logo Helse Sør-Øst

Akuttmottakene skal få bedre rutiner ved selvmordsforsøk

En del pasienter blir innlagt på somatiske akuttmottak etter selvskading og selvmordsforsøk. Nå skal det lages bedre rutiner for å hjelpe disse pasientene. 

Publisert 13.12.2022
Sist oppdatert 12.01.2023
Skiltet akuttmottak over inngang
Forebygging av selvmord er ett av innsatsområdene i regional fagplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Sør-Øst. Ett av tiltakene er at helseforetakene og sykehusene skal etablere gode rutiner ved de somatiske akuttmottakene, slik at pasienter med selvskading eller selvmordsforsøk får bedre behandling og oppfølging. 

Trenger å gjøre ​​​​mer

For noen dager siden ble det arrangert en samling med deltakere fra alle helseforetak og sykehus i Helse Sør-Øst. Her var det representanter for brukere, somatiske akuttmottak og psykisk helsevern. Deltakerne delte erfaringer og ga innspill til videre arbeid med å etablere gode rutiner ved somatiske akuttmottak.

Portrett av Cecilie Skule

Cecilie Skule

Avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling, Cecilie Skule, sier det er viktig å rette oppmerksomheten mot pasientene i somatiske akuttmottak og andre somatiske enheter. 

​– Vi er kjent med at det er mange innleggelser i året med selvskading og selvmordsforsøk, og selvmordsraten er relativt høy hos disse pasientene, sier Skule. Hun mener det er behov for å gjøre mer for disse pasientene, og at det må jobbes med flere tiltak.

Regionen står samlet bak inn​satsen

Den viktigste jobben gjøres i helseforetakene. I tillegg har det regionale innsatsteamet for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring i Helse Sør-Øst RHF fått i oppdrag å bidra i arbeidet, og har etablert en egen arbeidsgruppe med representanter fra helseforetak og sykehus. Det er brukerrepresentanter med i både innsatsteamet og i arbeidsgruppen. 

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Øst) og Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging (NSSF) er også viktige ressurser som er knyttet til arbeidet.

I løpet av 2023 er planen å utarbeide en regional veileder for håndtering av selvskading og selvmordsforsøk for bruk i somatiske akuttmottak. 
– I arbeidet med veilederen vil vi ta med oss innspillene som kom under samlingen, sier Cecilie Skule.

Aktuelle l​​​enker: 

Regional fagplan for psykisk helsevern og rusbehandling - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)

Regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025​ (PDF)

Møterom med mange mennesker rundt runde bord