logo Helse Sør-Øst

Felles plan for journal og samhandlingsløsninger, hjemmeoppfølging og innbyggertjenester

Stortingsmeldingen én innbygger – én journal uttrykker en visjon for arbeidet med helseinformasjon om pasienten og angir konkrete mål for utviklingen framover. Det er en bred oppslutning i sektoren om disse målene og Helse Sør-Øst har arbeidet aktivt med understøttende tiltak i egen region.

Publisert 17.10.2022
Sist oppdatert 16.01.2023
Kvinnelig ansatt i hvitt ved kontorplass

Målene for utviklingen framover er å etablere digitale løsninger som understøtter en helhetlig samhandling mellom helsepersonell og styrker pasienter og innbyggeres mulighet til å ta aktivt del i eget behandlingsopplegg.

​– Ettersom 90-95 prosent av alle pasientforløp foregår innenfor én og samme helseregion, er det viktig at det regionale helseforetaket arbeider aktivt med understøttende tiltak innenfor egen region, sier enhetsleder for IKT-koordinering i Helse Sør-Øst RHF, Ole Johan Kvan. ​

–​ Det er stor utålmodighet i sektoren på leveranse av ny funksjonalitet, samtidig som spesialisthelsetjenesten opplever økte utfordringer knyttet til opprettholdelse av bærekraftige helsetjenester. Det er derfor enda viktigere enn tidligere å prioritere allerede startede tiltak, fokusere på konkrete leveranser på kort og mellomlang sikt, og sikre realisering av gevinster, sier Kvan.

Rapporten viser tydelig hvordan det er mulig å realisere ny funksjonalitet for helsepersonell og innbyggere, ved både å modernisere og bygge videre på eksisterende løsninger, og å ha en stegvis og styrt utvikling.  Ved en stegvis tilnærming kan ambisjonsnivået justeres i forhold til tilgjengelige investeringsmidler og være mer forutsigbare på hva som kan leveres.

I noen saker er det ulike syn mellom aktører i sektoren på hvordan løsninger skal utformes. Dette gjelder graden av nasjonal lagring av data ved utvikling av nasjonale e-helseløsninger og egenskaper ved tillitsmodellen som skal benyttes ifm. dokument- og datadeling. Dette representerer en utfordring for framdrift i utforming og ibruktakelse av løsninger det er stort behov for i sektoren.

Arbeidet med videreutvikling av spesialisthelsetjenestens journal- og samhandlingsløsninger samt digital hjemmeoppfølging og digitale innbyggertjenester, inngår i det interregionale samarbeidet, hvor de ulike regionale helseforetak tar ledelsen på ulike områder. Planen er behandlet og godkjent i det interregionale IKT direktørmøtet og behandlet i ledermøtet og godkjent i hvert av de regionale helseforetakene.

Felles plan - 2022 Helhet og sammenheng - bedre journal og samhandlingsløsninger