logo Helse Sør-Øst

Fellesmøte mellom styre og brukerutvalg i Helse Sør-Øst

- Det regionale brukerutvalget er opptatt å legge forholdene til rette for god brukermedvirkning både på system- og individnivå, sa Rune Kløvtveit, leder for det regionale brukerutvalget i Helse Sør-Øst, da han innledet på fellesmøtet mellom styre og brukerutvalg. – Vi er engasjert i arbeidet med en rekke spennende prosjekter og planer i Helse Sør-Øst. For tiden er arbeidet med den regionale utviklingsplanen noe som tar mye av vår tid.

Publisert 27.04.2018


- Det viktigste i møtet mellom bruker og tjenesteyter er god kommunikasjon. Kommunikasjon er vesentlig for å få til et godt samvalg, minnet Kløvtveit om. - Ved samvalg samarbeider pasient og helsepersonell om å treffe beslutninger om utredning, behandling og oppfølging. Pasienten får støtte til å vurdere alternativene, ut fra beste tilgjengelige kunnskap om fordeler og ulemper, og til å utforske egne verdier og preferanser og dermed kunne ta et informert valg.

Styret i Helse Sør-Øst RHF og det regionale brukerutvalget møtes til et felles møte hvert år. Dessuten møter lederen for brukerutvalget i styremøtene med forslags- og talerett.

Rusbehandling og mentale helse

På fellesmøtet innledet brukerutvalgets medlem Kenneth Arctander Vatnbakk Johansen om rusbehandling. Han trakk blant annet frem organisering av arbeidet med rusbehandling, integrert ettervern, koordinering av pasientstrømmene og bedre tilpassing av legemiddelassistert rusbehandling (LAR) som vesentlige områder.
Brukerutvalgsmedlem Gry Halvorsen innledet om mental helse. Hun trakk blant annet frem selvmord, BUP, tvang, pakkeforløp, medisinfritt behandlingstilbud, brukerstyrte senger, ambulante team, holdningsskapende arbeid og behovet for tettere samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene.

Fem prosent bruker 48 prosent av ressursene

Brukerutvalgets nestleder Nina Roland trakk frem det pågående arbeidet med regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst. Hun var spesielt opptatt av at fem prosent av pasientene som behandles i Helse Sør-Øst bruker 48 prosent av ressursene. - For å ta vare på disse på en god måte og på en måte hvor helseforetakene benytter sine ressurser på en best mulig måte, må vi «se hele mennesket». Samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene må styrkes.
Nina Roland var også opptatt av rehabilitering og habilitering, som etter hennes mening er områder som trenger mer oppmerksomhet. Hun fortalte også at hun nylig hadde vært i et møte med representanter for ungdomsrådene i Helse Sør-Øst, hvor ungdommene blant annet hadde vært opptatt av hvordan spesialisthelsetjenesten kan legge forholdene til rette for at pasienter kan få spesialisthelsetjeneste hjemme i sitt eget hjem. Ungdommene mente at behandling hjemme i mange tilfeller vil gi bedre trygghet.

Brukermedvirkning et viktig tema

Styrets medlemmer ga anerkjennelse både for arbeidet som det regionale brukerutvalget utfører – og for den måten de hadde innledet til diskusjon om sentrale temaer på fellesmøtet. - Brukermedvirkning er et tema som er viktig for styret i Helse Sør-Øst RHF, sa styreleder Svein Gjedrem.