logo Helse Sør-Øst

Bedre utnyttelse av sykehuskapasiteten i Oslo

Beboere i Alna bydel vil få Oslo universitetssykehus som sitt sykehus for somatiske spesialisthelsetjenester fra årsskiftet 2025/2026. – Samlet sett blir dette et bedre tilbud til pasientene i hovedstadsområdet, sier administrerende direktør Terje Rootwelt.

Publisert 09.03.2023
Mannlig portør kommer gående i mot

Årsaken til at overflytting av bydel Alna skjer før Nye Aker er ferdig, er at Akershus universitetssykehus (Ahus) vil mangle senger og kapasitet. I første omgang er det pasienter med somatisk behandlingsbehov som skal overflyttes. Pasienter med behov for psykisk helsevern og rusbehandling skal overflyttes til Oslo universitetssykehus (OUS) når Nye Aker står klart i 2031.

Prosjektarbeidet sannsynliggjør at OUS vil ha kapasitet til å ivareta befolkningen fra bydel Alna når Storbylegevakten og Nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet er tatt i bruk, samt at andre nødvendige tilpasninger er gjort i forkant av overføringen. Avlastningen som Diakonhjemmet Sykehus bidrar med i dag for innleggelser fra Groruddalen vil videreføres.  

– Akershus universitetssykehus HF har over lang tid hatt en krevende driftssituasjon, noe som påvirker både pasienter og ansatte. Uten tiltak vil dette forsterkes utover 20-tallet. Jeg er opptatt av at kapasiteten i hovedstadsområdet brukes best mulig. En slik løsning vil samlet sett gi det beste tilbudet til pasientene, sier administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst RHF.

Vedtaket om overføring ble fattet av styret i Helse Sør-Øst RHF torsdag 9. mars.
Styrene ved OUS og Ahus behandlet saken i februar i år.

Det vil være behov for å arbeide videre med mer detaljerte analyser og konkretisering av tiltak fram mot overtakelsestidspunktet.
– Det er viktig at både pasienter og ansatte blir ivaretatt på en god måte.  En beslutning om overføring av ansvar nesten tre år før gjennomføring, mener vi vil gi tilstrekkelig tid til god planlegging. Tett samarbeid med bydel Alna om dette er særlig viktig, sier Rootwelt. Han vil etablere et eget prosjekt for overføringen der Ahus, OUS, Oslo kommune ved bydel Alna, brukerrepresentanter og tillitsvalgte er representert.