logo Helse Sør-Øst

Innfører elektroniske epikriser og laboratoriesvar

Utveksling av elektroniske epikriser og laboratoriesvar mellom Oslo universitetssykehus og andre helseforetak i Helse Sør-Øst gir raskere og tryggere pasientbehandling.

Publisert 14.12.2017
Sist oppdatert 19.12.2017

Bilde av forløpskoordinatorene
Forløpskoordinatorene ved Sykehuset i Vestfold opplever at de får informasjon fra Oslo universitetssykehus mye raskere enn før. Fra venstre forløpskoordinatorene Kristine Lindhjem, Kirsten Ness, Lene R. L. Solem, Kirsti Solem Verheughe og seksjonsleder Torkil Pettersen. (Foto: Sykehuset i Vestfold)

Helse Sør-Øst er i gang med å innføre dataløsninger som gjør det mulig å sende elektroniske laboratoriesvar og elektroniske epikriser mellom helseforetak i regionen. I dag sendes epikriser og laboratoriesvar på papirrapporter. Dette tar ofte lang tid. I tillegg må dokumentene skannes inn i pasientenes journal på det sykehuset som mottar papirrapportene.

– De viktigste fordelene ved elektroniske laboratoriesvar og elektronisk epikrise er at informasjonen er tilgjengelig hos mottaker umiddelbart etter utsendelse, noe som gir henvisende lege mulighet til raskere oppfølging av pasienten, sier prosjektleder Mona Syversen.

– De elektroniske meldingene gir sikrere og mer presis formidling av informasjon mellom sykehusene. Avviklingen av papir vil også gi enklere arbeidsprosesser, sier hun.

Fornøyde med elektroniske epikriser

Sørlandet sykehus, Sykehuset i Vestfold og Akershus universitetssykehus har i løpet av 2017 innført mottak av elektroniske epikriser fra Oslo universitetssykehus. Oslo universitetssykehus er det neste helseforetaket som skal motta elektroniske epikriser, og da med Vestre Viken som avsender.

Sykehuset i Vestfold begynte å motta elektroniske epikriser fra Oslo universitetssykehus i oktober.

– Vi har gode erfaringer. Elektroniske epikriser går raskere enn postgangen, noe som betyr at informasjonen kommer raskere frem til legene. Forløpskoordinatorene, som jobber med kreftpasienter, opplever også at epikriser med utfyllende informasjon om anbefalt behandling fra Oslo universitetssykehus kommer mye raskere fram, sier Nina Håkonsen Liljebäck som har ledet innføringen ved Sykehuset i Vestfold.

Hun sier at også henvisningsmottaket ved sykehuset er godt fornøyd. Sykehuset jobber nå med nye arbeidsrutiner som vil gi enda sikrere og raskere behandling av epikrisene.

Tryggere med elektroniske laboratoriesvar

Det innføres også elektroniske laboratoriesvarsvar for alt som rekvireres videre til Oslo universitetssykehus, altså laboratorieanalyser som de andre helseforetakene ikke gjør selv. Vestre Viken, Sykehuset Østfold, Sykehuset Innlandet, Akershus universitetssykehus og Revmatismesykehuset har innført mottak av elektroniske laboratoriesvar fra Oslo universitetssykehus. De resterende helseforetakene skal ta i bruk dataløsningen i løpet av 2018.

Vestre Viken mottar nå hver uke rundt 800 laboratoriesvar fra Oslo universitetssykehus, for analyser som helseforetaket ikke selv utfører. 

– For oss som mottaker medfører bruk av elektronisk svarrapport fra andre helseforetak vesentlig redusert svartid. Rekvirentene opplever også at det er enklere å finne svaret og å se pasienthistorikk i pasientjournalen, ettersom alle labsvarene nå finnes samlet istedenfor i spredte journaldokumenter. Vi opplever at pasientsikkerheten er styrket, sier Espen Jørstad ved Avdeling for laboratoriemedisin ved Vestre Viken.

Innføringen av en løsning for mottak av elektroniske laboratoriesvar og epikriser i pasientjournalen imøtekommer også lovkrav.  Helseforetakene skal i henhold til Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten både kunne sende og motta elektroniske laboratoriesvar og epikriser.

Elektronisk kommunikasjon mellom helseforetak var en av de seks prioriterte samhandlingskjedene i nasjonalt meldingsløft fra 2008, og er senere fulgt opp gjennom foretaksprotokoller med Helse Sør-Øst i 2012 og 2013, samt ekstra bevilgning over revidert Nasjonalbudsjett i 2013 og Statsbudsjettet for 2014.