logo Helse Sør-Øst

Innfører spillteknologi i rehabiliteringsarbeid

Pasientene ved Sunnaas sykehus skal nå ta i bruk spillteknologi i sitt rehabiliteringsarbeid. Nye nettbaserte gruppetilbud for bevegelsestrening ved hjelp av musikk og språkopptrening er to nye satsningsområder. 

Publisert 06.03.2017

​Utfordringer ved dagens tilbud knytter seg til flere forhold, både intensitet, mengde og varighet. Ved bruk av spillteknologi vil treningen strekke over lengre tid, pasientene vil kunne trene mer og ikke minst fortsette trening etter at de kommer hjem. I tillegg vil bruk av spillelementer i treningsprogrammene kunne bidra til økt motivasjon og glede ved treningen. Som det ledende fagmiljøet i Norge for kognitiv rehabilitering, ser Sveinung Tornås og hans team det som viktig å bidra aktivt i utforming av ”morgendagens” løsninger og muligheter.

Sunnaas sykehus HF erkjente i 2010 at innovasjonsarbeid ikke ble håndtert så profesjonelt og målrettet som ønskelig. Det ble derfor utarbeidet en langtidsplan for innovasjon og Sveinung Tornås ble ansatt som innovasjonssjef for det nye innovasjonsteamet.

Tornås og teamet hans har jobbet målrettet og systematisk. Det har ført til at de i dag har en god plattform for innovasjon som har resultert i følgende strategiske satsningsområder for innovasjon: IKT/Telemedisin, Gamification (spillteknologi), Testbeds og hjelpemidler/smarthusteknologi.

I dag arbeides det med en prosjektportefølje på 18 prosjekter. Sunnaas samarbeider med en rekke spennende aktører, blant annet private firmaer/leverandører, høyskoler og universiteter, Arenaprogrammet (Oslo Medtech/Arena Helse), forskningsfond, Innovasjon Norge. I 2012 ble det på bakgrunn av dette meldt inn fire idéer til Inven2. Flere av disse danner nå grunnlag for forprosjektsøknader til InnoMed, et nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren.

Overvekt er en stor utfordring, ikke minst for mennesker som er avhengig av rullestol. En av årets InnoMed-søknader har som mål å utvikle en tjeneste for å bistå bevegelseshemmede i forhold til kosthold, trening og aktivitet.

Sunnaas sykehus HF har behandlet kompliserte ligge- og trykksår gjennom mange år. De siste to årene er det utviklet en telemedisinsk poliklinikk som medfører at behandlingen kan foregå hjemme hos pasienten, med tett oppfølging fra spesialister i sykehuset. Gjennom dette arbeidet er det identifisert behov for utvikling av trykkavlastende kroppsnært tøy for å forebygge trykksår, noe som har resultert i en InnoMed-søknad i år.

Fysisk trening og bevegelse har meget stor verdi i rehabiliteringsforløpet – ikke bare knyttet til den enkeltes selvstendighet og mestring, men også for å ivareta de fleste kroppslige funksjoner. I et annet innovasjonsprosjekt kartlegges nå mulighetene for en videre utvikling av dagens tilbud med bevegelsestrening og musikk, hvor musikk styres av bevegelse via smarttelefoner. Gjennom en slik tilnærming kan en ”skreddersy” trening og rehabilitering av viljestyrte bevegelser, og understøtte ”ønsket” bevegelse med bruk av musikk.

Stilling: Innovasjonssjef, psykologspesialist, stipendiat

Arbeidssted: Sunnaas sykehus HF, forskningsavdelingen

Forskningsfelt: Trening av kognitive funksjoner

Innovasjonsmeritter:
- 4 innleverte oppfinnelser til Inven2
- 2 etablerte innovasjonsprosjekter
- Ledet arbeidet med å etablere og utvikle KReSS, Norges ledende klinikk for kognitiv rehabilitering (2005).
- Ledet utredningen av habiliterings- og rehabiliteringsfeltet for Helse Øst, delprosjekt 20, noe som la grunnlaget for den videre utvikling av dette feltet i Helse Sør-Øst.
- Ledet i 2010 en total omorganisering av Sunnaas sykehus HF, inkludert etablering av innovasjonsavdelingen.