logo Helse Sør-Øst

Behandlingstilbudet ved manglende samsvar mellom kjønnsidentitet og kropp

Behandlingstilbudet til personer som opplever manglende samsvar mellom kjønnsidentitet og egen kropp må styrkes. Dette er en av anbefalingene fra en nasjonal arbeidsgruppe som har utredet behandlingstilbudet til personer med kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori. Arbeidsgruppens rapport sendes nå på høring.

Publisert 18.04.2018
Sist oppdatert 26.04.2018

Det har de siste fem årene vært en vekst blant mennesker som søker hjelp og behandling for opplevelse av manglende samsvar mellom kjønnsidentitet og egen kropp. Begrepene kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori er brukt om manglende samsvar mellom medfødt og selvopplevd kjønn og det ubehaget disse personene opplever, og som representerer et bredt spekter av ulike tilstander.

I 2017 var det i overkant av 800 personer som søkte seg til en form for behandling ved kjente behandlingsmiljøer i Norge.

Nasjonal arbeidsgruppe

Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra både regionale helseforetak og sykehus i alle regionene, brukerorganisasjoner, en privatpraktiserende behandler og en fastlege. Rapporten gjenspeiler ulike syn blandt medlemmene i gruppen.

Arbeidsgruppen anbefaler blant annet at flere enn i dag skal få et tilbud om behandling og oppfølging i tilknytning til ubehag og plager ved kjønnsinkongruens. Arbeidsgruppen mener det må bygges opp nødvendig kompetanse for utredning, diagnostikk og behandling av personer med kjønnsdysfori, både i kommune- og i spesialisthelsetjenesten. Et flertall i arbeidsgruppen konkluderer med at det er behov for å styrke tilbudet til personer med kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens i hver av de fire helseregionene. Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS) bør videreutvikles som sentralt kompetansemiljø som tilbyr veiledning, utdanning, kunnskapsutvikling og forskning.

Styrking av tilbudet

Fagdirektørene i de fire regionale helseforetakene vedtok 16. april 2018 å sende arbeidsgruppens rapport ut på bred høring til helseforetak, organisasjoner og andre.

- Vi ser at det er nødvendig å styrke helsetjenestens tilbud til personer som opplever manglende samsvar mellom kjønnsidentitet og egen kropp, slik at den enkelte får en forutsigbar og tilpasset oppfølging. Det er viktig å etablere nasjonale faglige anbefalinger for behandling av kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens, og vi ser frem til å bidra i dette viktige arbeidet, uttaler Jan Frich, direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF.

Arbeidsgruppens mandat:

Arbeidsgruppen ble satt ned i 2017 etter initiativ fra Helse- og omsorgsdepartementet, og fikk i oppdrag av fagdirektørene i de fire regionale helseforetakene å:

  • Beskrive eksisterende behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens/ kjønnsdysfori
  • Identifisere områder innenfor behandlingstilbudet hvor det i dag er mangelfull kompetanse
  • Foreslå en funksjonsfordeling mellom den nasjonale behandlingstjenesten og de regionale behandlingstilbudene
  • Foreslå regionale utrednings- og oppfølgingsforløp for pasienter som ikke oppfyller kriterier for behandling ved Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme
  • Vurdere administrative og økonomiske konsekvenser av foreslåtte tiltak

Bred involvering

Rapporten sendes ut på høring til Helsedirektoratet, samtlige helseforetak i Norge, regionale helseforetak, brukerutvalg, og aktuelle brukerorganisasjoner. For å oppnå en bredest mulig involvering ber Arbeidsgruppen om innspill fra andre relevante aktører som ikke står oppført blant høringsinstansene. Innspill til rapporten kan sendes til: postmottak@helse-sorost.no 

Se også:

Kjønnsdysfori Rapport utkast til høring

Høringsbrev

Tilleggskommentarer fra deler av arbeidsgruppen