logo Helse Sør-Øst

Brukerutvalgets høringsuttalelse vedrørende veiledende retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå

Publisert 16.11.2016
Sist oppdatert 17.11.2016

​Det regionale brukerutvalget i Helse Sør-Øst slutter seg stort sett til forslaget. Vi vil i midlertid foreslå tre endringer:

 

 1. Punkt 4.2. Deltakelse i plan- og prosjektarbeid, råd og utvalg

  I siste avsnitt ønsker vi forslaget erstattet av følgende tekst:
  "Brukerutvalget kan henvende seg til representanter fra organisasjonene eller fra andre brukerutvalg i regionen i oppnevning av brukerrepresentanter."

  Begrunnelse: Vi mener at det ikke bare er i de tilfellene BU selv ikke har kapasitet eller nødvendig kompetanse dette bør vurderes, men at det generelt sett bør skje når brukerrepresentanter skal oppnevnes.

 2. Punkt 4.3. Møter og seminarer med andre parter

  Vi foreslår et nytt avsnitt under dette punktet:
  "Det bør være minst et årlig felles møte mellom Brukerutvalget og representanter for Ungdomsrådet."

  Begrunnelse: Det er viktig at brukerutvalg og ungdomsråd er orientert om og kan diskutere saker av felles interesse. Dette kan skje gjennom utveksling av referater, men også gjennom gjensidig representasjon minst en gang i året. 3. Punkt 5.2. Oppnevning

 Forslaget i fjerde avsnitt : "Leder og nestleder i RBU/BU velges/utnevnes av styrene i RHF/HF-ene etter innstilling fra adm.direktør." , foreslår vi blir erstattet av følgende tekst:
"Leder og nestleder i RBU/BU velges blant og av medlemmene i RBU/BU. Før selve valget gjennomføres skal aktuelle kandidater presentere seg og kunne svare på spørsmål fra øvrige RBU/BU medlemmer."


 Begrunnelse: Det må være et rådende prinsipp at medlemmene av brukerutvalget skal være mest mulig uavhengig i forhold til styre og administrasjon.  Dersom det er administrerende direktør som skal innstille og styret som skal velge leder og nestleder, er det en fare for at det bygges relasjoner som svekker denne uavhengigheten. Brukerutvalgene skal være rådgivende, men også være mest mulig frittstående. De må blant annet ved behov kunne ta opp mer kontroversielle spørsmål på vegne av brukerne. 

Organisasjonene som brukerutvalgets medlemmer kommer fra følger demokratiske prinsipper. Dette må også gjennomføres i brukerutvalgene ved at de får konstituere seg selv. Symbolverdien ved at utvalgene konstituerer seg selv, er et viktig element i pasientens helsetjeneste. Det viser at brukerrepresentantene er i stand til å ta ansvar for sitt eget engasjement og organisering. I tillegg vil det i større grad sikre at de valgte personene er representative for utvalgets medlemmer.

Med

vennlig hilsen

Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF

Øistein Winje

leder