logo Helse Sør-Øst

Helse Sør-Østs krav til Drammen-prosjektet oppfylles

Oppfølgingsgruppen med representanter fra Helse Sør-Øst RHF/Sykehusbygg HF og Vestre Viken HF har avgitt en rapport med forslag til hvordan bygging av nytt sykehus i Drammen kan tilpasses planforutsetningene. Det har vært gjennomført et omfattende arbeid for å oppfylle kravene styret i Helse Sør-Øst RHF stilte da de behandlet konseptfaserapporten i juni. Rapporten redegjør for hvordan kostnadsrammen for prosjektet kan bringes ned fra 8 821 til 8 200 millioner kroner.

Publisert 05.12.2016
Sist oppdatert 07.12.2016

De foreslåtte hovedgrepene er en optimalisering av skisseprosjektet som til sammen gir en kostnadsreduksjon på 401 millioner kroner. Dette oppnås i hovedsak gjennom redusert fotavtrykk på bygget ved å bygge høyere og mer kompakt, samt ved å samle lette funksjonsarealer i adkomstbygget.

Det er videre foreslått endringer i kapasitets- og funksjonsfordeling internt i Vestre Viken som til sammen gir en redusert investering i nytt bygg på 89 millioner kroner. Som del av dette arbeidet er det vurdert og synliggjort mulig plassering av disse funksjonene hovedsakelig på Bærum sykehus og noe på Kongsberg sykehus. Bærum sykehus styrkes generelt ved å få tilført et større opptaksområde, i tillegg legges nevrologisk poliklinikk og dagbehandling for Asker og Bærums befolkning til Bærum sykehus. Det samme gjelder poliklinikk og dagbehandling for barn og unge fra Asker og Bærum. Videre styrkes diagnostikk-kapasiteten ved Bærum sykehus ved at mer laboratorievirksomhet legges til sykehuset og dessuten legges sentral forskningsenhet ved Vestre Viken HF til Bærum sykehus. Kongsberg sykehus tilføres ca 20% av elektiv aktivitet innen ortopedi. I tillegg overføres alderspsykiatris poliklinikk til DPS.  På den måten utnyttes ledig kapasitet ved flere sykehus i helseforetaket, i tråd med Nasjonal helse- og sykehusplan.

Det er utredet om øyeavdelingen skulle flyttes til Bærum sykehus, men oppfølgingsgruppen anbefaler at denne beholdes i nytt sykehus på Brakerøya. Dette fordi analysene viser at investeringskostnadene samlet sett ikke blir redusert, samtidig som driftskostnadene øker. Videre er det ikke funnet en hensiktsmessig plassering på Bærum sykehus.

For å nå målet for kostnadsreduksjonen er det ut over dette identifisert generelle kostnadsreduserende tiltak i størrelsesorden 150 millioner kroner gjennom reduserte investeringer i logistikksystemer og medisinskteknisk utstyr, bygningsmessige tiltak, redusert omfang av utomhusarealer, samt gjennom forenklet løsning for helikopterlandingsplass.

Oppfølgingsgruppen mener med dette at det er identifisert tiltak som tilsier at prosjektet er innenfor kostnadsrammen på 8 200 millioner kroner.

Oppfølgingsgruppens samlerapport er nå oversendt til Vestre Viken HF. Administrerende direktør Nils Fredrik Wisløff vil legge frem rapporten for uttalelse for sitt styre 19. desember. Styret i Helse Sør-Øst RHF har bedt om at arbeidet oppsummeres i en egen sak som behandles før oppstart av forprosjekt kan godkjennes. Styret i Helse Sør-Øst RHF har første møte i 2017 den 2. februar.

Optimalisering av nytt sykehus i Drammen - samlerapport

Nytt sykehus i Drammen