logo Helse Sør-Øst

Forprosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet vedtatt

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok 16. desember å videreføre Nye Aker og Nye Rikshospitalet til gjennomføringsfasen. Med forbehold om at statlig regulering for de to prosjektene blir vedtatt, kan de nye sykehusene stå ferdig i 2031. 

Publisert 16.12.2022
Sist oppdatert 11.01.2023
Tegning av Nye Aker og Nye Rikshospitalet

​ Styret har godkjent et prosjekt som i betydelig grad styrker sykehustilbudet i Oslo og i hele landet. Nye Aker og Nye Rikshospitalet legger til rette for en god og likeverdig pasientbehandling. De nye sykehusbyggene vil også gi økt behandlingskapasitet for å møte en forventet befolkningsvekst, sier styreleder Svein Gjedrem.

Utviklingen av Nye Aker og Nye Rikshospitalet skal sammen med et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet, ny sikkerhetspsykiatri på Ila, og nye Oslo storbylegevakt på Aker, sørge for bedre helsetjenester. Ved å samlokalisere lands- og regionsfunksjoner blir sykehustilbudet bedre for Oslos befolkning, og også for pasienter fra hele regionen og hele landet. Over halvparten av behandlingen ved Oslo universitetssykehus HF gis til pasienter utenfor Oslo.

Forprosjektrapportene ble godkjent i styret mot de ansattvalgte styremedlemmenes stemmer.

Moderne syke​​husbygg

Flere tilstandsanalyser av sykehusbygg, viser at Oslo universitetssykehus HF har den dårligste gjennomsnittlige tilstandsgraden av alle landets sykehus. Gjennom Nye Aker og Nye Rikshospitalet vil det bli etablert to nye, moderne sykehusbygg på til sammen ca. 340 000 kvadratmeter.

De to prosjektene skal gjennomføres innenfor en økonomisk styringsramme (P50-estimat) på 36 045 millioner kroner (prisnivå januar 2021), inkludert ikke-byggnær IKT med inntil 1 545 millioner kroner. Kostnader til tomteerverv kommer i tillegg.

For å vurdere bæreevne på helseforetaksnivå er prosjektene innarbeidet i økonomisk langtidsplan for Oslo universitetssykehus HF. Gjeldende økonomisk langtidsplan ble utarbeidet i 2022-kroner, og prosjektenes kostnad er derfor fremskrevet til juni 2022-kroner og utgjør da 39 074 millioner kroner inkludert ikke-byggnær IKT med inntil 1 653 millioner kroner. Kostnader til tomteerverv kommer i tillegg.

I økonomisk langtidsplan er kostnader til tomteerverv inkludert. I økonomisk langtidsplan for Oslo universitetssykehus HF er det også innarbeidet anslåtte byggelånsrenter på ca. 4 189 millioner kroner, og det er tatt hensyn til at kostnader til IKT, både byggnær og ikke-byggnær, vil bli belastet helseforetakets økonomi som en driftskostnad.

I alle sykehusprosjekter i Helse Sør-Øst RHF fastlegges en økonomisk styringsramme tilsvarende P50-estimat fra en usikkerhetsanalyse. Dette er den økonomiske rammen prosjektet skal styres og gjennomføres etter. P50-estimat betyr at det er 50 prosent sannsynlighet for at kostnadene blir lavere enn dette estimatet. Det gjennomføres budsjettrevisjoner årlig, hvor gjenværende del av styringsrammen reguleres med byggekostnadsindeks.

Kostnadsrammen, P85-estimat for de to prosjektene, inklusiv ikke-byggnær IKT og eksklusiv tomteerverv, er anslått til 41,7 milliarder kroner (prisnivå januar 2021) i forprosjektet. Dette utgjør ca. 45,3 milliarder kroner ved prisnivå juni 2022. Det er utarbeidet et scenario i regionens økonomiske langtidsplan hvor alle de store byggeprosjektene i Helse Sør-Øst gjennomføres til P85-estimater. Under gitte forutsetninger og når det tas hensyn til buffere, viser scenarioanalysen fortsatt økonomisk bæreevne for foretaksgruppen.

Det er risiko i alle prosjekter. Utbygging av Nye Aker og Nye Rikshospitalet ved Oslo universitetssykehus HF er et stort og komplekst prosjekt, og det er gjennomført ekstern kvalitetssikring av forprosjektrapporten. Ekstern kvalitetssikrer vurderer at forprosjektet omfatter de utredninger og dokumentasjonsunderlag som tidligfaseveilederen og forprosjektmandatet krever. Det samlede underlaget utgjør et komplett grunnlag for en beslutning om gjennomføring. Helse Sør-Øst RHF vil følge opp de ulike risikofaktorene fremover.

Foreløpig protokoll styremøte Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2022 (PDF)