logo Helse Sør-Øst

Høring om avviklingen av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg

Helse Sør-Øst RHF vil sørge for at pasienter blir ivaretatt på en god måte ved en avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg fra 1. januar 2023. 

Publisert 08.11.2022
Sist oppdatert 12.01.2023
Lege lyttter på kvinnelig pasient
​Gjennom en høring i regi av Stortingets helse- og omsorgskomite 7. november, redegjorde viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst RHF for tiltakene som vil bli iverksatt for å ivareta pasientenes behov ved en eventuell avvikling av godkjenningsordningen fritt behandlingsvalg (FBV). 

Portrettbilde av Jan Frich

Jan Frich

- Vi har kartlagt ledig kapasitet i egne helseforetak og hos avtalepartene våre, og vi ser på muligheter for å utvide behandlingstilbudet der det er behov. Det er gjennomført en anskaffelse med en firedobling av rammen for nye avtaler innen somatikk, og vi vurderer nå å gjøre en ekstra anskaffelse innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, sier Frich. 

Fremdeles valgfri​het

Regjeringen har fremmet forslag om å avvikle godkjenningsordningen i FBV. I lovproposisjonen som ble fremmet for Stortinget 21. oktober, fremgår det at ordningen kan avvikles fra og med 1. januar 2023. Det er nå opp til Stortinget å fastsette endelig tidspunkt for avvikling.

Pasienter skal fortsatt få velge hvor de ønsker få behandling, men fra 1. januar 2023 vil de bare kunne velge mellom offentlige behandlingssteder og private virksomheter som har avtale med et regionalt helseforetak. Pasientene vil ikke lenger kunne velge seg til en privat virksomhet som er godkjent etter FBV-forskriften.  

Positiv til avvi​​kling

Helse Sør-Øst RHF stiller seg positive til en avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg. 

- Ordningen skaper uklarhet om det regionale helseforetakets sørge-for-ansvar, ettersom vi betaler for en tjeneste uten å ha innflytelse på innholdet i tilbudet eller mulighet til å granske om kvaliteten er god nok. Det er dessuten utfordrende for sykehusene å bemanne og dimensjonere egne tilbud når veksten i FBV-ordningen er så stor som den har vært de siste årene, sier Frich.

Behandlingen som gis av FBV-leverandører belastes sykehusenes budsjetter og beløpet vil i 2022 nærme seg en halv milliard kroner årlig.  

Ulike be​​hov

FBV-ordningen omfatter psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og utvalgte tjenester innen somatikk, habilitering og rehabilitering. 

I Helse Sør-Øst er forbruket størst innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Kapasiteten for døgnbehandling i Helse Sør-Øst vurderes å være god. Det er nå ubenyttet kapasitet i sykehusene og hos private avtaleparter.  

- Vi vil kunne sørge for tilstrekkelig kapasitet innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling gjennom å utnytte eksisterende kapasitet i sykehusene og hos private avtaleparter, samt ved en eventuell utvidelse av eksisterende avtaler eller en ny anskaffelse, sier Frich.

Aktiviteten innenfor somatikk er begrenset og dreier seg i hovedsak om konsultasjoner og enkle utredninger innen hjerte-kar og undersøkelser av mage og tarm. 
Innen psykisk helsevern er også FBV-aktiviteten begrenset. Det er et fåtall aktører som leverer tjenester innen denne ordningen, hvorav noen av dem allerede har avtaler med Helse Sør-Øst RHF.