logo Helse Sør-Øst

Gode resultater i 2016

Foretaksgruppen Helse Sør-Øst hadde i 2016 et årsresultat på 1 343 millioner kroner, mot 1 046 millioner året før. Vedtatt budsjett for foretaksgruppen i 2016 var 745 millioner kroner. Styreleder Ann-Kristin Olsen mener at foretaksgruppens økonomiske resultat for 2016 er godt. - Det gir mulighet til å følge opp regionens omfattende planer for investeringer, sier hun.

Publisert 27.04.2017
Sist oppdatert 28.04.2017

​- I 2016 oppnådde Helse Sør-Øst de nasjonale målene for redusert ventetid for pasienter, forteller styreleder. - Også andel fristbrudd ble redusert betydelig. Målene som er definert for helseforetaksgruppen er langsiktige og krever oppfølging over lang tid for å kunne oppfylles fullt ut.

Vekst innen alle tjenesteområder

Sammenlignet med 2015 er det en betydelig vekst i aktivitet innenfor alle tjenesteområder i 2016. Foretaksgruppen har arbeidet aktivt med å oppfylle målsettingen om høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn somatikk.

Målet om gjennomsnittlig ventetid på under 65 dager er nådd. Det har vært stor innsats i alle helseforetakene og regionalt for å nå dette målet. Per 31.12.16 var gjennomsnittlig ventetid 59 dager for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet og 65 dager for ventende pasienter. Tilsvarende tall per 31.12.15 var 68 dager for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet og 90 dager for ventende pasienter.

2,4 milliarder kroner til forskning

Helse Sør-Øst sto i 2016 for to tredjedeler av den samlede forskningsinnsatsen i helseforetak og private, ideelle sykehus. Ressursbruken til forskning i regionen var omtrent 2,4 milliarder kroner.

Styret peker i årsberetningen på at spesialisthelsetjenesten vil gjennomgå betydelige endringer de neste 10-15 årene. Utviklingen i folketallet, alderssammensetning, sykdomsutvikling, ny diagnostikk, nye behandlingsformer, endringer i medisinsk teknologi og infrastruktur, økt innvandring og innbyggernes forventninger til kvalitet og standard, vil være faktorer som får innvirkning på planleggingen av fremtidens spesialisthelsetjeneste. Dette vil blant annet bidra til at etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester øker.