logo Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst styrker pasientsikkerheten ved å modernisere IKT-infrastrukturen i sykehusene

- Det haster med å modernisere infrastrukturen for å gi bedre pasientbehandling og øke pasientsikkerheten, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

Publisert 03.10.2016
Sist oppdatert 06.10.2016

​Styret i Helse Sør-Øst vedtok i møte 8.september å slutte seg til at det inngås kontrakt med en ekstern partner om modernisering av IKT-infrastruktur. Dette skal gi bedret økonomisk bærekraft og en raskere modernisert IKT-infrastruktur enn gjennomføring i egen regi, samtidig som kvaliteten opprettholdes. 

Med IKT-infrastruktur menes områder som PC-er, telefoni, nettverk og datasentre. Avtalen vil ikke omfatte sykehusnære løsninger som pasientjournalsystemer og røntgensystemer. 

Samarbeid med en ekstern partner gir sykehusene og Sykehuspartner tilgang til erfaringer og kompetanse fra gjennomføring av tilsvarende og vellykkete moderniseringsprosjekter. For sykehusene betyr dette at moderniseringen kan gjennomføres raskere og med lavere risiko enn det som ligger i nåværende planer, samtidig som det gir en bedret økonomisk bærekraft for helseregionen.  

- Vår hovedoppgave er pasientbehandling. Vi forvalter store ressurser på vegne av samfunnet, og det er vår plikt til å bruke disse ressursene best mulig. Vår utredning viser at vi kan hente ut betydelig gevinst ved å inngå en slik avtale. Dermed frigjør vi ressurser som kan brukes på pasientbehandling eller investeringer, for eksempel fornyelse av gammelt medisinskteknisk utstyr, sier Cathrine M. Lofthus.

Det er en absolutt forutsetning i en eventuell avtale at alle krav til informasjonssikkerhet og personvern i lov og forskrift er ivaretatt. Alle datasentre skal stå i Norge, inkludert all lagring av pasientdata.

- Vi styrker pasientsikkerheten gjennom en sikker og stabil infrastruktur, og vår felles tjenesteleverandør, Sykehuspartner, kan bruke sine ressurser mer målrettet mot å understøtte sykehusenes behov for IKT-tjenester. Satsingen gjør at vi kan gjennomføre moderniseringen på tre år og dette vil bety et stort sprang for digitaliseringen i Helse Sør-Øst, sier Cathrine M. Lofthus.  

I tråd med styrets vedtak skal forhold i kontrakten knyttet til finansiell leie nå legges fram for Helse- og omsorgsdepartementet og behandles i foretaksmøte.

Styrets vedtak:

  1. Styret har i sak 086-2015 IKT-strategi lagt til grunn en modernisering av foretaksgruppens IKT-infrastruktur som grunnlag for digitalisering av kliniske og administrative arbeidsprosesser. Det er et premiss at det skal være én felles IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst. Styret mener at det er viktig å få gjennomført en slik modernisering raskt. Dette vil bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet i tjenesten.
  2. Styret konstaterer at en kontrakt med en ekstern partner vil gi bedret økonomisk bærekraft og en raskere modernisert IKT-infrastruktur i regionen enn gjennomføring i egen regi, samtidig som kvaliteten opprettholdes. Etter vurdering av risikobildet slutter styret seg til at det inngås kontrakt med en ekstern partner. Styret legger til grunn at det fortsatt er Sykehuspartner HF som er ansvarlig for de samlede IKT-leveranser mot helseforetakene.
  3. På bakgrunn av at deler av kontrakten må regnskapsføres som finansiell leie, ber styret om at dette forhold forelegges foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF.
  4. Forutsatt samtykke i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF, ber styret om at det i foretaksmøte i Sykehuspartner HF gis oppdrag om å inngå kontrakt med den eksterne partner som samlet sett har det mest fordelaktige tilbudet i henhold til den gjennomførte konkurransen.
  5. Styret forutsetter at Helse Sør-Øst RHF etablerer et forsterket styrings- og oppfølgingsregime for å sikre Sykehuspartner HFs gjennomføring og forvaltning av avtalen med den eksterne partner. Styret skal jevnlig holdes orientert om gjennomføringen

Se også...

Presentasjon gitt i styremøte

Sak 069-2016 IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst

Foreløpig protokoll fra styremøtet i Helse Sør-Øst RHF