logo Helse Sør-Øst

Drammensykehus-spørsmål utredes for avklaring etter nyttår

 Drammensykehus-spørsmål utredes for avklaring etter nyttår. Helse Sør-Øst RHF er nå i full gang med å utrede de spørsmålene som det regionale helseforetakets styre stilte da det i juni godkjente konseptrapporten for nytt sykehus i Drammen. Styret godkjente da at alternativet på Brakerøya kan legges til grunn for det videre arbeidet. Fire arbeidsgrupper er i gang med utredningene, som skjer i tett samarbeid med Vestre Viken HF.  

Publisert 03.10.2016
Sist oppdatert 31.10.2016

​Styret i Helse Sør-Øst RHF krevde at prosjektet må tilpasses til en kostnadsramme på 8,2 milliarder kroner. Det betyr en reduksjon på cirka 600 millioner kroner i forhold til tidligere planer. Dette skal blant annet skje gjennom optimalisering av skisseprosjektet, revurdering av Vestre Vikens interne fordeling av funksjoner og kapasiteter, vurdering av etappevis utbygging og større grad av egenfinansiering.

Utredningene skal omfatte om deler av kapasitetsutvidelsene innenfor enkelte områdefunksjoner med større pasientvolumer kan etableres ved Bærum sykehus i stedet for ved Drammen sykehus. I tillegg skal endret fordeling av enkelte områdefunksjoner vurderes. Revurdering av opptaksområder for lokalsykehusfunksjonen skal også være del av denne vurderingen.

 Målet er at tilfredsstillende svar på styrets spørsmål skal legges frem for styret i Vestre Viken HF og deretter for styret i Helse Sør-Øst RHF tidlig i 2017. Det er styret i Helse Sør-Øst RHF som godkjenner om nytt Drammens-sykehus kan gå over i forprosjektfase.

Ansvaret for den videre gjennomføringen av prosjektet er nå overført til Helse Sør-Øst RHF, slik praksis lenge har vært for store sykehusbyggprosjekter i regionen. Sykehusbygg HF er engasjert til styring og ledelse av prosjektorganisasjonen, på vegne av Helse Sør-Øst RHF. Vestre Viken HF har ansvar for å sikre nødvendig forankring av tiltak og løsninger mot brukere og ansatte i egen organisasjon.

Kostnadsrammen på 8,2 milliarder kroner omfatter ikke erverv av tomt, parkeringshus, "ikke-byggnær" IKT og kostnadene forbundet med stråleterapi.

Arbeidet med tomteerverv på Brakerøya fortsetter under ledelse av Helse Sør-Øst RHF. Usikkerheten knyttet til forurensing og eventuell fare for undersjøiske skred skal avklares. Behov skal avstemmes mot de økonomiske rammene før tomten erverves.