logo Helse Sør-Øst

Gledelig nedgang i antibiotikabruk

Det har lenge vært et mål å få ned bruken av bredspektret antibiotika i sykehusene, og i 2023 klarte både Helse Sør-Øst og de andre regionene å snu trenden i riktig retning.

Publisert 22.05.2024
Sykepleier i opreasjonsstue med sprøyte
 – Samtlige helseforetak i Helse Sør-Øst jobber strukturert og tverrfaglig med problemstillingen, sier fagdirektør Ulrich Spreng.

Forbruket av bredspektret antibiotika i sykehus var 5,3 prosent lavere i 2023 enn året før, målt i definerte døgndoser per liggedøgn. Det er også en nedgang i totalforbruket målt i døgndoser. 

I oppdragsdokumentene fra Helse- og omsorgsdepartementet for 2023 ble det satt som mål at forbruket av bredspektret antibiotika i sykehusene skulle holdes på samme nivå, eller lavere, enn i 2019. Bruken i 2023 var fortsatt 7,5 prosent høyere enn i 2019, men nedgangen i bruk fra 2022 til 2023 tyder på at utviklingen går riktig vei. 

Det er stor variasjon i utviklingen mellom de ulike helseforetakene. Helse Nord er det eneste regionale helseforetaket som samlet har et lavere forbruk i 2023 enn i 2019.

Søyler som viser forbruket av antibiotika per sykehus og helseforetak i 2022 og 2023
Antall døgndoser per 100 liggedøgn i sykehus, 2022 og 2023

Strukturert og tverrfaglig

 – Samtlige helseforetak i Helse Sør-Øst jobber strukturert og tverrfaglig med problemstillingen, sier fagdirektør Ulrich Spreng.

 – Vi vil spesielt nevne Oslo universitetssykehus. De har redusert forbruket fra 2022, i likhet med de aller fleste, men ligger også lavest i totalt forbruk. Dette skjer til tross for at de i snitt har flere kompliserte pasienter enn de andre sykehusene.

Fremhever fire satsingsområder

Oslo universitetssykehus viser til fire satsingsområder:

  1. Implementering og økt etterlevelse av eksisterende nasjonale og lokale retningslinjer
  2. Obligatorisk revurdering av alle antibiotikakurer senest innen tre døgn
  3. Riktig lengde på kurer
  4. Kartlegging av egne forbruksdata i avdelingene

 

Bruker Instagram

På Oslo universitetssykehus  ble det i 2023 arrangert to heldagskurs om antibiotikabruk for sykepleiere, på henholdsvis Ullevål og Rikshospitalet, med til sammen rundt 140 deltakere. Sykepleier i antibiotikateam sender jevnlig e-poster til fagsykepleiere.

Instagramkontoen @antibiotika_ous er også tatt i bruk for å nå ut flere sykepleiere, da mange poster på sykehuset har slike Instagramkontoer.  

Det undervises fast om antibiotika og antibiotikastyring i LIS-utdanningen.