logo Helse Sør-Øst

Høring: Utkast til Nasjonal faglig retningslinje om demens

Brukerutvalget i Helse Sør-Øst ser positivt på at det utarbeides faglige retningslinjer om demens som er ment å opplyse og dyktiggjøre alle involverte i sitt daglige virke.

Publisert 11.01.2017
Sist oppdatert 28.02.2017

​Vi har imidlertid ikke forutsetninger for å gå inn i de faglige vurderingene av utredning, behandling og oppfølging av personer med demens og deres pårørende.

For brukerutvalget er det imidlertid behov for å påpeke hvor viktig det er med kompetanse på det store området som demens omfatter, Da blir det helt vesentlig at kommunehelsetjenesten, fastlegene og spesialisthelsetjenesten gis tilbud om kompetanseheving/opplæring i Nasjonal faglig retningslinje om demens.

Da pårørende til demente utgjør en stor gruppe, er det positivt at de involveres tidlig i forløpet til beste for den demente. Det er viktig å presisere at pårørende kan gi de beste opplysningene om den demente som er betydningsfulle for behandlingsløpet og for pårørendes egen situasjon

Brukerutvalget er spesielt opptatt av at pasientforløpet på tvers av tjenestesteder og nivåer bedres. For å få til en god samhandling mellom nivåene, er det viktig at det legges opp til en del felles opplæring som aktive og likeverdige partnere.

Vi anbefaler at utredning av demente skal skje i samarbeid mellom den kommunale helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, med poliklinikker som har ekspertise på området demens.