logo Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst kunngjør nye driftsavtaler for avtalespesialister

Helse Sør-Øst har driftsavtale med 965 avtalespesialister rundt om i regionen. Nå kunngjøres det ni nye driftshjemler og ytterligere to kommer om kort tid.

Publisert 27.09.2017

Helse Sør-Øst har gjennom mange år hatt et utstrakt samarbeid med privatpraktiserende avtalespesialister og har nærmere to av tre av landets totale antall driftsavtaler. Avtalespesialistene jobber innen flere ulike fagområder og gjennomfører på landsbasis en av fire polikliniske konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten.

- Det er et helsepolitisk mål både å utvide antall hjemler for avtalespesialister og å benytte avtalespesialister mer. Gjennom en grundig behovsvurdering og en helhetlig plan for området, har vi nå et godt utgangspunkt for å ivareta denne viktige delen av spesialisthelsetjenesten på en god måte, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

I løpet av året har Helse Sør-Øst videreført rundt 40 avtalehjemler der avtalespesialisten har gått av med pensjon, det er innført seniorpolitikk i avtalen, eller avtalespesialisten har sluttet av helsemessige årsaker. Helse Sør-Øst kunngjør nå ni nye driftsavtaler i regionen og forbereder ytterligere to kunngjøringer om kort tid:  

  • I Akershus sykehusområde er det kunngjort fire nye driftsavtaler innen urologi, øye, nevrologi og hud.
  • I Oslo sykehusområde er det kunngjort en urologiavtale lokalisert til Oslo øst.
  • I Telemark er det kunngjort to nye driftsavtaler innen øye og hud.
  • I Vestfold er det kunngjort en driftsavtale innen øye.
  • I Østfold sykehusområde er det bestemt at det skal kunngjøres en driftsavtale innen urologi. Denne blir kunngjort om kort tid.

Helse Sør-Øst er helt i innspurten i arbeidet med en regional plan for avtalespesialistområdet, som etter hvert skal forelegges styret i Helse Sør-Øst RHF for endelig godkjenning. Når planen er klar, skal det utlyses ytterligere nye hjemler.

Målsettingen med den regionale planen har vært å framskaffe best mulig oversikt og beslutningsgrunnlag for å kunne oppnå de overordnede føringene om likeverdige tjenester til befolkningen. Helse Sør-Øst RHF mener det er viktig å få en sterkere styring av dette viktige området som i enda større grad fremover skal være med å bidra til at vi kan oppfylle vårt «sørge-for»-ansvar. 

På bakgrunn av den historiske fordelingen av driftsavtaler, er det litt tilfeldig hvor avtalepraksisene er plassert geografisk og innen hvilken spesialitet. Fordi det forventes økt bruk av avtalespesialister, og en tettere tilknytning til helseforetakene gjennom samarbeidsavtaler, har det vært viktig å få gjort en grundig vurdering av hvor vi har behov for flere avtalespesialister og innen hvilken spesialitet. Som del av en slik vurdering er det også naturlig å se på om det er spesialiteter som ikke egner seg i avtalepraksis.