logo Helse Sør-Øst

Har redusert utslippene med nesten 40 prosent

Sykehusene i Helse Sør-Øst har kuttet CO2-utslippene med nesten 40 prosent siden 2019. – Det er viktig at sykehusene tar sin del av miljøansvaret, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

Publisert 05.06.2023
En vei med trær og gress
Sykehuset Telemark er ett av helseforetakene som har tatt store miljøgrep og kuttet CO2-utslippene de siste årene.

Spesialisthelsetjenesten har som mål å redusere utslippene av CO2 med 40 prosent fra 2019 til 2030. Tall fra 2022 viser at helseforetakene i Helse Sør-Øst har redusert utslippene med 39 prosent allerede.

Hovedårsaken til reduksjonen av utslipp er at helseregionene har kjøpt gjenvinningskraft. Gjenvinningskraft er el-kraft som blir produsert av energi fra norsk industri og som ellers ville ha gått til spille. Bruk av gjenvinningskraft utgjør 86 prosent av utslippsreduksjonen.

Terje Rootwelt
– Det var avgjørende å inngå en nasjonal avtale om kjøp av gjenvinningskraft. Avtalen bidrar til å nå de ambisiøse målene vi har satt oss, sier Rootwelt.

Helseforetak Utslipp 2019 Utslipp 2022 Endring
Oslo universitetssykehus HF 81 842 43 402 -47
Akershus universitetssykehus HF 22 737 14 359 -37
Sunnaas sykehus HF 999 550 -45
Sykehusapotekene HF 130 80 -39
Sykehuset i Vestfold HF 14 342 8 552 -40
Sykehuset Innlandet HF 29 621 16 754 -43
Sykehuset Telemark HF 12 943 8 499 -34
Sykehuset Østfold HF 15 764 10 037 -36
Sykehuspartner HF 1 571 1 294 -18
Sørlandet sykehus HF 12 085 13 056 8
Vestre Viken HF 23 737 15 888 -33
Helse Sør-Øst RHF 353 353 0
Totalt i Helse Sør-Øst 214 553 132 824 -39

Økningen av utslipp ved Sørlandet sykehus HF skyldes at helseforetaket avsluttet praksis for kjøp av elsertifikater i 2022.

Pandemien har også påvirket utslippene av CO2. Ansatte har reist mindre med fly og bil, og det har vært en nedgang i transport av pasienter (utenom ambulanse). Økt bruk av digitale konsultasjoner har en positiv effekt på klimagassutslippene.

Anestesiavdelingene ved sykehusene har tatt viktige grep.  Å redusere utslipp av anestesigasser, særlig desfluran og lystgass, har en stor miljøgevninst. Én times anestesi med desfluran kan sammenliknes med en kjøretur med dieselbil på 320 km.

Siden 2019 har en samlet spesialisthelsetjeneste redusert forbruket av anestesigassen desfluran med 63 prosent. Akuttklinikken i Oslo universitetssykehus HF har bestemt at den skal redusere bruken av desfluran med 80 prosent fra 2019–26. Klinikken har allerede klart 60–70 prosent. 

– Det jobbes godt i sykehusene med tiltak for å redusere utslippene, og jeg opplever stor miljøbevissthet blant ansatte, sier Rootwelt.

5. juni er verdens miljødag.

Kategori Utslipp Andel utslipp
Energibehov 172 000 55,1
Transport pasienter  104 000 33,3
Transport ansatte  17 000 5,6
Gasser  19 000 6,0