logo Helse Sør-Øst

Aker bygges på 2020-tallet

Helse Sør-Øst ønsker å bygge et nytt lokalsykehus på Aker raskere enn det som lå i de opprinnelige planene fra Oslo universitetssykehus.

Publisert 14.12.2016
Sist oppdatert 13.03.2018

​Høyre-representanter i Oslo bystyre vil la de private ideelle sykehusene Diakonhjemmet og Lovisenberg få ansvaret for utbyggingen av et nytt lokalsykehus på Aker. I media har de lagt til grunn Oslo universitetssykehus (OUS) sine opprinnelige planer hvor en ferdigstillelse var forespeilet først en gang på 2030-tallet. De private ideelle sykehusene støtter tanken og mener de kan bygge et nytt lokalsykehus raskere, blant annet fordi de ikke er avhengig av penger over statsbudsjettet og fordi Oslo universitetssykehus står overfor flere store investeringsprosjekter.

_ Vi har forsert OUS sine opprinnelige planer og arbeider nå for å bygge Aker og Gaustad i parallell. Vi ønsker å få på plass Aker samtidig med at vi bygger ut første etappe av regionsykehuset på Gaustad. Dette er også stadfestet av helse- og omsorgsministeren i foretaksmøte. Vi har investeringskraft til å bære dette og mener en utbygging vil kunne skje i løpet av 2020-tallet, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

Den forventede befolkningsveksten i Oslo gjør det helt nødvendig raskt å få på plass et utvidet lokalsykehustilbud for innbyggerne i hovedstaden.

_ Vi har et tett og godt samarbeid med Lovisenberg og Diakonhjemmet og de vil fortsatt være en viktig del av løsningen av det framtidige kapasitetsbehovet i Oslo sykehusområde. Begge disse sykehusene har lav dekningsgrad for pasientene fra sine respektive opptaksområder. De er helt avhengig av Oslo universitetssykehus for å kunne håndtere egne pasienter og må først og fremst å ta hånd om egen befolkningsvekst og yte en større andel av spesialisthelsetjenester til egen befolkning, sier Lofthus.

Helse Sør-Øst RHF planlegger en styresak allerede i juni 2017 for godkjenning av oppstart av konseptfase for både Aker og Gaustad. Konseptfasen tar vanligvis et års tid. Deretter vil det bli søkt om lån fra staten, og dette blir behandlet i Stortinget som del av statsbudsjettet.

Oslo universitetssykehus skal utvikles som tre sykehus med klar profil; et lokalsykehus på Aker, et regionsykehus på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Styret for Helse Sør-Øst RHF ga i møtet 16. juni sin tilslutning til et slikt framtidig målbilde. Vedtaket ble stadfestet av Helse- og omsorgsdepartementet i foretaksmøte 24. juni 2016.

Les også

Utvikling av Oslo universitetssykehus