logo Helse Sør-Øst

God kontroll over klimapåvirkning

Helse Sør-Østs klimaregnskap viser at foretaksgruppens samlede CO2-utslipp går litt ned: Fra 198 977 tonn i 2015 til 198 414 tonn i 2016. Klimaregnskapet bygger på en mal utviklet av Direktoratet for IKT og forvaltning, men er videreutviklet og tilrettelagt for helsesektoren. Helse Sør-Øst har utviklet et elektronisk system som eies av Sykehusbygg HF. Fra 2017 skal de fire helseregionene rapportere klimaregnskap for en samlet spesialisthelsetjeneste.

Publisert 28.04.2017

​- Helse Sør-Øst RHF har god kontroll over disse viktige samfunnsforholdene, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus. – Vi har tradisjon for å ligge i front mht å dokumentere forhold rundt miljø, klima og samfunnsansvar.

- Helse Sør-Øst RHF publiserer en separat "Rapport for HMS og samfunnsansvar", som blant annet dekker temaene miljø og klima, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, helse, miljø og sikkerhet samt korrupsjonsbekjempelse. Denne rapporten omfatter blant annet klimaregnskap og data om energiforbruk, avfallsmengder og -håndtering og vannforbruk i hele foretaksgruppen og i de enkelte helseforetakene.

Sertifiseres etter ISO-miljøstandarden 14001

Alle helseforetakene i foretaksgruppen skal implementere standardiserte miljøstyringssystem. Med unntak av Oslo universitetssykehus, er alle helseforetakene nå sertifisert etter ISO-miljøstandarden 14001.

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i 2014 et antikorrupsjonsprogram i helseregionen. Alle helseforetak har implementert programmet. Alle helseforetakene disponerer blant annet
e-læringskurs, dilemmasamlinger, håndbøker mm til opplæring i dette temaet. I 2016 er det gjennomført en spørreundersøkelse med et representativt utvalg (2 000 ansatte) som en oppfølging av arbeidet på regionalt nivå.

Krav til etikk og miljø i anskaffelser

Det regionale helseforetaket er medlem av organisasjonen Initiativ for etisk handel. Helse Sør-Øst har forpliktet seg til å følge denne organisasjonens "Code of Conduct" og arbeide for en forbedring av arbeids- og menneskerettigheter og miljø i produksjonen av varer og tjenester som benyttes i helseforetakene.

I retningslinjer for Helse Sør-Øst forutsettes at man skal være førende for å sette etiske krav og miljøkrav i anskaffelser. Foretaksgruppen handler for 25 milliarder kroner i året. Alle regionale innkjøp og oppfølging utføres av Sykehuspartner Innkjøp. I 2016 er det blant annet gjort oppfølging av arbeidsrettigheter ved produksjonssteder av medisinske varer i Mellom-Amerika og det er blitt etablert en kjemikaliestrategi for å utfase miljøskadelige og helseskadelige stoffer ved anskaffelser av produkter.

Helse Sør-Øst krever at leverandører sikrer miljøriktig innsamling og gjenvinning av brukt emballasje. Leverandører som vil ha oppdrag i Helse Sør-Øst, må være medlem i Grønt Punkt Norge eller tilsvarende ordning.

Rapport for HMS og samfunnsansvar