logo Helse Sør-Øst

Forbereder avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg

Stortinget vil ta stilling til om godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg (FBV-ordningen) skal avvikles i desember. Endringen innebærer at private tjenesteleverandører ikke lenger kan søke godkjenning via Helfo, for siden å sende faktura for sin aktivitet til de regionale helseforetakene. 

Publisert 29.11.2022
Sist oppdatert 12.01.2023
Smilende aministerende direktør, Terje Rootwelt

Terje Rootwelt

Vi skal sørge for at pasienter ivaretas på en god måte i forbindelse med en avvikling av FBV-ordningen. Pasienter vil fortsatt ha mulighet til å velge behandlingssted i sykehusene og blant tjenesteleverandører med avtale med regionale helseforetak, sier Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. 

Helse Sør-Øst RHF har flere virkemidler for å ivareta pasienters behov og etablere tilstrekkelig behandlingskapasitet ved en evt. avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg:

  1. Benytte restkapasitet i helseforetak, ideelle sykehus og hos private avtaleparter
  2. Utvide eksisterende avtaler med private avtaleparter
  3. Gjennomføre nye anskaffelser gjennom anbudskonkurranser
  4. Utvide behandlingskapasiteten i helseforetakene og ideelle sykehus

Helse Sør-Øst RHF har god oversikt over aktiviteten for alle tjenesteleverandører innen FBV-ordningen som har behandlet pasienter fra Helse Sør-Øst og over ledig kapasitet i egne helseforetak, ideelle sykehus og hos private avtaleparter. 

-Innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling vil vi ivareta pasienters behov ved å benytte ledig kapasitet i helseforetakene, ideelle sykehus og hos private avtaleparter. Vi har kunngjort en kommende anskaffelse av 30 døgnplasser, og vi vil ta stilling til behovet for å utvide ytelsesavtaler med eksisterende avtaleparter hvis godkjenningsordningen vedtas avviklet, sier Rootwelt.

Når det gjelder psykisk helsevern, vil Helse Sør-Øst RHF benytte ledig kapasitet i helseforetakene og hos private tjenesteleverandører som i dag har avtale med RHF-et, og har rettet en henvendelse til våre avtaleparter med sikte på å utvide avtalene med inntil 10 prosent. 

Innen somatikk har Helse Sør-Øst RHF gjennomført en anskaffelse som omfatter 10 ulike fagområder, med oppstart fra nyttår. Fagområdene som er inkludert i anskaffelsen omfatter de fleste av fagområdene som inngår i dagens godkjenningsordning innen fritt behandlingsvalg. 

- Den økonomiske rammen for de nye avtalene er økt betydelig sammenliknet med tidligere avtaler, til en samlet verdi på over 120 millioner kroner, hvor vi har sett hen til økte behov i forbindelse med avviklingen av godkjenningsordningen innen fritt behandlingsvalg, sier Rootwelt.
​​​​

Regjeringen har foreslått en overgangsordning ved en avvikling av FBV-ordningen som innebærer at pasienter som er under behandling, vil kunne få gjennomført denne innen en periode på 12 måneder fra 1. januar 2023.