logo Helse Sør-Øst

Gjennomgang av basestruktur for luftambulansehelikopter

Helse Sør-Øst RHF og de tre andre regionale helseforetakene gjennomgår nå basestrukturen for luftambulansetjenesten i Norge.

Publisert 15.11.2017

​Helse- og omsorgsdepartementet har gitt de regionale helseforetakene i oppdrag å gjennomgå den nasjonale basestrukturen. Av årets oppdragsdokument fremgår det at prosjektering av luftambulansebase i Innlandet må inngå som en del av de regionale helseforetakenes samlede gjennomgang av basestrukturen og at gjennomgangen utgjør et beslutningsgrunnlag om luftambulansebase i Innlandet. Innlandet vi få en særskilt plass i utredningen i tråd med føringene fra myndighetene.

I henhold til prosjektmandatet skal det utføres en nåsituasjonsanalyse ved hjelp av empiriske data og en skal beskrive geografiske områder sin måloppnåelse innenfor/utenfor responstid.

Videre skal det gjøres analyser av fremtidig behov. Prosjektet kan foreslå opprettelse, nedleggelse eller flytting av inntil to luftambulansebaser. Det skal utarbeides en rapport som er ment som et beslutningsgrunnlag. Dersom det fattes vedtak om endringer i basestruktur vil ytterligere detaljering og prosjektering foregå i den regionen der basen er foreslått lokalisert.  

Prosjektgruppen består av to representanter fra Helse Sør-Øst RHF, en representant fra hvert av de tre andre regionale helseforetakene, samt en representant fra Luftambulansetjenesten HF. En ekstern ressurs er leid inn for å ha hovedansvar for analysearbeidet og for å lede prosjektet. Det interregionale fagdirektørmøtet fungerer som styringsgruppe for prosjektet. Det er også oppnevnt en referansegruppe bestående av representanter fra hvert av foretakene som har medisinsk ansvar for helikopterbasene i luftambulansetjenesten.

Til nå har prosjektgruppen i hovedsak jobbet med å fremskaffe data og å få på plass nåsituasjonsanalysene, samt drøftet hvilke problemstillinger en står ovenfor knyttet basestrukturen i Norge. Inneværende uke avholder prosjektgruppen dialogmøter med stiftelsen Norsk Luftambulanse, og hovedredningssentralen i Sør- og Nord-Norge. Det vil også bli avholdt et referansegruppemøte denne uken.   

Arbeidet med gjennomgang av basestruktur for luftambulansetjenesten nasjonalt og i Innlandet blir overlevert departementet når den er ferdigstilt. I statsbudsjettet for 2017 har Stortinget bedt regjeringen komme tilbake til Stortinget med egen sak om basestrukturen for luftambulansen i Norge.