen kliniske studier og behandlingsforskning. De tildelte midlene er gitt til de prosjektene som har oppnådd høyest rangering etter vurdering av både vitenskapelig kvalitet og forventet nytte. Endelig vedtak om tildeling av programmidlene ble fattet i møte mellom de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene 27. februar 2017.

Her er oversikten over de prosjektene som har fått tildelt programmidler i første utlysning:

Prosjektleder Tittel Budsjett (mill. kr)
Lars Bø

Randomized autologous hematopoietic stem cell transplantation vs. Alemtuzumab for patients with relapsing remitting Multiple Sclerosis (RAM-MS)

19.97
Bjørn Atle Bjørnbeth

Acetylsalisylic Acid as Secondary Prevention in Colorectal Cancer (ASAC Trial)

19.37
Håvard Ove Skjerven

The Norwegian Antibiotics for Pneumonia in Children (NAPiC) study

19.32
Ellisiv B Mathiesen

Tenecteplase in wake-up ischaemic stroke trial - TWIST

15.49
Torbjørn Omland

PRevention of cArdiac Dysfunction during Adjuvant breast cancer therapy (PRADA-2):
A Randomized, Placebo-controlled, Multicenter Trial

20.00
Espen Andre Haavardsholm

A Norwegian multicentre trial assessing the effectiveness of tailoring infliximab treatment by therapeutic drug monitoring, the NOR-DRUM study

12.43
Oddbjørn Straume

A Phase 1b/2 clinical trial with Axl kinase inhibitor BGB324 in combination with Dabrafenib/Trametinib or Pembrolizumab in Metastatic Melanoma: Identification of predictive markers of response

17.57