logo Helse Sør-Øst

Rapport fra WHO og OECD

God helse og gode helsetjenester i Norge

—Selv om vi har utfordringer i norsk helsevesen, ligger vi godt an internasjonalt. Dette er ikke noen landskamp, men det er viktig at vi sammenligner oss med resten av Europa, sier Ulrich Spreng, direktør medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF. —Ikke minst er det viktig å se på utviklingen i ulike land over tid.

Publisert 23.01.2024
Sist oppdatert 26.04.2024
To helsearbeidere foran skjerm

Internasjonal statistikk gir sammenligningsgrunnlag

Helsestatistikk gir mer mening når man har et sammenligningsgrunnlag. Verdens helseorganisasjon og OECD sammenstiller, i samarbeid med EU-kommisjonen, landprofiler som holder Norge opp mot et europeisk gjennomsnitt.

Utgavene for 2023 dekker helsestatus i landet, risikofaktorer, organisering og finansiering av helsetjenestene. De gir en oversikt over effektivitet, tilgjengelighet og robusthet i systemene. De ser også nærmere på psykisk helsevern i landet.

Noen punkter fra rapporten for 2023:

 

  • I 2022 var forventet levealder i Norge ved fødsel 82,6 år, nesten to år over gjennomsnittet i EU. I 2020 var de viktigste dødsårsakene kreft og hjerte/karsykdommer, som sto for mer enn halvparten av dødsfallene.
  • Nesten en tredjedel av alle dødsfall i Norge i 2019 ble knyttet til livsstilsykdommer. Selv om vi har mindre fedme hos voksne enn EU-gjennomsnittet, har fedme og overvekt hos ungdom steget opp mot gjennomsnittsnivåene. Vi har et av landene med færrest røykere, og alkoholforbruket per innbygger er en fjerdedel under EUs gjennomsnitt.
  • Norge har blant de høyeste utgifter til helse per innbygger, men ligger under EU-snittet når man ser på andel av BNP.
  • Det norske helsevesenet gir full adgang til omfattende tjenester. Mens den offentlige dekningen er blant de høyeste I Europa, er andelen som betales fra egen lomme på europeisk gjennomsnittsnivå. De fleste inntektsgrupper har få udekkede behov for helsetjenester, og disse er særlig knyttet til ventetider. Det er imidlertid mange som ikke får dekket behov for tannhelsetjenester, og der er det større forskjeller mellom inntektsgrupper.
  • Forekomsten av mentale helseproblemer I Norge ligger over EU-gjennomsnittet, med omtrent 18 % av befolkningen berørt i 2019.

 

Lenke til rapport for Norge 2023