logo Helse Sør-Øst

Går videre med Mjøssykehuset

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner at mjøssykehus-alternativet legges til grunn for den videre utviklingen av Sykehuset Innlandet. – Dette vedtaket er viktig for å styrke pasienttilbudet og fagmiljøene i Sykehuset Innlandet, sier styreleder i Helse Sør-Øst RHF, Svein Gjedrem.

Publisert 22.09.2022
Sist oppdatert 16.01.2023
Styreleder Svein Gjedrem smiler til fotograf

​Styret i Helse Sør-Øst RHF drøftet to alternativer for videreutvikling av Sykehuset Innlandet, et mjøssykehus på Moelv og et nullpluss-alternativ med erstatningssykehus på Hamar.
– Begge alternativene har sine styrker og svakheter. Dette har vært en kompleks og krevende sak, men det var vesentlig for styret å ta en avgjørelse nå, sier Gjedrem.
Styrets vedtak ble fattet mot fire stemmer.

• all døgnaktivitet innenfor sykehusbasert psykisk helsevern for voksne, barn og ungdom
• all døgnaktivitet innenfor sykehusbasert tverrfaglig spesialisert rusbehandling
• all døgnaktivitet innenfor habilitering og rehabilitering
• alle spesialiserte døgnfunksjoner innenfor somatiske fagområder
• all døgnaktivitet fra Lillehammer sykehus innenfor fagområdene barne- og ungdomsmedisin, kvinnesykdommer og nevrologi
• all døgnaktivitet fra Gjøvik sykehus
• all døgnaktivitet fra Hamar sykehus
• all døgnaktivitet fra Elverum sykehus, unntatt akutt og elektiv indremedisin

Etablering av et mjøssykehus medfører samling av funksjoner som i dag er lokalisert på seks ulike sykehus.
– Dette blir en stor omstillingsprosess, og det er avgjørende at det blir iverksatt tiltak for beholde og rekruttere ansatte, sier Gjedrem. Det er også nødvendig med betydelig effektivisering av driften både i forkant av flytting og etter ibruktakelse av nytt sykehus, sier styrelederen.

Saken om ny sykehusstruktur i Innlandet har skapt stort engasjement og mye diskusjon i mange år, og Gjedrem har forståelse for at noen er skuffet etter styrevedtaket.

– Alle er opptatt av et best mulig helsetilbud, og det er mange som har kommet med innspill og meninger. Dette engasjementet har vært viktig for å få en god og helhetlig beslutning, sier Gjedrem.

Saken blir nå oversendt Helse- og omsorgsdepartementet i henhold til protokoll fra foretaksmøtet 10. januar 2022.​