logo Helse Sør-Øst

Et løft for MTU-anskaffelser

I Helse Sør-Øst investeres det i medisinsk-teknisk utstyr (MTU) for omlag en milliard kroner årlig. Nå settes det i gang et stort løft for å sentralisere anskaffelser, og å kunne sørge for bedre MTU-tjenester til helseforetakene. 

Publisert 06.03.2023
Bilde av 7 personer fra prosjektteamet
Deler av prosjektteamet: F.v.:Sykehusinnkjøp team MTU anskaffelser: Henning Bjørneng Sagen, Aasmund Kallåk, Anne Cecilie Sæther. Fort.. venstre med Sykehuspartner Medisinsk Teknologisk IKT: Mathias Prag, Frode Larsen, Erik Valen Abrahamsen, Kristian Kaldager. Fotograf: Ilone Rønbeck

I dag skjer anskaffelsene rundt MTU fragmentert og av helseforetakene selv. Sykehuspartner involveres sent i prosessen uten å kunne stille IKT-krav. Dette medfører blant annet dyrere avtaler, økt teknisk gjeld, og at nytt utstyr er krevende å ta i bruk eller står lenge uvirksomt. Sykehuspartner har heller ikke hatt et leveranseteam med definert ansvar for MTU. Dette har resultert i uavklarte interne prosesser når bestilling av bistand til kravspesifisering, løsningsdesign eller ROS har kommet fra helseforetakene. 
 
Derfor er det nå etablert et prosjekt med Helse Sør-Øst RHF, Sykehuspartner og Sykehusinnkjøp for å sikre gevinster og bedre kvalitet i anskaffelsene. Oppgaven er å designe en ny tjeneste tilpasset MTU-anskaffelser og -leveranser. I tillegg vil alle anskaffelser på MTU gå gjennom Sykehusinnkjøp fremover. Dette gjelder for alle foretak unntatt OUS og SIHF. Disse vil komme på senere.  

 – Medisin-teknisk utstyr har utviklet seg fra å være enkle løsninger som opererer isolert, til å inkludere teknologi der programvare ligger lagret på servere hos Sykehuspartner eller eksternt som sky-tjenester. Utviklingen går raskt i retning av at data fra MTU eksporteres til andre kliniske løsninger for videre tolkning. Dette setter også krav til gode leveranser fra ende-til-ende, sier Ilone Rønbeck, avdelingsdirektør Innkjøp og logistikk, HSØ RHF. 

​Tidlig på = økt kvalitet og raskere bruk  

At Sykehuspartner kommer tidligere på i prosessen, innebærer bedre støtte for helseforetakene og tydeligere krav til leverandørene.  

– Å komme tidligere på, betyr at vi i større grad kan kravstille IKT-komponenter, være bedre rådgivere og utnytte synergieffekter i regionen. I tillegg vil vi kunne øke effektivitet i løsningsdesign og ROS gjennom forenklede løp slik at disse går igjennom i fart - etter de behovene som faktisk ligger til grunn for anskaffelsene. Her må vi tenke nytt, og utfordre tunge prosesser og flaskehalser hvor vi finner det vanskelig i dag. Vi må tørre å prøve, feile og justere underveis. Sammen skal vi skape god flyt og opplevelsen av enda bedre tjenester, sier Thomas Sjøberg, seksjonsleder for Medisinskteknologisk IKT (MTT). 

Sykehusinnkjøp styrker også sin satsning på dette, og etablerer eget leveranseteam for MTU. Leveranseteamet vil ha tilgang til Sykehuspartners kompetanse i anskaffelsene via tilsvarende leveranseteam hos oss.  

Thomas trekker frem nødvendigheten av et godt samarbeid og mulighetene dette arbeidet gir: 

– Arbeidet som nå settes i gang både i prosjekt og MTT-linje, er en fantastisk mulighet som vil forbedre hele verdikjeden av hvordan vi blant annet anskaffer, implementerer og sikrer rask ibruktakelse av MTU. Vi opplever at dette er et etterlengtet løft hvor alle parter; RHF, Sykehusinnkjøp, helseforetak og Sykehuspartner, er engasjerte og fremoverlente, med en tydelig målsetning om gevinstene vi kan få ut av dette i fellesskap. Vi ser virkelig frem til å komme enda mer i gang med dette arbeidet, avslutter Thomas.