logo Helse Sør-Øst

Godkjenner sykehus på Brakerøya

Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent konseptrapporten fra Vestre Viken HF om nytt sykehus i Drammen, og godkjenner at alternativet på Brakerøya legges til grunn for det videre arbeidet.

Publisert 23.08.2016
Sist oppdatert 26.10.2016

Styret gjentok at en etappevis utbygging må vurderes, slik styret tidligere har vedtatt. I tillegg må Vestre Viken bidra med en større grad av egenfinansiering. Styret ber om at Vestre Vikens interne fordeling av funksjoner og kapasiteter vurderes på nytt. Resultatene av arbeidet med å tilpasse prosjektet til en kostnadsramme på 8,2 milliarder kroner skal oppsummeres i en egen sak i styret før oppstart av forprosjekt kan godkjennes.

Stråleterapi inngår

Styret vedtok at stråleterapi skal legges inn som en funksjon i det nye sykehuset. Det er i tråd med regionplanen for å desentralisere og øke stråleterapikapasiteten. Vestre Viken er et av fire prioriterte sykehusområder for etablering av ny strålekapasitet.

Arbeidet med tomteerverv på Brakerøya skal videreføres. Usikkerheten knyttet til forurensing og eventuell fare for undersjøiske skred skal avklares. Behov for tiltak må avstemmes mot de økonomiske rammene før tomten erverves.

Helse Sør-Øst RHF tar prosjektansvaret

Ansvaret for den videre gjennomføringen av prosjektet overføres nå til Helse Sør-Øst RHF, slik praksis lenge har vært for store sykehusbyggprosjekter i regionen. Sykehusbygg HF engasjeres til styring og ledelse av prosjektorganisasjonen, på vegne av Helse Sør-Øst RHF.

Kostnadsrammen på 8,2 milliarder kroner omfatter ikke erverv av tomt, parkeringshus, "ikke-byggnær" IKT, og kostnadene forbundet med stråleterapi.

Helse Sør-Øst RHF søker nå Helse- og omsorgsdepartementet om lån slik at prosjektet sikres finansiering med planlagt oppstart av forprosjekt tidlig i 2017.


 

Styresak 054-2016 Vestre Viken - konseptfase nytt sykehus i Drammen

Foreløpig protokoll fra styremøtet 16. juni 2016