logo Helse Sør-Øst

Fortsatt for store variasjoner i kvalitet og forbruk

Helseforetakene og sykehusene i Helse Sør-Øst benytter kvalitetsdata i ulik grad. Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst mener at dette arbeidet bør styrkes for å redusere uønsket variasjon.

Publisert 10.02.2023
To operasjonssykepleier med munnbind
​I Norge er det et mål at befolkningen skal ha et likeverdig tilbud av helsetjenester, uansett hvor de bor. Det er også stor enighet om at all utredning, diagnostisering og behandling skal baseres på kunnskap. Likevel viser flere undersøkelser at det er variasjon i både kvalitet på pasientbehandlingen, samt i forbruk av helsetjenester.

Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst har kartlagt hvordan helseforetak og sykehus i regionen arbeider med å nå målet om å redusere uønsket variasjon. Konsernrevisjonen trekker fram tre årsaker til at helseforetak og sykehus jobber ulikt med dette.

Kartleggingen viser at lederne opplever at det i større grad gis konkrete mål og krav om økonomi, aktivitet og HR-området enn om pasienttilbud og kvalitet på behandlingen. 
Fokus på kvalitet har i større grad blitt ivaretatt av det enkelte fagmiljø, og har i mindre grad vært en del av den formelle styringen.

I kartleggingen opplyser to av tre avdelinger at de benytter kvalitetsregistre i sitt forbedringsarbeid. Konsernrevisjonen mener at dette er positivt, men synes det er bekymringsfullt at én av tre avdelinger i liten grad benytter slik informasjon.

Gjennomgangen viser at det er ulik systematikk på hvordan informasjon om kvalitetsregistre og Helseatlas inngår i rapportering og oppfølging i helseforetakene og sykehusene. Enkelte har gode oversikter over resultater fra kvalitetsregistre og Helseatlas, og bruker disse gjennomgående i styringen. I andre helseforetak eller sykehus er det ikke etablert oversikter, samt at rapportering og oppfølging på kvalitet og forbruk varierer. Enkelte avdelingsledere viser til at de aldri blir fulgt opp på denne type styringsinformasjon.


​Konsernrevisjonen anbefaler at det enkelte helseforetak og sykehus vurderer hvor de selv står. Til hjelp i dette arbeidet har konsernrevisjonen definert et sett med spørsmål knyttet til strukturer, prosesser og organisering som helseforetakene og sykehusene bør vurdere.

Også Helsepersonellkommisjonen peker på uønsket variasjon i rapporten som ble lagt frem tidligere i måneden. Kommisjonen mener det er behov for et målrettet arbeid for å redusere omfanget av overdiagnostikk, overbehandling og uønsket variasjon i helse- og omsorgstjenestene. 

I Helse Sør-Øst RHF er det utviklet et nytt, digitalt styringsverktøy som skal gjøre det enklere for helseforetakene og sykehusene å sammenlikne kvalitet og aktivitet. Dataene vil bli løpende oppdatert, og målet er at verktøyet blant annet skal brukes i arbeidet med å redusere uønsket variasjon.​