logo Helse Sør-Øst

Flere skal få strålebehandling på nærmeste sykehus

Strålebehandling av kreft er en stor påkjenning for pasientene. Stadig flere sykehus i Helse Sør-Øst skal tilby slik behandling. Nå legges planer for en samordning som skal komme disse pasientene til gode.

Publisert 21.06.2024
Et speil som viser et par personer

- Dette er viktig for at flere pasienter skal får kortere reisevei til behandling. Samtidig tenker vi regionalt for å utdanne og rekruttere personell som skal bemanne de nye igangsetting av tidligfaseplanlegging for alle de andre stråleterapienhetene. I tillegg innebærer videreutviklingen av Sykehuset Innlandet HF nybygg for stråleterapi ved Mjøssykehuset.strålesenterne, sier fagdirektør Ulrich Spreng i Helse Sør-Øst RHF.

- Ved å planlegge byggingen av sentrene samlet, sørger vi også for å utnytte ressursene best mulig.

 

Drammen først ute

Allerede i 2016 vedtok styret i Helse Sør-Øst prinsippet om desentral utbygging av nye stråleterapienheter ved sykehusområdene Vestfold-Telemark, Akershus, Vestre Viken og Østfold. I Vestre Viken er tilbudet på plass når nytt sykehus i Drammen åpner til neste år. Styret har godkjent  igangsetting av tidligfaseplanlegging for alle de andre stråleterapienhetene. I tillegg innebærer videreutviklingen av Sykehuset Innlandet HF nybygg for stråleterapi ved Mjøssykehuset.  

Regional standardisering

Strålebehandling for ulike kreftformer er høyt spesialisert medisin som krever spesialisert personell og store investeringer i bygg og utstyr. Det at Helse Sør-Øst i tiden fremover skal bygge fire stråleterapisentre i tillegg til det som nå er under ferdigstillelse i Drammen, gir en mulighet for standardisering og effektivisering i både planlegging og bygging. Det legges derfor opp til at de fire nye stråleenhetene i regionen som er i tidligfase, skal bygges med samme romprogram, arealer og soneinndeling og skal anskaffe samme utstyr og IKT-systemer.

Analyse viser kapasitetsbehov

Rapporten Oppdatert regional vurdering fra OUS HF – oppfølging av stråleterapikapasiteten i HSØ fra februar 2024 har nye fremskrivninger til 2040 og en grundig vurdering av kapasitets- og utbyggingsbehovet i regionen. Alle sykehusområder med stråleterapitilbud, unntatt Oslo universitetssykehus, forutsettes å ha om lag 80 prosent egendekning. Resten behandles ved Oslo universitetssykehus. På bakgrunn av denne analysen er det behov for følgende kapasitet:

 

Helseforetak

Dimensjonerende kapasitet (antall strålebehandlingsrom forberedt for samtidig drift)

Vestre Viken HF

3+1 (tas trinnvis i bruk)

Sykehuset Telemark HF

3

Akershus universitetssykehus HF

3+1 (tas trinnvis i bruk)

Sykehuset Østfold HF

3

Sykehuset Innlandet HF

3

Bemanning, utdanning og kompetanse

Standardiseringen av strålesentere vil kunne bedre samarbeidet mellom helseforetakene, blant annet ved utdanning, rekruttering og opplæring av klinisk personell. Helseforetakene må utarbeide skriftlige planer for hvordan bemanningen skal dekkes ved desentralisering av stråleterapitilbudet i regionen. Det gjennomføres tiltak for utdanning og rekruttering av personell. Dette skal bidra til å ivareta samlet regionalt kapasitetsbehov, og det skal følges særskilt opp i videre arbeid. Rett kompetanse er en forutsetning for å kunne gjennomføre planene om et desentralisert stråleterapitilbud i regionen. Helse Sør Øst RHF samarbeider med helseforetakene og utdanningsinstitusjonene for å kunne tilby tilstrekkelig med studieplasser og praksisplasser, og har blant annet sørget for at antallet studieplasser innen stråleterapi er økt med 40% for å dekke fremtidig behov.