logo Helse Sør-Øst

Går videre med planer for nytt akuttbygg i Kristiansand

Styret i Helse Sør-Øst vedtok 16. desember å gå videre med en løsning for nytt akuttbygg ved Sørlandet sykehus. Planene omfatter nye lokaler for akuttområder, intensivplasser, nyfødtintensiv og medisinsk intermediær.

Publisert 16.12.2022
Sist oppdatert 11.01.2023
Illustrasjon av nytt akuttbygg i Kristiansand

​ Dette prosjektet er et godt eksempel på at vi går videre med planlegging av nye sykehusbygg i hele regionen. Samtidig gjør dagens økonomiske rammer det ekstra nødvendig å se på kostnadstilpasning og prioritering i prosjektet, sier styreleder i Helse Sør-Øst RHF, Svein Gjedrem.

Samarbeid med kommunen

Styret godkjente i sitt møte 16. desember Konseptrapport steg 1 for prosjekt akuttbygg Sørlandet sykehus Kristiansand. Styret ber også om at det utarbeides en plan for samarbeid og eventuell integrasjon mellom nytt akuttbygg og nytt kommunalt helsehus. 

Det alternativet som man har valgt å gå videre med omfatter medisinsk intermediær og nyfødtintensiv i tillegg til mottaks- og intensivfunksjoner og operasjonsstuer i nybygg. Alle funksjonene må ikke være del av nybygget, ombygging i eksisterende lokaler skal vurderes i løsningsforslagene. 

Gode funksjoner for de mest sårbare

Det nye akuttbygget dekker fremtidig kapasitetsbehov for alle intensiv- og intermediærfunksjoner. Nyfødtintensiv får nye lokaler med nærhet til intensiv, intermediær og operasjon. Dette alternativet vil gi et godt tilbud til de mest sårbare pasientene.

Med antatt knapphet på helsepersonell i årene fremover, er det viktig med løsninger som reduserer personellbehovet og legger til rette for fleksibilitet. Det nye bygget gir mulighet for gevinster knyttet til god ressursutnyttelse (senger, personell, kompetanse), og legger til rette for framtidsrettet bruk av arealene med tanke på generalitet og fleksibilitet. Dette gjelder spesielt intermediær- og intensivsenger. Totalt antall plasser kan reduseres hvis intensiv- og intermediærenhetene driftes fleksibelt og samlet.

Endelig styringsramme fastsettes ved godkjenning av neste steg av konseptfasen.