logo Helse Sør-Øst

Fordeling av økt bevilgning i 2023

Regjeringen foreslår en varig budsjettøkning på 2,5 milliarder kroner til spesialisthelsetjenesten i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2023. Styrkingen er en videreføring av bevilgningen i nysalderingen av budsjettet for 2022.

Publisert 09.03.2023
Sykepleier smiler til pasient i seng

Regionenes andel av den økte basisrammen vil bli foreslått til 1 354,6 millioner kroner. Bevilgningen vil sette sykehusene i bedre stand til å følge opp styringsdokumentene for 2023, der prioriterte tiltak er psykisk helsevern og rask tilgang til helsetjenester. I tillegg skal helseforetakene kunne gjennomføre nødvendige investeringer i kompetanse, bygg, IKT og medisinsk utstyr.

Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt å fordele den økte basisrammen slik:


Fordeling helseforetak
HelseforetakFordelt beløp i tusen kroner
Akershus universitetssykehus HF​
197 685
Oslo universitetssykehus HF270 476
Sunnaas sykehus HF9 100
Sykehuset i Vestfold HF95 872
Sykehuset Innlandet HF
145 159
Sykehuset Telemark HF70 347
Sykehuset Østfold HF124 406
Sørlandet sykehus HF123 346
Vestre Viken HF​​

177 186
Helse Sør-Øst RHF
55 000
Sum helseforetak1 268 577
Fordeling private ideelle sykehus
Private ideelle sykehusFordelt beløp i tusen kroner
Betanien Hospital2 400
Diakonhjemmet Sykehus
37 922
Lovisenberg Diakonale Sykehus40 001
Martina Hansens Hospital4 500
Revmatismesykehuset
1 200
Sum private ideelle sykehus86 023

​​Regjeringen har i tillegg varslet at den vil fremme forslag for Stortinget om en pris- og lønnsjustering av budsjettet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai. Dette skal veie opp for den ekstraordinære kostnadsveksten i 2023.