logo Helse Sør-Øst

Gjennomgår basestrukturen for luftambulansetjenesten

Helse Sør-Øst RHF og de tre andre regionale helseforetakene gjennomgår nå basestrukturen for luftambulansetjenesten i Norge. En rapport skal etter planen foreligge innen utgangen av året.

Publisert 18.08.2017
Sist oppdatert 05.09.2017

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt de regionale helseforetakene i oppdrag å gjennomgå den nasjonale basestrukturen. Av årets oppdragsdokument fremgår det at prosjektering av luftambulansebase i Innlandet må inngå som en del av de regionale helseforetakenes samlede gjennomgang av basestrukturen og at gjennomgangen utgjør et beslutningsgrunnlag om luftambulansebase i Innlandet. Innlandet vi få en særskilt plass i utredningen i tråd med føringene fra myndighetene.

Første del av dette arbeidet vil være å gjennomføre en nåsituasjonsanalyse av den samlede luftambulansetjenesten i Norge. Det vil gi en beskrivelse av måloppnåelse innenfor/utenfor responstid og vil ta hensyn til kapasitet og flytid. Først når denne analysen er ferdig, vil det være grunnlag for å gjøre ytterligere analyser av fremtidige behov og komme med forslag om justeringer av dagens basestruktur.

Det er viktig at alle landets luftambulansebaser sees i sammenheng slik at vi får en best mulig utnyttelse av den samlede luftambulansetjenesten i Norge. Luftambulansetjenesten jobber på tvers av helseregioner og helseforetak og eksakt plassering av baser er viktig for den totale utnyttelsen av kapasiteten i tjenesten. Baser som foreslås opprettet eller flyttet, må videre vurderes ut fra fly-operative forhold, herunder værdata før det tas stilling til eksakt plassering.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av to representanter fra Helse Sør-Øst RHF, en representant fra hvert av de øvrige tre regionale helseforetakene og en representant fra luftambulansetjenesten. En ekstern ressurs er leid inn for å ha hovedansvar for analysearbeidet og for å lede prosjektet. Det interregionale fagdirektørmøtet skal fungere som styringsgruppe for prosjektet.

Arbeidet med gjennomgang av basestruktur for luftambulansetjenesten nasjonalt og i Innlandet, skal etter planen være ferdig innen utgangen av året og rapporten blir overlevert departementet når den er ferdigstilt. I statsbudsjettet for 2017 har Stortinget bedt regjeringen komme tilbake til Stortinget med egen sak om basestrukturen for luftambulansen i Norge.