logo Helse Sør-Øst

Fordeling av bevilgning til helseforetak og sykehus

I nysalderingen av statsbudsjett 2022 ble det bevilget 1 347,9 millioner kroner til Helse Sør-Øst RHF. Bakgrunnen var økte kostnader og tapte inntekter som følge av pandemien, samt høyere pris- og lønnsvekst enn det som først ble lagt til grunn.

Publisert 02.02.2023
Mannlig portør i hvitt triller tom sykehusseng gjennom korridor
Bevilgningen skal legge til rette for at helseforetakene har økonomi til å videreføre nødvendige investeringer. Regjeringen peker også på at bevilgningen vil sette helseforetakene i bedre stand til å følge opp prioriterte grupper, særlig innen psykisk helsevern.

Det er i tillegg bevilget 98 millioner kroner til dekning av kostnader ved behandling av pasienter som er medisinsk evakuert fra Ukraina (Medevac).

Bevilgningen er en engangsbevilgning for 2022.
Fordeling av midler til helseforetak og sykehus i Helse Sør-Øst
Helseforetak og sykehusSamlet beløp
Akershus universitetssykehus HF192 220
Oslo universitetssykehus HF
406 120
Sykehuset i Vestfold HF83 640
Sykehuset Innlandet HF121 280
Sykehuset Telemark HF54 700
Sykehuset Østfold HF98 600
Sørlandet sykehus HF104 460
Vestre Viken HF178 640
Betanien Hospital3 000
Diakonhjemmet Sykehus47 480
Lovisenberg Diakonale Sykehus47 960
Martina Hansens Hospital7 970
Revmatismesykehuset1 830
Helse Sør-Øst RHF (Medevac)98 000

Tall i tusen kroner